Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 425 - 474, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1209360

Öz

Bu çalışmanın amacı, eğitimci ve öğretmenlerin eğitim felsefelerini belirlemek için sıfat çiftleri kullanılarak geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini, devlet ve özel okullarında görev yapan 486 katılımcı öğretmen oluşturmuştur. Ölçme aracının geçerlilik çalışmaları olarak; kapsam, görünüş ve yapı geçerliliğine bakılmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesinde maddelerin birbirlerine olan iç tutarlılık katsayıları belirlemek amacıyla Cronbach alpha ve tek-yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla sırasıyla açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) çalışmaları yapılmıştır. Başlangıçta yedi faktör ve 35 madde olarak tasarlanan ölçme aracı uygulanan analizler ile yedi faktör ve 32 madde şeklinde son halini almış ve oluşturulan model DFA ile test edilerek uyum indeksine göre önerilen yedi faktörlü ve 32 maddeli yapı doğrulanmıştır. Ölçekte bulunan faktörler bilgi, öğretmen, öğrenci, eğitim ortamı, değerler, program içeriği ve ölçme değerlendirme olarak adlandırılmıştır. Ölçme aracının tamamından elde edilen Cronbach Alfa güvenirlik (iç tutarlık) katsayısı .97 olarak bulunmuştur. Faktörlerin sahip olduğu güvenirlik katsayıları ise .69 ile .96 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, ölçeğin eğitimci ve öğretmenlerin eğitim felsefelerini belirlemek amacıyla kullanıma uygun, geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir ve gerekli durumlarda eğitimin diğer paydaşlarının da kullanımına sunulabilir.

