Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Relationship Between School Administrators' Technological Leadership Self-Efficacy and Their Views on Distance Education

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1243 - 1274, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1076332

Öz

The present study, employing a descriptive survey design, explored school administrators’ technological leadership self-efficacy and views on distance education in Turkey during the COVID-19 pandemic by school type and level and administrators’ title, gender, educational attainment, age, and service and managerial seniority. The research data were collected online using the “Technology Leadership Competency Scale for School Administrators” (TLCSSA), and the “Opinions on Distance Education Scale” (ODES). In general, it was discovered that the majority of the participating school administrators used virtual classrooms, messaging applications, and education portals. The findings revealed that the participants’ mean technological leadership self-efficacy score was high, whereas it was vice versa on the ODES. The results also showed that the administrators employed in private schools had more positive views on distance education than their counterparts in public schools, which was also the case between the school administrators in primary schools and those serving in middle and high schools, respectively. Besides, the school administrators working in high schools had significantly greater technological leadership selfefficacy than their counterparts in middle schools. Finally, visionary leadership, digital age learning culture, excellence in professional practice, and systematic development - the TLCSSA - were positively associated with the participants’ views on the personal relevance of distance education.

Kaynakça

 • Afshari, M., Bakar, K. A., Luan, W. S., Samah, B. A., & Fooi, F. S. (2009). Technology and school leadership. Technology, Pedagogy and Education, 18(2), 235–248.
 • Akbaba-Altun, S., ve Gürer, M. D. (2008). School administrators’ perceptions of their roles regarding information technology classrooms. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 35-54.
 • Aksoy, M. E., ve Çobanoğlu, L. (2018). Okul yöneticilerinin teknoloji yeterlikleri ile ulusal/ uluslararası projelere başvuruları arasındaki ilişki. Electronic Turkish Studies, 13(18), 3139.
 • Aktay, S., & Çakir, R. (2018). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri. Dergi Karadeniz, 37(37), 37-48. Doi: 10.17498/kdeniz.361601
 • Alkrdem, M. (2014). Technological leadership behaviour of high school head teachers in Asir Region, Saudi Arabia. Journal of International Education Research, 10(2), 95100. Doi: 10.19030/jier.v10i2.8510
 • Allen, I. E., & Seaman, J. (2017). Digital learning compass: Distance education enrollment report 2017. Babson Survey Research Group. Doi: 10.1108/IJEM- 02-2014-0018
 • Anderson, R. E., & Dexter, S. L. (2000). School technology leadership: Incidence and Impact. Teaching, learning, and computing: Incidence and impact: 1998 national survey Report#6. Minneapolis: Center for Research on Information Technology and Organizations, Minnesota University.
 • Bakioğlu, B., ve Çevik, M. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109- 129. Doi: 10.7827/TurkishStudies.43502
 • Baltacı, H. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin bilgisayar tutumları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bandura, A. (1997). Self efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.
 • Banoğlu, K. (2011). School principals’ technology leadership competency and technology coordinatorship. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 208–213.
 • Banoğlu, K., Vanderlinde, R., ve Çetin, M. (2016). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği profillerinin okulların öğrenen örgüt kültürü ve teknolojik alt-yapısı bağlamında analizi: Fatih projesi okulları ve diğerleri. Eğitim ve Bilim, 41(188), 83-98.
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 131-151. Doi: 10.7827/TurkishStudies.44460
 • Beytekin, O. F. (2014). High school administrators perceptions of their technology leadership preparedness. Educational Research and Reviews, 9(14), 441-446.
 • Biçer, F. S., ve Koç, M. (2019). Okul yöneticilerinin ve bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji liderlik yeterliliklerinin karşılaştırılması. Ulubolu Mesleki Bilimler Dergisi (UMBD), 2(1), 27-43.
 • Bostancı, H. (2010). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112- 142. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/56247/773769
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. Doi: 10.5281/zenodo.3778083
 • Brockmeier, L. L., Sermon, J. M., & Hope, W. C. (2005). Principals' relationship with computer technology. NASSP Bulletin, 89(643), 45–63.
