Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1025 - 1052, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.993787

Öz

Bu çalışmanın amacı, öğretimi farklılaştırmayı güçleştiren faktörlere ilişkin öğretmenlerin algılarını belirlemeye yönelik bir envanter geliştirmektir. Çalışma 320 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 5’li Likert tipi 45 maddeden oluşan envanter formu hazırlanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda, envanterin 33 maddeden oluşan altı faktörlü bir yapı sergilediği ve toplam varyansın %62.968'ini açıkladığı belirlenmiştir. 272 öğretmenle yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda, açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen 33 madde ve 6 faktörlü yapının doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulandığı saptanmıştır. Envanterin güvenirliğini belirlemeye yönelik Cronbach Alfa değerleri; birinci faktör için 0.89, ikinci faktör için 0.85, üçüncü faktör için 0.92, dördüncü faktör için 0.80, beşinci faktör için 0.81, altıncı faktör için ise 0.85 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler envanterin geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Abbati, D. G. (2012). Differentiated instruction: Understanding the personal factors and organizational conditions that facilitate differentiated instruction in elementary mathematics classrooms. Unpublished doctoral dissertation, University of California at Berkeley, USA.
 • Akça-Üşenti, Ü. (2014). Farklılaştırılmış Türkçe öğretim uygulamalarının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerdeki bilişsel beceri ve başarı durumlarına etkisi. International Journal of Social Science Research, 2(2).
 • Akkaş, E., ve Tortop, H. S. (2015). Üstün yetenekliler eğitiminde farklılaştırma: temel kavramlar, modellerin karşılaştırılması ve öneriler. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(2), 31-44.
 • Akıllı, M., Keskin, H. K., ve Ay, Ş. (2017). Farklılaştırılmış fen deneylerini değerlendirme sürecinin öğrencilerin fene karşı tutum ve motivasyonları üzerindeki etkisi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 51-56.
 • Aldossari, M., & Robertson, M. (2018). Repatriation and the psychological contract: A Saudi Arabian comparative study. The International Journal of Human Resource Management, 29(8), 1485-1512. https://doi.org/10.1080/09585192.2016. 1244102
 • Aşiroğlu, S. C. (2016). Okulöncesi öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim konusundaki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 948-960.
 • Atalay, Z. Ö. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli bireyler için farklılaştırılmış sosyal bilgiler dersinde uygulanabilecek öğretim stratejileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 339-358.
 • Avcı, S., Yüksel, A., Soyer, M., ve Balıkçıoğlu, S. (2009). Şiir bilgisi konusu için tasarlanmış farklılaştırılmış sınıf ortamının öğrenciler üzerinde yarattığı bilişsel ve duyuşsal değişimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1043- 1084.
 • Avgousti, M. (2017). One size does not fit all: Understanding differentiated ınstruction in elementary mixed-ability classrooms. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/ 1807/76926/1/Avgousti_Melbo_201706_MT_MTRP.pdf adresinden erişildi.
 • Bakioğlu, A., ve Levent, F. (2013). Üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye için öneriler. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(1), 31- 44.
 • Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161. https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/0167811695000380 adresinden erişildi.
 • Beler, Y., ve Avcı, S., (2011). Öğretimin farklılaştırılmasında etkili bir strateji: Katlı öğretim. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 109- 126.
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: Bollen, K.A., & Long, J.S. (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136- 162). Beverly Hills, CA: Sage.
 • Burkett, J. A. (2013). Teacher perception on differentiated instruction and its influence on instructional practice. Unpublished doctoral disseertation, Oklahoma State University, USA.
 • Byrne, B. M. (2011). Structural equation modeling with AMOS Basic concepts, applications, and programming (Multivariate Applications Series). New York: Routledge.
 • Cliff, N. (1998). The eigenvalues-greater-than-one rule and the reliability of components. Psychological Bulletin, 103(2), 276-279. https://doi.org/10.1037/ 0033- 2909.103.2.276
 • Corley, M. A. (2005). Differentiated instruction: Adjusting to the needs of all learners. Focus on Basics, 7, 13-16. http://www.ncsall.net adresinden erişildi.
 • Çam, Ş. S. (2013). Öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını uygulama ve buna ilişkin yetkinlik düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). ESOGÜ, Eskişehir.
 • Çokluk, Ö. Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirkaya, A. S. (2018). Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime yönelik yeterlik ve uygulama düzeylerine ilişkin algıları (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dijkstra, E. M., Walraven, A., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2017). Factors affecting intervention fidelity of differentiated instruction in kindergarten. Research Papers in Education, 32(2), 151-169. https://doi.org/10.1080/02671522. 2016.1158856
