Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 331 - 362, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1111443

Öz

Bu araştırmada eğitim alanında 21. yüzyıl becerileri ile ilgili olarak yapılan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Web of Science (WoS) veri tabanından elde edilmiştir. Arama sonucunda WoS’ta 22 yıllık zaman dilimini kapsayan 1207 yayın ile karşılaşılmıştır. Elde edilen bu çalışmalar “eğitim/eğitim araştırmaları” kategorisi ile sınırlandırıldığında yayın sayısı 810 çalışmaya indirgenmiştir. İncelenen 810 çalışmanın bibliyometrik veri analizi VOSviewer programı aracılığı ile atıf analizi ve veri görselleştirilmesi yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında incelenen çalışmaların yayınlandıkları yıl, dergi, dergi indeksleri, konu, yöntem, veri analiz teknikleri, veri toplama kaynakları, veri toplama araçları, anahtar kelimelerin dağılımı, çalışmaların yapıldığı ülkeler ve kıtalara göre dağılımına yer verilmiştir. Bu çalışmanın, konuya ilişkin genel bir çerçeve belirlemesi ve 21. yüzyıl becerileriyle ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmaların eğilimlerini ortaya koyarak, alanda yapılacak benzer çalışmalara katkı sunması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Ablak, S. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 13(48), 3316–3334. https://doi.org/10.29228/Joh.45167
 • Aksu, G., & Güzeller, C. O. (2019). Analysis of scientific studies on item response theory by bibliometric analysis method. International Journal of Progressive Education, 15(2), 44-64. Doi: 10.29329/ijpe.2019. 189.4
 • Altaş, A. (2017). Türkçe’ye tercüme edilen gastronami kitaplarının bibliyormetrik analizi. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 103–117.
 • Altınpulluk, H. (2018). Türkiye’de artırılmış gerçeklikle ilgili hazırlanan tezlerin bibliyormetrik analiz yöntemiyle incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 248–272.
 • Altınpulluk, H., & Yıldırım, Y. (2021). 2010-2019 yılları arasında yayınlanan 21. yüzyıl becerileri araştırmalarının incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 438–461. https://doi.org/10.18039/ajesi.734426
 • Atik, A. D., & Yetkiner, A. (2021). Ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 745-765. https://doi.org/10.24315/tred.707904
 • Aydeniz, S., & Haydaroğlu, M. (2021). Dört temel dil becerisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 200–216.
 • Belet Boyacı, Ş. D., & Güner Özer, M. (2019). Öğretmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle türkçe dersi öğretim programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 708–738. https://doi.org/10.18039/ajesi.578170
 • Benckendorff, P., & Zehrer, A. (2013). A network analysis of tourism research. Annals Of Tourism Research, 43, 121–149. https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.04.005
 • Bozkurt, F. (2021). 21. yüzyıl becerileri açısından sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 34–64. https://doi.org/10.9779/pauefd.688622
 • Bozkurt, Ö. Ç., & Çetin, A. (2016). Grişimcilik ve kalkınma dergisinin bibliyormetrik analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229–263.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112–3134.
 • Dede, C. (2009, March). Comparing Frameworks for “21 st Century Skills.” http%3A%2F%2Fsttechnology.pbworks.com%2Ff%2FDede_(2010)_Comparing%2520Frameworks%2520for%252021st%2520Century%2520Skills.pdf
 • Demir, A. Y., & Özyurt, M. (2021). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarının 21. yüzyıl becerileri bağlamında incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1254–1290. Doi: 10.17679/inuefd.867905
 • Demir, E., & Çelik, M. (2020). Bibliometric profile of scientific studies in the field of science curriculum. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C, 5(2), 131-182. https://doi.org/10.37995/jotcsc.765220
