Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 303 - 346, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.984530

Öz

Bu araştırmada, 8. sınıf matematik dersi öğretim programı etkinliklerinin öğrencilerin dönüşüm geometrisi ünitesindeki kavramsal gelişimlerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada boylamsal tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, Ankara ili Mangaldağı Ortaokulu 8. sınıfta öğrenim gören 26 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizme yazma tekniği kullanılmış, seçilen öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Çalışmada oluşturulan kategori ve alt kategorilere ait iç tutarlılık iki alan uzmanı tarafından sağlanmıştır. Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik %91 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi sonucunda belirlenen kelimelerden ders adı, matematik terimleri, geometrik terimler ve konu dışı kavramlar olmak üzere toplam 4 kategori oluşturulmuştur. İncelenen çizimler doğrultusunda; çokgen çizimleri, döngü çizimleri ve konu dışı çizimler olarak 3 kategori oluşturulmuştur. Veri toplanmasının son aşamasında öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin dönüşüm geometrisi konusunu işlemeden önce konuyla ilgili kavram bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde matematik dersinin kitaptan öğrenilmesinin zor olduğu ancak konu öğrenildikten sonra kitapta yer alan etkinliklerin yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ve öğrenci görüşlerinden anlaşılacağı üzere öğretmenlerin konuyu işlerken nasıl bir yöntem kullanmaları gerektiğine ve müfredattaki değişiklere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Açan, H. (2015). 8. Sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisinde bilgiyi oluşturma süreçlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aliustaoğlu, F. (2015). 4MAT yönteminin dönüşüm geometrisi konusunda akademik başarıya ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Arık Karamık, G. (2016). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi alt öğrenme alanında sahip oldukları pedagojik tasarım kapasitelerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Asil.
 • Bahadır, E., & Demir, İ. (2017). Dönüşüm geometrisi konusunun öğretimi için geliştirilen dönüşüm çarkı materyalinin kullanılabilirliğinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 96-119. http://static.dergipark.org.tr/article-download/4693/96bd/f93e/593a7925d73f8.pdf? sayfasından erişilmiştir.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H., & Sutcliffe, R.G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141
 • Bahar, M., & Kılıç, F. (2001). Kelime İletişim testi yöntemi ile Atatürk İlkeleri arasındaki kavramsal bağların araştırılması. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu.
 • Bahar, M., &Tongaç, E. (2009). the effect of teaching approaches on the pattern of pupils' cognitive structure: some evidence from the field. Asia-Pacific Education Researcher, 18,1 21-45.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2010). Geleneksel- tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bulut, S., Yaman, B., & Yavuz, F. (2016). 7. sınıf matematik ders kitaplarında dönüşüm geometrisi işlenişinin öğretim programları açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1164-1190. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.86316
 • Büyükkaragöz, Ş. (1997). Program geliştirme, “Kaynak metinler”, Öz Eğitim Yayınları, Konya. http://www.fedu.metu.edu.tr/uflamek5/b_kitabı/PDF/Matematik/Bildiri/t212d pdf adresinden erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler. Ankara: PegemA.
 • Creswell, J.W. (1994). Qualitative and quantitative approaches. New Delhi: Sage.
 • Demir, Ö. (2018). 5E öğrenme modeli ile 7. Sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi başarı ve Van Hiele dönüşüm geometrisi düşünme düzeylerinin gelişimi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Doyuran, G. (2014). Ortaokul öğrencilerinin temel geometri konularında sahip oldukları kavram yanılgıları. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ekici, G., & Kurt, H. (2014). Öğretmen adaylarının “bilgisayar” kavramı konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 357-401.
 • Ercan, F., Taşdere, A., & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (2), 136–154.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. Newyork: McGraw-Hill.
 • Gussarsky, E., & Gorodetsky, M. (1990). On the concept “Chemical equilibrium: The associative framework. Journal of Research in Science Teaching, 27(3), 197–204. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tea.3660270303 sayfasından erişilmiştir.
 • Gündüz, Ş., Emlek, B., & Bozkurt, A. (2008). Computer aided teaching trigonometry using dynamic modelling in high school. In 8th International Educational Technology Conference. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811029673 sayfasından erişilmiştir.
