Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of 2018 Science Curriculum 5-8th Grade’s Acquisitions According to the Revised Bloom’s Taxonomy and Teachers’ Views about the Curriculum

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 127 - 170, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1279054

Öz

This study aims to examine the acquisitions of the 2018 Science Curriculum 5-8th grades according to the knowledge and cognitive process dimensions of the revised Bloom’s Taxonomy. In addition, the views of science teachers about the program were gotten. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used to examine the acquisitions, and the case study method was used to obtain teachers’ views. The 2018 Science Curriculum and a semi-structured interview form applied to 25 science teachers were used to collect the study’s data. When the acquisitions of the 2018 curriculum were examined in terms of knowledge dimension, it was concluded that the distribution of the acquisitions to the lower levels in the knowledge dimension of the revised Bloom’s taxonomy was not proportional; it was mainly concentrated on the conceptual knowledge level, and the acquisitions containing metacognitive knowledge were given a minimal number of places. When the acquisitions were examined regarding cognitive process dimensions, it was determined that the revised Bloom’s Taxonomy was not distributed proportionally to the sub-levels in the mental process dimension. The acquisitions were mainly in the understanding and the least in the remembering levels. It has been concluded that the acquisitions in the analysis level, which is the upper-level step in the program, are also included in a limited group. According to the data obtained from the interview form, among the topics that teachers most frequently mention about the curriculum and its acquisitions are statements such as disruption of the spiral structure of the program, insufficient time for engineering and design skills, insufficient course time, and the need for material and resource support. Because of the obtained results, it can be suggested that the revised Bloom’s taxonomy of acquisitions should be arranged in a way that will show a more balanced distribution in all stages of knowledge and cognitive process dimensions.