 • Dixon, F. A., Yssel, N., McConnell, J. M., & Hardin, T. (2014). Differentiated instruction, professional development, and teacher efficacy. Journal for the Education of the Gifted, 37(2), 111-127. https://doi.org/10.1177/ 0162353214529042
 • Erdoğan, S. C., ve Kahveci, N. G. (2015). Farklılaştırılmış fen ve teknoloji öğretiminin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin tutumlarına etkisi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 191-207.
 • Fullerton, A., Ruben, B., McBride, S., & Bert, S. (2011). Development and design of a merged secondary and special education teacher preparation program. Teacher Education Quarterly, 38(2), 27-44. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ926858.pdf adresinden erişildi.
 • Gamoran, A., & Weinstein, M. (1998). Differentiation and opportunity in restructured schools. American Journal of Education, 106(3), 285-415. https://www.jstor.org/ stable/1085584 seq=1#metadata_info_tab_contents adresinden erişildi.
 • Güçlüer, E., ve Kesercioğlu, T. (2012). Fen ve Teknoloji eğitiminde farklılaştırılmış öğretim ile desteklenmiş fen öğretiminin öğrenci başarısına etkisi üzerine bir araştırma. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Gürol, M., ve Demir, S. (2017). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı puanlarına, öğrenme yaklaşımlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Electronic Turkish Studies, 12(14), 121-136.
 • Hinkin, T. R. (1998). A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods, 1, 104–121.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 • Karadağ, R. (2010). İlköğretim Türkçe dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması: Bir eylem araştırması. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Yayımlanmamış doktora tezi.
 • Karaduman, G. B. (2010). Üstün yetenekli öğrenciler için uygulanan farklılaştırılmış matematik eğitim programları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-12.
 • Kiley, D. (2011). Differentiated instruction in the econdary classroom: analysis of the level of implementation and factors that influenece. Unpublished doctoral disseertation. ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi (UMI No: 3455173).
 • Kozikoğlu, İ., ve Bekler, Ö. (2018). Öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımına ilişkin uygulama ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 60-74.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey.
 • Lunsford, K. J. (2017). Challenges to implementing differentiated instruction in middle school classrooms with mixed skill levels. Unpublished doctoral disseertation, Walden University, USA.
 • Mutlu, N., ve Öztürk, M. (2017). Sosyal bilgiler ve tarih derslerinde farklılaştırılmış öğretime yönelik öğretmen algıları ve uygulamaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 379-402.
 • Özer, S. (2016). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin öğrencilerin erişilerine, mesleki yabancı dil dersine yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Pilten, G. (2016). A phenomenological study of teacher perceptions of the applicability of differentiated reading instruction designs in Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(4), 1419-1451. https://doi.org/10.12738/estp. 2016.4.0011
 • Roiha, A. S. (2014). Teachers’ views on differentiation in content and language ıntegrated learning (CLIL): Perceptions, practices and challenges. Language and Education, 28(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/09500782.2012.748061
 • Salar, R., ve Turgut, Ü. (2015). Fizik öğretmen adaylarına farklılaştırılmış öğretimin uygulanması: Ajandalar. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 682- 695.
 • Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74. https://psycnet.apa.org /record/2003-08119-003 adresinden erişildi.
 • Siam, K., & Al-Natour, M. (2016). Teacher’s differentiated ınstruction practices and ımplementation challenges for learning disabilities in Jordan. International Education Studies, 9(12), 167-181. https://doi.org/10.5539/ies.v9n12p167
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74. http://www.nebisumer.com/wpcontent/ uploads/2015/03/SumerN.2000.YEM_TPY.pdf adresinden erişildi.
 • Şaldırdak, B. (2012). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tabachnick, B. G., & Fidel, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Allyn and Bacon, nc., MA.
 • Taherdoost, H., Sahibuddin, S., & Jalaliyoon. N. (2014). Exploratory factor analysis; concepts and theory. Jerzy Balicki. Advances in Applied and Pure Mathematics, 27, WSEAS, pp.375- 382, Mathematics and Computers in Science and Engineering Series, 978-960-474-380-3. ffhal02557344.
 • Taş, F., ve Sırmacı, N. (2013). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin bilişüstü becerilerine ve matematik akademik başarılarına etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 336-351.
 • Umar, Ç. N. (2014). Karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme becerilerine ve yaratıcılıklarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Teacher Perception Inventory on Factors Making Differentiation of Instruction Difficult: A Study of Validity and Reliability