 • Gürbüz, K., & Durmuş, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(1), 2-21.
 • Hruschka, D.J., Schwartz, D., St.John, D.C., Picone-Decaro, E., Jenkins, R.A., & Carey, J.W. (2004). Reliability in coding open-ended data: Lessons learned from HIV behavioral research. Field Methods, 16(3), 307-331.
 • Işıklı, M., Taşdere, A., & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının Atatürk İlkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/1, 50-72
 • İncikabı, L., & Kılıç, Ç. (2013). İlköğretim öğrencilerinin geometrik cisimlerle ilgili kavram bilgilerinin analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 343-358. http://static.dergipark.org.tr/article-download/6a43/d092/bd7a/imp-JA54SN55VU-0.pdf? sayfasından erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kiper, O. (2016). Geometri bilmeyen giremez: İnsanoğlunun içgüdüsünün ürünü geometri. http://evrimagaci.org sayfasından erişilmiştir.
 • Korkmaz, E., & Tutak, T. (2017). Dönüşüm geometrisi konusunun öğretiminde öğrencilerin gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımına ve yapılandırmacı yaklaşımına ilişkin görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2980-3002.
 • Kurtuluş, A., & Çoban, K. (2016). Web tabanlı dönüşüm geometrisi oyunlarının öğrencilerin dönüşüm geometrisi düzeylerine etkisi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 7(14), 19-36.
 • Marvast, A. B. (2004). Qalitative research in sociology. London: Sage Publication Ltd.
 • Mercan, M. (2012). İlköğretim 7. Sınıf matematik dersine ait “dönüşüm geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde, dinamik geometri yazılımı geogebra’nın kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaokul matematik dersi 5. 6. 7. ve 8. sınıflar öğretim programı, http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenenogretimprogramlari/icerik/151 sayfasından erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Ortaokul matematik dersi 5. 6. 7. ve 8. sınıflar öğretim programı, http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretimprogramlari/icerik/151 sayfasından erişilmiştir.
 • Mumcu, Y. (2015). 6-8. sınıf öğrencilerinin ondalık kesirlerle ilgili sahip oldukları kavram yanılgıları ve nedenleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 294-338.
 • Nakiboğlu, C. (2008). Using word associations for assessing nonmajor science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: the case of atomic structure. Chemical Education Research and Practice, 9, 309-322.
 • Özbay, S. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisinde alan öğretimi bilgilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Öksüz, C. (2010). İlköğretim 7. sınıf üstün yetenekli öğrencilerin nokta, doğru ve düzlem konularındaki kavram yanılgıları. Elementary Education Online, 9(2), 508–525. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=fen&Id= 1HDbCZb_mQxfH sayfasından erişilmiştir.
 • Özdemir, E. (2014). Tarama yöntemi. (Edt. M. Metin), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 77-97) Ankara: Pegem Akademi.
 • Özerbaş, M.A., & Kaygusuz, Ç. (2012). Çember alt öğrenme alanına ait kavram yanılgılarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 78-94.
 • Özyaşar, A. (2013). 7.sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi yeteneklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newsbury: Sage.
 • Roberts, P., & Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Shavelson, R.J. (1974). Methods for examining representations of a subject-matter structure in a student’s memory. Journal of Research in Science Teaching, 11, 231-249. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tea.3660110307 sayfasından erişilmiştir.
 • Silverman, D. (1993). Interprting qualitative data: Methods for analvsing talk, text and interaction. London: Sage.
 • Taşdere, A., Özsevgeç, T., & Türkmen, L. (2014). Bilimin doğasına yönelik tamamlayıcı bir ölçme aracı: Kelime ilişkilendirme testi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2,2, 129-144.
 • Ubuz, B. (1999). 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin temel geometri konularındaki hataları ve kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 95-104.
 • Yenilmez, K., & Yaşa, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin geometrideki kavram yanılgıları.Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 461-483. http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152400/5000138212.pdf? sayfasından erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, S. (2011). 7. sınıf öğrencilerinin doğrular ve açılar konusundaki hata ve kavram yanılgılarının Van Hiele geometri anlama düzeyleri açısından analizi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.

