Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri*

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 399 - 423, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1246021

Öz

Araştırmanın temel amacı Almanca dil bilgisi derslerinde ana dili kullanılması üzerine öğrenci görüşlerine başvurmak ve bu doğrultuda Almanca dil bilgisi derslerinde ana dili kullanımının gerekli olup olmaması yönünde bir bakış açısına ulaşmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomolojik desen tercih edilmiş olup, Gazi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı birinci ve ikinci sınıflardan gönüllü on beş öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleşmiştir. İlgili öğrencilere toplamda yedi soru sorulmuştur. Verilerin analizinde NVivo 12 programından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler ilgili programa aktarılarak kategoriler ve alt kategoriler oluşturulmuştur. Öğrenci görüşlerinden elde edilen verilere göre, Almanca dil bilgisi derslerinde ana dili kullanımının önemli bir etkisi olduğu dikkat çekmiştir. Söz konusu olumlu öğrenci görüşleri kapsamında Almanca dil bilgisi derslerinde ana dili kullanımının öğrenciler tarafından desteklendiği görülmektedir. Bazı öğrenciler Almanca dil bilgisi derslerinde ana dili kullanımının hedef dile maruz kalmayı engellediğini düşünerek ilgili dilde pratik yapamadıklarını dile getirirmiştir. Yabancı dil derslerinde ana dili kullanımının bazı olumsuz özelliklerinin olmasına rağmen dil bilgisi derslerinde ana diline başvurulması dil bilgisi konularının anlaşılırlığını arttırdığı öğrenci görüşleri doğrultusunda tespit edilmiştir. Almanca dil bilgisi derslerinde ana diline başvurulmasıyla birlikte öğrencilerin ana dil ve hedef dil arasında karşılaştırma yapma imkânı buldukları, iki dil arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gördükleri, dil bilgisi konularını ana dillerinde daha iyi anlayabildikleri yapılan araştırma sonucunda dikkat çekmektedir.

Kaynakça

 • Aktaş T, & Koçak M. (2012). Çeviri işleminin yabancı dil öğretimine katkısı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 141-155.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2017). Nitel araştırma yöntemleri: sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri (3. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Biçer, N. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ana dilinin etkisi. Journal of Turkish Studies. 12(14), 41-58. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11704
 • Butzkamm, W. (2005). Die Muttersprache als Sprachmutter: ein Gegenentwurf zur herrschenden Theorie. https://jochenenglish.de/misc/butzkamm_muttersprache.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1 (21), 285-30. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/23754/253119 adresinden erişilmiştir.
 • Ersoy, A. F. (2019). Fenomenoloji. A. Saban & A. Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (s. 81-138). Ankara: Anı.
 • Gabrielatos, C. (2001). L1 use in ELT: Not a skeleton, but a bone of contention. https://www.researchgate.net/profile/Costas-
 • Gabrielatos/publication/261708832_L1_use_in_ELT_Not_a_skeleton_but_a_bone_of_contention/links/5471eff10cf24af340c3d6fb/L1-use-in-ELT-Not-a-skeleton-but-a-bone-of-contention.pdf adresinden erişilmiştir.
 • İşigüzel, B. (2012). Der Einfluss der Erstsprache als ein Motivationsfaktor auf den Erfolg beim fremdsprachenlernen. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 53-86.
 • Kırmızı, B. (2009). Anadolu liselerindeki Almanca dersinde yer alan dil bilgisi konularının öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (26), 42-5. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11117/132947 adresinden erişilmiştir.
 • Kunštek, V. (2015). Muttersprache beim Fremdsprachenlernen (Yüksek lisans tezi). Philosophische Fakultät, Zagreb.
 • Neuner, G. (2003). Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik. Hufeisen Britta/Neuner Gerhard (Ed.), Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch. Strasbourg: Council of Europe Publishing (s.13-34) içinde. http://archive.ecml.at/documents/pub112g2003.PDF adresinden erişilmiştir.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (2. Baskı). (Çev. Ed. M. Bütün, S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sieber, P. (2002). Keine Fremdsprache ohne Erstsprache, aktuelle Voraussetzungen für die Hochdeutschförderung. Babylonia 2 (02), 61- 64. http://babylonia.ch/fileadmin/user_upload/documents/2002-2/sieber.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Soysal, T. (2022). Türkçe öğretmenlerinin ortaokul dil bilgisi konu sıralamasına yönelik görüşleri: sorunlar ve çözüm önerileri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (30), 1-19. https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide/issue/73128/1188726 adresinden erişilmiştir.
 • Sönmez, H. (2022). Fransızca öğretmenlerinin yabancı dil sınıfında ana dile başvuru durumlarının ruh dilbilimsel açıdan incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 9 (4) , 176-193. https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/73282/1168683 adresinden erişilmiştir.
 • Şavlı, F., & Kalafat, S. (2014). Yabancı dil derslerinde ana dili kullanımı üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3 Winter 2014, 1367-1385. doi.10.7827/TurkishStudies.6086.
 • Şevik, M. (2007). Yabancı dil sınıflarında anadilin yeri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, 40(1), 99-109. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/46814 adresinden erişilmiştir.
 • Tekindal, M. & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 153-172. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uobild/issue/58856/813813 adresinden erişilmiştir.
 • Vonić, T. (2020). Gebrauch der Muttersprache im DaF-Unterricht aus der Perspektive von Lehrenden (Yüksek lisans tezi). Faculty of Humanities and Social Sciences, Osijek. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:075764 adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 11. Baskı, Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, Ş. (2022). Araç dil kullanımı açısından yabancı dil öğretim yöntemleri üzerine. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (27), 275-28. doi: 10.29000/rumelide.1105575

