Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1641 - 1679, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1094235

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini kuram, model, yöntem ve ilkeler bağlamında tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında verilerin analizi için içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, eğitimde yaşanan sorunlar; kuram, model, yöntem ve ilkeler bağlamında “öğrenciler ile ilgili sorunlar”, “öğretmenler ile ilgili sorunlar”, “öğrenme ortamları ve altyapı ile ilgili sorunlar”, “epistemolojik sorunlar”, “ölçme ve değerlendirme ile ilgili sorunlar” ve “diğer sorunlar” olmak üzere altı tema altında toplanmıştır. Belirtilen sorunların yoğun olarak yapılandırmacılık, çoklu zekâ, buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejilerinin uygulanmamasıyla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Abu, N. K., Bacanak, A., & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307.
 • Aydın-Günbatar, S. (2019). Olgu bilim (fenomenolojik araştırma) yöntemi. Eğitimde Araştırma Yöntemleri içinde (ss. 293-316). Ankara: Pegem Akademi.
 • Başdemir, H. Y. (2012). Türk eğitim sisteminin yapısal sorunları ve bir öneri. Liberal Düşünce Dergisi, (67), 35-52.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 9(1), 23-28.
 • Blazer, C. (2008). Extended school days. Information capsule research services (vol. 0705). http://drs.dadeschools.net/InformationCapsules/IC0705.pdf. adresinden 27.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Creswell, John W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi.
 • Çaycı, B. (2018). İlkokullardaki ders süresi ve ders saatlerinin sınıf öğretmeni görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture, 3(5), 117-131.
 • Çelebi, C. (2006). Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Çeliköz, M., (2017). Eğitim programları ve öğretim alanındaki eğitim bilimcilerin yapılandırmacılıkla ilgili görüşlerinin analizi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirtaş, A. (1988). Temel eğitimimizin temel sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3).
 • Deveci̇, Ö & Aykaç, N. (2019). Temel eğitimde yaşanan sorunları inceleyen çalışmaların değerlendirilmesi: bir meta-sentez çalışması . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 277-301 .
 • Duffy, T. M., & Jonassen, D. H. (Eds.). (2013). Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Routledge.
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 33-57.
 • Edwards, R. & Usher, R. (2000). Globalisation and pedagogy: space, place and ıdentity, London: Routledge.
 • Erişen, Y. (2001). Öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi ve fakültelerin standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ersoy, F. (2016). Fenomenoloji. eğitimde nitel araştırma desenleri. Edt. Saban, A. ve A. Ersoy. Ankara: Anı Yayıncılık: 50-109
 • Gardner, H. (2006). Eğitimli akıl-olayların ve standart testlerin ötesinde, her çocuğun hak ettiği eğitim sistemi. İngilizceden Çeviren: Özden AKBAŞ. İstanbul: Morpa.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).
 • Gök, F. (2010) Marketing hope: Private institutions preparing students for the university entrance examination in Turkey, (Umut pazarı: Türkiye’de öğrencileri üniversite giriş sınavına hazırlayan dersaneler), içinde: S. Karin Amos (ed.) International Educational Governance, International Perspectives on Education and Society, 12, 123-134.
 • Gömleksiz, M. N., & Kan, A. Ü. (2007). Yeni ilköğretim programlarının dayandığı temel ilke ve yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 5(2), 60-66.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar (4. Baskı). Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kızılkaya, H. (2014). “Postmodern Felsefe Işığında Türk Eğitim Sistemi Sorunlarının Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Afyon.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.
 • McAuliffe, G. J., & Eriksen, K. P. (1999). Toward a constructivist and developmental identity for the counseling profession: The context‐phase‐stage‐style model. Journal of Counseling & Development, 77(3), 267-280.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Onur, B. (1994). Türk eğitim sisteminin özellikleri. Eğitim ve Bilim, 18(93).
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Seta Analiz, 17(26), 131-155.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. Beşir Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem.
 • Saban, A. (2002). Öğrenme öğretme süreci. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Sarıbaş, S., & Babadağ, G. (2015) Temel eğitimin temel sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), 18-34.
 • Semerci, Ç. (2001). Oluşturmacılık kuramına göre ölçme ve değerlendirme. Kuram ve Uygu-lamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 429-440.
 • Şener, G. (2018). Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarına güncel bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 187-200.
 • Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk Milli Eğitim Sistemi üzerine algıladıkları sorunlar. Turkish Studies, 10 (7), 881-898
 • Thomas, J. A., Pedersen, J. E., & Finson, K. (2001). Validating the draw-a-science-teacher-test-checklist (dastt-c): exploring mental models and teacher beliefs. Journal of Science Teacher Education, 12 (3), 295- 310.
 • Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olasi sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 124.
 • Ünal, G., & Ergin, Ö. (2006). Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Journal of Turkish Science Education, 3(1), 36-52.
 • Üstüner, M. (2004). Geçmisten günümüze Türk egitim sisteminde ögretmen yetistirme ve günümüz sorunlari. Inönü Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 5 (7).
 • Yakışan, O. (2017). Ortaokullarda dil bilgisi öğretiminde buluş yoluyla öğretim stratejisinin öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yalar, T. & Yanpar Yelken, T. (2009). Liselerde blok ders uygulamasının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 263-278.
 • Yalçın-İncik, E., & Tanrıseven, I. (2012). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının öğrenci merkezli eğitime ilişkin görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 172-184.
 • Yeşil, R., & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3).
 • Yıldırım, A. & Simsek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı) Ankara: Seckin Yayincilik.
 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası insan bilimleri dergisi, 8(1), 942-973.