Evaluation of the Effect of 8th Class Mathematics Course Program Activities on the Conceptual Developments of the Students in the Transformation Geometry Unit

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 303 - 346, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.984530

Öz

The effect of the activities in the textbooks on the conceptual development of students is important since the mathematics course curriculum focuses on conceptual knowledge. In this survey, it was aimed to evaluate how students’ conceptual developments within transformation geometry were affected by activities of the mathematics curriculum for 8th grades. As a research model, longitudinal survey model was used. Their search group of this survey consisted of 26 8th-grade students, studying in Mangaldağı Secondary School. First, free word-association test and drawing-writing techniques were applied to the students and interviews were conducted with chosen students. Research data were collected by the researcher. Internal consistency of category and subcategories were provided by two domain experts. Average reliability between coders was found to be 91%. 4 categories were created from words that were collected about cognitive structures about transformation geometry of the participant students by free word-association test. These categories consisted of the name of the subject, mathematical terms, geometric terms and irrelevant concepts. 3 categories were created through analyzed drawings for pretest. As the final stage of data collection, students were interviewed. At the end of the research, it was determined that before the students studied the subject of transformation geometry, they didn’t have the knowledge of concept and they wrote transformation concept and geometry concepts separately. It was inferred from the interview of the students that studying math’s through books is difficult, however the students can do exercises in the books after the subject is studied. According to the findings at the end of the research and students’ opinions, suggestions about changes in curriculum and which method teachers should use were made.

Kaynakça

 • Açan, H. (2015). 8. Sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisinde bilgiyi oluşturma süreçlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aliustaoğlu, F. (2015). 4MAT yönteminin dönüşüm geometrisi konusunda akademik başarıya ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Arık Karamık, G. (2016). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi alt öğrenme alanında sahip oldukları pedagojik tasarım kapasitelerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Asil.
 • Bahadır, E., & Demir, İ. (2017). Dönüşüm geometrisi konusunun öğretimi için geliştirilen dönüşüm çarkı materyalinin kullanılabilirliğinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 96-119. http://static.dergipark.org.tr/article-download/4693/96bd/f93e/593a7925d73f8.pdf? sayfasından erişilmiştir.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H., & Sutcliffe, R.G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141
 • Bahar, M., & Kılıç, F. (2001). Kelime İletişim testi yöntemi ile Atatürk İlkeleri arasındaki kavramsal bağların araştırılması. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu.
 • Bahar, M., &Tongaç, E. (2009). the effect of teaching approaches on the pattern of pupils' cognitive structure: some evidence from the field. Asia-Pacific Education Researcher, 18,1 21-45.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2010). Geleneksel- tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bulut, S., Yaman, B., & Yavuz, F. (2016). 7. sınıf matematik ders kitaplarında dönüşüm geometrisi işlenişinin öğretim programları açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1164-1190. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.86316
 • Büyükkaragöz, Ş. (1997). Program geliştirme, “Kaynak metinler”, Öz Eğitim Yayınları, Konya. http://www.fedu.metu.edu.tr/uflamek5/b_kitabı/PDF/Matematik/Bildiri/t212d pdf adresinden erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler. Ankara: PegemA.
 • Creswell, J.W. (1994). Qualitative and quantitative approaches. New Delhi: Sage.
 • Demir, Ö. (2018). 5E öğrenme modeli ile 7. Sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi başarı ve Van Hiele dönüşüm geometrisi düşünme düzeylerinin gelişimi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Doyuran, G. (2014). Ortaokul öğrencilerinin temel geometri konularında sahip oldukları kavram yanılgıları. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ekici, G., & Kurt, H. (2014). Öğretmen adaylarının “bilgisayar” kavramı konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 357-401.
 • Ercan, F., Taşdere, A., & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (2), 136–154.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. Newyork: McGraw-Hill.
 • Gussarsky, E., & Gorodetsky, M. (1990). On the concept “Chemical equilibrium: The associative framework. Journal of Research in Science Teaching, 27(3), 197–204. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tea.3660270303 sayfasından erişilmiştir.
 • Gündüz, Ş., Emlek, B., & Bozkurt, A. (2008). Computer aided teaching trigonometry using dynamic modelling in high school. In 8th International Educational Technology Conference. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811029673 sayfasından erişilmiştir.
 • Gürbüz, K., & Durmuş, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(1), 2-21.
 • Hruschka, D.J., Schwartz, D., St.John, D.C., Picone-Decaro, E., Jenkins, R.A., & Carey, J.W. (2004). Reliability in coding open-ended data: Lessons learned from HIV behavioral research. Field Methods, 16(3), 307-331.
 • Işıklı, M., Taşdere, A., & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının Atatürk İlkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/1, 50-72