Kaynakça

 • Alkın-Şahin, S., Tunca, N., & Ulubey, Ö. (2013). The relationship between preservice teachers’ educational beliefs and critical thinking tendencies. In European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility. University of Minho (Vol. 18, p. 19).
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitim İnançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 1-19.
 • Arslanoğlu, I. (2012). Eğitim Felsefesi. Ankara: Nobel.
 • Aslan, S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1453-1458.
 • Aybek, B., & Aslan, S. (2017). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 373-385.
 • Aydın, H. (2012). Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Aytaç, A., & Uyangör, N. (2020). A Relational Study of Pre-Service Teachers' Epistemological Beliefs, Educational Philosophy Tendencies and Teaching-Learning Conceptions. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 49-68.
 • Bakır, K. (2020). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baş, G. (2015). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 182 (40), 111-126.
 • Biçer, B., Er, H., & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242.
 • Bilgin, S. (2007). Branş Öğretmenlerinin Felsefi Yaklaşımlarına Dönük Bir İnceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kars.
 • Börekci, C., & Uyangör, N. (2021). Analyzing pre-service teachers’ educational philosophy preferences, curriculum design orientation, and epistemological beliefs with structural equation model. Participatory Educational Research, 8(3), 356-371.
 • Brauner, C. J., & Burns, H.W. (1982). Eğitim felsefesi. (Çev. Büyükdüvenci, S.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(2), 291-298.
 • Büyükdüvenci, S. (1991). Eğitim felsefesine giriş. Ankara: Savaş Yayınları.
 • Chai, C. S., Khine, M. S., & Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: A survey among pre-service teachers in Singapore. Educational Media International, 13(4), 285- 298.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: desen ve analiz. (Çev. Ed: Aypay, A.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2014).
 • Cevizci, A. (2015). Eğitim Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları
 • Conti, G. J. (2007). Identifying Your Educational Philosophy: Development of the Philosophies Held by Instructors of Lifelong-Learners (PHIL). Journal of adult education, 36(1), 19-35.
 • Çalışkan, İ. (2013). Fen öğretmen adaylarının eğitim felsefesi yaklaşımları ile planlama süreçleri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı(1), 68-83.
 • Çetin, B., İlhan, M., & Arslan, S. (2012). Öğretmen adaylarının besimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 149-170.
 • Çoban, A. (2004). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. Üniversite ve Toplum Dergisi, 7(4)
 • Çüçen, K. (2013). Felsefeye giriş (9.baskı). Bursa: Sentez Yayıncılık
 • Demir, O., & Aktı Aslan, S. (2021). Öğretmenlerin Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 307-321 . doi: 10.21666/muefd.842880
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.
 • Doğanay, A., & Sarı, M. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi" Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-339.
 • Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullanıldıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224
 • Duman, B., & Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi ile ilgili görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95-114.
 • Ediger, M. (2000). Philosophy perspectives in teaching social studies. Journal of Instructional Psychology,27, 28-36.
 • Ekiz, D. (2007). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi akımları hakkında görüşlerinin farklı programlar açısındanincelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.
 • Ektem, İ. S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi inançları ve demokratik tutumları arasındaki ilişki. Kastamonu Education Journal,27(6), 2391-2402. doi:10.24106/kefdergi.3142
 • Elias J.L., & Merriam, S.B. (1995). Philosophical foundations of adult education. Malabar, FL: Krieger.
 • Erbaş, M. K. (2013). Determination of physical education teachers’ educational beliefs. International Journal of Academic Research, 5(5), 386-392
 • Erden, M. (2011). Eğitim bilimlerine giriş (6. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Ergün, M. (2018). Eğitim felsefesi (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara:.Yelkentepe Yayınları.
 • Fidan, N., & Erden, M. (1998). Eğitime Giriş. İstanbul: AlkımYayınevi.
 • Fries, C. H. (2012). Teaching style preferences and educational philosophy of teacher education faculty at a state university (Unpublished doctoral dissertation). Oklahoma State University,
 • Goodyear, G., & Allchin, D. (1998). Statements of teaching philosophy. In M. Kaplan & D. Lieberman (Eds.), To improve the academy: Resources for faculty, instructional, and organizational development (Vol. 17, pp. 103-122). Stillwater, OK: New Forums Press.
 • Gökçe, F. (2000). Değişme Sürecinde Devlet ve Eğitim, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara.
 • Görmez, S. (2015). Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Eğitim Felsefelerinin Belirlenmesi ve Eğitim Ortamı Açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gutek, G. L. (2006). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (Çev. Kale, N.). Ankara: Ütopya Eğitim Dizisi. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 1996).
 • Gülbahar, G. (2006). Cumhuriyet dönemi (1920-1950) Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Gültekin, M. (2020). Değişen toplumda eğitim ve öğretmen nitelikleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1), 654-700.
 • Hayırsever, F., & Oğuz, E. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 757-778.
 • Hotaman, D. (2017). Eğitim programlarının geliştirilmesinde felsefenin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 430-437.