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1025 - 1052, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.993787

Öz

The aim of this study is to develop an inventory to determine teachers' perceptions on the factors that make differentiation of instruction difficult. The study was conducted with 320 teachers. In the study, a five-point Likert-type inventory form with 45 items was prepared. As a result of Exploratory Factor Analysis, the inventory exhibited a 33-item six-factor structure and explained 62.968% of the total variance. As a result of Confirmatory Factor Analysis conducted with 272 teachers, 33 items and 6-factor structure obtained by exploratory factor analysis were confirmed by confirmatory factor analysis. Cronbach Alpha values to determine the reliability of the inventory were found 0.89 for the first factor, 0.85 for the second factor, 0.92 for the third factor, 0.80 for the fourth factor, 0.81 for the fifth factor, and 0.85 for the sixth factor. These values show that the inventory is a valid and reliable data collection tool

Kaynakça

 • Abbati, D. G. (2012). Differentiated instruction: Understanding the personal factors and organizational conditions that facilitate differentiated instruction in elementary mathematics classrooms. Unpublished doctoral dissertation, University of California at Berkeley, USA.
 • Akça-Üşenti, Ü. (2014). Farklılaştırılmış Türkçe öğretim uygulamalarının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerdeki bilişsel beceri ve başarı durumlarına etkisi. International Journal of Social Science Research, 2(2).
 • Akkaş, E., ve Tortop, H. S. (2015). Üstün yetenekliler eğitiminde farklılaştırma: temel kavramlar, modellerin karşılaştırılması ve öneriler. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(2), 31-44.
 • Akıllı, M., Keskin, H. K., ve Ay, Ş. (2017). Farklılaştırılmış fen deneylerini değerlendirme sürecinin öğrencilerin fene karşı tutum ve motivasyonları üzerindeki etkisi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 51-56.
 • Aldossari, M., & Robertson, M. (2018). Repatriation and the psychological contract: A Saudi Arabian comparative study. The International Journal of Human Resource Management, 29(8), 1485-1512. https://doi.org/10.1080/09585192.2016. 1244102
 • Aşiroğlu, S. C. (2016). Okulöncesi öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim konusundaki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 948-960.
 • Atalay, Z. Ö. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli bireyler için farklılaştırılmış sosyal bilgiler dersinde uygulanabilecek öğretim stratejileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 339-358.
 • Avcı, S., Yüksel, A., Soyer, M., ve Balıkçıoğlu, S. (2009). Şiir bilgisi konusu için tasarlanmış farklılaştırılmış sınıf ortamının öğrenciler üzerinde yarattığı bilişsel ve duyuşsal değişimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1043- 1084.
 • Avgousti, M. (2017). One size does not fit all: Understanding differentiated ınstruction in elementary mixed-ability classrooms. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/ 1807/76926/1/Avgousti_Melbo_201706_MT_MTRP.pdf adresinden erişildi.
 • Bakioğlu, A., ve Levent, F. (2013). Üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye için öneriler. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(1), 31- 44.
 • Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161. https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/0167811695000380 adresinden erişildi.
 • Beler, Y., ve Avcı, S., (2011). Öğretimin farklılaştırılmasında etkili bir strateji: Katlı öğretim. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 109- 126.
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: Bollen, K.A., & Long, J.S. (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136- 162). Beverly Hills, CA: Sage.
 • Burkett, J. A. (2013). Teacher perception on differentiated instruction and its influence on instructional practice. Unpublished doctoral disseertation, Oklahoma State University, USA.
 • Byrne, B. M. (2011). Structural equation modeling with AMOS Basic concepts, applications, and programming (Multivariate Applications Series). New York: Routledge.
 • Cliff, N. (1998). The eigenvalues-greater-than-one rule and the reliability of components. Psychological Bulletin, 103(2), 276-279. https://doi.org/10.1037/ 0033- 2909.103.2.276
 • Corley, M. A. (2005). Differentiated instruction: Adjusting to the needs of all learners. Focus on Basics, 7, 13-16. http://www.ncsall.net adresinden erişildi.
 • Çam, Ş. S. (2013). Öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını uygulama ve buna ilişkin yetkinlik düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). ESOGÜ, Eskişehir.
 • Çokluk, Ö. Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirkaya, A. S. (2018). Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime yönelik yeterlik ve uygulama düzeylerine ilişkin algıları (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dijkstra, E. M., Walraven, A., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2017). Factors affecting intervention fidelity of differentiated instruction in kindergarten. Research Papers in Education, 32(2), 151-169. https://doi.org/10.1080/02671522. 2016.1158856