 • Doğru, M., Güzeller, C. O., & Çelik, M. (2019). Geçmişten günümüze sürdürülebilir kalkınma ve eğitim alanında bibliyormetrik bir analiz. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 42–68. : http://dx.doi.org/10.17984/adyuebd.515009
 • Ecevit, T., & Kaptan, F. (2021). 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik tasarlanan argümantasyon destekli araştırma sorgulamaya dayalı öğretim modelinin betimlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 470–488. doi: 10.16986/HUJE.2019056328
 • Ekici, G., Abide Ö. F., Canpolat, Y., & Öztürk A. (2017). 21.yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(Özel Sayı), 124-134.
 • Erten, P. (2019). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim, 49(227), 33–64.
 • Eryılmaz, S., & Ulusoy, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209–229.
 • Gökçen, D., & Arslan, M. (2019). Türkçe eğitimi araştırmalarına genel bir bakış; bibliyormetri çalışması. Journal Of Research In Turkic Languages, 1(1), 39–56. doi: 10.31757/jrtl.113
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T., & Doğan, F. D. (2019). Türkçe, türk dili ve edebiyatı ile çağdaş türk lehçeleri öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), 163–185. https://doi.org/10.33692/avrasyad.628236
 • Güneş, A. (2021). Akademik dergilerde yayınlanan din eğitimi konulu makalelerin bibliyometrik analizi (1925-2020). Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 12, 199–223. https://doi.org/10.53112/tudear.980143
 • Gürbüz, C., Kıymık, H., & Bitlilsli, F. (2021). Türkiye’de muhasebe eğitimi konusunda yapılan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi. Sosyal Bilimler Mesek Yüksekokulu Dergisi, 24(1), 173–186. https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.889078
 • Gürkan, G., & Kahraman, S. (2021). Biyoteknoloji eğitimi alanındaki makalelerin web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2460–2483. https://doi.org/10.17679/inuefd.1020116
 • Hamarat, E. (2019). 21. yüzyıl becerileri odağında Türkiye’nin eğitim politikaları. Seta Analiz, 272.
 • Kalemkuş, F., & Özek, M. B. (2021). 21. yüzyıl becerileri konusunda araştırma eğilimleri: 2000-2020 (Ocak Ayı). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 878-900. https://doi.org/10.33206/mjss.774848
 • Karakuzu, S., Aras, M., & Gedikli, Ö. (2021). Türkçe eğitimi alanındaki kadın akademisyenlerin akademik çalışmalarının bibliyometrik analizi. Rumelide Dil ve Edeiyat Aratırmaları Dergisi, 22, 691–705. https://doi.org/10.29000/rumelide.897125
 • Karaca, A. & Akbaba, B. (2021). Vatandaşlık eğitimine yönelik bibliyometrik araştırma: 1980-2020 yılları arasında yapılan çalışmaların analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 788-804. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.64908-904375
 • Karagöz, B. & Şeref, İ. (2020). Yazma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir inceleme: Web of Science veri tabanında eğilimler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 67-86.
 • Kayhan, E., Altun, S., & Gürol, M. (2019). Sekizinci sınıf Türkçe öğretim programı (2018)’nın 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 20–35. Koç, A., & Kabapınar, S. (2021). Muhasebe eğitimi alanındaki uluslararası bilimsel calışmaların bibliyometrik analizi ve Türkiye’nin konumu. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(24), 181–195. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.715885
 • Kotluk, N., & Kocakaya, S. (2015). 21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 354-363.
 • Kozan, H. İ. Ö. (2020). Okul psikolojik danışmanlığı dergisi okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi: 1980-2019. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 3(1), 1–28.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar).
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar).
 • Özkaya, A. (2019). STEM eğitimi alanında yapılan yayınların bibliyometrik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 590–628. https://doi.org/0.14686/buefad.450825
