Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Skill-Based Questions in Turkish Education

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 2213 - 2232, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1072936

Öz

In this research, it is aimed to evaluate the skill-based questions prepared by Turkish teachers and presented to students by the Ministry of National Education by turning them into books. For this purpose, the document analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the research. 224 skill-based questions prepared by Turkish teachers for secondary school students were examined. As a result, it was determined that 132 of the skill-based questions were prepared for comprehension, 39 for analysis, 26 for evaluation, 20 for application and 7 for measuring knowledge and cognitive level. It was determined that there were no questions about the synthesis level in the questions examined. It was concluded that more fluent text was used in skill-based questions and mixed texts were used less. Considering the type of texts, 107 are explanation, 30 are stories, 26 are instructions, 24 are discussion, 23 are description and 1 is interaction. It is understood that fluent text type is used more frequently in questions. In the research, it was suggested that the cognitive levels of analysis, evaluation and synthesis should be increased in skill-based questions and that text form and genre diversity should be provided.

Kaynakça

 • Aksit, N. (2007). Educational reform in Turkey. International Journal of Educational Development, 27(2), 129-137.
 • Aslan, M., & U. Atik (2018). 2015 ve 2017 ilkokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 7(1), 528–547.
 • Aşıcı, M., Baysal, Z. N., & Şahenk Erkan, S.S. (2012). Türkiye’de yapılan 2009 PISA ve Seviye Belirleme Sınavındaki (SBS) okuma becerileri sorularının karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, 1(2), 2146-9199.
 • Aydın, A., Sarıer, Y., & Uysal, Ş. (2014). Evaluation of students’ academic achievement in terms of PISA results. Elementary Education Online, 13(3), 1065-1074.
 • Benzer, A. (2019). Türkçe Ders kitaplarının PISA okuma becerileri yeterlik düzeyleri ile imtihanı. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2), 96-109. Doi: 10.35233/oyea.659740
 • Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinde çıkarımlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 1673-1686.
 • Bozkurt, B. Ü., Uzun, G.L., & Lee, Y.H. (2015). Korece ve Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının karşılaştırılması: PISA 2009 sonuçlarına dönük bir tartışma. International Journal of Language Academy, 3(9), 295-313.
 • Cantley, I. (2019). PISA and policy-borrowing: A philosophical perspective on their interplay in mathematics education. Educational Philosophy and Theory, 51(12), 1200-1215.
 • Coşkun, Y. D. (2013). Türkçe ders kitaplarının PISA sınavı okuma ölçütleri açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 22-43.
 • Çetin, A., & Ünsal, S. (2019). Merkezi sınavların öğretmenler üzerinde sosyal, psikolojik etkisi ve öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarına yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 304-323.
 • Demiral, H., & Menşan, N. Ö. (2017). Sekizinci sınıf Türkçe dersinin PISA okuma becerilerine göre değerlendirilmesi. Özcan Demirel ve Serkan Dinçer (Ed.) Küreselleşen Dünyada Eğitim içinde (s. 567-580). Pegem İndeks Dergisi.
 • Diamond, J. B. (2007). Where the rubber meets the road: Rethinking the connection between high-stakes testing policy and classroom instruction. Sociology of Education, 80(4), 285-313.
 • Dilekçi, A. (2022). Evaluation of Turkey’s PISA reading literacy scores. International Journal of Education & Literacy Studies, 10(1), 138-146. doi:10.7575/aiac.ijels.v.10n.1p.138
 • Dilekçi, A., & Çiçek, S. (2022). An analysis of secondary school Turkish language course assessment tools in the sense of PISA reading skill criteria. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(1), 417-431.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 81-103.
 • Filiz, S. B., & Yıldırım, N. (2019). Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi. Elementary Education Online, 18(4), 1550-1573.
 • Gürbüz, M. Ç. (2019). Uluslararası sınavların ve bazı ülkelerin merkezi sınav sistemlerinin ve soru örneklerinin tanıtımı. S. Çepni (Ed.), PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama içinde (2. baskı, ss. 45-110). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürlen, E., Demirkaya, A. S., & Doğan, N. (2019). Uzmanların PISA ve TIMSS sınavlarının eğitim politika ve programlarına etkisine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 287-319.
 • Karatay, H., & Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 685-716.
 • Kertil, M. Gülbağcı Dede H., & Gülen Ulusoy E. (2021). Skill-based Mathematics Questions: What Do Middle School Mathematics Teachers Think about and How Do They Implement Them?. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(1), 151-186.
 • Miller, M. D., Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2009). Measurement and assessment in teaching (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Sanca, M., Artun, H., Bakırcı, H., & Okur M. (2021). Ortaokul Beceri Temelli Soruların Yeniden Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1) 219-248.
 • Savran, N. (2004). PISA-Projesi'nin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 397-412.
 • Stecher, B. M. (2002). Consequences of large-scale, high-stakes testing on school and classroom practice. In L. Hamilton, B. M. Stecher, & S. Klein (Eds.), Making sense of test-based accountability in education (içinde 79-100). Santa Monica, CA: RAND.
 • Tuzlukaya, S. (2019). 8. Sınıf Türkçe dersi merkezî sınav sorularının PISA okuma becerileri yeterlilikleri açısından incelenmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences,5(1). DOI:1034137/jilses.505073
 • Yağmur, K. (2009). Türkçe ders kitapları üst düzey bilişsel becerilerin gelişimini ne oranda sağlamaktadır? CİTO Eğitim: Kuram ve Uygulama, 5, 20-34.

Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 2213 - 2232, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1072936

Öz

Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin hazırladığı ve Milli Eğitim Bakanlığının kitap hâline getirerek öğrencilere sunduğu beceri temelli soruların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bunun için Türkçe öğretmenlerinin ortaokul öğrencilerine hazırladığı 224 beceri temelli soru incelenmiştir. Araştırma sonucunda beceri temelli soruların 132’si kavrama, 39’u analiz, 26’sı değerlendirme, 20’si uygulama ve 7’si bilgi bilişsel düzeyi ölçmeye yönelik hazırlandığı belirlenmiştir. İncelenen sorularda sentez düzeyine yönelik soru olmadığı belirlenmiştir. Beceri temelli sorularda daha çok akıcı metin kullanıldığı, karma metinlerin daha az kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Metinlerin türüne bakıldığında 107’si açıklama, 30’u hikâye, 26’sı yönerge, 24’ü tartışma, 23’ü betimleme ve 1’i etkileşim türündedir. Akıcı metin türünün sorularda daha sık kullanıldığı anlaşılmaktadır. Araştırmada beceri temelli sorularda analiz, değerlendirme ve sentez bilişsel düzeylerinin artırılması gerektiği ve metin şekil ve tür çeşitliliğin sağlanması önerilmiştir.

Kaynakça

 • Aksit, N. (2007). Educational reform in Turkey. International Journal of Educational Development, 27(2), 129-137.
 • Aslan, M., & U. Atik (2018). 2015 ve 2017 ilkokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 7(1), 528–547.
 • Aşıcı, M., Baysal, Z. N., & Şahenk Erkan, S.S. (2012). Türkiye’de yapılan 2009 PISA ve Seviye Belirleme Sınavındaki (SBS) okuma becerileri sorularının karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, 1(2), 2146-9199.
 • Aydın, A., Sarıer, Y., & Uysal, Ş. (2014). Evaluation of students’ academic achievement in terms of PISA results. Elementary Education Online, 13(3), 1065-1074.
 • Benzer, A. (2019). Türkçe Ders kitaplarının PISA okuma becerileri yeterlik düzeyleri ile imtihanı. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2), 96-109. Doi: 10.35233/oyea.659740
 • Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinde çıkarımlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 1673-1686.
 • Bozkurt, B. Ü., Uzun, G.L., & Lee, Y.H. (2015). Korece ve Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının karşılaştırılması: PISA 2009 sonuçlarına dönük bir tartışma. International Journal of Language Academy, 3(9), 295-313.
 • Cantley, I. (2019). PISA and policy-borrowing: A philosophical perspective on their interplay in mathematics education. Educational Philosophy and Theory, 51(12), 1200-1215.
 • Coşkun, Y. D. (2013). Türkçe ders kitaplarının PISA sınavı okuma ölçütleri açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 22-43.
 • Çetin, A., & Ünsal, S. (2019). Merkezi sınavların öğretmenler üzerinde sosyal, psikolojik etkisi ve öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarına yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 304-323.
 • Demiral, H., & Menşan, N. Ö. (2017). Sekizinci sınıf Türkçe dersinin PISA okuma becerilerine göre değerlendirilmesi. Özcan Demirel ve Serkan Dinçer (Ed.) Küreselleşen Dünyada Eğitim içinde (s. 567-580). Pegem İndeks Dergisi.
 • Diamond, J. B. (2007). Where the rubber meets the road: Rethinking the connection between high-stakes testing policy and classroom instruction. Sociology of Education, 80(4), 285-313.
 • Dilekçi, A. (2022). Evaluation of Turkey’s PISA reading literacy scores. International Journal of Education & Literacy Studies, 10(1), 138-146. doi:10.7575/aiac.ijels.v.10n.1p.138
