Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Outlook of Congresses in The Field of Educational Administration

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 1315 - 1348, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1332064

Öz

The aim of this study is to evaluate and interpret the papers presented at the International Congress of Educational Administration and Educational Administration Forum from various perspectives. In line with this purpose, the research is a case study structured by using qualitative research methods and techniques. The research data were collected through document analysis and conducted with descriptive content analysis method and categorical analysis techniques. The data of the study were collected through the Proceedings Review Form in the Congresses Organised in the Field of Educational Administration. When the findings related to the papers presented in the congresses were analysed; the number of papers increased over the years and the majority of the papers consisted of papers with two authors, although the studies were conducted on different levels of education, the number of studies conducted on pre-school education level was low, mostly purposive sampling methods were selected from the sampling methods specified in the papers, the data of the papers were mostly collected from teachers, studies were concentrated in Western Anatolia and Southeastern Anatolia regions as sampling regions; the number of papers in qualitative research type is higher followed by papers in quantitative research type, questionnaires and interview techniques are mostly used as data collection tools, descriptive statistics as well as descriptive or content analysis are used.

Kaynakça

 • Aypay, A., Çoruk, A., Yazgan, D., Kartal, O., Çağatay, M., Tunçer, B., & Emran, B. (2010). The status of research in educational administration: An analysis of educational administration journals, 1999-2007. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59-77.
 • Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(2), 181-209.
 • Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 325-343.
 • Bates, R. (1983). Educational administration and the management of knowledge. Publication Sales, Deakin University Press, Victoria 3217, Australia.
 • Bellibaş, M. Ş. (2018). Eğitim yönetiminde araştırma. Beycioğlu, K., Özer., Kondakçı, Y. (Ed.) Sistematik Derleme Çalışmalarında Betimsel İçerik Analizi, (ss 511-529). Ankara: Pegem Akademi.
 • Beycioglu, K. (2012). Will Evers and Lakomski be able to find leadership’s Holy Grail? KEDI Journal of Educational Policy, 9(2), 349-362.
 • Beycioğlu, K. ve Dönmez, B. (2006). Eğitim yönetiminde kuramsal bilginin üretimine ve uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 47(47), 317-342.
 • Beycioğlu, K., Kesik, F. ve Kondakçı, Y. (2014). Eğitim yönetiminde güncel tartışmalar. S. Turan (Ed.). Eğitim Yönetimi teori, araştırma ve uygulama içinde (ss. 387-416). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde yönetimi anlamak sistemi çözümlemek. Ankara: Ankara: Pegem Akademi.
 • Bursalıoğlu, Z. (2010). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). Parameters of content analysis. Education and Science, 39(174), 33-38. DOI: 10.15390/EB.2014.3412
 • Çelik, M. ve Gündoğdu, K. (2007). Türkiye'de okulöncesi eğitimin tarihsel gelişimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 172-190.
 • Eacott, S. (2017). A social epistemology for educational administration and leadership. Journal of Educational Administration and History, 49(3), 196-214.
 • Fitz, J. (1999). Reflections on the field of educational management studies. Educational Management & Administration, 27(3), 313-321.
 • Fitzgerald, T., & Gunter, H. M. (2008). The state of the field of educational administration. Journal of Educational Administration and History, 40(2), 81-8.
 • Griffiths, D. E. (1979). Intellectual turmoil in educational administration. Educational Administration Quarterly, 15(3), 43-65.
 • Gürer, G. T. ve Çalık, T. (2022). Türkiye’deki örgüt kültürü konulu tezlere ilişkin bir içerik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 1463-1495.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Koşar, D., Emre, E., Kılınç, A. Ç. ve Koşar, S. (2017). Öğretmen liderliğine ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(7), 29-46.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). USA: SAGE.
 • Oplatka, I. (2008). The field of educational management: Some intellectual insights from the 2007 BELMAS Conference. Management in Education, 22(3), 4-10.
 • Oplatka, I. (2009). The field of educational administration: A historical overview of scholarly attempts to recognize epistemological identities, meanings and boundaries from the 1960s onwards. Journal of Educational Administration, 47(1), 8-35.
 • Oplatka, I. (2012). The 2011 BELMAS Conference: new topics, diverse ideas, much more international than before. Management in Education, 26(1), 21-27.
 • Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özdemir, M. (2011). Kamu yönetimi ve işletme yönetimi arakesitinde bir bilim: Eğitim Yönetimi. Amme İdaresi Dergisi, 44(2), 29-42.
 • Özdemir, M. (2017). Eğitim yönetiminde epistemik bunalımın arkeolojisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 23(2), 281-304.
 • Saban, A. ve Ersoy, A. (2017). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı.
 • Savaş, G. (2020). Tarihsel seyir içinde eğitim yönetiminin bilimleşme süreci. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 253-266.
 • Sezgin, F. ve Sönmez, E. (2018). Örgüt kültürü ve iklimi çalışmalarının sistematik incelemesi: Bir içerik analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 257-275.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Eğitim yönetiminin gelişimi. Y. Özden (Ed.), Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı içinde (ss. 99-146). Ankara: Pegem.
 • Tonbul Y. ve Ata Çiğdem F., (2022). Bilimsel kongrelerin verimliliği ve akademisyenlerin anlam dünyasındaki yeri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12(2), 358-368.
 • Turan, S., Bektaş, F., Yalçın, M. ve Armağan, Y. (2016). Eğitim yönetimi alanında bilgi üretim süreci: Eğitim yönetimi kongrelerinin rolü ve serüveni üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(1), 81-108.
 • Willower, D. J., & Forsyth, P. B. (1999). A brief history of scholarship in educational administration. In J. Murphy, & K. S. Louis (Eds.), Handbook of research in educational administration (pp.1-23). San Francisco: JosseyBass.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, K. (2018). Türkiye’deki eğitim yönetimi alanı ile ilgili çalışmalara eleştirel bir bakış. Journal of Human Sciences, 15(1), 123-154.
 • Yılmaz, K. (2019). Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılan örgütsel davranış makalelerindeki yönelimler. Türkiye Eğitim Dergisi, 4(2), 81-103.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. Beverly Hills: Sage.

Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 1315 - 1348, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1332064

Öz

Bu araştırmanın amacı, Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi ve Eğitim Yönetimi Forumu kapsamında sunulan bildirileri ve bu bildirilerin çeşitli açılardan değerlendirilip yorumlanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanılarak yapılandırıldığı bir durum çalışmasıdır. Araştırma verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmış, içerik analizi türlerinden betimsel içerik analizi yöntemi ve kategorik çözümleme teknikleri ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Eğitim Yönetimi Alanına İlişkin Düzenlenen Kongrelerdeki Bildirileri İnceleme Formu aracılığıyla toplanmıştır. Kongrelerde sunulan bildirilere yönelik bulgular incelendiğinde; bildiri sayısının yıllar içinde artış gösterdiği ve bildirilerin çoğunluğunun iki yazarlı bildirilerden oluştuğu, çalışmalar farklı eğitim kademeleri üzerinde gerçekleşmesine rağmen okul öncesi eğitim kademesi üzerinde gerçekleştirilen araştırmaların sayıca az olduğu, bildirilerde belirtilen örnekleme belirleme yöntemlerinden çoğunlukla amaçlı örnekleme yöntemlerinin seçildiği, bildiri verilerinin çoğunlukla öğretmenler üzerinden toplandığı, örneklem bölgesi olarak Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışmaların yoğunlaştığı; nitel araştırma türündeki bildirilerin daha yoğun olduğu ve bunu nicel araştırma türündeki bildirilerin izlediği, veri toplama aracı olarak çoğunlukla anket ve görüşme tekniğinin kullanıldığı, betimsel ya da içerik analizinin yanı sıra betimsel istatistiklerin de analiz yöntemi olarak daha çok kullanıldığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Aypay, A., Çoruk, A., Yazgan, D., Kartal, O., Çağatay, M., Tunçer, B., & Emran, B. (2010). The status of research in educational administration: An analysis of educational administration journals, 1999-2007. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59-77.
 • Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(2), 181-209.
 • Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 325-343.
 • Bates, R. (1983). Educational administration and the management of knowledge. Publication Sales, Deakin University Press, Victoria 3217, Australia.
 • Bellibaş, M. Ş. (2018). Eğitim yönetiminde araştırma. Beycioğlu, K., Özer., Kondakçı, Y. (Ed.) Sistematik Derleme Çalışmalarında Betimsel İçerik Analizi, (ss 511-529). Ankara: Pegem Akademi.
 • Beycioglu, K. (2012). Will Evers and Lakomski be able to find leadership’s Holy Grail? KEDI Journal of Educational Policy, 9(2), 349-362.
 • Beycioğlu, K. ve Dönmez, B. (2006). Eğitim yönetiminde kuramsal bilginin üretimine ve uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 47(47), 317-342.
 • Beycioğlu, K., Kesik, F. ve Kondakçı, Y. (2014). Eğitim yönetiminde güncel tartışmalar. S. Turan (Ed.). Eğitim Yönetimi teori, araştırma ve uygulama içinde (ss. 387-416). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde yönetimi anlamak sistemi çözümlemek. Ankara: Ankara: Pegem Akademi.
 • Bursalıoğlu, Z. (2010). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). Parameters of content analysis. Education and Science, 39(174), 33-38. DOI: 10.15390/EB.2014.3412
 • Çelik, M. ve Gündoğdu, K. (2007). Türkiye'de okulöncesi eğitimin tarihsel gelişimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 172-190.
 • Eacott, S. (2017). A social epistemology for educational administration and leadership. Journal of Educational Administration and History, 49(3), 196-214.
 • Fitz, J. (1999). Reflections on the field of educational management studies. Educational Management & Administration, 27(3), 313-321.
 • Fitzgerald, T., & Gunter, H. M. (2008). The state of the field of educational administration. Journal of Educational Administration and History, 40(2), 81-8.
 • Griffiths, D. E. (1979). Intellectual turmoil in educational administration. Educational Administration Quarterly, 15(3), 43-65.
 • Gürer, G. T. ve Çalık, T. (2022). Türkiye’deki örgüt kültürü konulu tezlere ilişkin bir içerik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 1463-1495.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Koşar, D., Emre, E., Kılınç, A. Ç. ve Koşar, S. (2017). Öğretmen liderliğine ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(7), 29-46.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). USA: SAGE.