 • Partnership for 21st Century Skills. (2015). Partnership for 21st century learning. Framework Definitions. Https://Www.Imls.Gov/Assets/1/AssetManager/Bishop%20Pre-Con%202.Pdf.
 • Polat, R., & Karakuş, U. (2021). Çevre eğitimi alanındaki makalelerin web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik analizi. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 131–145. https://doi.org/10.15659/ankad.v5i2.145
 • Posos Devrani, A. E. (2021). Gençler için 21. yüzyıl becerileri ve dijitalleşen dünyanın gereklilikleri: yeni okuryazarlıklar. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 9(24), 5–20.
 • Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st century learning. Phi Delta Kappan, 90(9), 630- 634. https://doi.org/10.1177/003172170909000905
 • Şeref, İ., & Karagöz, B. (2019). Türkçe eğitimi akademik alanına ilişkin bir değerlendirme: web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik inceleme. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(2), 213–231. https://doi.org/10.31464/jlere.578224
 • Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği. (2012). TÜSİAD “21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitimin Niteliği” konulu toplantı dizisinin ilkini gerçekleştirdi. https://tusiad. org/tr/tum/item/5700-tusiad-21-yuzyil becerileri ve eğitimin niteliği konulu toplantı Erişim Tarihi: 18.01.2022
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine... Ankara, 18 Temmuz 2017. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century skills, enhanced edition: learning for life in our times.
 • Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). Meb 2013 okul öncesi eğitim programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 29–38. https://doi.org/10.31464/jlere.578224
 • Ukşul, E. (2016). Türkiye’de eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılmış bilimsel yayınların sosyal ağ analizi ile değerlendirilmesi: bir bibliyometrik çalışması [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Uysal, H. Ş., & Atay, E. (2021). Beden eğitimi ve öğretim temalı doktora tezlerine ilişkin bibliyometrik analiz. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 246–256. https://doi.org/10.25307/jssr.885613
 • Üzümcü, Ö., & Bay, E. (2018). Eğitimde yeni 21. yüzyıl becerisi: bilgi işlemsel düşünme. Uluslarası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 1–16. Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2010). 21st century skills: discussion paper. https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A56611
 • Yeşiltaş, E., & Akcan, C. (2021). Sosyal bilgiler eğitiminde proje tabanlı öğrenme ile ilgili araştırmalara yönelik bibliyometrik bir analiz. Sivas Cumhuriyet University Educational Sciences Institute Journal, 1(1), 39-49.
 • Yeşiltaş, E., & Ayşegül, Y. (2021). Eğitimde medya okuryazarlığı ile ilgili araştırmalara yönelik bibliyometrik bir analiz. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4903–4929. https://doi.org/10.26466/opus.935547
 • Yeşiltaş, E., & Evci, N. (2021). Eğitimde bilgisayar okuryazarlığı çalışmalarının bibliyometrik bir analizi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 223–242.
 • Yeşiltaş, E., & Şeker, G. (2021). Sosyal medya ile ilgili yapılan eğitim araştırmalarının bibiliyormetrik analizi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks, 13(2), 169–189. doi:10.46291/ZfWT/130209
 • Yeşiltaş, E., & Yılmazer, A. (2021). Eğitimde medya okuryazarlığı ile ilgili araştırmalara yönelik bibliyometrik bir analiz. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4903–4929. https://doi.org/10.26466/opus.935547
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. Ankara.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta değerlendirme ve bibliyometrik analizler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1457–1490. https://doi.org/10.33206/mjss.791537