 • Ilgaz G., Bülbül T., & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.
 • İlengiz, F. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim felsefesine dair inançları ile uygulamalarına yönelik görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Kayseri.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago: SSI Scientific Software International Inc.
 • Kanatlı, F., & Schreglman, S. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(9).
 • Kara, M. (2020). Eğitim paydaşlarının görüşleri doğrultusunda Türk eğitim sisteminin sorunları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1650-1694.
 • Kauchak, D., & Eggen, P. (2011). Introduction to teaching: Becoming a professional (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Kaya, S. (2007). İlk ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarına karşı eğilimlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Kaygısız, İ. (1997). Eğitim felsefesi ve Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. Eğitim ve Yaşam, 8, 5-15.
 • Kıncal, R. Y. (2006). Eğitim bilimine giriş (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kumral, O. (2015). öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri: Pamukkale Üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2(24), 59-68.
 • Kozikoğlu, İ., & Erden, R. Z. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları İle Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17(3), 1566-1582.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.
 • Livingston, M. J., McClain, B. R., & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers' philosophies and educational goals. Education, 116(1), 124-130.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2021). Milli Eğitim Bakanlığı İstatistikleri-Örgün eğitim-2020-2021. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/10141326_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2020_2021.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. Ankara: Resmi Gazete, Tarih: 24.6.1973 Sayı: 14574. Meral, Y. D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin eğitim felsefesi görüşleri ve öğretme öğrenme anlayışlarının yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Northcote, M. (2009). Educational beliefs of higher education teachers and students: Implications for teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 34(3), 68-81.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Testing. New York: McGraw-Hill.
 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı temeller, ilkeler ve sorunlar. (Çev. Arı A.). Konya: Eğitim Yayınevi. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2008).
 • Ornstein, A. C., & Levine, D. U. (2008). Foundations of education (10th ed.). USA: Houghton Mifflin Company.
 • Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 37-78.
 • Ozmon, H., & Craver, S. M. (1981). Philosophical Foundations of Education. Columbus: Merrill.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, 13, 155-163.
 • Özçelik, D. A. (1981). Okullarda Ölçme Değerlendirme. Ankara: ÖSYM-Eğitim Yayınları
 • Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manual. Maidenhead: Open University Press.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Ankara:Anı.
 • Patel, M. S. (1958). The Educational Philosophy of Mahatma Gandhi. Foreword by Hansa Mehta. Navajivan Publishing House.
 • Power, J.(1982). Philosophy of Education: Studies in Philosophies. Schooling, and Educational Policies. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall,
 • Sahan, H. H., & Terzi, A. R. (2015). Analyzing the relationship between prospective teachers educational philosophies and their teaching-learning approaches. Educational Research and Reviews, 10(8), 1267-1275.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, & H., Müller H. (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.
 • Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review,6 (4), 293-319.
 • Silvernail, D. L. (1992). “The Development And Factor Structure Of The Educational Beliefs Questionnaire”, Educational and Psychological Measurement, S: 52 (3), s. 663-667.
 • Sönmez, V. (2009). Eğitim felsefesi (9. Baskı). Ankara: Anı Yayınları
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). On birinci kalkınma planı 2019- 2023. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/On_Birinci_Kalkinma_Plani-2019-2023.pdf adresinden erişildi.
 • Tekin, S., & Üstün, A. (2008). Amasya eğitim fakültesi öğretmen adaylarının eğitim süreci hakkındaki felsefi tercihlerinin tespiti. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145-158.
 • Terzi, A. R. (2010). Eğitim Bilimine Giriş (2.baskı). Ankara: Detay Yayıncılık
 • Türkoğlu, A. (1997). Eğitim birimine giriş. Ankara: Memleket.
 • Tozlu, N. (1997). Eğitim felsefesi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
 • Topçu, N. (2014). Türkiye’nin maarif davası. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Üstüner, M. (2005). Eğitimin felsefi temelleri.Toprakçı, E.(Ed.) Eğitim Üzerine. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Üstüner, M. (2008). The comparison of the educational philosophies of Turkish primary school superintendents and teachers. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research
 • Yazıcı, T. (2017). Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2).
 • Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri. Turkish Studies, 8(8), 1431-1452.
 • Yeşilyurt, S., & Çapraz, C . (2018). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 251-264 . doi: 10.17556/erziefd.297741
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y., & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.
 • Yılmaz, K., & Tosun, M.F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 205-218.
 • Yokuş, T. (2016). Müzik Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1)
 • Zierer, K. (2009). On the historical oblivion of August Hermann Niemeyer, a classic author on education. The Journal of Educational Thought 43(3), 197-222