Student Opinions about the Use of Their Native Language in German Grammar Lessons

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 399 - 423, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1246021

Öz

The main purpose of the study is to refer to the opinions of students on the use of mother tongue in German grammar lessons, and to reach a perspective on whether the use of mother tongue in German grammar lessons is necessary or not. In this study, the phenomenological pattern, which is one of the qualitative research methods, was preferred and a semi-structured interview was conducted with 15 volunteer students from the first and second classes of the German Language Education Department of Gazi Faculty of Education. A total of seven questions were asked to the relevant students. The NVivo 12 program was used for data analysis. The data obtained was transferred to the relevant program and categories and subcategories were created. According to the student opinions obtained from the data, it was found that the use of mother tongue in German grammar lessons has an important effect. It is seen that the use of mother tongue in German grammar lessons is supported by the students in question. Some students express that they cannot practice in the related language by thinking that the use of mother tongue in foreign language classes prevents being exposed to the target language. Although there are some negative aspects of mother tongue use in foreign language classes, it is determined that referring to the mother tongue in grammar lessons increases the understandability of grammar topics according to student opinions. It is also observed that by referring to the mother tongue in German grammar lessons, students have the opportunity to make comparisons between their mother tongue and the target language, they can see the similarities and differences between the two languages, and they can better understand grammar topics in their mother tongue.