Bibliometric Analysis of Studies on 21st Century Skills in Education

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 331 - 362, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1111443

Öz

In this study, a bibliometric analysis of academic studies on 21st century skills in the field of education was conducted. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. The data of the research were obtained from the Web of Science (WoS) database. As a result of the search, 1207 publications covering a 22-year time period were found in WoS. When these studies were limited to the "education/educational research" category, the number of publications was reduced to 810 studies. Bibliometric data analysis of 810 studies examined, citation analysis and data visualization were performed via VOSviewer program. The year of publication, journal, journal indexes, subject, method, data analysis techniques, data collection sources, data collection tools, distribution of keywords, distribution of the studies examined within the scope of this research, according to the countries and continents are included. It is expected that this study will contribute to similar studies in the field by determining a general framework on the subject and revealing the trends of studies on 21st century skills.

Kaynakça

 • Ablak, S. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 13(48), 3316–3334. https://doi.org/10.29228/Joh.45167
 • Aksu, G., & Güzeller, C. O. (2019). Analysis of scientific studies on item response theory by bibliometric analysis method. International Journal of Progressive Education, 15(2), 44-64. Doi: 10.29329/ijpe.2019. 189.4
 • Altaş, A. (2017). Türkçe’ye tercüme edilen gastronami kitaplarının bibliyormetrik analizi. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 103–117.
 • Altınpulluk, H. (2018). Türkiye’de artırılmış gerçeklikle ilgili hazırlanan tezlerin bibliyormetrik analiz yöntemiyle incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 248–272.
 • Altınpulluk, H., & Yıldırım, Y. (2021). 2010-2019 yılları arasında yayınlanan 21. yüzyıl becerileri araştırmalarının incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 438–461. https://doi.org/10.18039/ajesi.734426
 • Atik, A. D., & Yetkiner, A. (2021). Ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 745-765. https://doi.org/10.24315/tred.707904
 • Aydeniz, S., & Haydaroğlu, M. (2021). Dört temel dil becerisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 200–216.
 • Belet Boyacı, Ş. D., & Güner Özer, M. (2019). Öğretmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle türkçe dersi öğretim programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 708–738. https://doi.org/10.18039/ajesi.578170
 • Benckendorff, P., & Zehrer, A. (2013). A network analysis of tourism research. Annals Of Tourism Research, 43, 121–149. https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.04.005
 • Bozkurt, F. (2021). 21. yüzyıl becerileri açısından sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 34–64. https://doi.org/10.9779/pauefd.688622
 • Bozkurt, Ö. Ç., & Çetin, A. (2016). Grişimcilik ve kalkınma dergisinin bibliyormetrik analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229–263.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112–3134.
 • Dede, C. (2009, March). Comparing Frameworks for “21 st Century Skills.” http%3A%2F%2Fsttechnology.pbworks.com%2Ff%2FDede_(2010)_Comparing%2520Frameworks%2520for%252021st%2520Century%2520Skills.pdf
 • Demir, A. Y., & Özyurt, M. (2021). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarının 21. yüzyıl becerileri bağlamında incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1254–1290. Doi: 10.17679/inuefd.867905
 • Demir, E., & Çelik, M. (2020). Bibliometric profile of scientific studies in the field of science curriculum. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C, 5(2), 131-182. https://doi.org/10.37995/jotcsc.765220
 • Doğru, M., Güzeller, C. O., & Çelik, M. (2019). Geçmişten günümüze sürdürülebilir kalkınma ve eğitim alanında bibliyormetrik bir analiz. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 42–68. : http://dx.doi.org/10.17984/adyuebd.515009
 • Ecevit, T., & Kaptan, F. (2021). 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik tasarlanan argümantasyon destekli araştırma sorgulamaya dayalı öğretim modelinin betimlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 470–488. doi: 10.16986/HUJE.2019056328
 • Ekici, G., Abide Ö. F., Canpolat, Y., & Öztürk A. (2017). 21.yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(Özel Sayı), 124-134.
 • Erten, P. (2019). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim, 49(227), 33–64.
 • Eryılmaz, S., & Ulusoy, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209–229.
 • Gökçen, D., & Arslan, M. (2019). Türkçe eğitimi araştırmalarına genel bir bakış; bibliyormetri çalışması. Journal Of Research In Turkic Languages, 1(1), 39–56. doi: 10.31757/jrtl.113
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T., & Doğan, F. D. (2019). Türkçe, türk dili ve edebiyatı ile çağdaş türk lehçeleri öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), 163–185. https://doi.org/10.33692/avrasyad.628236
 • Güneş, A. (2021). Akademik dergilerde yayınlanan din eğitimi konulu makalelerin bibliyometrik analizi (1925-2020). Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 12, 199–223. https://doi.org/10.53112/tudear.980143
 • Gürbüz, C., Kıymık, H., & Bitlilsli, F. (2021). Türkiye’de muhasebe eğitimi konusunda yapılan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi. Sosyal Bilimler Mesek Yüksekokulu Dergisi, 24(1), 173–186. https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.889078
 • Gürkan, G., & Kahraman, S. (2021). Biyoteknoloji eğitimi alanındaki makalelerin web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2460–2483. https://doi.org/10.17679/inuefd.1020116