 • Dixon, F. A., Yssel, N., McConnell, J. M., & Hardin, T. (2014). Differentiated instruction, professional development, and teacher efficacy. Journal for the Education of the Gifted, 37(2), 111-127. https://doi.org/10.1177/ 0162353214529042
 • Erdoğan, S. C., ve Kahveci, N. G. (2015). Farklılaştırılmış fen ve teknoloji öğretiminin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin tutumlarına etkisi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 191-207.
 • Fullerton, A., Ruben, B., McBride, S., & Bert, S. (2011). Development and design of a merged secondary and special education teacher preparation program. Teacher Education Quarterly, 38(2), 27-44. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ926858.pdf adresinden erişildi.
 • Gamoran, A., & Weinstein, M. (1998). Differentiation and opportunity in restructured schools. American Journal of Education, 106(3), 285-415. https://www.jstor.org/ stable/1085584 seq=1#metadata_info_tab_contents adresinden erişildi.
 • Güçlüer, E., ve Kesercioğlu, T. (2012). Fen ve Teknoloji eğitiminde farklılaştırılmış öğretim ile desteklenmiş fen öğretiminin öğrenci başarısına etkisi üzerine bir araştırma. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Gürol, M., ve Demir, S. (2017). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı puanlarına, öğrenme yaklaşımlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Electronic Turkish Studies, 12(14), 121-136.
 • Hinkin, T. R. (1998). A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods, 1, 104–121.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 • Karadağ, R. (2010). İlköğretim Türkçe dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması: Bir eylem araştırması. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Yayımlanmamış doktora tezi.
 • Karaduman, G. B. (2010). Üstün yetenekli öğrenciler için uygulanan farklılaştırılmış matematik eğitim programları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-12.
 • Kiley, D. (2011). Differentiated instruction in the econdary classroom: analysis of the level of implementation and factors that influenece. Unpublished doctoral disseertation. ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi (UMI No: 3455173).
 • Kozikoğlu, İ., ve Bekler, Ö. (2018). Öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımına ilişkin uygulama ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 60-74.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey.
 • Lunsford, K. J. (2017). Challenges to implementing differentiated instruction in middle school classrooms with mixed skill levels. Unpublished doctoral disseertation, Walden University, USA.
 • Mutlu, N., ve Öztürk, M. (2017). Sosyal bilgiler ve tarih derslerinde farklılaştırılmış öğretime yönelik öğretmen algıları ve uygulamaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 379-402.
 • Özer, S. (2016). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin öğrencilerin erişilerine, mesleki yabancı dil dersine yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Pilten, G. (2016). A phenomenological study of teacher perceptions of the applicability of differentiated reading instruction designs in Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(4), 1419-1451. https://doi.org/10.12738/estp. 2016.4.0011
 • Roiha, A. S. (2014). Teachers’ views on differentiation in content and language ıntegrated learning (CLIL): Perceptions, practices and challenges. Language and Education, 28(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/09500782.2012.748061
 • Salar, R., ve Turgut, Ü. (2015). Fizik öğretmen adaylarına farklılaştırılmış öğretimin uygulanması: Ajandalar. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 682- 695.
 • Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74. https://psycnet.apa.org /record/2003-08119-003 adresinden erişildi.
 • Siam, K., & Al-Natour, M. (2016). Teacher’s differentiated ınstruction practices and ımplementation challenges for learning disabilities in Jordan. International Education Studies, 9(12), 167-181. https://doi.org/10.5539/ies.v9n12p167
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74. http://www.nebisumer.com/wpcontent/ uploads/2015/03/SumerN.2000.YEM_TPY.pdf adresinden erişildi.
 • Şaldırdak, B. (2012). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tabachnick, B. G., & Fidel, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Allyn and Bacon, nc., MA.
 • Taherdoost, H., Sahibuddin, S., & Jalaliyoon. N. (2014). Exploratory factor analysis; concepts and theory. Jerzy Balicki. Advances in Applied and Pure Mathematics, 27, WSEAS, pp.375- 382, Mathematics and Computers in Science and Engineering Series, 978-960-474-380-3. ffhal02557344.
 • Taş, F., ve Sırmacı, N. (2013). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin bilişüstü becerilerine ve matematik akademik başarılarına etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 336-351.
 • Umar, Ç. N. (2014). Karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme becerilerine ve yaratıcılıklarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer BEKLER>
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4728-1914
Türkiye


