Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 921 - 960, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1215541

Öz

Bu çalışmanın amacı, argümantasyona dayalı olarak geliştirilen sosyo-bilimsel konulu etkinliklerin öğrencilerin “problem çözme becerilerine yönelik algılarına” ve “fene yönelik tutumlarına” etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, 7. sınıf düzeyindeki sosyo-bilimsel konuların kazanımları belirlenerek argümantasyona dayalı etkinlikler geliştirilmiş ve toplam 16 ders saati olarak uygulanmıştır. Araştırma, Kayseri ilinde bir devlet ortaokulunda öğrenim gören toplam 38 öğrenci (kontrol grubunda 17 öğrenci ve deney grubunda 21 öğrenci) ile yürütülmüştür. Nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak yürütülen çalışmada veri toplama araçları olarak “Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği” ve “Fene Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde non-parametrik istatistik teknikler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, fene yönelik tutumlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Kaynakça

 • Aktamış, H. & Hiğde, E. (2017). Örnek etkinliklerle fen eğitiminde argümantasyon. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altun, E. (2010). Işık ünitesinin ilköğretim öğrencilerine bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, Ö.Y. (2018). Öğretiminde argümantasyon yönteminin kullanılmasının akademik başarı, bilimsel süreç ve problem çözme becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Aslan, S. (2016). Argümantasyona dayalı laboratuvar uygulamaları: Bilimsel süreç becerilerine ve laboratuvar dersine yönelik tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 762-777. doi: 10.16986/HUJE.2016015700
 • Atabey, N., Topçu, M. S. & Çiftçi, A. (2018). Sosyobilimsel konu senaryolarının incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. OPUS International Journal of Society Researches, 9(16), 1968-1991. doi: 10.26466/opus.474224
 • Aydın, E. & Kılıç Mocan, D. (2019). Türkiye’de dünden bugüne sosyobilimsel konular: Bir doküman analizi, Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(2), 184-197, doi: 10.35346/aod.638332.
 • Aydoğdu, Z. (2017). Argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin fene yönelik akademik başarı, motivasyon, ilgi ve tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi), Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Sakarya. https://www.proquest.com/docview/2707559468?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true adresinden erişilmiştir.
 • Aymen-Peker, E., Apaydın, Z. & Taş, E. (2012). Isı yalıtımını argümantasyonla anlama: İlköğretim 6. sınıf öğrencileri ile durum çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (8), 79-100. https://dergipark.org.tr/en/pub/diclesosbed/issue/61615/920157 adresinden erişilmiştir.
 • Balcı, C. (2015). 8. Sınıf öğrencilerine “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/handle/11607/1544 adresinden erişilmiştir.
 • Benzer, S. & Peker, M. G. (2022). Argümantasyon tabanlı yaklaşımın fen bilgisi öğretmen adaylarının risk algıları, bilgi ve tutum düzeyleri üzerine etkisi: GDO’lu besinler. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 75-93. https://dergipark.org.tr/en/pub/guebd/issue/71899/877465 adresinden erişilmiştir.
 • Blosser, P.E. (1984). Attitude research in science education (Information Bulletin No.1). Colombus: Ohio State University, SMEAC Information Reference Center. (ERIC Document Reproduction Service No. ED259941)
 • Boran, G.H. (2014). Argümantasyon temelli fen öğretiminin bilimin doğasına ilişkin görüşler ve epistemolojik inançlar üzerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/handle/11499/2154 adresinden erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı- istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Cin, M. (2013). Argümantasyon yöntemine dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine ve bilimsel süreç becerilerine etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Cirit Gül, A., Apaydın, Z., Omca Çobanoğlu, E. & Tağrikulu, P. (2018). Fen Öğretiminde Toulmin Argümantasyon Modelinin Sınıf Dışı (outdoor) Eğitim Süreci ile Bütünleştirilmesi Örnek Etkinlikler. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 103-120. https://dergipark.org.tr/en/pub/tubad/issue/52865/685501 adresinden erişilmiştir.
 • Cohen, J. (1992) “A power primer”, Psychological Bulletin, 112(1), 155-159.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, R. (2016). Argümantasyon destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama ve tartışma istekliliklerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1087-1108. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22607/241654 adresinden erişilmiştir.