 • Hamarat, E. (2019). 21. yüzyıl becerileri odağında Türkiye’nin eğitim politikaları. Seta Analiz, 272.
 • Kalemkuş, F., & Özek, M. B. (2021). 21. yüzyıl becerileri konusunda araştırma eğilimleri: 2000-2020 (Ocak Ayı). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 878-900. https://doi.org/10.33206/mjss.774848
 • Karakuzu, S., Aras, M., & Gedikli, Ö. (2021). Türkçe eğitimi alanındaki kadın akademisyenlerin akademik çalışmalarının bibliyometrik analizi. Rumelide Dil ve Edeiyat Aratırmaları Dergisi, 22, 691–705. https://doi.org/10.29000/rumelide.897125
 • Karaca, A. & Akbaba, B. (2021). Vatandaşlık eğitimine yönelik bibliyometrik araştırma: 1980-2020 yılları arasında yapılan çalışmaların analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 788-804. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.64908-904375
 • Karagöz, B. & Şeref, İ. (2020). Yazma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir inceleme: Web of Science veri tabanında eğilimler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 67-86.
 • Kayhan, E., Altun, S., & Gürol, M. (2019). Sekizinci sınıf Türkçe öğretim programı (2018)’nın 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 20–35. Koç, A., & Kabapınar, S. (2021). Muhasebe eğitimi alanındaki uluslararası bilimsel calışmaların bibliyometrik analizi ve Türkiye’nin konumu. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(24), 181–195. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.715885
 • Kotluk, N., & Kocakaya, S. (2015). 21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 354-363.
 • Kozan, H. İ. Ö. (2020). Okul psikolojik danışmanlığı dergisi okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi: 1980-2019. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 3(1), 1–28.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar).
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar).
 • Özkaya, A. (2019). STEM eğitimi alanında yapılan yayınların bibliyometrik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 590–628. https://doi.org/0.14686/buefad.450825
 • Partnership for 21st Century Skills. (2015). Partnership for 21st century learning. Framework Definitions. Https://Www.Imls.Gov/Assets/1/AssetManager/Bishop%20Pre-Con%202.Pdf.
 • Polat, R., & Karakuş, U. (2021). Çevre eğitimi alanındaki makalelerin web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik analizi. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 131–145. https://doi.org/10.15659/ankad.v5i2.145
 • Posos Devrani, A. E. (2021). Gençler için 21. yüzyıl becerileri ve dijitalleşen dünyanın gereklilikleri: yeni okuryazarlıklar. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 9(24), 5–20.
 • Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st century learning. Phi Delta Kappan, 90(9), 630- 634. https://doi.org/10.1177/003172170909000905
 • Şeref, İ., & Karagöz, B. (2019). Türkçe eğitimi akademik alanına ilişkin bir değerlendirme: web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik inceleme. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(2), 213–231. https://doi.org/10.31464/jlere.578224
 • Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği. (2012). TÜSİAD “21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitimin Niteliği” konulu toplantı dizisinin ilkini gerçekleştirdi. https://tusiad. org/tr/tum/item/5700-tusiad-21-yuzyil becerileri ve eğitimin niteliği konulu toplantı Erişim Tarihi: 18.01.2022
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine... Ankara, 18 Temmuz 2017. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century skills, enhanced edition: learning for life in our times.
 • Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). Meb 2013 okul öncesi eğitim programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 29–38. https://doi.org/10.31464/jlere.578224
 • Ukşul, E. (2016). Türkiye’de eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılmış bilimsel yayınların sosyal ağ analizi ile değerlendirilmesi: bir bibliyometrik çalışması [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Uysal, H. Ş., & Atay, E. (2021). Beden eğitimi ve öğretim temalı doktora tezlerine ilişkin bibliyometrik analiz. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 246–256. https://doi.org/10.25307/jssr.885613
 • Üzümcü, Ö., & Bay, E. (2018). Eğitimde yeni 21. yüzyıl becerisi: bilgi işlemsel düşünme. Uluslarası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 1–16. Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2010). 21st century skills: discussion paper. https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A56611
 • Yeşiltaş, E., & Akcan, C. (2021). Sosyal bilgiler eğitiminde proje tabanlı öğrenme ile ilgili araştırmalara yönelik bibliyometrik bir analiz. Sivas Cumhuriyet University Educational Sciences Institute Journal, 1(1), 39-49.
 • Yeşiltaş, E., & Ayşegül, Y. (2021). Eğitimde medya okuryazarlığı ile ilgili araştırmalara yönelik bibliyometrik bir analiz. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4903–4929. https://doi.org/10.26466/opus.935547
 • Yeşiltaş, E., & Evci, N. (2021). Eğitimde bilgisayar okuryazarlığı çalışmalarının bibliyometrik bir analizi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 223–242.
 • Yeşiltaş, E., & Şeker, G. (2021). Sosyal medya ile ilgili yapılan eğitim araştırmalarının bibiliyormetrik analizi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks, 13(2), 169–189. doi:10.46291/ZfWT/130209
 • Yeşiltaş, E., & Yılmazer, A. (2021). Eğitimde medya okuryazarlığı ile ilgili araştırmalara yönelik bibliyometrik bir analiz. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4903–4929. https://doi.org/10.26466/opus.935547
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. Ankara.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta değerlendirme ve bibliyometrik analizler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1457–1490. https://doi.org/10.33206/mjss.791537