İshak KOZİKOĞLU> (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl University
0000-0003-3772-4179
Türkiye

Destekleyen Kurum Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası SYL-2019-8154
Teşekkür Çalışma süresince projeyi destekleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Yayımlanma Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad993787, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, number = {2}, pages = {1025 - 1052}, doi = {10.17152/gefad.993787}, title = {Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Bekler, Ömer and Kozikoğlu, İshak} }
APA Bekler, Ö. & Kozikoğlu, İ. (2022). Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (2) , 1025-1052 . DOI: 10.17152/gefad.993787
MLA Bekler, Ö. , Kozikoğlu, İ. "Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1025-1052 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/72357/993787>
Chicago Bekler, Ö. , Kozikoğlu, İ. "Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1025-1052
RIS TY - JOUR T1 - Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - ÖmerBekler, İshakKozikoğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.993787 DO - 10.17152/gefad.993787 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1025 EP - 1052 VL - 42 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.993787 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.993787 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Ömer Bekler , İshak Kozikoğlu %T Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.993787 %U 10.17152/gefad.993787
ISNAD Bekler, Ömer , Kozikoğlu, İshak . "Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 2 (Ağustos 2022): 1025-1052 . https://doi.org/10.17152/gefad.993787
AMA Bekler Ö. , Kozikoğlu İ. Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GEFAD. 2022; 42(2): 1025-1052.
Vancouver Bekler Ö. , Kozikoğlu İ. Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(2): 1025-1052.
IEEE Ö. Bekler ve İ. Kozikoğlu , "Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 2, ss. 1025-1052, Ağu. 2022, doi:10.17152/gefad.993787