Examining the Problems in Education in the Light of Theory, Model, Method and Principles

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1641 - 1679, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1094235

Öz

This study aims to determine the opinions of teacher candidates about the problems in education in the context of theory, model, method and principles. One of the qualitative research methods, phenomenology, was used in the study.. The participantsof the study consists of 20 pre-service teachers determined by the criterion sampling method. The semi-structured interview form developed by the researchers was used as the data collection tool. The reseachers used the content analysis method for data analysis within the scope of the research. As a result of the data analysis, the reseachers observed the participants' problems in education under six themes: issues with students, problems with teachers, problems with learning environments and infrastructure, epistemological issues, problems with measurement and assessment, and other problems. As a result of data analysis, problems experienced in education were grouped under six themes: "problems with students", "problems with teachers", "problems with learning environments and infrastructure", "epistemological problems", "problems with measurement and evaluation" and "other problems" in the context of theories, models, methods and principles.It has been determined that the mentioned problems are intensely associated with constructivism, multiple intelligences, not applying teaching through discovery and teaching through research and investigation.

Kaynakça

 • Abu, N. K., Bacanak, A., & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307.
 • Aydın-Günbatar, S. (2019). Olgu bilim (fenomenolojik araştırma) yöntemi. Eğitimde Araştırma Yöntemleri içinde (ss. 293-316). Ankara: Pegem Akademi.
 • Başdemir, H. Y. (2012). Türk eğitim sisteminin yapısal sorunları ve bir öneri. Liberal Düşünce Dergisi, (67), 35-52.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 9(1), 23-28.
 • Blazer, C. (2008). Extended school days. Information capsule research services (vol. 0705). http://drs.dadeschools.net/InformationCapsules/IC0705.pdf. adresinden 27.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Creswell, John W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi.
 • Çaycı, B. (2018). İlkokullardaki ders süresi ve ders saatlerinin sınıf öğretmeni görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture, 3(5), 117-131.
 • Çelebi, C. (2006). Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Çeliköz, M., (2017). Eğitim programları ve öğretim alanındaki eğitim bilimcilerin yapılandırmacılıkla ilgili görüşlerinin analizi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirtaş, A. (1988). Temel eğitimimizin temel sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3).
 • Deveci̇, Ö & Aykaç, N. (2019). Temel eğitimde yaşanan sorunları inceleyen çalışmaların değerlendirilmesi: bir meta-sentez çalışması . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 277-301 .
 • Duffy, T. M., & Jonassen, D. H. (Eds.). (2013). Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Routledge.
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 33-57.
 • Edwards, R. & Usher, R. (2000). Globalisation and pedagogy: space, place and ıdentity, London: Routledge.
 • Erişen, Y. (2001). Öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi ve fakültelerin standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ersoy, F. (2016). Fenomenoloji. eğitimde nitel araştırma desenleri. Edt. Saban, A. ve A. Ersoy. Ankara: Anı Yayıncılık: 50-109
 • Gardner, H. (2006). Eğitimli akıl-olayların ve standart testlerin ötesinde, her çocuğun hak ettiği eğitim sistemi. İngilizceden Çeviren: Özden AKBAŞ. İstanbul: Morpa.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).
 • Gök, F. (2010) Marketing hope: Private institutions preparing students for the university entrance examination in Turkey, (Umut pazarı: Türkiye’de öğrencileri üniversite giriş sınavına hazırlayan dersaneler), içinde: S. Karin Amos (ed.) International Educational Governance, International Perspectives on Education and Society, 12, 123-134.
 • Gömleksiz, M. N., & Kan, A. Ü. (2007). Yeni ilköğretim programlarının dayandığı temel ilke ve yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 5(2), 60-66.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar (4. Baskı). Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kızılkaya, H. (2014). “Postmodern Felsefe Işığında Türk Eğitim Sistemi Sorunlarının Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Afyon.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.