 • Brooks-Young, S. (2002). Making technology standards work for you: A guide for school administrators. Eugene: ISTE Publications.
 • Bülbül, T., ve Çuhadar, C. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 474-499.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, T. (2003). Bolu orta öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2(3), 94-107.
 • Cantürk, G. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları ve bilişim teknolojilerinin yönetim süreçlerinde kullanımı arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış doktora tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Celep, C. (2000). The correlation of the factors: The prospective teachers' sense of efficacy, belief, and attitudes about student control. National FORUM of Educational Administration and Supervision Journal, 17(4), 99-112.
 • Chang, I. & Wu, Y. (2008). A Study of the relationships between principals' technology leadership and teachers' teaching efficiency. Journal of Educational Research and Development, 4(1), 171-193.
 • Chang, I. H. (2012). The effect of principals’ technological leadership on teachers’ technological literacy and teaching effectiveness in Taiwanese elementary schools. Journal of Educational Technology & Society, 15(2), 328-340.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th Press). London: Routhledge.
 • Çalık, T., Çoban, Ö., ve Özdemir, N. (2019). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlikleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 83-106.
 • Çelik, H. C., ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Dawson, C., & Rakes, G. C. (2003). The influence of principals’ technology training on the integration of technology into schools. Journal of research on Technology in Education, 36(1), 29-49.
 • Demi̇r, F., ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 273-292. Doi: 10.37669/milliegitim.775620
 • Demiralay, R., ve Karadeniz, Ş. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının, ilköğretim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-KUYEB, 10(2), 819-851.
 • Dikmen, S., ve Bahçeci, F. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98. Doi: 10.33907/turkjes.721685
 • Duban, N., ve Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının Covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. Doi: 10.7827/TurkishStudies.43653
 • Durak, G., Çankaya, S., ve İzmirli, S. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 787-809. Doi: 10.17522/balikesirnef.743080
 • Durnalı, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin sergilediği teknolojik liderlik davranış düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(2), 401-430. Doi: 10.30831/akukeg.449484
 • Düzgün, S. (2021). Teachers’ attitudes toward Turkey education informatics network during the distance education period in the Covid-19 pandemic. International Journal of Progressive Education, 17(5), 100-118. Doi: 10.29329/ijpe.2021.375.8
 • Eren-Şişman, E. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin eğitim teknolojilerini sağlama ve kullanmada gösterdikleri liderlik davranışları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Esplin, N. L., Stewart, C., & Thurston, T. N. (2018). Technology leadership perceptions of Utah elementary school principals. Journal of Research on Technology in Education, 50(4), 305-317.
 • Fisher, D. M., & Waller, L. R. (2013). The 21st century principal: A study of technology leadership and technology integration in Texas K-12 schools. The Global E Learning Journal Volume, 2(4), 1-44.
 • Flanagan, L., & Jacobsen, M. (2003). Technology leadership for the twenty-first century principal. Journal of Educational Administration, 41(2), 124–142.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Press). New York: McGraw-Hill.
 • Gibson, I. (2001). The role of school administrators in the process of effectively integrating educational technology into schooll earning environments: New research from the mid-west. Proceedings of Society for Information Technology&Teacher Education International Conference, Orlando, FL.
 • Golden, C. (2020, March 23). Remote teaching: The glass half-full. EDUCAUSE Review. Retrieved February 22, 2022 from https://er.educause.edu/blogs/2020/3/remote-teaching-the-glass-half-full
 • Gökbulut, B., ve Çoklar, A. N. (2017). Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji koçluk düzeyleri. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 126-138.
 • Görgülü, D., Küçükali, R. ve Ada, Ş. (2013). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 53-71.
 • Görgülü, D., ve Küçükali, R. (2018). Öğretmenlerin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin incelenmesi. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 1(1), 1-12.
