Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1425 - 1450, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1299872

Öz

Biyoloji eğitiminde ilgiyi, motivasyonu ve elde edilen başarı düzeylerini arttırmanın gün geçtikçe daha da önem kazandığı düşünülürse, hızlı ve kendini sürekli yenileyen teknolojik gelişmelerin çerçevesinde eğitim yöntemleri geliştirilmelidir. Biyolojide karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de konuların soyut düzeyde kalması, anlaşılırlığın düşük olması ve öğrenilen konuların tekrar edilmesi gerekliliğidir. Bu bağlamda, çalışmada biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretiminde eğitsel videoların kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde olup katılımcılar Ankara'da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 57 biyoloji öğretmen adayından oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler betimsel ve içerik analizine tabii tutulmuş; veri seti iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının büyük bir kısmı eğitsel videoların biyoloji öğretimine katkısı olduğunu ve gelecekte öğretimlerinde eğitsel videolardan faydalanacaklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının konuya yönelik görüşlerinden çıkarılan kodlar "eğitsel videolarla biyoloji öğretiminin geliştirilmesi" ve "eğitsel videolarla biyoloji öğretiminde materyal tasarımı" temalarında toplanmış; görüşlerin "günlük hayatla ilişki kurarak" ve "görsel materyaller ile destekleme (animasyon)" konularında yoğunlaştıkları görülmüştür. Bununla beraber, öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak insan biyolojisi (sistemler) konusunda eğitsel videolardan yararlanabileceklerini ve diğer birçok biyoloji konusu dahil hem öğretim yöntemi hem de eğitsel videolarla materyal tasarımına ilişkin çok yönlü görüşlerinin olduğu dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar, daha etkili bir biyoloji öğretimi için, biyoloji konularının birçoğunda eğitsel videolarla materyal tasarlanabileceği ve bu materyallerin hem öğretmen yetiştirmede hem de okullarda öğrencilere biyoloji öğretiminde, eğitsel videolardan daha sık yararlanılması gerekliliği adına değerlendirilebilir.

Kaynakça

 • Allam, C. (2006). Using filmmaking to teach students about Shakespeare, urban regeneration and other stuff. In Proceedings from 6th International DIVERSE Conference. Glasgow Caledonian University, Glasgow.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Ayhan, A. (2012). Sosyal Ağların Kuşattığı Bir Dünyada Çalgı Eğitiminde Eğitsel Video Kullanımının Önemi. The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 171-178.
 • Bazeley, P., & Richards, L. (2000). The NVivo qualitative project book. Sage.
 • Byers, D. N. (1997). So why use multimedia, the Internet, and lotus notes? Paper presented at the Technology in Education Conference, San Jose, CA.
 • Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory, Vol. II (pp. 215e239). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Instefjord, E. J., & Munthe, E. (2017). Educating digitally competent teachers: A study of integration of professional digital competence in teacher education. Teaching and teacher education, 67, 37-45.
 • Koç, M. (2011). Let’s make a movie: Investigating pre-service teachers’ reflections on using video-recorded role-playing cases in Turkey. Teaching and Teacher Education. 27, 95-106.
 • Kozma, R. B., & Russell, J. (1997). Multimedia and understanding: Expert and novice responses to different representations of chemical phenomena. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 34(9), 949-968.
 • McKnight, K., O'Malley, K., Ruzic, R., Horsley, M. K., Franey, J. J., & Bassett, K. (2016). Teaching in a digital age: How educators use technology to improve student learning. Journal of research on technology in education, 48(3), 194-211.
 • Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar I‐II. Cilt (5. Basım). İstanbul: Yayın Odası.
 • Orhan, F., & Akkoyunlu, B. (1999). Uzaktan eğitim yaklaşımında temel eğitim 1. kademe öğretmenleri'nin video destekli hizmetiçi eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17).
 • Ozan, Ö. (2015). e-Öğrenme için eğitsel video geliştirme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(4), 59-80.
 • Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 125-138.
 • Sang, G., Valcke, M., Van Braak, J., & Tondeur, J. (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers & Education, 54(1), 103-112.
 • Snelson, C. (2008). Web-based video in education: Possibilities and pitfalls. In TCC (pp. 214-221). TCCHawaii. Tecimer, Ö. (2018). İlk ve Ortaokullarda Blok Flüt Eğitimi için Eğitsel Video Ders Materyali Hazırlama. Fine Arts 13(4), 117-132.
 • Yeung, Y.-Y. (2004, September). A learner-centred approach for training science teachers through virtual reality and 3D visualization technologies: Practical experience for sharing. Paper presented at the International Forum on Education Reform, Bangkok, Thailand.
 • Valtonen, T., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Sormunen, K., Dillon, P., & Sointu, E. (2015). The impact of authentic learning experiences with ICT on pre-service teachers' intentions to use ICT for teaching and learning. Computers & Education, 81, 49-58.
 • Wetzel, C. D., Radtke, P. H., & Stern, H. W. (1994). Instructional effectiveness of video media. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yıldırım, A. G. N., & Özmen, A. G. B. Video Paylaşım Sitelerinin Eğitsel Amaçlı Kullanımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.

