Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1213 - 1241, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1072915

Öz

Çalışmada üniversite öğrencilerinin eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumlarının öğretmenlik mesleğine bağlılıkları ve akademik umutsuzlukları arasındaki ilişkinin çeşitli demografik değişkenlerle incelenmesidir. Bir diğer amacı ise öğretmen adaylarının akademik umutsuzluklarının ölçme ve değerlendirme tutumlarında mesleki bağlılığın aracılık etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden 473 öğretmen adayı katılmıştır. Yapılan çalışma ilişkisel ve tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmada öğretmen adaylarının cinsiyet, okudukları bölüm ve okuduğu bölümü sevme, değişkenleri kullanılmıştır. Değişkenlerin tamamında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Ayrıca mesleki bağlılığın akademik umutsuzluk ile eğitimde ölçme ve değerlendirmeye tutum arasında kısmi aracılık rolünün olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelecekte yapılacak olan araştırmalarda nitel bulgularla desteklemek öğretmen adaylarının akademik umutsuzluklarını, eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarını ve mesleki bağlılıklarını derinlemesine öğrenmeyi sağlayabilir.

Kaynakça

 • Akalın, Özlem. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının Mesleki algıları ile geleceğe yönelik Umut düzeylerinin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Akçakanat, T., Mücevher, M. ve Çarıkçı, İ. (2014). Sözel, Sayisal ve Eşit Ağirlik Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazi Demografik Değişkenler Açisindan İncelenmesi: SDÜ Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 137- 153.
 • Akgün, Z.. (2019). Erkeklerde toplumsal cinsiyet normlarina uyum, motivasyon ve psikolojik iyi oluş ilişkisi. Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi, 2019(2), 1-38.
 • Aneja, N. (2014). The importance of value education in the present education system & role of teacher. International Journal of Social Science and Humanities Research, 2(3), 230-233.
 • Aslan, B. Y.. (2010). Genç işsizliğe yönelik alan araştırması: üniversite öğrencileri arasında kaygı ve umutsuzluk. Çalışma İlişkileri Dergisi, 6(2), 71-86.
 • Bandura, A.. (1997). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies. California: WH Freeman ahd Company.
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R.. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(20), 163-179.
 • Brookhart, S. M. (2011).Educational assessment knowledge and skills for teachers. Educational Measurement: Issues And Practice, 30: 3-12. https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2010.00195.x
 • Bryant, N. C. ve Barnes, L. L. B. (1997). Development and validation of the attitude toward educational measurement inventory. Educational and Psychological Measurement, 57(5), 870-875.
 • Buettner, C. K., Jeon, L., Hur, E. ve Garcia, R. E. (2016). Teachers’ social–emotional capacity: factors associated with teachers’ responsiveness and professional commitment. Early Education and Development, 27(7), 1018-1039. doi:10.1080/10409289.2016.1168227
 • Cam Çelikel, F. ve Erkorkmaz, Ü. (2008). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkili etmenler. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 45(4), 122-129.
 • Ceyhan, A. A. (2004). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Anadolu University Journal of Social Sciences, 4(1), 91-102.
 • Cho, V. ve Huang, X. (2012). Professional commitment, organizational commitment, and the intention to leave for professional advancement. Information Technology & People, 25(1), 31-54. doi:10.1108/09593841211204335
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Routledge.
 • Dinçer, B., Yılmaz, S. ve Keşan, C. (2015). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleğe karşı algı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 191-204.
 • Duru, E. ve Balkıs, M. (2015). Birey-çevre uyumu, aidiyet duygusu, akademik doyum ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin analizi. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 122-141.
 • Fresko, B., Kfir, D. ve Nasser, F. (1997). Predicting teacher commitment. Teaching and Teacher Education, 13(4), 429-438. doi:https://doi.org/10.1016/S0742- 051X(96)00037-6
 • George, D. ve Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step (14th Edition). New York: Taylor & Francis.
 • Gökalp, M. ve Soykan, F. (2020). Akademik umutsuzluk ölçeği: geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 741-751.
 • Güneş, T. ve Akdağ, F. (2017). High school students’ hopelessness levels towards physics lesson. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 499-507.
 • Gurol, M., Türkan, A. ve Som, İ. (2018). Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 103-122.
 • Harlen, W., Gipps, C., Broadfoot, P. ve Nuttall, D. (1992). Assessment and the improvement of education. The Curriculum Journal, 3(3), 215-230. doi:10.1080/0958517920030302
 • Hung, A. ve Liu, J. (1999). Effects of stay‐back on teachers’ professional commitment. International Journal of Educational Management, 13(5), 226-241. doi:10.1108/09513549910286585
 • İnce Aka, E. ve Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının atanamama kaygılarının incelenmesi üzerine bir araştırma. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 105-123.
 • Karasar, N. (2005). Scientific research methods. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.
 • Kilmen, S., Kösterelioğlu, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2007). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 117 - 127.
 • Kırbaç, M. (2019). Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışı ile öğrencilerin okul bağlılığı, okul direnci ve akademik başarısı arasındaki ilişkilerin analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kızıltaş, E., Halmatov, M. ve Sarıçam, H. (2012). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 173-189.