 • Gün, F., & Çoban, Ö. (2019). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin incelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 39- 48.
 • Günbayı, İ., ve Cantürk, G. (2011). Bilgisayar teknolojisinin okul yönetiminde kullanımında okul yöneticilerinin bilgisayar teknolojisine karşı tutumları. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi-ODÜSOBİAD, 2(3), 47-70.
 • Gürfidan, H., ve Koç, M. (2016). Okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna etkisi: bir yapısal eşitlik modellemesi. Eğitim ve Bilim, 41(188), 99-116. Doi: 10.15390/EB.2016.6722
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., ve Dalgıç, G. (2011). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 145-166.
 • Hamzah, M. I. M., Nordin, N., Jusoff, K., Karim, R. A., & Yusof, Y. (2010). A quantitative analysis of Malaysian secondary school technology leadership. Management Science and Engineering, 4(2), 124-130.
 • Harris, A. (2020). COVID-19 – school leadership in crisis? Journal of Professional Capital and Community, 5(3/4), 321-326. Doi: 10.1108/jpcc-06-2020-0045
 • Hayytov, D. (2013). Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hero, J. L. (2020). Exploring the principal’s technology leadership: Its influence on teachers’ technological proficiency. International Journal of Academic Pedagogical Research-IJAPR, 4(6), 4-10.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, March 27). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review. Retrieved February 22, 2022 from https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergencyremote-teaching-and-online learning
 • Holland, L. (2000). A differentdivide: Preparingtech-savvyleaders. Leadership, 30(1), 8-12.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Hoyle, R. H. (2000). Confirmatory factor analysis. In H. E. A. Tinsley & S. D. Brown (Eds.), Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling (pp.465-497). New York: Academic Press.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, yöneticilerinin “teknoloji liderliği” düzeylerine ilişkin algıları. (Yayımlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • ISTE. (2009). National educational technology standards for administrators. Washington: International Society for Technology in Education.
 • ISTE. (2019). ISTE Standards. Retrieved February 22, 2022 from iste.org/standards
 • Keskin, M., ve Özer Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kozloski, K. C. (2006). Principal leadership for technology integration: A study of principal technology leadership. Unpublished doctoral dissertation, Drexel University, Philadelphia.
 • Micheal, S.O. (1998). Best practices in information technology (IT) management: Insight from K-12 schools’ technology audits. International Journal of Educational Management, 12(6), 277-288.
 • Mulaik, S. A., James, L. R., Van Alstine, J., Bennett, N., Lind, S., & Stilwell, C. D. (1989). Evaluation of goodness-of-fit ındices for structural equation models. Psychological Bulletin, 105(3), 430-445.
 • Pajares, F., & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86(2), 193.
 • Papa, R. (2011). Technology leadership for school ımprovement. Thousand Oaks: Sage.
 • Persaud, B. (2006). School administrators’ perspective on their leadership role in technology integration. Unpublished master’s dissertation, Walden University, The United States.
 • Raman, A., Thannimalai, R., & Ismail, S. N. (2019). Principals' technology leadership and its effect on teachers' technology integration in 21st century classrooms. International Journal of Instruction, 12(4), 423-442. Doi:10.29333/iji.2019.12428a
 • Razik, T. A., & Swanson, A. D. (2010). Fundamental concepts of educational leadership and management. USA: Pearson.
 • Richardson, J. W., McLeod, S., Flora, K., Sauers, N. J., Kannan, S., & Sincar, M. (2013). Large-scale 1:1 computing initiatives: An open access database. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 9(1), 4-18.
 • Sağbaş, H. (2019). Ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Scanga, D. (2004). Technology competencies for school administrators: Self-assessment instrument. Unpublished doctoral dissertation, College of Education University, South Florida, The United States.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling (2nd Edition). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Schunk D.H. (1995) Self-efficacy and education and instruction. In Maddux J.E. (Ed.), Self-efficacy, adaptation, and adjustment. The plenum series in social/clinical psychology (pp. 281-303). Springer, Boston, MA. Doi:10.1007/978-1-4419- 6868-5_10
 • Seay, D. A., (2004). A Study of the technology leadership of Texas high school principals. Unpublished doctoral dissertation, University of North Texas, Texas.