 • Demirel, R. & Özcan, H. (2021). Argümantasyon destekli fen ve mühendislik uygulamalarının 7. Sınıf öğrencilerinin ışık konusuna yönelik başarılarına etkisi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 100-111. doi:10.38122/ased.91250
 • Deveci, A. (2009). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı konusunda sosyobilimsel argümantasyon, bilgi seviyeleri ve bilişsel düşünme becerilerini geliştirmek. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/476689 adresinden erişilmiştir.
 • Deveci, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik eğilimlerinin incelenmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 1(1), 19-47. https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/40553/435929 adresinden erişilmiştir.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Atakalın, A.N. & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49–66. http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/420 adresinden erişilmiştir.
 • Doğru, S. (2021). Argümantasyon temelli sınıf içi etkinliklerin ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, mantıksal düşünme becerilerine ve tartışma istekliliklerine olan etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 58, 624-644. doi: 10.21764/ maeuefd.631239
 • Domaç, G.G. (2011). Biyoloji eğitiminde toplum bilimsel konuların öğrenilmesinde argümantasyon tabanlı öğrenme sürecinin etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Drake, S. M. & Reid, J. L. (2018). Integrated curriculum as an effective way to teach 21st century capabilities, Asia Pacific Journal of Educational Research, 1(1), 31-50. doi: 10.30777/APJER.2018.1.1.03 JANT
 • Ekici, D. İ. & Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencileri için problem çözme becerilerine yönelik algı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 67-86. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13705/165930 adresinden erişilmiştir.
 • Erkol, M., Kışoğlu, M. & Gül, Ş. (2017). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı rapor formatının öğretmen adaylarının başarılarına ve fen bilgisi laboratuvarına yönelik tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 16(2), 614-627. doi: 10.17051/ilkonline.2017.304723
 • Eroğlu, E. & Yıldırım, H. İ. (2020). Argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum, davranış ve başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 42-68. doi:10.30855/gjes.2020.06.01.003
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altan, A. &Şahbaz, F. (1994, Eylül). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. Sözel bildiri. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu, İzmir.
 • Genç, M., & Genç, T. (2017). Türkiye’de sosyo-bilimsel konular üzerine yapılmış araştırmaların içerik analizi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 4(2), 27-42. doi: 10.30900/kafkasegt.291772
 • Gençoğlan, D. M. (2017). Otantik örnek olay destekli argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının 8. sınıf öğrencilerinin “asitler ve bazlar” konusundaki başarılarına, tutum ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Gür, E., & Koç Gözübenli, Y. (2022). The effect of argumentation modal implemented in the unit “Change of Matter” on students’ achievements, argumentative attitude, perceptions of problem solving. Kastamonu Education Journal, 30(2), 427-439. doi: 10.24106/kefdergi.
 • Heitmann, P., Hecht, M., Schwanewedel, J. & Schipolowski, S. (2014). Students' argumentative writing skills in science and first-language education: commonalities and differences. International Journal of Science Education, 36(18), 3148-3170. doi: 10.1080/09500693.2014.962644
 • İlk, A. (2019). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • İspi̇r, B. &Yıldız, A. (2021). Argümantasyon yönteminin uygulanması sürecinde karşılaşılan sınırlılıkların tartışılması. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 7, 236-258. doi: 10.52096/jsrbs.6.1.7.13.13.
 • Kabataş Memiş, E. (2011). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının ve öz değerlendirmenin ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarısına ve başarının kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Karaer, G., Karademir, E. & Tezel, Ö. (2019). Sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuvarında argümantasyon tabanlı öğretime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (Özel Sayı), 217-241. doi: 10.17494/ogusbd.548346
 • Kardaş, N. (2013). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi. (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kesici, A. & Aşılıoğlu, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik duyuşsal özellikleri ile temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavları öncesi yaşadıkları stresin matematik başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 394-414 https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59420/853387 adresinden erişilmiştir.
 • Köse, E. Ö. (2013). Taşıma ve dolaşım ünitesinin öğretiminde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(3) 9-17. https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/173372/ adresinden erişilmiştir.
