Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 711 - 747, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.949137

Öz

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunları belirleyip derinlemesine incelemek ve belirlenen sorunlara yönelik araştırmaya dâhil edilen bireylerin görüşleri doğrultusunda çözüm önerileri sunmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması, deseni ise iç içe geçmiş tek durum çalışmasıdır. Çalışma, Antalya ili Alanya ilçesinde 351 ortaokul öğrencisi, 10 öğrenci velisi ve 5 İngilizce öğretmeninin katılımıyla gerçekleşmiştir. Öncelikle, çalışmaya katılan öğrencilerin İngilizce öğrenirken yaşadıkları zorluk düzeylerini belirlemek için Dil Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Ölçeği yoluyla nicel veriler toplanmıştır. Sonrasında öğrencilerin İngilizce öğrenmede yaşadıkları zorlukların ve zorluklara ilişkin çözüm önerilerinin tespiti için öğrenci, veli ve öğretmenlerden yarı yapılandırılmış görüşmeler ve odak grup görüşmeleri aracılığıyla nitel veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenmede orta düzeyde zorluk yaşadıkları bulunmuştur. Katılımcılar, öğrencilerin İngilizce öğrenme sürecinde; duyuşsal sorunlar, İngilizce kelimelerin okunuşlarıyla yazılışlarının farklı olması, telaffuzu benzer kelimeleri karıştırma, kelime bilgisi eksikliği, dil bilgisi kurallarına uygun cümle kuramama, derslerde ve ders dışında 4 temel dil becerisine yönelik yeterince etkinlik yapılmaması, konuşmacının söylediklerini takip edememe (anlamama), ders kitaplarındaki dinleme etkinliklerinin öğrenci seviyesinin üstünde olması, okuduğunu anlamama, aile desteği eksikliği, sınıf yönetimi sorunları ders saatlerinin az olması, İngilizce öğretim programının içeriğinin yoğun olması ve İngilizceye diğer derslere göre önem verilmemesi nedeniyle zorluk yaşandığını ifade etmişlerdir.

Kaynakça

 • Abidin, M. J. Z., Pour-Mohammadi, M. & Alzwari, H. (2012). EFL students’ attitudes towards learning English language: The case of Libyan secondary school students. Asian Social Science, 8(2), 119–134. https://doi.org/10.5539/ass.v8n2p119.
 • Ak, B. (2010). Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi. Kalaycı, Ş. (Ed.). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Beşinci Baskı) içinde (s. 65-82). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Akbari, Z. (2015). Current challenges in teaching/learning English for EFL learners: The case of junior high school and high school. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 394–401. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.524.
 • Akdamar, H. S. (2020). Students' attitudes towards English in the Turkish secondary school context (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin).
 • Alharbi, Y. G. (2019). A review of the current status of English as a foreign language (EFL) education in Saudi Arabia. Global Journal of Education and Training, 2(1), 1–8.
 • Bensoussan, M. Sim, D. & Weiss, R. (1984). The effect of dictionary usage on EFL test performance compared with student and teacher attitudes and expectations. Reading in a Foreign Language, 2(2), 262–276.
 • Bloomfield, A., Wayland, S. C., Rhoades, E., Linck, J. & Ross, S. (2010). What makes listening difficult? Factors affecting second language listening comprehension. College Park: University of Maryland. Erişim Adresi: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a550176.pdf.
 • Copland, F., Garton, S. & Burns, A. (2014). Challenges in teaching English to young learners: Global perspectives and local realities. Tesol Quarterly, 48(4), 738-762.
 • Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: Sage Publications.
 • Çelebi, M. ve Narinalp, N. (2020). Ortaokullarda İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(10), 4975-5005. https://doi.org/10.26466/opus.704162.
 • Çelik, Ö. ve Kocaman, O. (2016). Barriers experienced by middle school students in the process of learning English. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3(1), 31-46.
 • Demirpolat, B. C. (2015). Türkiye’nin yabancı dil öğretimi ile imtihanı, sorunlar ve çözüm önerileri. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 1–24. 20.10.2020 tarihinde http://file.setav.org/Files/Pdf/20150707131308_131_yabancidil_web.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Education First (2020). English Proficiency Index. 10.10.2020 tarihinde https://www.ef.com/wwen/epi/ adresinden erişilmiştir.
 • Erdem, S. (2016). Ortaokul-lise öğrencilerine ve İngilizce öğretmenlerine göre İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2011). Validity and reliability, how to design and evaluate research in science education. New York: McGraw Hill Companies.
 • Gándara, P., Maxwell-Jolly, J. & Driscoll, A. (2005). Listening to teachers of English language learners: A survey of California teachers’ challenges, experiences, and professional development needs. 25.01.2021 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED491701.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Gilakjani, A. P. & Sabouri, N. B. (2016). Learners' Listening Comprehension Difficulties in English Language Learning: A Literature Review. English language teaching, 9(6), 123-133.
 • Karademir, C. A. ve Gorgoz, S. (2019). English teachers' problems encountered in teaching four basic language skills. International Education Studies, 12(4), 118-127.
 • Madalińska-Michalak, J. & Bavli, B. (2018). Challenges in teaching English as a foreign language at schools in Poland and Turkey. European Journal of Teacher Education, 41(5), 688–706. https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1531125.
 • Mihaljevic Djigunovic, J. (1993). Effects of gender on some learner-dependent variables in foreign language learning. SRAZ, 38, 169-180.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Los Angeles, CA: Sage Publications.
 • Özmat, D. (2017). İngilizce öğrenmeyi zorlaştıran faktörler (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Rizi, B. M., Siddiqui, M. A., Moghaddam, R. A. & Mukherjee, S. (2014). Deficiencies in teaching and learning English as a foreign/second language in the secondary schools of Iran & India. IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL), 2(6), 5-14.
 • Sparks, R. L. & Ganschow, L. (1991). Foreign language learning differences: Affective or native language aptitude differences? The Modern Language Journal, 75(1), 3–16. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1991.tb01076.x
 • Susanto, A. (2017). The teaching of vocabulary: A perspective. Jurnal KATA: Penelitian Tentang Ilmu Bahasa Dan Sastra, 1(2), 182-191.
 • Teevno, R. A. (2011). Challanges in teaching and learning of English at secondary level class X. International Journal of Human Resource Studies, 1(2), 27-35.
 • Yaman, İ. (2018). Türkiye’de İngilizce öğrenmek: Zorluklar ve fırsatlar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (11), 161–175. https://doi.org/10.29000/rumelide.417491.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Secondary School Students’ English Learning Difficulties: A Case Study