 • Serçemeli, M., ve Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • Seven, T. (2021). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin uzaktan eğitim tutumları ile ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Sezer, B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Sezer, B., ve Deryakulu, D. (2012). İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 74- 92.
 • Sincar, M. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin bir inceleme: Gaziantep ili örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Sönmez, M., Yıldırım, K., ve Çetinkaya, F. Ç. (2020). Yeni tip koronavirüs (SARSCoV2) salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinin sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 855-875. Doi: 10.7827/TurkishStudies.43799
 • Steiger, J. H. (2007). Understanding the Limitations of Global Fit Assessment in Structural Equation Modeling. Personality and Individual Differences, 42(5), 893-898.
 • Sujo-Montes, L., & Gallagher, L. (2010). School, technology, and society home-school communications and access. In R. Papa (Ed.), Technology leadership for school improvement (pp. 167-188). London: Sage.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Turan, S. (2020). COVID-19 sürecinde Okul müdürlerinin teknolojik liderliği. Milli Eğitim Dergisi, 49(Özel Sayı), 175-199. Doi: 10.37669/milliegitim.788133
 • Uçkan, S. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim okullarında teknoloji liderlerinin belirlenmesi: Sakarya ili örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Ulukaya, Y. L. F., Yıldırım, N., ve Özeke, V. (2017). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin algıları. Journal of Computer and Education Research, 5(10), 125-149.
 • Ural, A. ve Canpolat, S. (2021). Covid-19 pandemisinin öğretmen yabancılaşmasına etkisi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi 19(76), 78-104.
 • Wang, C. (2010). Technology leadership among school principals: Atechnologycoordinator'sperspective. Asian Social Science, 6(1), 51-54.
 • Wei, L. M., Piaw, C. Y., & Kannan, S. (2017). Relationship between principal technology leadership practices and teacher ICT competency. Malaysian Online Journal of Educational Management-MOJEM, 4(3), 13-36.
 • Wheatley, M. J. (2006). Leadership and the new science: Discovering order in a chaotic world (3rd ed). San Francisco: Berrett- Koehler.
 • Wheaton, B., Muthen, B., Alwin, D. F., & Summers, G. F. (1977). Assessing Reliability and Stability in Panel Models. Sociological Methodology, 8(1), 84-136.
 • Wishart, J. (2017). Mobile learning in schools. In J. Wishart (Ed.) Mobile learning in schools. London, Routledge. Doi: 10.4324/9781315536774
 • Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E., ve Karaman, S. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 365-370.
 • Yieng, W. A., & Daud, K. B. (2017). Technology leadership in Malaysia's high performance school. Journal of Education and e-Learning Research, 4(1), 814. Doi:10.20448/journal.509/2017.4.1/509.1.8.14
 • Yorulmaz, A., ve Can, S. (2016). The technology leadership competencies of elementary and secondary school directors. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 11(1), 47-61.
 • Yu, C., & Durrington, V. A. (2006). Technology standards for school administrators: An analysis of practicing and aspiring administrators' perceived ability to perform the standards. NASSP Bulletin, 90(4), 301-317.

Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1243 - 1274, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1076332

Öz

Bu araştırmada Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime katılan okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlikleri ile uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 119 okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşler Ölçeği” kullanılmıştır. Analiz sürecinde doğrulayıcı faktör analizi, parametrik ve parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin çoğunluğunun (%84) sanal sınıfları, mesajlaşma uygulamalarını (%54) ve eğitim portallarını (%51) kullandıkları görülmektedir. Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlik puanlarının genel olarak yüksek olduğu buna karşın uzaktan eğitime yönelik görüş puanlarının genel olarak düşük olduğu görülmektedir. Özel okulda görev yapan okul yöneticilerinin devlet okullarında görev yapan okul yöneticilerine göre uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin daha olumlu olduğu görülmüştür. İlkokulda görev yapan okul yöneticilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri, ortaokulda ve lisede görev yapan okul yöneticilerine göre daha olumlu düzeydedir. Ortaokulda görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlikleri, lisede görev yapan okul yöneticilerine göre daha yüksek düzeydedir. Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinden; vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, profesyonel uygulamada mükemmellik ve sistematik gelişim alt boyutlarının, uzaktan eğitimin kişisel uygunluğa ait görüşleri ile pozitif yönde ilişkisinin olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Afshari, M., Bakar, K. A., Luan, W. S., Samah, B. A., & Fooi, F. S. (2009). Technology and school leadership. Technology, Pedagogy and Education, 18(2), 235–248.
 • Akbaba-Altun, S., ve Gürer, M. D. (2008). School administrators’ perceptions of their roles regarding information technology classrooms. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 35-54.
 • Aksoy, M. E., ve Çobanoğlu, L. (2018). Okul yöneticilerinin teknoloji yeterlikleri ile ulusal/ uluslararası projelere başvuruları arasındaki ilişki. Electronic Turkish Studies, 13(18), 3139.
 • Aktay, S., & Çakir, R. (2018). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri. Dergi Karadeniz, 37(37), 37-48. Doi: 10.17498/kdeniz.361601
 • Alkrdem, M. (2014). Technological leadership behaviour of high school head teachers in Asir Region, Saudi Arabia. Journal of International Education Research, 10(2), 95100. Doi: 10.19030/jier.v10i2.8510
 • Allen, I. E., & Seaman, J. (2017). Digital learning compass: Distance education enrollment report 2017. Babson Survey Research Group. Doi: 10.1108/IJEM- 02-2014-0018
 • Anderson, R. E., & Dexter, S. L. (2000). School technology leadership: Incidence and Impact. Teaching, learning, and computing: Incidence and impact: 1998 national survey Report#6. Minneapolis: Center for Research on Information Technology and Organizations, Minnesota University.
 • Bakioğlu, B., ve Çevik, M. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109- 129. Doi: 10.7827/TurkishStudies.43502
 • Baltacı, H. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin bilgisayar tutumları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bandura, A. (1997). Self efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.
 • Banoğlu, K. (2011). School principals’ technology leadership competency and technology coordinatorship. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 208–213.
 • Banoğlu, K., Vanderlinde, R., ve Çetin, M. (2016). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği profillerinin okulların öğrenen örgüt kültürü ve teknolojik alt-yapısı bağlamında analizi: Fatih projesi okulları ve diğerleri. Eğitim ve Bilim, 41(188), 83-98.
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 131-151. Doi: 10.7827/TurkishStudies.44460
 • Beytekin, O. F. (2014). High school administrators perceptions of their technology leadership preparedness. Educational Research and Reviews, 9(14), 441-446.
 • Biçer, F. S., ve Koç, M. (2019). Okul yöneticilerinin ve bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji liderlik yeterliliklerinin karşılaştırılması. Ulubolu Mesleki Bilimler Dergisi (UMBD), 2(1), 27-43.
 • Bostancı, H. (2010). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112- 142. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/56247/773769
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. Doi: 10.5281/zenodo.3778083
 • Brockmeier, L. L., Sermon, J. M., & Hope, W. C. (2005). Principals' relationship with computer technology. NASSP Bulletin, 89(643), 45–63.
 • Brooks-Young, S. (2002). Making technology standards work for you: A guide for school administrators. Eugene: ISTE Publications.
 • Bülbül, T., ve Çuhadar, C. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 474-499.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, T. (2003). Bolu orta öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2(3), 94-107.
 • Cantürk, G. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları ve bilişim teknolojilerinin yönetim süreçlerinde kullanımı arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış doktora tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Celep, C. (2000). The correlation of the factors: The prospective teachers' sense of efficacy, belief, and attitudes about student control. National FORUM of Educational Administration and Supervision Journal, 17(4), 99-112.