 • Kolak, A. (2014). Teachers’attitudes towards evaluation process. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 60(31), 109-123.
 • Kula, K. Ş. ve Saraç, T. (2017). Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi: ahi evran üniversitesi örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1-16.
 • Kurşun, K. ve Çobanoğlu Aktan, D. (2016). Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersinde başarıyı etkileyen faktörlerin çoklu göstergeler çoklu nedenler modeliyle, incelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(2), 372-387.
 • Kutlu, Ö. (2003). Cumhuriyetin 80. yılında: ölçme ve değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 160.
 • Noddings, N. (2003). Happiness and education: Cambridge University Press.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2013). Adaptation of attitudes toward educational measurement inventory (atemi) to turkish/eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum envanterinin türkçeye uyarlanması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 29-47.
 • Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi SDÜ örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-48.
 • Öztürk Akar, E. (2018). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı ile ilgili öğrenci görüş ve beklentileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1660-1677.
 • Polat, D. D. (2019). Öğretmenlerin yılmazlık düzeyleri ile iş doyumu, mesleki tükenmişlik, örgütsel bağlılık düzeyleri ve örgüt iklimi algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Riehl, C. ve Sipple, J. W. (1996). Making the most of time and talent: Secondary school organizational climates, teaching task environments, and teacher commitment. American Educational Research Journal, 33(4), 873-901.
 • Roberts, P. (2013). Happiness, despair and education. Studies in Philosophy and Education, 32(5), 463-475.
 • Sarıkaya, T. ve Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Seçer, İ. (2013). Spss ve lısrel ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Super, D. E. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist, 8(5), 185-190. doi:10.1037/h0056046
 • Süral, S.. (2014). Eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon alan öğrencilerin ölçme değerlendirme dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 63-75.
 • Suryanarayana, NVS ve Luciana, MZ. (2010). Teaching competency and teacher job satisfaction among secondary school teachers. Article Base (Free Articles Directory).
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2006). Using multivariate statistics (5th International ed.). Boston: Pearson Education Inc.
 • Tan, Ş. (2016). Spss ve excel uygulamalı temel istatistik-1. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taymaz, H. (1989). Okul yönetimi ve yönetici yetiştirme. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 19(1), 123-135.
 • Tracey, T. J. G. ve Robbins, S. B. (2006). The interest–major congruence and college success relation: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 64-89. doi:https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.11.003
 • Yaman, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2011). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 53-72.
 • Yaşar, M. (2014). Öğretmen adaylarının “eğitimde ölçme ve değerlendirme” dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 64-83.
 • Yavuzkılıç, S. (2021). Bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile iş performansları arasındaki ilişki. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 33-48.
 • Yetişensoy, O. ve Şahin, İ. F. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işsizlik kaygısı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35(3), 627-643.
 • Yıldız, S. (2020). Öğretmenlik mesleğine bağlılık ölçeğinin geliştirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 463-482.
 • Yılmaz, A. (2019). Öğretmen adaylarının kariyer streslerinin karma araştırma yaklaşımı ile incelenmesi. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 93-105.
 • Yousef, D. A. (2000). Organizational commitment: a mediator of the relationships of leadership behavior with job satisfaction and performance in a non‐western country. Journal of Managerial Psychology, 15(1), 6-24. doi:10.1108/02683940010305270

The Mediating Effect of Professional Commitment on the Assessment and Evaluation Attitudes of Pre-Service Teachers' Academic Hopelessness

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1213 - 1241, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1072915

Öz

The aim of the study is to examine the relationship between university students' attitudes towards measurement and evaluation in education, their commitment to the teaching profession and their academic hopelessness with various demographic variables. Another aim is to examine the mediating effect of professional commitment on the assessment and evaluation attitudes of teacher candidates' academic hopelessness. 473 teacher candidates from Ağrı İbrahim Çeçen University participated in the study. The study was conducted in relational and scanning model. In the study, the variables of pre-service teachers' gender, liking the department they studied and the department they studied were used. Significant differences were obtained in all of the variables. In addition, it was concluded that professional commitment has a partial mediating role between academic hopelessness and attitude towards assessment and evaluation in education. Supporting it with qualitative findings in future research can provide in-depth learning about the academic hopelessness of teacher candidates, their attitudes towards assessment and evaluation in education, and their professional commitment.