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 711 - 747, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.949137

Öz

The aim of this study is to identify the difficulties encountered in secondary school students’ English learning process and to offer solution suggestions for these difficulties. This research employed a qualitative approach using a single embedded case study design. The research was conducted in Alanya, Turkey with the participation of 351 secondary school students, ten parents and five secondary school English teachers. Firstly, quantitative data were gathered from the students through The Foreign Language Learning Difficulties Scale in order to determine the level of their English learning difficulties. Secondly, qualitative data were gathered from the students, parents and English teachers through semi structured interviews and focus group interviews in order to describe the English learning difficulties and to obtain solution suggestions for these difficulties. As a result, the secondary school students were found to experience a moderate level of difficulty in learning English. Participants identified the English learning difficulties as; affective problems, pronouncing English words like in Turkish, insufficient vocabulary knowledge, being unable to form grammatically correct sentences while speaking and writing, reading comprehension difficulties, being unable to follow the speaker while listening, course book listening activities being above students’ level, insufficient language skills practice in classroom and in daily life, insufficient family support, insufficient number of English lessons, classroom management problems and English lesson not being perceived as significant compared to other school subjects.

Kaynakça

 • Abidin, M. J. Z., Pour-Mohammadi, M. & Alzwari, H. (2012). EFL students’ attitudes towards learning English language: The case of Libyan secondary school students. Asian Social Science, 8(2), 119–134. https://doi.org/10.5539/ass.v8n2p119.
 • Ak, B. (2010). Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi. Kalaycı, Ş. (Ed.). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Beşinci Baskı) içinde (s. 65-82). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Akbari, Z. (2015). Current challenges in teaching/learning English for EFL learners: The case of junior high school and high school. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 394–401. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.524.
 • Akdamar, H. S. (2020). Students' attitudes towards English in the Turkish secondary school context (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin).
 • Alharbi, Y. G. (2019). A review of the current status of English as a foreign language (EFL) education in Saudi Arabia. Global Journal of Education and Training, 2(1), 1–8.
 • Bensoussan, M. Sim, D. & Weiss, R. (1984). The effect of dictionary usage on EFL test performance compared with student and teacher attitudes and expectations. Reading in a Foreign Language, 2(2), 262–276.
 • Bloomfield, A., Wayland, S. C., Rhoades, E., Linck, J. & Ross, S. (2010). What makes listening difficult? Factors affecting second language listening comprehension. College Park: University of Maryland. Erişim Adresi: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a550176.pdf.
 • Copland, F., Garton, S. & Burns, A. (2014). Challenges in teaching English to young learners: Global perspectives and local realities. Tesol Quarterly, 48(4), 738-762.
 • Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: Sage Publications.
 • Çelebi, M. ve Narinalp, N. (2020). Ortaokullarda İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(10), 4975-5005. https://doi.org/10.26466/opus.704162.
 • Çelik, Ö. ve Kocaman, O. (2016). Barriers experienced by middle school students in the process of learning English. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3(1), 31-46.
 • Demirpolat, B. C. (2015). Türkiye’nin yabancı dil öğretimi ile imtihanı, sorunlar ve çözüm önerileri. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 1–24. 20.10.2020 tarihinde http://file.setav.org/Files/Pdf/20150707131308_131_yabancidil_web.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Education First (2020). English Proficiency Index. 10.10.2020 tarihinde https://www.ef.com/wwen/epi/ adresinden erişilmiştir.