 • Chang, I. & Wu, Y. (2008). A Study of the relationships between principals' technology leadership and teachers' teaching efficiency. Journal of Educational Research and Development, 4(1), 171-193.
 • Chang, I. H. (2012). The effect of principals’ technological leadership on teachers’ technological literacy and teaching effectiveness in Taiwanese elementary schools. Journal of Educational Technology & Society, 15(2), 328-340.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th Press). London: Routhledge.
 • Çalık, T., Çoban, Ö., ve Özdemir, N. (2019). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlikleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 83-106.
 • Çelik, H. C., ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Dawson, C., & Rakes, G. C. (2003). The influence of principals’ technology training on the integration of technology into schools. Journal of research on Technology in Education, 36(1), 29-49.
 • Demi̇r, F., ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 273-292. Doi: 10.37669/milliegitim.775620
 • Demiralay, R., ve Karadeniz, Ş. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının, ilköğretim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-KUYEB, 10(2), 819-851.
 • Dikmen, S., ve Bahçeci, F. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98. Doi: 10.33907/turkjes.721685
 • Duban, N., ve Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının Covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. Doi: 10.7827/TurkishStudies.43653
 • Durak, G., Çankaya, S., ve İzmirli, S. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 787-809. Doi: 10.17522/balikesirnef.743080
 • Durnalı, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin sergilediği teknolojik liderlik davranış düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(2), 401-430. Doi: 10.30831/akukeg.449484
 • Düzgün, S. (2021). Teachers’ attitudes toward Turkey education informatics network during the distance education period in the Covid-19 pandemic. International Journal of Progressive Education, 17(5), 100-118. Doi: 10.29329/ijpe.2021.375.8
 • Eren-Şişman, E. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin eğitim teknolojilerini sağlama ve kullanmada gösterdikleri liderlik davranışları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Esplin, N. L., Stewart, C., & Thurston, T. N. (2018). Technology leadership perceptions of Utah elementary school principals. Journal of Research on Technology in Education, 50(4), 305-317.
 • Fisher, D. M., & Waller, L. R. (2013). The 21st century principal: A study of technology leadership and technology integration in Texas K-12 schools. The Global E Learning Journal Volume, 2(4), 1-44.
 • Flanagan, L., & Jacobsen, M. (2003). Technology leadership for the twenty-first century principal. Journal of Educational Administration, 41(2), 124–142.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Press). New York: McGraw-Hill.
 • Gibson, I. (2001). The role of school administrators in the process of effectively integrating educational technology into schooll earning environments: New research from the mid-west. Proceedings of Society for Information Technology&Teacher Education International Conference, Orlando, FL.
 • Golden, C. (2020, March 23). Remote teaching: The glass half-full. EDUCAUSE Review. Retrieved February 22, 2022 from https://er.educause.edu/blogs/2020/3/remote-teaching-the-glass-half-full
 • Gökbulut, B., ve Çoklar, A. N. (2017). Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji koçluk düzeyleri. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 126-138.
 • Görgülü, D., Küçükali, R. ve Ada, Ş. (2013). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 53-71.
 • Görgülü, D., ve Küçükali, R. (2018). Öğretmenlerin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin incelenmesi. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 1(1), 1-12.
 • Gün, F., & Çoban, Ö. (2019). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin incelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 39- 48.
 • Günbayı, İ., ve Cantürk, G. (2011). Bilgisayar teknolojisinin okul yönetiminde kullanımında okul yöneticilerinin bilgisayar teknolojisine karşı tutumları. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi-ODÜSOBİAD, 2(3), 47-70.
 • Gürfidan, H., ve Koç, M. (2016). Okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna etkisi: bir yapısal eşitlik modellemesi. Eğitim ve Bilim, 41(188), 99-116. Doi: 10.15390/EB.2016.6722
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., ve Dalgıç, G. (2011). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 145-166.