 • McAuliffe, G. J., & Eriksen, K. P. (1999). Toward a constructivist and developmental identity for the counseling profession: The context‐phase‐stage‐style model. Journal of Counseling & Development, 77(3), 267-280.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Onur, B. (1994). Türk eğitim sisteminin özellikleri. Eğitim ve Bilim, 18(93).
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Seta Analiz, 17(26), 131-155.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. Beşir Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem.
 • Saban, A. (2002). Öğrenme öğretme süreci. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Sarıbaş, S., & Babadağ, G. (2015) Temel eğitimin temel sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), 18-34.
 • Semerci, Ç. (2001). Oluşturmacılık kuramına göre ölçme ve değerlendirme. Kuram ve Uygu-lamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 429-440.
 • Şener, G. (2018). Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarına güncel bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 187-200.
 • Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk Milli Eğitim Sistemi üzerine algıladıkları sorunlar. Turkish Studies, 10 (7), 881-898
 • Thomas, J. A., Pedersen, J. E., & Finson, K. (2001). Validating the draw-a-science-teacher-test-checklist (dastt-c): exploring mental models and teacher beliefs. Journal of Science Teacher Education, 12 (3), 295- 310.
 • Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olasi sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 124.
 • Ünal, G., & Ergin, Ö. (2006). Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Journal of Turkish Science Education, 3(1), 36-52.
 • Üstüner, M. (2004). Geçmisten günümüze Türk egitim sisteminde ögretmen yetistirme ve günümüz sorunlari. Inönü Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 5 (7).
 • Yakışan, O. (2017). Ortaokullarda dil bilgisi öğretiminde buluş yoluyla öğretim stratejisinin öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yalar, T. & Yanpar Yelken, T. (2009). Liselerde blok ders uygulamasının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 263-278.
 • Yalçın-İncik, E., & Tanrıseven, I. (2012). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının öğrenci merkezli eğitime ilişkin görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 172-184.
 • Yeşil, R., & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3).
 • Yıldırım, A. & Simsek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı) Ankara: Seckin Yayincilik.
 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası insan bilimleri dergisi, 8(1), 942-973.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Azmi TÜRKAN> (Sorumlu Yazar)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2546-5122
Türkiye


Yavuz ERİŞEN>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3339-5155
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1094235, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, number = {2}, pages = {1641 - 1679}, doi = {10.17152/gefad.1094235}, title = {Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Türkan, Azmi and Erişen, Yavuz} }
APA Türkan, A. & Erişen, Y. (2022). Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (2) , 1641-1679 . DOI: 10.17152/gefad.1094235
MLA Türkan, A. , Erişen, Y. "Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1641-1679 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/72357/1094235>
Chicago Türkan, A. , Erişen, Y. "Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1641-1679
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi AU - AzmiTürkan, YavuzErişen Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.1094235 DO - 10.17152/gefad.1094235 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1641 EP - 1679 VL - 42 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1094235 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1094235 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi %A Azmi Türkan , Yavuz Erişen %T Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.1094235 %U 10.17152/gefad.1094235
ISNAD Türkan, Azmi , Erişen, Yavuz . "Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 2 (Ağustos 2022): 1641-1679 . https://doi.org/10.17152/gefad.1094235
AMA Türkan A. , Erişen Y. Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi. GEFAD. 2022; 42(2): 1641-1679.
Vancouver Türkan A. , Erişen Y. Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(2): 1641-1679.
IEEE A. Türkan ve Y. Erişen , "Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 2, ss. 1641-1679, Ağu. 2022, doi:10.17152/gefad.1094235