 • Kutluca, A. Y. (2012). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının klonlamaya ilişkin bilimsel ve sosyo-bilimsel argümantasyon kalitelerinin alan bilgisi yönünden incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Küçük-Demir, B. (2014). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğrencilerin matematik başarılarına ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. (Doktora tezi), Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı ve kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2018). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı ve kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Nussbaum, E.M. & Bendixen, L.D. (2003). Approaching and avoiding arguments: the role of epistemological beliefs, need for cognition, and extraverted personality traits. Contemporary Educational Psychology, 28(4), 573–595. doi: 10.1016/S0361-476X(02)00062-0
 • Osborne, J.F., Erduran, S. & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994-1020. doi: 10.1002/tea.20035
 • Öğreten, B. & Uluçınar Sağır, Ş. (2014). Argümantasyona dayalı fen öğretiminin etkililiğinin incelenmesi. Journal of Turkish Science Education, 11(1), 75-100. doi: 10.12973/tused.10104a
 • Özcan, E. & Balım, A. G. (2018). Sosyo-bilimsel argümantasyon yönteminin fen bilimleri dersinde kullanımına ilişkin bir etkinlik örneği. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 1(1), 48-65. https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/40553/461196 adresinden erişilmiştir.
 • Özcan, C. & Kaptan, F. (2020). Investigation of the studies on socioscientific issues between 2008-2017. Journal of Muallim Rıfat Faculty of Education, 2(1), 16-36. https://dergipark.org.tr/en/pub/mrefdergi/issue/52166/634986 adresinden erişilmiştir.
 • Özkara, D. (2011). Basınç konusunun sekizinci sınıf öğrencilerine bilimsel argümantasyona dayalı etkinlikler ile öğretilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman. http://dspace.adiyaman.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12414/1877 adresinden erişilmiştir.
 • Özlük, M. (2019). Toulmin argüman modelinin lise 9. sınıf öğrencilerinin fizik başarılarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Öztürk, M. (2013). Argümantasyonun kavramsal anlamaya, tartışmacı tutum ve özyeterlik inancına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/handle/11499/361 adresinden erişilmiştir.
 • Öztürk, N. & Yenilmez Türkoğlu, A. Y. (2018). Öğretmen adaylarının akran liderli tartışmalar sonrası çeşitli sosyo-bilimsel konulara ilişkin bilgi ve görüşleri. İlköğretim Online, 17(4), 2030-2048. doi: 10.17051/ilkonline.2019.506944
 • Ratcliffe, M. & Grace, M. (2003). Science education for citizenship: Teaching socio-scientific issues. Philadelphia: McGraw-Hill Education (UK)
 • Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513- 536.
 • Sadler, T. D. & Zeidler, D. L. (2005a). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision-making. Journal of Research in Science Teaching, 42(1), 112–138. doi:10.1002/tea.20042
 • Sadler, T. D. & Zeidler, D.L. (2005b). The significance of content knowledge for informal reasoning regarding socioscientific issues: Applying genetics knowledge to genetic engineering issues. Science Education, 89(1), 71-93. doi:10.1002/sce.20023
 • Sadler, T. D. ve Zeidler, D. L. (2009). Scientific Literacy, PISA, and socioscientific discourse assessment for progressive aims of science education. Journal of Research in Science Teaching, 46(8), 909-921.
 • Sevgi, Y. ve Şahin, F. (2017). Gazete haberlerindeki sosyobilimsel konuların argümantasyon yöntemiyle tartışılmasının 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri üzerine etkisi. Journal of Human Sciences, 14(1), 156-170. doi:10.14687/jhs.v14i1.4289.
 • Shrigley, R. L., Koballa T. R. & Simpson, R. D., (1988). Defining attitude for science educators, Journal of Research in Science Teaching, 25(8), 659-678. doi:10.1002/tea.3660250805
 • Soylu, C. & Pala, F. C. (2018). Problem çözme performansında yaşa bağlı farklılıklar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(3), 290-301.
 • Şahin-Kalyon, D. ve Taşar, M. F. (2020). Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin argüman yapıları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(22), 39-71. doi:10.33692/avrasyad.643598
 • Şekerci, A. R. (2013). Kimya laboratuvarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımının öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tekeli, A. (2009). Argümantasyon odaklı sınıf ortamının öğrencilerin asit-baz konusundaki kavramsal değişimlerine ve bilimin doğasını kavramalarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, N., Aslan, O. & Yılmaz, S. (2016). Research trends on socioscientific issues: A content analysis of publications in selected science education journals. Journal of Education and Training Studies, 4(9), 16-24. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1102850
 • Tezel, Ö. ve Günister, B. (2018). Sosyobilimsel konu temelli fen öğretimi üzerine Türkiye’de yapılan çalışmalardan bir derleme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 3(1), 42-60. https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/40296/481248 adresinden erişilmiştir.
 • Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tümay, H. & Köseoğlu, F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi. Journal of Turkish Science Education, 8(3), 105-119. http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/586 adresinden erişilmiştir.
 • Uc, F. B. & Benzer, E. (2021). Yazma etkinlikleriyle yürütülen argümantasyon uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazmalarına ve kavram öğrenmelerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 79-104. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuned/issue/64258/870678 adresinden erişilmiştir.
 • Uluçınar-Sağır, G. & Kılıç, Z. (2012). Analysis of the contribution of argumentation-based science teaching on student success and retention. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 4(2), 139-156. https://ijpce.org/index.php/IJPCE/article/view/103 adresinden erişilmiştir.
 • Wang, J. & Buck, G.A. (2016). Understanding a high school physics teacher's pedagogical content knowledge of argumentation. Journal of Science Teacher Education, 27(5).577-604. doi: 10.1007/s10972-016-9476-1.
 • Yalçın-Çelik, A. (2010). Bilimsel tartışma (Argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrencilerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yapıcıoğlu, A. E. & Kaptan, F. (2017). Sosyobilimsel konu temelli öğretim yaklaşımı uygulamalarının etkililiğine yönelik bir karma yöntem çalışması. Eğitim ve Bilim, 42(192). doi: 10.15390/EB.2017.6600
 • Yeşildağ-Hasançebi, F. & Muslu, E. (2021). Öğretmen adaylarının argümantasyona dayalı bilim öğrenme yaklaşımını yapılandırmacı öğrenme ortamının nitelikleri açısından değerlendirmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 360-377. doi:10.17556/erziefd.763914.
 • Yeşiloğlu, S. N. (2007). Gazlar konusunun lise öğrencelerine bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, C. & Can, B. (2017, Mayıs). Argümantasyon destekli senaryo uygulamalarının yedinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarına etkisi. IVth International Eurasian Educational Research Congress (EJER)’de sunulan bildiri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Yıldırım, F.S. (2020). Argümantasyon odaklı öğrenme yaklaşımıyla ilgili bilimsel çalışmalara bakış. Kastamonu Education Journal, 28(5), 2058-2070. doi: 10.24106/kefdergi.770439
 • Yıldırır, H. E. (2013). Sınıf ortamında argümantasyona dayalı öğrenme ortamının değerlendirilmesi: deneyimli kimya öğretmenleri ile kimya öğretmen adaylarına ilişkin durum çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. https://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12462/377 adresinden erişilmiştir.
 • Yuliati, L., Riantoni, C. & Mufti, N. (2018). Problem solving skills on direct current electricity through inquiry-based learning with phet simulations. International Journal of Instruction, 11(4), 123-138. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1191674
 • Yüksel, Y. (2019). Argümantasyon tabanlı biyoloji öğretiminin başarı, tutum ve eleştirel düşünme becerisi üzerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. https://avesis.gazi.edu.tr/yonetilen-tez/a50605be-107e-462a-88e1-82233a3fad65/argumantasyon-tabanli-biyoloji-ogretiminin-basari-tutum-ve-elestirel-dusunme-becerisi-uzerine-etkisi adresinden erişilmiştir.
 • Zeidler, D. L. (2003). The role of moral reasoning on socioscientific issues and discourse in science education. The Netherlands: Kluwer Academic Press.
 • Zeidler, D. L. & Nichols, B. H. (2009). Socioscientific issues: Theory and practice. Journal of Elementary Science Education, 21(2), 49-58. doi: 10.1007/BF03173684

The Effect of Argumentation-Based Activities on Socio-Scientific Issues on Students' Perception of Problem Solving Skills and Attitudes towards Science

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 921 - 960, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1215541

Öz

The aim of this study which is developed based on the argumentation, is to examine the effects of socio-scientific activities on students' perceptions of problem-solving skills and their attitudes towards science. For this purpose, after determining the outcomes of socio-scientific issues for 7th graders, the activities of this study were built up and applied for 16 hours in total. The study was carried out with 38 students (17 students in the control group and 21 students in the experimental group) studying in a public secondary school located in the Central Anatolia Region. In the study, which was carried out using the pretest-posttest control group quasi-experimental design, which is one of the quantitative research methods, the “Perception Scale for Problem Solving Skills” and “Attitude Scale Towards Science” were used as data collection tools. In the analysis of the data obtained, non-parametric statistical techniques, were used. According to the results of the study, although there was a statistically significant difference in the perceptions of problem-solving skills of students between the control group and the experimental group, there was no significant difference in the attitude of students towards science.