 • Oplatka, I. (2008). The field of educational management: Some intellectual insights from the 2007 BELMAS Conference. Management in Education, 22(3), 4-10.
 • Oplatka, I. (2009). The field of educational administration: A historical overview of scholarly attempts to recognize epistemological identities, meanings and boundaries from the 1960s onwards. Journal of Educational Administration, 47(1), 8-35.
 • Oplatka, I. (2012). The 2011 BELMAS Conference: new topics, diverse ideas, much more international than before. Management in Education, 26(1), 21-27.
 • Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özdemir, M. (2011). Kamu yönetimi ve işletme yönetimi arakesitinde bir bilim: Eğitim Yönetimi. Amme İdaresi Dergisi, 44(2), 29-42.
 • Özdemir, M. (2017). Eğitim yönetiminde epistemik bunalımın arkeolojisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 23(2), 281-304.
 • Saban, A. ve Ersoy, A. (2017). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı.
 • Savaş, G. (2020). Tarihsel seyir içinde eğitim yönetiminin bilimleşme süreci. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 253-266.
 • Sezgin, F. ve Sönmez, E. (2018). Örgüt kültürü ve iklimi çalışmalarının sistematik incelemesi: Bir içerik analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 257-275.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Eğitim yönetiminin gelişimi. Y. Özden (Ed.), Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı içinde (ss. 99-146). Ankara: Pegem.
 • Tonbul Y. ve Ata Çiğdem F., (2022). Bilimsel kongrelerin verimliliği ve akademisyenlerin anlam dünyasındaki yeri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12(2), 358-368.
 • Turan, S., Bektaş, F., Yalçın, M. ve Armağan, Y. (2016). Eğitim yönetimi alanında bilgi üretim süreci: Eğitim yönetimi kongrelerinin rolü ve serüveni üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(1), 81-108.
 • Willower, D. J., & Forsyth, P. B. (1999). A brief history of scholarship in educational administration. In J. Murphy, & K. S. Louis (Eds.), Handbook of research in educational administration (pp.1-23). San Francisco: JosseyBass.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, K. (2018). Türkiye’deki eğitim yönetimi alanı ile ilgili çalışmalara eleştirel bir bakış. Journal of Human Sciences, 15(1), 123-154.
 • Yılmaz, K. (2019). Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılan örgütsel davranış makalelerindeki yönelimler. Türkiye Eğitim Dergisi, 4(2), 81-103.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. Beverly Hills: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem ÇİLEK
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1295-6520
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1332064, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {2}, pages = {1315 - 1348}, doi = {10.17152/gefad.1332064}, title = {Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü}, key = {cite}, author = {Çilek, Adem} }
APA Çilek, A. (2023). Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (2) , 1315-1348 . DOI: 10.17152/gefad.1332064
MLA Çilek, A. "Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 1315-1348 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/79724/1332064>
Chicago Çilek, A. "Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 1315-1348
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü AU - AdemÇilek Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1332064 DO - 10.17152/gefad.1332064 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1315 EP - 1348 VL - 43 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1332064 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1332064 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü %A Adem Çilek %T Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.1332064 %U 10.17152/gefad.1332064
ISNAD Çilek, Adem . "Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 2 (Eylül 2023): 1315-1348 . https://doi.org/10.17152/gefad.1332064
AMA Çilek A. Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü. GEFAD. 2023; 43(2): 1315-1348.
Vancouver Çilek A. Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(2): 1315-1348.
IEEE A. Çilek , "Eğitim Yönetimi Alanındaki Kongrelerin Görünümü", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 2, ss. 1315-1348, Eyl. 2023, doi:10.17152/gefad.1332064