Scale for Determining Educational Philosophy Based on Adjective Pairs for Educators and Teachers: A Scale Development Study

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 425 - 474, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1209360

Öz

The aim of this study is to develop a reliable and valid scale to determine teachers’ and educators’ educational philosophies using appropriate adjective pairs. The sample of the study consisted of 486 teachers working in public and private schools. Validities of content, face and construct were examined regarding the validity of the scale. Cronbach alpha and one-way analysis of variance were implemented to find out the internal consistency coefficients of the items to determine the reliability of the scale. In order to determine the construct validity of the scale, exploratory (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) studies were performed, respectively. The scale originally designed as seven factors and 35 items took its final form as seven factors and 32 items with the applied analyzes, and the created model was tested with CFA and the proposed seven-factor and 32-item structure according to the compliance index was confirmed. The factors were named as knowledge, teacher, student, educational environment, values, program content and assessment-evaluation. The Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient of the scale is .97 and factors range between .69 and .96. The findings show that the scale is valid and reliable for use to determine educators’ and teachers’ educational philosophies and it can be used by the other stakeholders of education when necessary.

Kaynakça

 • Alkın-Şahin, S., Tunca, N., & Ulubey, Ö. (2013). The relationship between preservice teachers’ educational beliefs and critical thinking tendencies. In European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility. University of Minho (Vol. 18, p. 19).
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitim İnançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 1-19.
 • Arslanoğlu, I. (2012). Eğitim Felsefesi. Ankara: Nobel.
 • Aslan, S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1453-1458.
 • Aybek, B., & Aslan, S. (2017). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 373-385.
 • Aydın, H. (2012). Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Aytaç, A., & Uyangör, N. (2020). A Relational Study of Pre-Service Teachers' Epistemological Beliefs, Educational Philosophy Tendencies and Teaching-Learning Conceptions. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 49-68.
 • Bakır, K. (2020). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baş, G. (2015). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 182 (40), 111-126.
 • Biçer, B., Er, H., & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242.
 • Bilgin, S. (2007). Branş Öğretmenlerinin Felsefi Yaklaşımlarına Dönük Bir İnceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kars.
 • Börekci, C., & Uyangör, N. (2021). Analyzing pre-service teachers’ educational philosophy preferences, curriculum design orientation, and epistemological beliefs with structural equation model. Participatory Educational Research, 8(3), 356-371.
 • Brauner, C. J., & Burns, H.W. (1982). Eğitim felsefesi. (Çev. Büyükdüvenci, S.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(2), 291-298.
 • Büyükdüvenci, S. (1991). Eğitim felsefesine giriş. Ankara: Savaş Yayınları.
 • Chai, C. S., Khine, M. S., & Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: A survey among pre-service teachers in Singapore. Educational Media International, 13(4), 285- 298.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: desen ve analiz. (Çev. Ed: Aypay, A.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2014).
 • Cevizci, A. (2015). Eğitim Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları
 • Conti, G. J. (2007). Identifying Your Educational Philosophy: Development of the Philosophies Held by Instructors of Lifelong-Learners (PHIL). Journal of adult education, 36(1), 19-35.
 • Çalışkan, İ. (2013). Fen öğretmen adaylarının eğitim felsefesi yaklaşımları ile planlama süreçleri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı(1), 68-83.
 • Çetin, B., İlhan, M., & Arslan, S. (2012). Öğretmen adaylarının besimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 149-170.
 • Çoban, A. (2004). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. Üniversite ve Toplum Dergisi, 7(4)
 • Çüçen, K. (2013). Felsefeye giriş (9.baskı). Bursa: Sentez Yayıncılık
 • Demir, O., & Aktı Aslan, S. (2021). Öğretmenlerin Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 307-321 . doi: 10.21666/muefd.842880
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.
 • Doğanay, A., & Sarı, M. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi" Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-339.
 • Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullanıldıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224
 • Duman, B., & Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi ile ilgili görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95-114.
 • Ediger, M. (2000). Philosophy perspectives in teaching social studies. Journal of Instructional Psychology,27, 28-36.
 • Ekiz, D. (2007). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi akımları hakkında görüşlerinin farklı programlar açısındanincelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.
 • Ektem, İ. S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi inançları ve demokratik tutumları arasındaki ilişki. Kastamonu Education Journal,27(6), 2391-2402. doi:10.24106/kefdergi.3142
 • Elias J.L., & Merriam, S.B. (1995). Philosophical foundations of adult education. Malabar, FL: Krieger.
 • Erbaş, M. K. (2013). Determination of physical education teachers’ educational beliefs. International Journal of Academic Research, 5(5), 386-392
 • Erden, M. (2011). Eğitim bilimlerine giriş (6. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Ergün, M. (2018). Eğitim felsefesi (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara:.Yelkentepe Yayınları.
 • Fidan, N., & Erden, M. (1998). Eğitime Giriş. İstanbul: AlkımYayınevi.
 • Fries, C. H. (2012). Teaching style preferences and educational philosophy of teacher education faculty at a state university (Unpublished doctoral dissertation). Oklahoma State University,
 • Goodyear, G., & Allchin, D. (1998). Statements of teaching philosophy. In M. Kaplan & D. Lieberman (Eds.), To improve the academy: Resources for faculty, instructional, and organizational development (Vol. 17, pp. 103-122). Stillwater, OK: New Forums Press.
 • Gökçe, F. (2000). Değişme Sürecinde Devlet ve Eğitim, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara.