Kaynakça

 • Aktamış, H. & Hiğde, E. (2017). Örnek etkinliklerle fen eğitiminde argümantasyon. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altun, E. (2010). Işık ünitesinin ilköğretim öğrencilerine bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, Ö.Y. (2018). Öğretiminde argümantasyon yönteminin kullanılmasının akademik başarı, bilimsel süreç ve problem çözme becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Aslan, S. (2016). Argümantasyona dayalı laboratuvar uygulamaları: Bilimsel süreç becerilerine ve laboratuvar dersine yönelik tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 762-777. doi: 10.16986/HUJE.2016015700
 • Atabey, N., Topçu, M. S. & Çiftçi, A. (2018). Sosyobilimsel konu senaryolarının incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. OPUS International Journal of Society Researches, 9(16), 1968-1991. doi: 10.26466/opus.474224
 • Aydın, E. & Kılıç Mocan, D. (2019). Türkiye’de dünden bugüne sosyobilimsel konular: Bir doküman analizi, Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(2), 184-197, doi: 10.35346/aod.638332.
 • Aydoğdu, Z. (2017). Argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin fene yönelik akademik başarı, motivasyon, ilgi ve tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi), Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Sakarya. https://www.proquest.com/docview/2707559468?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true adresinden erişilmiştir.
 • Aymen-Peker, E., Apaydın, Z. & Taş, E. (2012). Isı yalıtımını argümantasyonla anlama: İlköğretim 6. sınıf öğrencileri ile durum çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (8), 79-100. https://dergipark.org.tr/en/pub/diclesosbed/issue/61615/920157 adresinden erişilmiştir.
 • Balcı, C. (2015). 8. Sınıf öğrencilerine “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/handle/11607/1544 adresinden erişilmiştir.
 • Benzer, S. & Peker, M. G. (2022). Argümantasyon tabanlı yaklaşımın fen bilgisi öğretmen adaylarının risk algıları, bilgi ve tutum düzeyleri üzerine etkisi: GDO’lu besinler. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 75-93. https://dergipark.org.tr/en/pub/guebd/issue/71899/877465 adresinden erişilmiştir.
 • Blosser, P.E. (1984). Attitude research in science education (Information Bulletin No.1). Colombus: Ohio State University, SMEAC Information Reference Center. (ERIC Document Reproduction Service No. ED259941)
 • Boran, G.H. (2014). Argümantasyon temelli fen öğretiminin bilimin doğasına ilişkin görüşler ve epistemolojik inançlar üzerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/handle/11499/2154 adresinden erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı- istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Cin, M. (2013). Argümantasyon yöntemine dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine ve bilimsel süreç becerilerine etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Cirit Gül, A., Apaydın, Z., Omca Çobanoğlu, E. & Tağrikulu, P. (2018). Fen Öğretiminde Toulmin Argümantasyon Modelinin Sınıf Dışı (outdoor) Eğitim Süreci ile Bütünleştirilmesi Örnek Etkinlikler. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 103-120. https://dergipark.org.tr/en/pub/tubad/issue/52865/685501 adresinden erişilmiştir.
 • Cohen, J. (1992) “A power primer”, Psychological Bulletin, 112(1), 155-159.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, R. (2016). Argümantasyon destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama ve tartışma istekliliklerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1087-1108. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22607/241654 adresinden erişilmiştir.
 • Demirel, R. & Özcan, H. (2021). Argümantasyon destekli fen ve mühendislik uygulamalarının 7. Sınıf öğrencilerinin ışık konusuna yönelik başarılarına etkisi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 100-111. doi:10.38122/ased.91250
 • Deveci, A. (2009). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı konusunda sosyobilimsel argümantasyon, bilgi seviyeleri ve bilişsel düşünme becerilerini geliştirmek. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/476689 adresinden erişilmiştir.
 • Deveci, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik eğilimlerinin incelenmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 1(1), 19-47. https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/40553/435929 adresinden erişilmiştir.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Atakalın, A.N. & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49–66. http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/420 adresinden erişilmiştir.