 • Erdem, S. (2016). Ortaokul-lise öğrencilerine ve İngilizce öğretmenlerine göre İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2011). Validity and reliability, how to design and evaluate research in science education. New York: McGraw Hill Companies.
 • Gándara, P., Maxwell-Jolly, J. & Driscoll, A. (2005). Listening to teachers of English language learners: A survey of California teachers’ challenges, experiences, and professional development needs. 25.01.2021 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED491701.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Gilakjani, A. P. & Sabouri, N. B. (2016). Learners' Listening Comprehension Difficulties in English Language Learning: A Literature Review. English language teaching, 9(6), 123-133.
 • Karademir, C. A. ve Gorgoz, S. (2019). English teachers' problems encountered in teaching four basic language skills. International Education Studies, 12(4), 118-127.
 • Madalińska-Michalak, J. & Bavli, B. (2018). Challenges in teaching English as a foreign language at schools in Poland and Turkey. European Journal of Teacher Education, 41(5), 688–706. https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1531125.
 • Mihaljevic Djigunovic, J. (1993). Effects of gender on some learner-dependent variables in foreign language learning. SRAZ, 38, 169-180.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Los Angeles, CA: Sage Publications.
 • Özmat, D. (2017). İngilizce öğrenmeyi zorlaştıran faktörler (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Rizi, B. M., Siddiqui, M. A., Moghaddam, R. A. & Mukherjee, S. (2014). Deficiencies in teaching and learning English as a foreign/second language in the secondary schools of Iran & India. IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL), 2(6), 5-14.
 • Sparks, R. L. & Ganschow, L. (1991). Foreign language learning differences: Affective or native language aptitude differences? The Modern Language Journal, 75(1), 3–16. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1991.tb01076.x
 • Susanto, A. (2017). The teaching of vocabulary: A perspective. Jurnal KATA: Penelitian Tentang Ilmu Bahasa Dan Sastra, 1(2), 182-191.
 • Teevno, R. A. (2011). Challanges in teaching and learning of English at secondary level class X. International Journal of Human Resource Studies, 1(2), 27-35.
 • Yaman, İ. (2018). Türkiye’de İngilizce öğrenmek: Zorluklar ve fırsatlar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (11), 161–175. https://doi.org/10.29000/rumelide.417491.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seda ÖZER (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANYA, ANTALYA
0000-0003-2462-6860
Türkiye


Cenk AKAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9892-6255
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad949137, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {711 - 747}, doi = {10.17152/gefad.949137}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması}, key = {cite}, author = {Özer, Seda and Akay, Cenk} }
APA Özer, S. & Akay, C. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 711-747 . DOI: 10.17152/gefad.949137
MLA Özer, S. , Akay, C. "Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 711-747 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/949137>
Chicago Özer, S. , Akay, C. "Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 711-747
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması AU - Seda Özer , Cenk Akay Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.949137 DO - 10.17152/gefad.949137 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 711 EP - 747 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.949137 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.949137 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması %A Seda Özer , Cenk Akay %T Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.949137 %U 10.17152/gefad.949137
ISNAD Özer, Seda , Akay, Cenk . "Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 711-747 . https://doi.org/10.17152/gefad.949137
AMA Özer S. , Akay C. Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması. GEFAD. 2022; 42(1): 711-747.
Vancouver Özer S. , Akay C. Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 711-747.
IEEE S. Özer ve C. Akay , "Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 711-747, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.949137