Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 2237 - 2271, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1275454

Öz

This study aimed to explore the English self-efficacy beliefs of EFL students based on their and their instructors’ opinions. The participants of the study, which was designed as a mixed method, included 456 EFL students studying at a preparatory school of a state university in Türkiye. In the qualitative part of the study, there were 32 EFL students and 9 EFL instructors. The personal information form, the “English Self-Efficacy Belief Scale”, semi-structured interview forms for the students and the instructors were used.to collect data. In the analysis of the quantitative data, descriptive statistics, independent sample T-test, ANOVA test were used, and for qualitative data content analysis technique was used. The findings indicated high level of self-efficacy in terms of English writing and speaking skills, and moderate level of English self-efficacy belief in terms of reading, ability to learn English and listening skills. Students stated that various factors such as individual factors, language skill-oriented factors, classroom environment-related factors, etc. affected their self-efficacy beliefs. The instructors stated that they implement student-centered teaching approach, try to increase student motivation, give feedback to students and enable them to learn from the mistakes to increase English self-efficacy belief levels of their students.

Kaynakça

  • Abdullah, M. Y., Bakar, N. R. A., & Mahbob, M. H. (2012). Student’s participation in classroom: What motivates them to speak up?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 516-522. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.199
  • Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), 261-271. https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.261
  • Anam, S. U., & Stracke, E. (2020). The role of self‐efficacy beliefs in learning English as a foreign language among young Indonesians. TESOL Journal, 11(1), 1-12. https://doi.org/10.1002/tesj.440
  • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Özyeterlik İnançlarının Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 2237 - 2271, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1275454

Öz

Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğrenen öğrencilerin İngilizce öz-yeterlik inançlarını öğretmen ve öğretim elemanı görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Karma araştırma deseninde tasarlanan çalışmanın katılımcıları Türkiye’de bir devlet üniversitesinde hazırlık sınıfında öğrenim gören 456 İngilizce yabancı dil öğrencisidir. Çalışmanın nitel bölümünde ise 32 EFL öğrencisi ve 9 İngilizce öğretim elemanı yer almıştır. Veri toplamak için kişisel bilgi formu, “İngilizce Öz Yeterlik İnancı Ölçeği”, öğrenci ve öğretim elemanları için yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, ANOVA testi kullanılmış, nitel veriler için ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin İngilizce yazma ve konuşma becerileri açısından öz-yeterlik inançlarının yüksek düzeyde olduğunu; okuma, İngilizce öğrenme yeteneği ve dinleme becerileri açısından öz-yeterlik inançlarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğrenciler bireysel faktörler, dil becerisi odaklı faktörler, sınıf ortamı ile ilgili faktörler vb. çeşitli faktörlerin öz-yeterlik inançlarını etkilediğini belirtmişlerdir. Öğretim elemanları, öğrencilerinin İngilizce öz-yeterlik inanç düzeylerini artırmak için öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımı uyguladıklarını, öğrenci motivasyonunu artırmaya çalıştıklarını, öğrencilere geri bildirimde bulunduklarını ve hatalarından ders çıkarmalarını sağladıklarını belirtmişlerdir.

Kaynakça

  • Abdullah, M. Y., Bakar, N. R. A., & Mahbob, M. H. (2012). Student’s participation in classroom: What motivates them to speak up?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 516-522. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.199
  • Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), 261-271. https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.261
  • Anam, S. U., & Stracke, E. (2020). The role of self‐efficacy beliefs in learning English as a foreign language among young Indonesians. TESOL Journal, 11(1), 1-12. https://doi.org/10.1002/tesj.440
  • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman ÖZDEMİR 0000-0002-4536-4049

Burcu KARAFİL 0000-0001-7297-7871

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ÖZDEMİR, O., & KARAFİL, B. (2023). Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 2237-2271. https://doi.org/10.17152/gefad.1275454
AMA ÖZDEMİR O, KARAFİL B. Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions. GEFAD. Aralık 2023;43(3):2237-2271. doi:10.17152/gefad.1275454
Chicago ÖZDEMİR, Osman, ve Burcu KARAFİL. “Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students Based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, sy. 3 (Aralık 2023): 2237-71. https://doi.org/10.17152/gefad.1275454.
EndNote ÖZDEMİR O, KARAFİL B (01 Aralık 2023) Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 3 2237–2271.
IEEE O. ÖZDEMİR ve B. KARAFİL, “Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions”, GEFAD, c. 43, sy. 3, ss. 2237–2271, 2023, doi: 10.17152/gefad.1275454.
ISNAD ÖZDEMİR, Osman - KARAFİL, Burcu. “Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students Based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/3 (Aralık 2023), 2237-2271. https://doi.org/10.17152/gefad.1275454.
JAMA ÖZDEMİR O, KARAFİL B. Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions. GEFAD. 2023;43:2237–2271.
MLA ÖZDEMİR, Osman ve Burcu KARAFİL. “Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students Based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 3, 2023, ss. 2237-71, doi:10.17152/gefad.1275454.
Vancouver ÖZDEMİR O, KARAFİL B. Exploring English Self-Efficacy Beliefs of University Students based on EFL Students’ and Their Instructors’ Opinions. GEFAD. 2023;43(3):2237-71.