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ceylan AKCAN
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1631-6811
Türkiye


Mustafa DOĞAN
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9591-9735
Türkiye


Selman ABLAK
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8538-1292
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1111443, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {1}, pages = {331 - 362}, doi = {10.17152/gefad.1111443}, title = {Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi}, key = {cite}, author = {Akcan, Ceylan and Doğan, Mustafa and Ablak, Selman} }
APA Akcan, C. , Doğan, M. & Ablak, S. (2023). Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (1) , 331-362 . DOI: 10.17152/gefad.1111443
MLA Akcan, C. , Doğan, M. , Ablak, S. "Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 331-362 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/76994/1111443>
Chicago Akcan, C. , Doğan, M. , Ablak, S. "Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 331-362
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi AU - CeylanAkcan, MustafaDoğan, SelmanAblak Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1111443 DO - 10.17152/gefad.1111443 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 362 VL - 43 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1111443 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1111443 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi %A Ceylan Akcan , Mustafa Doğan , Selman Ablak %T Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.1111443 %U 10.17152/gefad.1111443
ISNAD Akcan, Ceylan , Doğan, Mustafa , Ablak, Selman . "Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 1 (Nisan 2023): 331-362 . https://doi.org/10.17152/gefad.1111443
AMA Akcan C. , Doğan M. , Ablak S. Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi. GEFAD. 2023; 43(1): 331-362.
Vancouver Akcan C. , Doğan M. , Ablak S. Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(1): 331-362.
IEEE C. Akcan , M. Doğan ve S. Ablak , "Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 1, ss. 331-362, Nis. 2023, doi:10.17152/gefad.1111443