 • Görmez, S. (2015). Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Eğitim Felsefelerinin Belirlenmesi ve Eğitim Ortamı Açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gutek, G. L. (2006). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (Çev. Kale, N.). Ankara: Ütopya Eğitim Dizisi. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 1996).
 • Gülbahar, G. (2006). Cumhuriyet dönemi (1920-1950) Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Gültekin, M. (2020). Değişen toplumda eğitim ve öğretmen nitelikleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1), 654-700.
 • Hayırsever, F., & Oğuz, E. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 757-778.
 • Hotaman, D. (2017). Eğitim programlarının geliştirilmesinde felsefenin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 430-437.
 • Ilgaz G., Bülbül T., & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.
 • İlengiz, F. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim felsefesine dair inançları ile uygulamalarına yönelik görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Kayseri.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago: SSI Scientific Software International Inc.
 • Kanatlı, F., & Schreglman, S. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(9).
 • Kara, M. (2020). Eğitim paydaşlarının görüşleri doğrultusunda Türk eğitim sisteminin sorunları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1650-1694.
 • Kauchak, D., & Eggen, P. (2011). Introduction to teaching: Becoming a professional (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Kaya, S. (2007). İlk ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarına karşı eğilimlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Kaygısız, İ. (1997). Eğitim felsefesi ve Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. Eğitim ve Yaşam, 8, 5-15.
 • Kıncal, R. Y. (2006). Eğitim bilimine giriş (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kumral, O. (2015). öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri: Pamukkale Üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2(24), 59-68.
 • Kozikoğlu, İ., & Erden, R. Z. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları İle Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17(3), 1566-1582.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.
 • Livingston, M. J., McClain, B. R., & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers' philosophies and educational goals. Education, 116(1), 124-130.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2021). Milli Eğitim Bakanlığı İstatistikleri-Örgün eğitim-2020-2021. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/10141326_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2020_2021.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. Ankara: Resmi Gazete, Tarih: 24.6.1973 Sayı: 14574. Meral, Y. D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin eğitim felsefesi görüşleri ve öğretme öğrenme anlayışlarının yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Northcote, M. (2009). Educational beliefs of higher education teachers and students: Implications for teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 34(3), 68-81.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Testing. New York: McGraw-Hill.
 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı temeller, ilkeler ve sorunlar. (Çev. Arı A.). Konya: Eğitim Yayınevi. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2008).
 • Ornstein, A. C., & Levine, D. U. (2008). Foundations of education (10th ed.). USA: Houghton Mifflin Company.
 • Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 37-78.
 • Ozmon, H., & Craver, S. M. (1981). Philosophical Foundations of Education. Columbus: Merrill.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, 13, 155-163.
 • Özçelik, D. A. (1981). Okullarda Ölçme Değerlendirme. Ankara: ÖSYM-Eğitim Yayınları
 • Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manual. Maidenhead: Open University Press.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Ankara:Anı.
 • Patel, M. S. (1958). The Educational Philosophy of Mahatma Gandhi. Foreword by Hansa Mehta. Navajivan Publishing House.
 • Power, J.(1982). Philosophy of Education: Studies in Philosophies. Schooling, and Educational Policies. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall,
 • Sahan, H. H., & Terzi, A. R. (2015). Analyzing the relationship between prospective teachers educational philosophies and their teaching-learning approaches. Educational Research and Reviews, 10(8), 1267-1275.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, & H., Müller H. (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.
 • Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review,6 (4), 293-319.
 • Silvernail, D. L. (1992). “The Development And Factor Structure Of The Educational Beliefs Questionnaire”, Educational and Psychological Measurement, S: 52 (3), s. 663-667.
 • Sönmez, V. (2009). Eğitim felsefesi (9. Baskı). Ankara: Anı Yayınları
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). On birinci kalkınma planı 2019- 2023. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/On_Birinci_Kalkinma_Plani-2019-2023.pdf adresinden erişildi.
 • Tekin, S., & Üstün, A. (2008). Amasya eğitim fakültesi öğretmen adaylarının eğitim süreci hakkındaki felsefi tercihlerinin tespiti. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145-158.
 • Terzi, A. R. (2010). Eğitim Bilimine Giriş (2.baskı). Ankara: Detay Yayıncılık
 • Türkoğlu, A. (1997). Eğitim birimine giriş. Ankara: Memleket.
 • Tozlu, N. (1997). Eğitim felsefesi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
 • Topçu, N. (2014). Türkiye’nin maarif davası. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Üstüner, M. (2005). Eğitimin felsefi temelleri.Toprakçı, E.(Ed.) Eğitim Üzerine. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Üstüner, M. (2008). The comparison of the educational philosophies of Turkish primary school superintendents and teachers. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research
 • Yazıcı, T. (2017). Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2).
 • Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri. Turkish Studies, 8(8), 1431-1452.
 • Yeşilyurt, S., & Çapraz, C . (2018). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 251-264 . doi: 10.17556/erziefd.297741
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y., & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.
 • Yılmaz, K., & Tosun, M.F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 205-218.
 • Yokuş, T. (2016). Müzik Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1)
 • Zierer, K. (2009). On the historical oblivion of August Hermann Niemeyer, a classic author on education. The Journal of Educational Thought 43(3), 197-222