 • İncikabı, L., & Kılıç, Ç. (2013). İlköğretim öğrencilerinin geometrik cisimlerle ilgili kavram bilgilerinin analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 343-358. http://static.dergipark.org.tr/article-download/6a43/d092/bd7a/imp-JA54SN55VU-0.pdf? sayfasından erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kiper, O. (2016). Geometri bilmeyen giremez: İnsanoğlunun içgüdüsünün ürünü geometri. http://evrimagaci.org sayfasından erişilmiştir.
 • Korkmaz, E., & Tutak, T. (2017). Dönüşüm geometrisi konusunun öğretiminde öğrencilerin gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımına ve yapılandırmacı yaklaşımına ilişkin görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2980-3002.
 • Kurtuluş, A., & Çoban, K. (2016). Web tabanlı dönüşüm geometrisi oyunlarının öğrencilerin dönüşüm geometrisi düzeylerine etkisi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 7(14), 19-36.
 • Marvast, A. B. (2004). Qalitative research in sociology. London: Sage Publication Ltd.
 • Mercan, M. (2012). İlköğretim 7. Sınıf matematik dersine ait “dönüşüm geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde, dinamik geometri yazılımı geogebra’nın kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaokul matematik dersi 5. 6. 7. ve 8. sınıflar öğretim programı, http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenenogretimprogramlari/icerik/151 sayfasından erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Ortaokul matematik dersi 5. 6. 7. ve 8. sınıflar öğretim programı, http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretimprogramlari/icerik/151 sayfasından erişilmiştir.
 • Mumcu, Y. (2015). 6-8. sınıf öğrencilerinin ondalık kesirlerle ilgili sahip oldukları kavram yanılgıları ve nedenleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 294-338.
 • Nakiboğlu, C. (2008). Using word associations for assessing nonmajor science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: the case of atomic structure. Chemical Education Research and Practice, 9, 309-322.
 • Özbay, S. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisinde alan öğretimi bilgilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Öksüz, C. (2010). İlköğretim 7. sınıf üstün yetenekli öğrencilerin nokta, doğru ve düzlem konularındaki kavram yanılgıları. Elementary Education Online, 9(2), 508–525. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=fen&Id= 1HDbCZb_mQxfH sayfasından erişilmiştir.
 • Özdemir, E. (2014). Tarama yöntemi. (Edt. M. Metin), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 77-97) Ankara: Pegem Akademi.
 • Özerbaş, M.A., & Kaygusuz, Ç. (2012). Çember alt öğrenme alanına ait kavram yanılgılarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 78-94.
 • Özyaşar, A. (2013). 7.sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi yeteneklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newsbury: Sage.
 • Roberts, P., & Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Shavelson, R.J. (1974). Methods for examining representations of a subject-matter structure in a student’s memory. Journal of Research in Science Teaching, 11, 231-249. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tea.3660110307 sayfasından erişilmiştir.
 • Silverman, D. (1993). Interprting qualitative data: Methods for analvsing talk, text and interaction. London: Sage.
 • Taşdere, A., Özsevgeç, T., & Türkmen, L. (2014). Bilimin doğasına yönelik tamamlayıcı bir ölçme aracı: Kelime ilişkilendirme testi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2,2, 129-144.
 • Ubuz, B. (1999). 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin temel geometri konularındaki hataları ve kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 95-104.
 • Yenilmez, K., & Yaşa, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin geometrideki kavram yanılgıları.Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 461-483. http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152400/5000138212.pdf? sayfasından erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, S. (2011). 7. sınıf öğrencilerinin doğrular ve açılar konusundaki hata ve kavram yanılgılarının Van Hiele geometri anlama düzeyleri açısından analizi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esin AKPINAR (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4880-449X
Türkiye


Gulay EKİCİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2418-1929
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad984530, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {303 - 346}, doi = {10.17152/gefad.984530}, title = {8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akpınar, Esin and Ekici, Gulay} }
APA Akpınar, E. & Ekici, G. (2022). 8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 303-346 . DOI: 10.17152/gefad.984530
MLA Akpınar, E. , Ekici, G. "8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 303-346 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/984530>
Chicago Akpınar, E. , Ekici, G. "8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 303-346
RIS TY - JOUR T1 - 8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi AU - Esin Akpınar , Gulay Ekici Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.984530 DO - 10.17152/gefad.984530 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 346 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.984530 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.984530 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi %A Esin Akpınar , Gulay Ekici %T 8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.984530 %U 10.17152/gefad.984530
ISNAD Akpınar, Esin , Ekici, Gulay . "8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 303-346 . https://doi.org/10.17152/gefad.984530
AMA Akpınar E. , Ekici G. 8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi. GEFAD. 2022; 42(1): 303-346.
Vancouver Akpınar E. , Ekici G. 8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 303-346.
IEEE E. Akpınar ve G. Ekici , "8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Etkinliklerinin Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Ünitesindeki Kavramsal Gelişimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 303-346, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.984530