Kaynakça

 • Akalın, Özlem. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının Mesleki algıları ile geleceğe yönelik Umut düzeylerinin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Akçakanat, T., Mücevher, M. ve Çarıkçı, İ. (2014). Sözel, Sayisal ve Eşit Ağirlik Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazi Demografik Değişkenler Açisindan İncelenmesi: SDÜ Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 137- 153.
 • Akgün, Z.. (2019). Erkeklerde toplumsal cinsiyet normlarina uyum, motivasyon ve psikolojik iyi oluş ilişkisi. Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi, 2019(2), 1-38.
 • Aneja, N. (2014). The importance of value education in the present education system & role of teacher. International Journal of Social Science and Humanities Research, 2(3), 230-233.
 • Aslan, B. Y.. (2010). Genç işsizliğe yönelik alan araştırması: üniversite öğrencileri arasında kaygı ve umutsuzluk. Çalışma İlişkileri Dergisi, 6(2), 71-86.
 • Bandura, A.. (1997). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies. California: WH Freeman ahd Company.
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R.. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(20), 163-179.
 • Brookhart, S. M. (2011).Educational assessment knowledge and skills for teachers. Educational Measurement: Issues And Practice, 30: 3-12. https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2010.00195.x
 • Bryant, N. C. ve Barnes, L. L. B. (1997). Development and validation of the attitude toward educational measurement inventory. Educational and Psychological Measurement, 57(5), 870-875.
 • Buettner, C. K., Jeon, L., Hur, E. ve Garcia, R. E. (2016). Teachers’ social–emotional capacity: factors associated with teachers’ responsiveness and professional commitment. Early Education and Development, 27(7), 1018-1039. doi:10.1080/10409289.2016.1168227
 • Cam Çelikel, F. ve Erkorkmaz, Ü. (2008). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkili etmenler. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 45(4), 122-129.
 • Ceyhan, A. A. (2004). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Anadolu University Journal of Social Sciences, 4(1), 91-102.
 • Cho, V. ve Huang, X. (2012). Professional commitment, organizational commitment, and the intention to leave for professional advancement. Information Technology & People, 25(1), 31-54. doi:10.1108/09593841211204335
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Routledge.
 • Dinçer, B., Yılmaz, S. ve Keşan, C. (2015). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleğe karşı algı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 191-204.
 • Duru, E. ve Balkıs, M. (2015). Birey-çevre uyumu, aidiyet duygusu, akademik doyum ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin analizi. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 122-141.
 • Fresko, B., Kfir, D. ve Nasser, F. (1997). Predicting teacher commitment. Teaching and Teacher Education, 13(4), 429-438. doi:https://doi.org/10.1016/S0742- 051X(96)00037-6
 • George, D. ve Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step (14th Edition). New York: Taylor & Francis.
 • Gökalp, M. ve Soykan, F. (2020). Akademik umutsuzluk ölçeği: geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 741-751.
 • Güneş, T. ve Akdağ, F. (2017). High school students’ hopelessness levels towards physics lesson. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 499-507.
 • Gurol, M., Türkan, A. ve Som, İ. (2018). Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 103-122.
 • Harlen, W., Gipps, C., Broadfoot, P. ve Nuttall, D. (1992). Assessment and the improvement of education. The Curriculum Journal, 3(3), 215-230. doi:10.1080/0958517920030302
 • Hung, A. ve Liu, J. (1999). Effects of stay‐back on teachers’ professional commitment. International Journal of Educational Management, 13(5), 226-241. doi:10.1108/09513549910286585
 • İnce Aka, E. ve Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının atanamama kaygılarının incelenmesi üzerine bir araştırma. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 105-123.
 • Karasar, N. (2005). Scientific research methods. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.
 • Kilmen, S., Kösterelioğlu, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2007). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 117 - 127.
 • Kırbaç, M. (2019). Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışı ile öğrencilerin okul bağlılığı, okul direnci ve akademik başarısı arasındaki ilişkilerin analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kızıltaş, E., Halmatov, M. ve Sarıçam, H. (2012). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 173-189.
 • Kolak, A. (2014). Teachers’attitudes towards evaluation process. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 60(31), 109-123.
 • Kula, K. Ş. ve Saraç, T. (2017). Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi: ahi evran üniversitesi örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1-16.
 • Kurşun, K. ve Çobanoğlu Aktan, D. (2016). Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersinde başarıyı etkileyen faktörlerin çoklu göstergeler çoklu nedenler modeliyle, incelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(2), 372-387.
 • Kutlu, Ö. (2003). Cumhuriyetin 80. yılında: ölçme ve değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 160.
 • Noddings, N. (2003). Happiness and education: Cambridge University Press.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2013). Adaptation of attitudes toward educational measurement inventory (atemi) to turkish/eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum envanterinin türkçeye uyarlanması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 29-47.
 • Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi SDÜ örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-48.
 • Öztürk Akar, E. (2018). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı ile ilgili öğrenci görüş ve beklentileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1660-1677.
 • Polat, D. D. (2019). Öğretmenlerin yılmazlık düzeyleri ile iş doyumu, mesleki tükenmişlik, örgütsel bağlılık düzeyleri ve örgüt iklimi algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Riehl, C. ve Sipple, J. W. (1996). Making the most of time and talent: Secondary school organizational climates, teaching task environments, and teacher commitment. American Educational Research Journal, 33(4), 873-901.
 • Roberts, P. (2013). Happiness, despair and education. Studies in Philosophy and Education, 32(5), 463-475.
 • Sarıkaya, T. ve Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Seçer, İ. (2013). Spss ve lısrel ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Super, D. E. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist, 8(5), 185-190. doi:10.1037/h0056046
 • Süral, S.. (2014). Eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon alan öğrencilerin ölçme değerlendirme dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 63-75.
 • Suryanarayana, NVS ve Luciana, MZ. (2010). Teaching competency and teacher job satisfaction among secondary school teachers. Article Base (Free Articles Directory).
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2006). Using multivariate statistics (5th International ed.). Boston: Pearson Education Inc.
 • Tan, Ş. (2016). Spss ve excel uygulamalı temel istatistik-1. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taymaz, H. (1989). Okul yönetimi ve yönetici yetiştirme. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 19(1), 123-135.
 • Tracey, T. J. G. ve Robbins, S. B. (2006). The interest–major congruence and college success relation: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 64-89. doi:https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.11.003
 • Yaman, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2011). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 53-72.
 • Yaşar, M. (2014). Öğretmen adaylarının “eğitimde ölçme ve değerlendirme” dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 64-83.
 • Yavuzkılıç, S. (2021). Bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile iş performansları arasındaki ilişki. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 33-48.
 • Yetişensoy, O. ve Şahin, İ. F. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işsizlik kaygısı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35(3), 627-643.
 • Yıldız, S. (2020). Öğretmenlik mesleğine bağlılık ölçeğinin geliştirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 463-482.
 • Yılmaz, A. (2019). Öğretmen adaylarının kariyer streslerinin karma araştırma yaklaşımı ile incelenmesi. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 93-105.
 • Yousef, D. A. (2000). Organizational commitment: a mediator of the relationships of leadership behavior with job satisfaction and performance in a non‐western country. Journal of Managerial Psychology, 15(1), 6-24. doi:10.1108/02683940010305270