 • Doğru, S. (2021). Argümantasyon temelli sınıf içi etkinliklerin ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, mantıksal düşünme becerilerine ve tartışma istekliliklerine olan etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 58, 624-644. doi: 10.21764/ maeuefd.631239
 • Domaç, G.G. (2011). Biyoloji eğitiminde toplum bilimsel konuların öğrenilmesinde argümantasyon tabanlı öğrenme sürecinin etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Drake, S. M. & Reid, J. L. (2018). Integrated curriculum as an effective way to teach 21st century capabilities, Asia Pacific Journal of Educational Research, 1(1), 31-50. doi: 10.30777/APJER.2018.1.1.03 JANT
 • Ekici, D. İ. & Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencileri için problem çözme becerilerine yönelik algı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 67-86. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13705/165930 adresinden erişilmiştir.
 • Erkol, M., Kışoğlu, M. & Gül, Ş. (2017). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı rapor formatının öğretmen adaylarının başarılarına ve fen bilgisi laboratuvarına yönelik tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 16(2), 614-627. doi: 10.17051/ilkonline.2017.304723
 • Eroğlu, E. & Yıldırım, H. İ. (2020). Argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum, davranış ve başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 42-68. doi:10.30855/gjes.2020.06.01.003
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altan, A. &Şahbaz, F. (1994, Eylül). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. Sözel bildiri. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu, İzmir.
 • Genç, M., & Genç, T. (2017). Türkiye’de sosyo-bilimsel konular üzerine yapılmış araştırmaların içerik analizi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 4(2), 27-42. doi: 10.30900/kafkasegt.291772
 • Gençoğlan, D. M. (2017). Otantik örnek olay destekli argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının 8. sınıf öğrencilerinin “asitler ve bazlar” konusundaki başarılarına, tutum ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Gür, E., & Koç Gözübenli, Y. (2022). The effect of argumentation modal implemented in the unit “Change of Matter” on students’ achievements, argumentative attitude, perceptions of problem solving. Kastamonu Education Journal, 30(2), 427-439. doi: 10.24106/kefdergi.
 • Heitmann, P., Hecht, M., Schwanewedel, J. & Schipolowski, S. (2014). Students' argumentative writing skills in science and first-language education: commonalities and differences. International Journal of Science Education, 36(18), 3148-3170. doi: 10.1080/09500693.2014.962644
 • İlk, A. (2019). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • İspi̇r, B. &Yıldız, A. (2021). Argümantasyon yönteminin uygulanması sürecinde karşılaşılan sınırlılıkların tartışılması. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 7, 236-258. doi: 10.52096/jsrbs.6.1.7.13.13.
 • Kabataş Memiş, E. (2011). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının ve öz değerlendirmenin ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarısına ve başarının kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Karaer, G., Karademir, E. & Tezel, Ö. (2019). Sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuvarında argümantasyon tabanlı öğretime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (Özel Sayı), 217-241. doi: 10.17494/ogusbd.548346
 • Kardaş, N. (2013). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi. (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kesici, A. & Aşılıoğlu, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik duyuşsal özellikleri ile temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavları öncesi yaşadıkları stresin matematik başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 394-414 https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59420/853387 adresinden erişilmiştir.
 • Köse, E. Ö. (2013). Taşıma ve dolaşım ünitesinin öğretiminde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(3) 9-17. https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/173372/ adresinden erişilmiştir.
 • Kutluca, A. Y. (2012). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının klonlamaya ilişkin bilimsel ve sosyo-bilimsel argümantasyon kalitelerinin alan bilgisi yönünden incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Küçük-Demir, B. (2014). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğrencilerin matematik başarılarına ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. (Doktora tezi), Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı ve kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2018). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı ve kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Nussbaum, E.M. & Bendixen, L.D. (2003). Approaching and avoiding arguments: the role of epistemological beliefs, need for cognition, and extraverted personality traits. Contemporary Educational Psychology, 28(4), 573–595. doi: 10.1016/S0361-476X(02)00062-0
 • Osborne, J.F., Erduran, S. & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994-1020. doi: 10.1002/tea.20035
 • Öğreten, B. & Uluçınar Sağır, Ş. (2014). Argümantasyona dayalı fen öğretiminin etkililiğinin incelenmesi. Journal of Turkish Science Education, 11(1), 75-100. doi: 10.12973/tused.10104a
 • Özcan, E. & Balım, A. G. (2018). Sosyo-bilimsel argümantasyon yönteminin fen bilimleri dersinde kullanımına ilişkin bir etkinlik örneği. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 1(1), 48-65. https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/40553/461196 adresinden erişilmiştir.