Kaynakça

 • Altıparmak, K., & Palabıyık, E. (2019). 1-8. sınıf kesirler, kesirlerle işlemler ve ondalık gösterim alt öğrenme alanlarına ait kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 18(1), 158-173. Erişim adresi: https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527183
 • Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy. New York: Longman Publishing.
 • Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E, Pintrich, P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2001). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama-Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflandırmasının güncelleştirilmiş biçimi (1. baskı). (Çev. Özçelik, D. A.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aslan-Efe, H. (2009). Lise 9. sınıf öğrencilerine, “canlılığın temel birimi hücre” ünitesinin simülasyonla öğretiminin Bloom taksonomisinin bilişsel seviyelerine ve simülasyona yönelik tutumlarına etkisi (Yayın No. 252756) [Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Avcı, F., Aslangiray, H., & Özyalçın, B. (2021). 2018 fen bilimleri öğretim programı kazanımlarının konu alanları ve sınıf düzeyi açısından yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 643-660. Erişim adresi: https://doi.org/10.24315/tred.689366
 • Aydın, M. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi konulu bir destek programının etkilerinin araştırılması (Yayın No. 298685) [Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/deuhfed/issue/46796/586804
 • Best, J. W., & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Çev.: M. Durmuşçelebi, Ed.: O. Köksal). Konya: Dizgi Ofset.
 • Bloom, B. S. (1956). (Ed.) “Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain,” New York; Toronto: Longmans, Green. Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14. Erişim adresi: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/837/189
 • Cangüven, H. (2019). 2013 ve 2018 fen bilimleri öğretim programlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması (Yayın No. 544664) [Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Cangüven, H. D., Öz, O., Binzet, G., & Avcı, G. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı 2017 fen bilimleri taslak programının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture, 2, 62-80. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/396357
 • Çakır, M., Bolat, E., & Dede, H. (2020). 2018 fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 336-353. Erişim adresi: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.16
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G., & Gündoğdu, K. (2007). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demircioğlu, H. (2004). Sınıf öğretmen adaylarının bazı kimya kavramlarını anlama düzeylerinin klinik mülakatlarla tespiti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 61-74. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188371
 • Demircioğlu, G., Aslan, A., & Yadigaroğlu, M. (2015). Yenilenen kimya dersi öğretim programının öğretmen görüşleri ile destekli analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 135-146. Erişim adresi: http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/14.demircioglu.pdf
 • Geçer, A., & Özel, N. (2012) Elementary science and technology teachers’ views about problems encountered in the instruction process. Educational Science: Theory and Practice, 12(3), 2256-2261. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1000917.pdf
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252. Erişim adresi: https://doi.org/10.1007/BF02765185
 • Karacaoğlu, Ö. C., & Acar, E. (2010). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 45-58. Erişim tarihi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/146279
 • Karaman, P., & Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 243-269. Erişim adresi: https://doi.org/10.17556/jef.65883
 • Köğce, D., & Baki, A. (2009). Farklı türdeki liselerin matematik sınavlarında sorulan soruların Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 557-574. Erişim adresi: https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/103146/
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41(4), 212-218. Erişim adresi: https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2
 • Mayer, R. E. (2002). A taxonomy for computer-based assessment of problem-solving. Computers in Human Behavior, 18(6), 623-632. Erişim adresi: https://doi.org/10.1016/S0747-5632(02)00020-1
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Erişim adresi: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/87319/mod_resource/content/0/fen_bilimleri_3-8.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Erişim adresi: https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th edition). International Student ed.; SAGE: Los Angeles, CA, USA.
 • Özcan, C., & Kaptan, F. (2019). 2018 yılı fen bilimleri öğretim programının fen bilimleri için uyarlanmış Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi,3(2), 78-90. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/976188 Özcan, H., & Düzgünoğlu, H. (2017). Fen bilimleri dersi 2017 taslak öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of Active Learning (IJAL), 2(2), 28-47. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/343831
 • Özcan, H., Oran, Ş., & Arık, S. (2018). Fen bilimleri dersi 2013 ve 2017 öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre karşılaştırmalı incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 5(2), 156-166. Erişim adresi: https://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12451/7321
 • Sağlamöz, F., & Soysal, Y. (2021). 2018 ilköğretim fen bilimleri dersi öğretim programlarının kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 111-145. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1764424
 • Saraç, E., & Yıldırım, S. (2019). 2018 fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3(2), 138-151. Erişim adresi: https://doi.org/10.31805/acjes.641002
 • Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Tanık, N., & Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 4(4), 235-246. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/tubav/issue/21525/615008
 • Tutkun, Ö. F., & Okay, S. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22. Erişim adresi: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911421.pdf
 • Ural-Keleş, P. (2018). 2017 Fen bilimleri dersi öğretim programı hakkında beşinci sınıf fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 121-142. Erişim adresi: https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s6m
 • Yaz, Ö. V. (2015). Fen bilgisi öğretim programlarının karşılaştırılmalı incelenmesi (Yayın No. 406017) [Yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2014). Case study methods: Design and methods (5th edition). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Zorluoğlu, S. L., Şahintürk, A., & Bağrıyanık, K. E. (2017a). Analysis and evaluation of science course curriculum learning outcomes of the year 2013 according to the revised Bloom taxonomy. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6(1), 1-15. Erişim adresi: https://doi.org/10.14686/buefad.267190
 • Zorluoğlu, S. L., Güven, Ç., & Korkmaz, Z. S. (2017b). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analiz örneği: 2017 taslak ortaöğretim kimya dersi öğretim programı. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 7(2), 467-479. Erişim adresi: https://doi.org/10.13114/MJH.2017.378

2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 127 - 170, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1279054