 • Hamzah, M. I. M., Nordin, N., Jusoff, K., Karim, R. A., & Yusof, Y. (2010). A quantitative analysis of Malaysian secondary school technology leadership. Management Science and Engineering, 4(2), 124-130.
 • Harris, A. (2020). COVID-19 – school leadership in crisis? Journal of Professional Capital and Community, 5(3/4), 321-326. Doi: 10.1108/jpcc-06-2020-0045
 • Hayytov, D. (2013). Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hero, J. L. (2020). Exploring the principal’s technology leadership: Its influence on teachers’ technological proficiency. International Journal of Academic Pedagogical Research-IJAPR, 4(6), 4-10.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, March 27). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review. Retrieved February 22, 2022 from https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergencyremote-teaching-and-online learning
 • Holland, L. (2000). A differentdivide: Preparingtech-savvyleaders. Leadership, 30(1), 8-12.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Hoyle, R. H. (2000). Confirmatory factor analysis. In H. E. A. Tinsley & S. D. Brown (Eds.), Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling (pp.465-497). New York: Academic Press.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, yöneticilerinin “teknoloji liderliği” düzeylerine ilişkin algıları. (Yayımlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • ISTE. (2009). National educational technology standards for administrators. Washington: International Society for Technology in Education.
 • ISTE. (2019). ISTE Standards. Retrieved February 22, 2022 from iste.org/standards
 • Keskin, M., ve Özer Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kozloski, K. C. (2006). Principal leadership for technology integration: A study of principal technology leadership. Unpublished doctoral dissertation, Drexel University, Philadelphia.
 • Micheal, S.O. (1998). Best practices in information technology (IT) management: Insight from K-12 schools’ technology audits. International Journal of Educational Management, 12(6), 277-288.
 • Mulaik, S. A., James, L. R., Van Alstine, J., Bennett, N., Lind, S., & Stilwell, C. D. (1989). Evaluation of goodness-of-fit ındices for structural equation models. Psychological Bulletin, 105(3), 430-445.
 • Pajares, F., & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86(2), 193.
 • Papa, R. (2011). Technology leadership for school ımprovement. Thousand Oaks: Sage.
 • Persaud, B. (2006). School administrators’ perspective on their leadership role in technology integration. Unpublished master’s dissertation, Walden University, The United States.
 • Raman, A., Thannimalai, R., & Ismail, S. N. (2019). Principals' technology leadership and its effect on teachers' technology integration in 21st century classrooms. International Journal of Instruction, 12(4), 423-442. Doi:10.29333/iji.2019.12428a
 • Razik, T. A., & Swanson, A. D. (2010). Fundamental concepts of educational leadership and management. USA: Pearson.
 • Richardson, J. W., McLeod, S., Flora, K., Sauers, N. J., Kannan, S., & Sincar, M. (2013). Large-scale 1:1 computing initiatives: An open access database. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 9(1), 4-18.
 • Sağbaş, H. (2019). Ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Scanga, D. (2004). Technology competencies for school administrators: Self-assessment instrument. Unpublished doctoral dissertation, College of Education University, South Florida, The United States.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling (2nd Edition). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Schunk D.H. (1995) Self-efficacy and education and instruction. In Maddux J.E. (Ed.), Self-efficacy, adaptation, and adjustment. The plenum series in social/clinical psychology (pp. 281-303). Springer, Boston, MA. Doi:10.1007/978-1-4419- 6868-5_10
 • Seay, D. A., (2004). A Study of the technology leadership of Texas high school principals. Unpublished doctoral dissertation, University of North Texas, Texas.
 • Serçemeli, M., ve Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • Seven, T. (2021). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin uzaktan eğitim tutumları ile ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Sezer, B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Sezer, B., ve Deryakulu, D. (2012). İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 74- 92.