 • Özcan, C. & Kaptan, F. (2020). Investigation of the studies on socioscientific issues between 2008-2017. Journal of Muallim Rıfat Faculty of Education, 2(1), 16-36. https://dergipark.org.tr/en/pub/mrefdergi/issue/52166/634986 adresinden erişilmiştir.
 • Özkara, D. (2011). Basınç konusunun sekizinci sınıf öğrencilerine bilimsel argümantasyona dayalı etkinlikler ile öğretilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman. http://dspace.adiyaman.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12414/1877 adresinden erişilmiştir.
 • Özlük, M. (2019). Toulmin argüman modelinin lise 9. sınıf öğrencilerinin fizik başarılarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Öztürk, M. (2013). Argümantasyonun kavramsal anlamaya, tartışmacı tutum ve özyeterlik inancına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/handle/11499/361 adresinden erişilmiştir.
 • Öztürk, N. & Yenilmez Türkoğlu, A. Y. (2018). Öğretmen adaylarının akran liderli tartışmalar sonrası çeşitli sosyo-bilimsel konulara ilişkin bilgi ve görüşleri. İlköğretim Online, 17(4), 2030-2048. doi: 10.17051/ilkonline.2019.506944
 • Ratcliffe, M. & Grace, M. (2003). Science education for citizenship: Teaching socio-scientific issues. Philadelphia: McGraw-Hill Education (UK)
 • Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513- 536.
 • Sadler, T. D. & Zeidler, D. L. (2005a). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision-making. Journal of Research in Science Teaching, 42(1), 112–138. doi:10.1002/tea.20042
 • Sadler, T. D. & Zeidler, D.L. (2005b). The significance of content knowledge for informal reasoning regarding socioscientific issues: Applying genetics knowledge to genetic engineering issues. Science Education, 89(1), 71-93. doi:10.1002/sce.20023
 • Sadler, T. D. ve Zeidler, D. L. (2009). Scientific Literacy, PISA, and socioscientific discourse assessment for progressive aims of science education. Journal of Research in Science Teaching, 46(8), 909-921.
 • Sevgi, Y. ve Şahin, F. (2017). Gazete haberlerindeki sosyobilimsel konuların argümantasyon yöntemiyle tartışılmasının 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri üzerine etkisi. Journal of Human Sciences, 14(1), 156-170. doi:10.14687/jhs.v14i1.4289.
 • Shrigley, R. L., Koballa T. R. & Simpson, R. D., (1988). Defining attitude for science educators, Journal of Research in Science Teaching, 25(8), 659-678. doi:10.1002/tea.3660250805
 • Soylu, C. & Pala, F. C. (2018). Problem çözme performansında yaşa bağlı farklılıklar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(3), 290-301.
 • Şahin-Kalyon, D. ve Taşar, M. F. (2020). Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin argüman yapıları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(22), 39-71. doi:10.33692/avrasyad.643598
 • Şekerci, A. R. (2013). Kimya laboratuvarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımının öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tekeli, A. (2009). Argümantasyon odaklı sınıf ortamının öğrencilerin asit-baz konusundaki kavramsal değişimlerine ve bilimin doğasını kavramalarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, N., Aslan, O. & Yılmaz, S. (2016). Research trends on socioscientific issues: A content analysis of publications in selected science education journals. Journal of Education and Training Studies, 4(9), 16-24. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1102850
 • Tezel, Ö. ve Günister, B. (2018). Sosyobilimsel konu temelli fen öğretimi üzerine Türkiye’de yapılan çalışmalardan bir derleme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 3(1), 42-60. https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/40296/481248 adresinden erişilmiştir.
 • Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tümay, H. & Köseoğlu, F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi. Journal of Turkish Science Education, 8(3), 105-119. http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/586 adresinden erişilmiştir.
 • Uc, F. B. & Benzer, E. (2021). Yazma etkinlikleriyle yürütülen argümantasyon uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazmalarına ve kavram öğrenmelerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 79-104. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuned/issue/64258/870678 adresinden erişilmiştir.
 • Uluçınar-Sağır, G. & Kılıç, Z. (2012). Analysis of the contribution of argumentation-based science teaching on student success and retention. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 4(2), 139-156. https://ijpce.org/index.php/IJPCE/article/view/103 adresinden erişilmiştir.
 • Wang, J. & Buck, G.A. (2016). Understanding a high school physics teacher's pedagogical content knowledge of argumentation. Journal of Science Teacher Education, 27(5).577-604. doi: 10.1007/s10972-016-9476-1.