Öz

Bu çalışmada, 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. sınıf kazanımlarının yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, öğretim program hakkında fen bilimleri dersi öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Kazanımların incelenmesinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi, öğretmen görüşlerinin alınmasında ise durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin toplanmasında, 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ve 25 fen bilimleri öğretmenine uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 2018 programına ait kazanımlar bilgi boyutu açısından incelendiğinde, yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi boyutundaki alt basamaklara kazanımların dağılımlarının orantılı olmadığı, daha çok kavramsal bilgi basamağında yoğunlaştığı ve üst bilişsel bilgi içeren kazanımlara çok az sayıda yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Kazanımlar bilişsel süreç boyutu açısından incelendiğinde ise, yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyutundaki alt basamaklara orantılı bir biçimde dağılmadığı, kazanımların en çok anlama basamağında, en az ise hatırlama basamağında bulunduğu tespit edilmiştir. Programda üst düzey basamak olan çözümleme basamağındaki kazanımlara da sınırlı düzeyde yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Görüşme formundan elde edilen verilere göre ise, 2018 öğretim program ve kazanımlarıyla ilgili öğretmenlerin en çok değindiği konular arasında; programın sarmal yapısının bozulduğu, mühendislik ve tasarım becerileri için yeterince zamanın kalmadığı, bazı ünitelerde ders süresinin yetmediği ve materyal ve kaynak desteğinin gerektiği gibi ifadeler bulunmaktadır. Bu sonuçlar ışığında, kazanımların yenilenmiş Bloom Taksonomisinin hem bilgi hem de bilişsel süreç boyutlarının tüm basamaklarında daha dengeli bir dağılım gösterecek şekilde düzenlenmesi önerilebilir.

Kaynakça

 • Altıparmak, K., & Palabıyık, E. (2019). 1-8. sınıf kesirler, kesirlerle işlemler ve ondalık gösterim alt öğrenme alanlarına ait kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 18(1), 158-173. Erişim adresi: https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527183
 • Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy. New York: Longman Publishing.
 • Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E, Pintrich, P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2001). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama-Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflandırmasının güncelleştirilmiş biçimi (1. baskı). (Çev. Özçelik, D. A.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aslan-Efe, H. (2009). Lise 9. sınıf öğrencilerine, “canlılığın temel birimi hücre” ünitesinin simülasyonla öğretiminin Bloom taksonomisinin bilişsel seviyelerine ve simülasyona yönelik tutumlarına etkisi (Yayın No. 252756) [Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Avcı, F., Aslangiray, H., & Özyalçın, B. (2021). 2018 fen bilimleri öğretim programı kazanımlarının konu alanları ve sınıf düzeyi açısından yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 643-660. Erişim adresi: https://doi.org/10.24315/tred.689366
 • Aydın, M. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi konulu bir destek programının etkilerinin araştırılması (Yayın No. 298685) [Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/deuhfed/issue/46796/586804
 • Best, J. W., & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Çev.: M. Durmuşçelebi, Ed.: O. Köksal). Konya: Dizgi Ofset.
 • Bloom, B. S. (1956). (Ed.) “Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain,” New York; Toronto: Longmans, Green. Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14. Erişim adresi: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/837/189
 • Cangüven, H. (2019). 2013 ve 2018 fen bilimleri öğretim programlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması (Yayın No. 544664) [Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Cangüven, H. D., Öz, O., Binzet, G., & Avcı, G. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı 2017 fen bilimleri taslak programının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture, 2, 62-80. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/396357
 • Çakır, M., Bolat, E., & Dede, H. (2020). 2018 fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 336-353. Erişim adresi: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.16
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G., & Gündoğdu, K. (2007). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demircioğlu, H. (2004). Sınıf öğretmen adaylarının bazı kimya kavramlarını anlama düzeylerinin klinik mülakatlarla tespiti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 61-74. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188371
 • Demircioğlu, G., Aslan, A., & Yadigaroğlu, M. (2015). Yenilenen kimya dersi öğretim programının öğretmen görüşleri ile destekli analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 135-146. Erişim adresi: http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/14.demircioglu.pdf
 • Geçer, A., & Özel, N. (2012) Elementary science and technology teachers’ views about problems encountered in the instruction process. Educational Science: Theory and Practice, 12(3), 2256-2261. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1000917.pdf
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252. Erişim adresi: https://doi.org/10.1007/BF02765185
 • Karacaoğlu, Ö. C., & Acar, E. (2010). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 45-58. Erişim tarihi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/146279
 • Karaman, P., & Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 243-269. Erişim adresi: https://doi.org/10.17556/jef.65883
 • Köğce, D., & Baki, A. (2009). Farklı türdeki liselerin matematik sınavlarında sorulan soruların Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 557-574. Erişim adresi: https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/103146/
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41(4), 212-218. Erişim adresi: https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2
 • Mayer, R. E. (2002). A taxonomy for computer-based assessment of problem-solving. Computers in Human Behavior, 18(6), 623-632. Erişim adresi: https://doi.org/10.1016/S0747-5632(02)00020-1
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Erişim adresi: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/87319/mod_resource/content/0/fen_bilimleri_3-8.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Erişim adresi: https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th edition). International Student ed.; SAGE: Los Angeles, CA, USA.
 • Özcan, C., & Kaptan, F. (2019). 2018 yılı fen bilimleri öğretim programının fen bilimleri için uyarlanmış Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi,3(2), 78-90. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/976188 Özcan, H., & Düzgünoğlu, H. (2017). Fen bilimleri dersi 2017 taslak öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of Active Learning (IJAL), 2(2), 28-47. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/343831
 • Özcan, H., Oran, Ş., & Arık, S. (2018). Fen bilimleri dersi 2013 ve 2017 öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre karşılaştırmalı incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 5(2), 156-166. Erişim adresi: https://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12451/7321
 • Sağlamöz, F., & Soysal, Y. (2021). 2018 ilköğretim fen bilimleri dersi öğretim programlarının kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 111-145. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1764424
 • Saraç, E., & Yıldırım, S. (2019). 2018 fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3(2), 138-151. Erişim adresi: https://doi.org/10.31805/acjes.641002
 • Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Tanık, N., & Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 4(4), 235-246. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/tubav/issue/21525/615008
 • Tutkun, Ö. F., & Okay, S. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22. Erişim adresi: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911421.pdf
 • Ural-Keleş, P. (2018). 2017 Fen bilimleri dersi öğretim programı hakkında beşinci sınıf fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 121-142. Erişim adresi: https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s6m
 • Yaz, Ö. V. (2015). Fen bilgisi öğretim programlarının karşılaştırılmalı incelenmesi (Yayın No. 406017) [Yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2014). Case study methods: Design and methods (5th edition). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Zorluoğlu, S. L., Şahintürk, A., & Bağrıyanık, K. E. (2017a). Analysis and evaluation of science course curriculum learning outcomes of the year 2013 according to the revised Bloom taxonomy. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6(1), 1-15. Erişim adresi: https://doi.org/10.14686/buefad.267190
 • Zorluoğlu, S. L., Güven, Ç., & Korkmaz, Z. S. (2017b). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analiz örneği: 2017 taslak ortaöğretim kimya dersi öğretim programı. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 7(2), 467-479. Erişim adresi: https://doi.org/10.13114/MJH.2017.378
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen Bilgisi Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeliha Gündoğdu 0000-0001-7003-401X