Educational Videos in Biology Teaching from the Perspective of Prospective Teachers

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1425 - 1450, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1299872

Öz

Considering the increasing interest, motivation, and achievement levels in biology education are becoming more important day by day, education methods should be developed within the framework of rapid and constantly renewing technological developments. One of the most important problems encountered in biology is that the subjects remain abstract, their intelligibility is low, and the learned subjects need to be repeated. In light of this, this study aims to examine prospective biology teachers' views on the use of educational videos in biology teaching. The study is in the case study pattern, one of the qualitative research methods. The study group consisted of 57 prospective biology teachers studying at a state university in Ankara. The data collected with a semi-structured interview form were subjected to descriptive content analysis. To minimize bias, the data set was analyzed by two researchers. According to the results, most of the prospective teachers stated that educational videos contributed to biology teaching and that they would benefit from educational videos in their teaching in the future. The codes derived from the opinions of prospective teachers on the use of educational videos in biology teaching were collected under the themes of "improving biology teaching with educational videos" and "material design in teaching biology with educational videos". It has been observed that the views are concentrated on "relationships with daily life" and "supporting with visual materials (animation)". However, it is noteworthy that prospective teachers can mainly benefit from educational videos on human biology (systems), and that they have versatile views on material design with both teaching methods and educational videos, including many other biology topics. The results suggest that materials can be designed with educational videos on many biology subjects for more effective biology teaching and these materials should be used more frequently both in teacher training and in teaching biology to students in schools.

Kaynakça

 • Allam, C. (2006). Using filmmaking to teach students about Shakespeare, urban regeneration and other stuff. In Proceedings from 6th International DIVERSE Conference. Glasgow Caledonian University, Glasgow.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Ayhan, A. (2012). Sosyal Ağların Kuşattığı Bir Dünyada Çalgı Eğitiminde Eğitsel Video Kullanımının Önemi. The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 171-178.
 • Bazeley, P., & Richards, L. (2000). The NVivo qualitative project book. Sage.
 • Byers, D. N. (1997). So why use multimedia, the Internet, and lotus notes? Paper presented at the Technology in Education Conference, San Jose, CA.
 • Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory, Vol. II (pp. 215e239). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Instefjord, E. J., & Munthe, E. (2017). Educating digitally competent teachers: A study of integration of professional digital competence in teacher education. Teaching and teacher education, 67, 37-45.
 • Koç, M. (2011). Let’s make a movie: Investigating pre-service teachers’ reflections on using video-recorded role-playing cases in Turkey. Teaching and Teacher Education. 27, 95-106.
 • Kozma, R. B., & Russell, J. (1997). Multimedia and understanding: Expert and novice responses to different representations of chemical phenomena. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 34(9), 949-968.
 • McKnight, K., O'Malley, K., Ruzic, R., Horsley, M. K., Franey, J. J., & Bassett, K. (2016). Teaching in a digital age: How educators use technology to improve student learning. Journal of research on technology in education, 48(3), 194-211.
 • Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar I‐II. Cilt (5. Basım). İstanbul: Yayın Odası.
 • Orhan, F., & Akkoyunlu, B. (1999). Uzaktan eğitim yaklaşımında temel eğitim 1. kademe öğretmenleri'nin video destekli hizmetiçi eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17).
 • Ozan, Ö. (2015). e-Öğrenme için eğitsel video geliştirme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(4), 59-80.
 • Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 125-138.
 • Sang, G., Valcke, M., Van Braak, J., & Tondeur, J. (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers & Education, 54(1), 103-112.
 • Snelson, C. (2008). Web-based video in education: Possibilities and pitfalls. In TCC (pp. 214-221). TCCHawaii. Tecimer, Ö. (2018). İlk ve Ortaokullarda Blok Flüt Eğitimi için Eğitsel Video Ders Materyali Hazırlama. Fine Arts 13(4), 117-132.
 • Yeung, Y.-Y. (2004, September). A learner-centred approach for training science teachers through virtual reality and 3D visualization technologies: Practical experience for sharing. Paper presented at the International Forum on Education Reform, Bangkok, Thailand.
 • Valtonen, T., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Sormunen, K., Dillon, P., & Sointu, E. (2015). The impact of authentic learning experiences with ICT on pre-service teachers' intentions to use ICT for teaching and learning. Computers & Education, 81, 49-58.
 • Wetzel, C. D., Radtke, P. H., & Stern, H. W. (1994). Instructional effectiveness of video media. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yıldırım, A. G. N., & Özmen, A. G. B. Video Paylaşım Sitelerinin Eğitsel Amaçlı Kullanımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sena Seçil AKPINARLI 0000-0002-5108-4676

Pınar KÖSEOĞLU 0000-0002-6222-7978

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA AKPINARLI, S. S., & KÖSEOĞLU, P. (2023). Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 1425-1450. https://doi.org/10.17152/gefad.1299872
AMA AKPINARLI SS, KÖSEOĞLU P. Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar. GEFAD. Aralık 2023;43(3):1425-1450. doi:10.17152/gefad.1299872
Chicago AKPINARLI, Sena Seçil, ve Pınar KÖSEOĞLU. “Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, sy. 3 (Aralık 2023): 1425-50. https://doi.org/10.17152/gefad.1299872.
EndNote AKPINARLI SS, KÖSEOĞLU P (01 Aralık 2023) Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 3 1425–1450.
IEEE S. S. AKPINARLI ve P. KÖSEOĞLU, “Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar”, GEFAD, c. 43, sy. 3, ss. 1425–1450, 2023, doi: 10.17152/gefad.1299872.
ISNAD AKPINARLI, Sena Seçil - KÖSEOĞLU, Pınar. “Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/3 (Aralık 2023), 1425-1450. https://doi.org/10.17152/gefad.1299872.
JAMA AKPINARLI SS, KÖSEOĞLU P. Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar. GEFAD. 2023;43:1425–1450.
MLA AKPINARLI, Sena Seçil ve Pınar KÖSEOĞLU. “Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 3, 2023, ss. 1425-50, doi:10.17152/gefad.1299872.
Vancouver AKPINARLI SS, KÖSEOĞLU P. Öğretmen Adayları Perspektifinden Biyoloji Öğretiminde Eğitsel Videolar. GEFAD. 2023;43(3):1425-50.