 • Yalçın-Çelik, A. (2010). Bilimsel tartışma (Argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrencilerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yapıcıoğlu, A. E. & Kaptan, F. (2017). Sosyobilimsel konu temelli öğretim yaklaşımı uygulamalarının etkililiğine yönelik bir karma yöntem çalışması. Eğitim ve Bilim, 42(192). doi: 10.15390/EB.2017.6600
 • Yeşildağ-Hasançebi, F. & Muslu, E. (2021). Öğretmen adaylarının argümantasyona dayalı bilim öğrenme yaklaşımını yapılandırmacı öğrenme ortamının nitelikleri açısından değerlendirmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 360-377. doi:10.17556/erziefd.763914.
 • Yeşiloğlu, S. N. (2007). Gazlar konusunun lise öğrencelerine bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, C. & Can, B. (2017, Mayıs). Argümantasyon destekli senaryo uygulamalarının yedinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarına etkisi. IVth International Eurasian Educational Research Congress (EJER)’de sunulan bildiri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Yıldırım, F.S. (2020). Argümantasyon odaklı öğrenme yaklaşımıyla ilgili bilimsel çalışmalara bakış. Kastamonu Education Journal, 28(5), 2058-2070. doi: 10.24106/kefdergi.770439
 • Yıldırır, H. E. (2013). Sınıf ortamında argümantasyona dayalı öğrenme ortamının değerlendirilmesi: deneyimli kimya öğretmenleri ile kimya öğretmen adaylarına ilişkin durum çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. https://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12462/377 adresinden erişilmiştir.
 • Yuliati, L., Riantoni, C. & Mufti, N. (2018). Problem solving skills on direct current electricity through inquiry-based learning with phet simulations. International Journal of Instruction, 11(4), 123-138. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1191674
 • Yüksel, Y. (2019). Argümantasyon tabanlı biyoloji öğretiminin başarı, tutum ve eleştirel düşünme becerisi üzerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. https://avesis.gazi.edu.tr/yonetilen-tez/a50605be-107e-462a-88e1-82233a3fad65/argumantasyon-tabanli-biyoloji-ogretiminin-basari-tutum-ve-elestirel-dusunme-becerisi-uzerine-etkisi adresinden erişilmiştir.
 • Zeidler, D. L. (2003). The role of moral reasoning on socioscientific issues and discourse in science education. The Netherlands: Kluwer Academic Press.
 • Zeidler, D. L. & Nichols, B. H. (2009). Socioscientific issues: Theory and practice. Journal of Elementary Science Education, 21(2), 49-58. doi: 10.1007/BF03173684

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen Bilgisi Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nesibe SEVİNDİK KUYUCU Bu kişi benim
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-0005-364X
Türkiye


Hülya ERTAŞ KILIÇ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9683-3186
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1215541, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {2}, pages = {921 - 960}, doi = {10.17152/gefad.1215541}, title = {Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Sevindik Kuyucu, Nesibe and Ertaş Kılıç, Hülya} }
APA Sevindik Kuyucu, N. & Ertaş Kılıç, H. (2023). Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (2) , 921-960 . DOI: 10.17152/gefad.1215541
MLA Sevindik Kuyucu, N. , Ertaş Kılıç, H. "Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 921-960 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/79724/1215541>
Chicago Sevindik Kuyucu, N. , Ertaş Kılıç, H. "Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 921-960
RIS TY - JOUR T1 - Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi AU - NesibeSevindik Kuyucu, HülyaErtaş Kılıç Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1215541 DO - 10.17152/gefad.1215541 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 921 EP - 960 VL - 43 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1215541 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1215541 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi %A Nesibe Sevindik Kuyucu , Hülya Ertaş Kılıç %T Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.1215541 %U 10.17152/gefad.1215541
ISNAD Sevindik Kuyucu, Nesibe , Ertaş Kılıç, Hülya . "Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 2 (Eylül 2023): 921-960 . https://doi.org/10.17152/gefad.1215541
AMA Sevindik Kuyucu N. , Ertaş Kılıç H. Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi. GEFAD. 2023; 43(2): 921-960.
Vancouver Sevindik Kuyucu N. , Ertaş Kılıç H. Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(2): 921-960.
IEEE N. Sevindik Kuyucu ve H. Ertaş Kılıç , "Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Algısına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 2, ss. 921-960, Eyl. 2023, doi:10.17152/gefad.1215541