Kaynakça

 • Aktaş T, & Koçak M. (2012). Çeviri işleminin yabancı dil öğretimine katkısı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 141-155.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2017). Nitel araştırma yöntemleri: sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri (3. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Biçer, N. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ana dilinin etkisi. Journal of Turkish Studies. 12(14), 41-58. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11704
 • Butzkamm, W. (2005). Die Muttersprache als Sprachmutter: ein Gegenentwurf zur herrschenden Theorie. https://jochenenglish.de/misc/butzkamm_muttersprache.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1 (21), 285-30. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/23754/253119 adresinden erişilmiştir.
 • Ersoy, A. F. (2019). Fenomenoloji. A. Saban & A. Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (s. 81-138). Ankara: Anı.
 • Gabrielatos, C. (2001). L1 use in ELT: Not a skeleton, but a bone of contention. https://www.researchgate.net/profile/Costas-
 • Gabrielatos/publication/261708832_L1_use_in_ELT_Not_a_skeleton_but_a_bone_of_contention/links/5471eff10cf24af340c3d6fb/L1-use-in-ELT-Not-a-skeleton-but-a-bone-of-contention.pdf adresinden erişilmiştir.
 • İşigüzel, B. (2012). Der Einfluss der Erstsprache als ein Motivationsfaktor auf den Erfolg beim fremdsprachenlernen. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 53-86.
 • Kırmızı, B. (2009). Anadolu liselerindeki Almanca dersinde yer alan dil bilgisi konularının öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (26), 42-5. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11117/132947 adresinden erişilmiştir.
 • Kunštek, V. (2015). Muttersprache beim Fremdsprachenlernen (Yüksek lisans tezi). Philosophische Fakultät, Zagreb.
 • Neuner, G. (2003). Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik. Hufeisen Britta/Neuner Gerhard (Ed.), Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch. Strasbourg: Council of Europe Publishing (s.13-34) içinde. http://archive.ecml.at/documents/pub112g2003.PDF adresinden erişilmiştir.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (2. Baskı). (Çev. Ed. M. Bütün, S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sieber, P. (2002). Keine Fremdsprache ohne Erstsprache, aktuelle Voraussetzungen für die Hochdeutschförderung. Babylonia 2 (02), 61- 64. http://babylonia.ch/fileadmin/user_upload/documents/2002-2/sieber.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Soysal, T. (2022). Türkçe öğretmenlerinin ortaokul dil bilgisi konu sıralamasına yönelik görüşleri: sorunlar ve çözüm önerileri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (30), 1-19. https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide/issue/73128/1188726 adresinden erişilmiştir.
 • Sönmez, H. (2022). Fransızca öğretmenlerinin yabancı dil sınıfında ana dile başvuru durumlarının ruh dilbilimsel açıdan incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 9 (4) , 176-193. https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/73282/1168683 adresinden erişilmiştir.
 • Şavlı, F., & Kalafat, S. (2014). Yabancı dil derslerinde ana dili kullanımı üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3 Winter 2014, 1367-1385. doi.10.7827/TurkishStudies.6086.
 • Şevik, M. (2007). Yabancı dil sınıflarında anadilin yeri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, 40(1), 99-109. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/46814 adresinden erişilmiştir.
 • Tekindal, M. & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 153-172. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uobild/issue/58856/813813 adresinden erişilmiştir.
 • Vonić, T. (2020). Gebrauch der Muttersprache im DaF-Unterricht aus der Perspektive von Lehrenden (Yüksek lisans tezi). Faculty of Humanities and Social Sciences, Osijek. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:075764 adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 11. Baskı, Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, Ş. (2022). Araç dil kullanımı açısından yabancı dil öğretim yöntemleri üzerine. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (27), 275-28. doi: 10.29000/rumelide.1105575

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merve ÇILDIR
Gazi Üniversitesi
0000-0002-2441-8255
Türkiye


Aylin SEYMEN
Gazi Üniversitesi
0000-0002-5028-6540
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1246021, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {1}, pages = {399 - 423}, doi = {10.17152/gefad.1246021}, title = {Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri*}, key = {cite}, author = {Çıldır, Merve and Seymen, Aylin} }
APA Çıldır, M. & Seymen, A. (2023). Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri* . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (1) , 399-423 . DOI: 10.17152/gefad.1246021
MLA Çıldır, M. , Seymen, A. "Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri*" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 399-423 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/76994/1246021>
Chicago Çıldır, M. , Seymen, A. "Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 399-423
RIS TY - JOUR T1 - Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri* AU - MerveÇıldır, AylinSeymen Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1246021 DO - 10.17152/gefad.1246021 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 399 EP - 423 VL - 43 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1246021 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1246021 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri* %A Merve Çıldır , Aylin Seymen %T Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri* %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.1246021 %U 10.17152/gefad.1246021
ISNAD Çıldır, Merve , Seymen, Aylin . "Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 1 (Nisan 2023): 399-423 . https://doi.org/10.17152/gefad.1246021
AMA Çıldır M. , Seymen A. Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri*. GEFAD. 2023; 43(1): 399-423.
Vancouver Çıldır M. , Seymen A. Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri*. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(1): 399-423.
IEEE M. Çıldır ve A. Seymen , "Almanca Dilbilgisi Derslerinde Ana Dili Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri*", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 1, ss. 399-423, Nis. 2023, doi:10.17152/gefad.1246021