Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 641 - 676, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1146807

Öz

Bu çalışma, Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği lisans programlarındaki değişimi geçmişten günümüze incelenmesi amaçlanmaktadır. 1994-2021 yılları arasında uygulanan öğretim programları doküman analizi yöntemi ile çeşitli bakımlardan incelenmiştir. Çalışmanın verilerini, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığından elde edilen bilgiler ve ilgili programın arşivleri oluşturmaktadır. İncelemeler iki ana eksende yapılmıştır. Birinci eksen; ilgili programların hangi sıklıkla değiştiği, bu değişimleri tetikleyen etkenler, bu değişimlerin oluşturduğu genel eğilimler hakkındadır. Çalışmanın ikinci ekseni ise, programlarda okutulan zorunlu ve seçmeli, teorik ve uygulamalı derslerin değişimi, ders tiplerinin haftalık ders saatlerinin değişiminin incelenmesi ile ilgilidir. Çalışmada toplanan veriler, son 27 yıllık süreçte altı farklı program uygulandığını, toplamda beş kez değiştiğini göstermektedir. Tüm değişimler dış etkilerle ve en çok da YÖK’ün ilgili program üzerindeki tasarruflarıyla başlamıştır. Bu süreçte en uzun uygulanan program 1998-2007 arasında uygulanan program olmakla birlikte, en kısa uygulanan program ise 2018-2021 arasında uygulanan programdır. Seçmeli derslerin hem sayısının hem de çeşitliliğinin sürekli arttığı görülmüştür. Ayrıca, 2018-2021 arasındaki program dışında istikrarlı bir değişim olduğu ve bu değişimin eğitim ve alan eğitimi derslerinin programlarda giderek önem kazanması biçiminde olduğu, alan derslerinin fazla değişmediği, genel kültür ve destekleyici derslerin ise zorunludan seçmeliye kaydırıldığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Abazaoğlu, İ., Yıldırım, O., & Yıldızhan, Y. (2016). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(6), 143-160.
 • Ayas, A. (2009). Öğretmenlik mesleğinin önemi ve öğretmen yetiştirmede güncel sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-11.
 • Çalışıcı, B. (2019). 2006-2018 yılları arasında Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikalarına ilişkin bir değerlendirme. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi.
 • Çepni, S. & Akdeniz, A. R. (1996). Fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde yeni bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 221-226.
 • Eviren, Ö. S. (2017). Eğitim değerlendirme modelleri. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(3), 57-76.
 • Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Önder Çelikkanlı, N. (2017). Türkiye’deki fizik öğretmenliği programlarındaki bağımsız fizik laboratuvar derslerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 90-101.
 • Mutlu, Ö. (2021). Cumhuriyet Dönemi’nde öğretmen yetiştirme meselesi ve çözüm arayışları: İlk öğretmen okulları (1954-1974). (Yüksek Lisans Tezi), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Topdemir, H. G. & Unat, Y. (2019). Bilim Tarihi ve Felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özaydin, B., Günbatar, M. S., Önal, N & Çakir, H. (2012). Öğretmen yetiştirme programlarının sistemik ve sistematik değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(1), 54-71.
 • Kavak, Y., Aydın, A., & Akbaba Altun, S. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi). Yükseköğretim Kurulu Yayını.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 35(1), 1-14.
 • MEB (1996). XV. Milli Eğitim Şurası Raporlar, Görüşmeler, Kararlar. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şûra Genel Sekreterliği. Ankara: https://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/dokumanlar/15_sura.pdf Erişim tarihi: 14.05.2022.
 • MEB (2006). XVII. Milli Eğitim Şurası Raporlar, Görüşmeler, Kararlar. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şûra Genel Sekreterliği. Ankara: https://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/dokumanlar/17_sura.pdf Erişim tarihi: 14.05.2022.
 • YÖK (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari.pdf adresinden erişilmiştir.
 • YÖK (2018) Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf adresinden erişilmiştir.