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dinçer DEMİR
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4805-3593
Türkiye


Nadir ÇELİKÖZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3826-0070
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1209360, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {1}, pages = {425 - 474}, doi = {10.17152/gefad.1209360}, title = {Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Demir, Dinçer and Çeliköz, Nadir} }
APA Demir, D. & Çeliköz, N. (2023). Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (1) , 425-474 . DOI: 10.17152/gefad.1209360
MLA Demir, D. , Çeliköz, N. "Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 425-474 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/76994/1209360>
Chicago Demir, D. , Çeliköz, N. "Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 425-474
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - DinçerDemir, NadirÇeliköz Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1209360 DO - 10.17152/gefad.1209360 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 425 EP - 474 VL - 43 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1209360 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1209360 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Dinçer Demir , Nadir Çeliköz %T Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.1209360 %U 10.17152/gefad.1209360
ISNAD Demir, Dinçer , Çeliköz, Nadir . "Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 1 (Nisan 2023): 425-474 . https://doi.org/10.17152/gefad.1209360
AMA Demir D. , Çeliköz N. Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. GEFAD. 2023; 43(1): 425-474.
Vancouver Demir D. , Çeliköz N. Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(1): 425-474.
IEEE D. Demir ve N. Çeliköz , "Eğitimci ve Öğretmenlere Yönelik Sıfat Çiftlerine Dayalı Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 1, ss. 425-474, Nis. 2023, doi:10.17152/gefad.1209360