 • Dilekçi, A., & Çiçek, S. (2022). An analysis of secondary school Turkish language course assessment tools in the sense of PISA reading skill criteria. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(1), 417-431.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 81-103.
 • Filiz, S. B., & Yıldırım, N. (2019). Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi. Elementary Education Online, 18(4), 1550-1573.
 • Gürbüz, M. Ç. (2019). Uluslararası sınavların ve bazı ülkelerin merkezi sınav sistemlerinin ve soru örneklerinin tanıtımı. S. Çepni (Ed.), PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama içinde (2. baskı, ss. 45-110). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürlen, E., Demirkaya, A. S., & Doğan, N. (2019). Uzmanların PISA ve TIMSS sınavlarının eğitim politika ve programlarına etkisine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 287-319.
 • Karatay, H., & Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 685-716.
 • Kertil, M. Gülbağcı Dede H., & Gülen Ulusoy E. (2021). Skill-based Mathematics Questions: What Do Middle School Mathematics Teachers Think about and How Do They Implement Them?. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(1), 151-186.
 • Miller, M. D., Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2009). Measurement and assessment in teaching (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Sanca, M., Artun, H., Bakırcı, H., & Okur M. (2021). Ortaokul Beceri Temelli Soruların Yeniden Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1) 219-248.
 • Savran, N. (2004). PISA-Projesi'nin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 397-412.
 • Stecher, B. M. (2002). Consequences of large-scale, high-stakes testing on school and classroom practice. In L. Hamilton, B. M. Stecher, & S. Klein (Eds.), Making sense of test-based accountability in education (içinde 79-100). Santa Monica, CA: RAND.
 • Tuzlukaya, S. (2019). 8. Sınıf Türkçe dersi merkezî sınav sorularının PISA okuma becerileri yeterlilikleri açısından incelenmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences,5(1). DOI:1034137/jilses.505073
 • Yağmur, K. (2009). Türkçe ders kitapları üst düzey bilişsel becerilerin gelişimini ne oranda sağlamaktadır? CİTO Eğitim: Kuram ve Uygulama, 5, 20-34.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atilla Dilekçi 0000-0001-5393-9570

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 42 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dilekçi, A. (2022). Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(3), 2213-2232. https://doi.org/10.17152/gefad.1072936
AMA Dilekçi A. Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular. GEFAD. Aralık 2022;42(3):2213-2232. doi:10.17152/gefad.1072936
Chicago Dilekçi, Atilla. “Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42, sy. 3 (Aralık 2022): 2213-32. https://doi.org/10.17152/gefad.1072936.
EndNote Dilekçi A (01 Aralık 2022) Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 3 2213–2232.
IEEE A. Dilekçi, “Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular”, GEFAD, c. 42, sy. 3, ss. 2213–2232, 2022, doi: 10.17152/gefad.1072936.
ISNAD Dilekçi, Atilla. “Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42/3 (Aralık 2022), 2213-2232. https://doi.org/10.17152/gefad.1072936.
JAMA Dilekçi A. Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular. GEFAD. 2022;42:2213–2232.
MLA Dilekçi, Atilla. “Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 3, 2022, ss. 2213-32, doi:10.17152/gefad.1072936.
Vancouver Dilekçi A. Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular. GEFAD. 2022;42(3):2213-32.