Abdullah Aydın 0000-0003-2805-9314

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 44 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gündoğdu, Z., & Aydın, A. (2024). 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 127-170. https://doi.org/10.17152/gefad.1279054
AMA Gündoğdu Z, Aydın A. 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri. GEFAD. Nisan 2024;44(1):127-170. doi:10.17152/gefad.1279054
Chicago Gündoğdu, Zeliha, ve Abdullah Aydın. “2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi Ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44, sy. 1 (Nisan 2024): 127-70. https://doi.org/10.17152/gefad.1279054.
EndNote Gündoğdu Z, Aydın A (01 Nisan 2024) 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 1 127–170.
IEEE Z. Gündoğdu ve A. Aydın, “2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri”, GEFAD, c. 44, sy. 1, ss. 127–170, 2024, doi: 10.17152/gefad.1279054.
ISNAD Gündoğdu, Zeliha - Aydın, Abdullah. “2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi Ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44/1 (Nisan 2024), 127-170. https://doi.org/10.17152/gefad.1279054.
JAMA Gündoğdu Z, Aydın A. 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri. GEFAD. 2024;44:127–170.
MLA Gündoğdu, Zeliha ve Abdullah Aydın. “2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi Ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 1, 2024, ss. 127-70, doi:10.17152/gefad.1279054.
Vancouver Gündoğdu Z, Aydın A. 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri. GEFAD. 2024;44(1):127-70.