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Samet ATA> (Sorumlu Yazar)
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
0000-0002-9212-1285
Türkiye


Mustafa KALE>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3727-1475
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1072915, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, number = {2}, pages = {1213 - 1241}, doi = {10.17152/gefad.1072915}, title = {Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi}, key = {cite}, author = {Ata, Samet and Kale, Mustafa} }
APA Ata, S. & Kale, M. (2022). Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (2) , 1213-1241 . DOI: 10.17152/gefad.1072915
MLA Ata, S. , Kale, M. "Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1213-1241 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/72357/1072915>
Chicago Ata, S. , Kale, M. "Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1213-1241
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi AU - SametAta, MustafaKale Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.1072915 DO - 10.17152/gefad.1072915 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1213 EP - 1241 VL - 42 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1072915 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1072915 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi %A Samet Ata , Mustafa Kale %T Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.1072915 %U 10.17152/gefad.1072915
ISNAD Ata, Samet , Kale, Mustafa . "Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 2 (Ağustos 2022): 1213-1241 . https://doi.org/10.17152/gefad.1072915
AMA Ata S. , Kale M. Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi. GEFAD. 2022; 42(2): 1213-1241.
Vancouver Ata S. , Kale M. Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(2): 1213-1241.
IEEE S. Ata ve M. Kale , "Öğretmen Adaylarının Akademik Umutsuzluklarının Ölçme ve Değerlendirme Tutumlarında Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 2, ss. 1213-1241, Ağu. 2022, doi:10.17152/gefad.1072915