Investigation of Changes in Undergraduate Programs in Physics Teaching at Gazi Faculty of Education

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 641 - 676, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1146807

Öz

This study aims to examine the change in Gazi Faculty of Education Physics Teaching undergraduate curricula from the past to the present. Curriculums implemented between 1994-2021 were examined in various aspects by document analysis method. The data of the study consists of the information obtained from the Gazi Faculty of Education Dean's Office and the archives of the relevant program. The analyzes were made on two main aspects. The first aspect is about how often the relevant curricula change, the factors that trigger these changes, and the general trends created by these changes. The second aspect of the study is about the change of compulsory and elective, theoretical and applied courses taught in the curricula, the change of course types and weekly course hours. The data collected in the study show that six different curricula have been implemented in the last 27 years, changing five times in total. All the changes started with external influences, most notably with the savings of The Council of Higher Education (YÖK) on the relevant program. In this process, the longest-implemented program is the one implemented between 1998-2007, and the shortest-implemented program is the one implemented between 2018-2021. It has been observed that both the number and variety of elective courses are constantly increasing. In addition, it is seen that there is a stable change outside the program between 2018-2021, and this change is in the form of education and field education courses gradually gaining importance in the programs, the field courses have not changed much, and the general culture and supporting courses have been shifted from compulsory to elective.

Kaynakça

 • Abazaoğlu, İ., Yıldırım, O., & Yıldızhan, Y. (2016). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(6), 143-160.
 • Ayas, A. (2009). Öğretmenlik mesleğinin önemi ve öğretmen yetiştirmede güncel sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-11.
 • Çalışıcı, B. (2019). 2006-2018 yılları arasında Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikalarına ilişkin bir değerlendirme. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi.
 • Çepni, S. & Akdeniz, A. R. (1996). Fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde yeni bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 221-226.
 • Eviren, Ö. S. (2017). Eğitim değerlendirme modelleri. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(3), 57-76.
 • Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Önder Çelikkanlı, N. (2017). Türkiye’deki fizik öğretmenliği programlarındaki bağımsız fizik laboratuvar derslerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 90-101.
 • Mutlu, Ö. (2021). Cumhuriyet Dönemi’nde öğretmen yetiştirme meselesi ve çözüm arayışları: İlk öğretmen okulları (1954-1974). (Yüksek Lisans Tezi), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Topdemir, H. G. & Unat, Y. (2019). Bilim Tarihi ve Felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özaydin, B., Günbatar, M. S., Önal, N & Çakir, H. (2012). Öğretmen yetiştirme programlarının sistemik ve sistematik değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(1), 54-71.
 • Kavak, Y., Aydın, A., & Akbaba Altun, S. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi). Yükseköğretim Kurulu Yayını.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 35(1), 1-14.
 • MEB (1996). XV. Milli Eğitim Şurası Raporlar, Görüşmeler, Kararlar. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şûra Genel Sekreterliği. Ankara: https://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/dokumanlar/15_sura.pdf Erişim tarihi: 14.05.2022.
 • MEB (2006). XVII. Milli Eğitim Şurası Raporlar, Görüşmeler, Kararlar. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şûra Genel Sekreterliği. Ankara: https://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/dokumanlar/17_sura.pdf Erişim tarihi: 14.05.2022.
 • YÖK (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari.pdf adresinden erişilmiştir.
 • YÖK (2018) Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fizik Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Şahin KIZILCIK
Gazi Üniversitesi
0000-0001-8622-0765
Türkiye


Burak Kağan TEMİZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8636-8743
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { gefad1146807, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {2}, pages = {641 - 676}, doi = {10.17152/gefad.1146807}, title = {Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kızılcık, Hasan Şahin and Temiz, Burak Kağan} }
APA Kızılcık, H. Ş. & Temiz, B. K. (2023). Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (2) , 641-676 . DOI: 10.17152/gefad.1146807
MLA Kızılcık, H. Ş. , Temiz, B. K. "Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 641-676 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/79724/1146807>
Chicago Kızılcık, H. Ş. , Temiz, B. K. "Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 641-676
RIS TY - JOUR T1 - Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi AU - Hasan ŞahinKızılcık, Burak KağanTemiz Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1146807 DO - 10.17152/gefad.1146807 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 641 EP - 676 VL - 43 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1146807 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1146807 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi %A Hasan Şahin Kızılcık , Burak Kağan Temiz %T Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.1146807 %U 10.17152/gefad.1146807
ISNAD Kızılcık, Hasan Şahin , Temiz, Burak Kağan . "Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 2 (Eylül 2023): 641-676 . https://doi.org/10.17152/gefad.1146807
AMA Kızılcık H. Ş. , Temiz B. K. Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi. GEFAD. 2023; 43(2): 641-676.
Vancouver Kızılcık H. Ş. , Temiz B. K. Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(2): 641-676.
IEEE H. Ş. Kızılcık ve B. K. Temiz , "Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde Lisans Programlarındaki Değişimin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 2, ss. 641-676, Eyl. 2023, doi:10.17152/gefad.1146807