 • Sincar, M. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin bir inceleme: Gaziantep ili örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Sönmez, M., Yıldırım, K., ve Çetinkaya, F. Ç. (2020). Yeni tip koronavirüs (SARSCoV2) salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinin sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 855-875. Doi: 10.7827/TurkishStudies.43799
 • Steiger, J. H. (2007). Understanding the Limitations of Global Fit Assessment in Structural Equation Modeling. Personality and Individual Differences, 42(5), 893-898.
 • Sujo-Montes, L., & Gallagher, L. (2010). School, technology, and society home-school communications and access. In R. Papa (Ed.), Technology leadership for school improvement (pp. 167-188). London: Sage.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Turan, S. (2020). COVID-19 sürecinde Okul müdürlerinin teknolojik liderliği. Milli Eğitim Dergisi, 49(Özel Sayı), 175-199. Doi: 10.37669/milliegitim.788133
 • Uçkan, S. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim okullarında teknoloji liderlerinin belirlenmesi: Sakarya ili örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Ulukaya, Y. L. F., Yıldırım, N., ve Özeke, V. (2017). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin algıları. Journal of Computer and Education Research, 5(10), 125-149.
 • Ural, A. ve Canpolat, S. (2021). Covid-19 pandemisinin öğretmen yabancılaşmasına etkisi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi 19(76), 78-104.
 • Wang, C. (2010). Technology leadership among school principals: Atechnologycoordinator'sperspective. Asian Social Science, 6(1), 51-54.
 • Wei, L. M., Piaw, C. Y., & Kannan, S. (2017). Relationship between principal technology leadership practices and teacher ICT competency. Malaysian Online Journal of Educational Management-MOJEM, 4(3), 13-36.
 • Wheatley, M. J. (2006). Leadership and the new science: Discovering order in a chaotic world (3rd ed). San Francisco: Berrett- Koehler.
 • Wheaton, B., Muthen, B., Alwin, D. F., & Summers, G. F. (1977). Assessing Reliability and Stability in Panel Models. Sociological Methodology, 8(1), 84-136.
 • Wishart, J. (2017). Mobile learning in schools. In J. Wishart (Ed.) Mobile learning in schools. London, Routledge. Doi: 10.4324/9781315536774
 • Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E., ve Karaman, S. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 365-370.
 • Yieng, W. A., & Daud, K. B. (2017). Technology leadership in Malaysia's high performance school. Journal of Education and e-Learning Research, 4(1), 814. Doi:10.20448/journal.509/2017.4.1/509.1.8.14
 • Yorulmaz, A., ve Can, S. (2016). The technology leadership competencies of elementary and secondary school directors. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 11(1), 47-61.
 • Yu, C., & Durrington, V. A. (2006). Technology standards for school administrators: An analysis of practicing and aspiring administrators' perceived ability to perform the standards. NASSP Bulletin, 90(4), 301-317.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan DÜZGÜN> (Sorumlu Yazar)
Uzaktan Eğitim ve İletişim Derneği
0000-0001-8635-4181
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1076332, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, number = {2}, pages = {1243 - 1274}, doi = {10.17152/gefad.1076332}, title = {Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi}, key = {cite}, author = {Düzgün, Serkan} }
APA Düzgün, S. (2022). Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (2) , 1243-1274 . DOI: 10.17152/gefad.1076332
MLA Düzgün, S. "Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1243-1274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/72357/1076332>
Chicago Düzgün, S. "Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1243-1274
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi AU - SerkanDüzgün Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.1076332 DO - 10.17152/gefad.1076332 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1243 EP - 1274 VL - 42 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1076332 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1076332 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi %A Serkan Düzgün %T Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.1076332 %U 10.17152/gefad.1076332
ISNAD Düzgün, Serkan . "Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 2 (Ağustos 2022): 1243-1274 . https://doi.org/10.17152/gefad.1076332
AMA Düzgün S. Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi. GEFAD. 2022; 42(2): 1243-1274.
Vancouver Düzgün S. Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(2): 1243-1274.
IEEE S. Düzgün , "Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 2, ss. 1243-1274, Ağu. 2022, doi:10.17152/gefad.1076332