Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Using Wordwall Application on Teaching Note and Pause Values in Secondary School 5th Grade Music Lesson

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 899 - 919, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1316976

Öz

The purpose of this study is to determine the effect of the Wordwall application used while learning note and pause values in the music class of 5th grade secondary school students on their success. The research was carried out with the pre-test and post-test control group model, which is one of the experimental design types. The study group of the research is students studying in a secondary school in Trabzon in the 2022-2023 academic year. The group consisted of 65 students selected according to the results of the pre-test among 101 students in three branches in the 5th grade. As a data collection tool in the research, the "Level determination test", which was created by the researchers by taking expert opinion, was used. The level determination test has been arranged in accordance with the acquisition of “distinguishes the length and brevity characteristics of the sounds learned” included in the fifth-grade music lesson curriculum. There are substances for pause and note values in the test. In the application phase, the “Wordwall” application, which is one of the Web 2.0 applications, was used in the experimental group (n=29), and traditional education (explanation, question-answer) methods were used in the control group (n=36). According to the research findings, the post-test scores of the experimental group were higher than the post-test scores of the control group. In the study, it was concluded that the Web 2.0-based Wordwall application positively affected the students' success in learning note and pause? values in music lessons.

Kaynakça

 • Adanaş, E., Çetin, H., & Güler, Ç. (2018). Müzik dersi öğretiminde teknoloji kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 28-29 Aralık, Diyarbakır, ss.1108-1111.
 • Albayrak, A. S. (2009). Çok değişkenli istatistik tekniklerin varsayımları. Kalaycı, Ş. (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde, Ankara: Asil.
 • Almalı, H., & Yeşiltaş, E. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde coğrafya konularının web 2.0 teknolojileri kullanılarak öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 165-182.
 • Başaran, M., & Kılınçarslan, R. (2021). Uzaktan eğitimle ilk okuma yazma öğretiminde web 2.0 araçlarıyla tasarlanan oyunların etkililiği. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 186-199.
 • Biasutti, M., Antonini Philippe, R., & Schiavio, A. (2022). Assessing teachers’ perspectives on giving music lessons remotely during the COVID-19 lockdown period. Musicae Scientiae, 26(3), 585-603.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Burak, S., & Çörekçi, E. D. (2021). Okul öncesi müzik eğitiminde teknoloji kullanımı: Antalya ilinde nitel bir çalışma. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(2), 375-395.
 • Crawford, R. (2013). Evolving technologies require educational policy change: Music education for the 21st century—Australasian Journal of Educational Technology, 29(5).
 • Çelebi, C., & Satırlı, H. (2021). Web 2.0 araçlarının ilkokul seviyesinde kullanım alanları. Instructional Technology and Lifelong Learning, 2(1), 75-110.
 • Çelik, T. (2021). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının web 2.0 uygulamalarıyla biçimlendirici değerlendirme deneyimlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 50(231), 173-198.
 • Çenesiz, M., & Özdemir, M. A. (2021). Web 2.0 araçlarının ortaöğretim 10. Sınıf coğrafya dersi topoğrafya ve kayaçlar konusunda akademik başarıya etkisi. International Journal Of Geography And Geography Education, (43), 39-53.
 • Çoban, B. T., & Adıgüzel, A. (2022). Uzaktan eğitim İngilizce dersi kelime öğretiminde Web 2.0 araçları kullanımının öğrenci başarısına ve tutuma etkisi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 164-180.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10, 10-12.
 • Dizdar, B. (2022). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Ile Verilen Bağlama Dersinin Konservatuvar Lisans Düzeyi Bağlama Dersi Kazanımlarına Etkisi (Doktora Tezi). Uludag Universitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Dominic, M., Francis, S., & Pilomenraj, A. (2014). E-learning in Web 3.0. International Journal of Modern Education and Computer Science, 6(2), 8.
 • Erhan, M., & Şen, Ü. S. (2019). İlköğretim 7. sınıf müzik öğretiminde teknoloji destekli materyal kullanımının akademik başarıya etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(4), 2113-2139.
 • Gündoğdu, MM (2017). Web 2.0 teknolojileri ile gelişmiş işbirlikli öğrenme ortamının ortaokul öğrencilerinin akademik başarıları ile problem çözme odaklı düşünme becerilerinin ve motivasyonun etkileri (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Gürleroğlu, L. (2019). 5E modeline uygun web 2.0 uygulamaları ile gerçekleştirilen fen bilimleri öğretiminin öğrenci başarısına motivasyonuna tutumuna ve dijital okuryazarlığına etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kapan, K., & Üncel, R. (2020). Gelişen web teknolojilerinin (web 1.0-web 2.0-web 3.0) Türkiye turizmine etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 276-289.
 • Karaca, F., & Aktaş, N. (2019). Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin web 2.0 uygulamaları için haberdarlıklarının, yeterlilik düzeylerinin, kullanım sıkılıklarının ve eğitsel amaçlı kullanım biçimlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 212-230.
 • Karaman, S., Yıldırım, S., & Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. 13. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri (inet-tr’08), 22-23 Aralık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2022). Bilimsel araştırma yöntemleri: Kavramlar, ilkeler, teknikler, Ankara: Nobel Akademik. Kasap, B. T. (2007). Müzik eğitiminde teknolojik yaklaşımlar. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS), 10-15 Eylül, Ankara, ss.447-454.
 • Kırımlı, H., & Demirezen, S. (2022). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin web 2.0 teknolojilerine yönelik görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 62, 527-558.
 • Konstantinidis, A., Theodosiadou, D., & Pappos, C. (2013). Öğretimi desteklemek için Web 2.0 araçları. Türk Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Dergisi, 14 (4), 287-295.
 • Korkmaz, G., & Çaymaz, G. (2022). Yabancılara Türkçe eğitiminde web 2.0 araçlarının dört alan becerisine yönelik kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma). Trk Dergisi, 3(1). 40 – 56.
 • Levendoğlu, O. (2004). Teknoloji destekli çağdaş müzik eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, 7-10 Nisan, Süleyman Demirel Üniversitesi, ss.216-222.
 • Köse, Ö. Ö., Bayram, H., & Benzer, E. (2021). WEB 2.0 destekli argümantasyon uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin kuvvet ve enerji konusundaki başarılarına, tartışmacı tutumlarına ve teknoloji tutumlarına etkisi. Erciyes Journal of Education, 5(2), 179-207.
 • Özek-Günyel, F. (2018). Web 2.0 destekli ACRS uygulanan öğretim tasarımının öğrencilerin dinlediklerini anlamalarına ve motivasyonlarına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özkandemir, O. (2019). İlkokul müzik derslerinde robotik ve kodlama programlarının kullanılmasına yönelik örnek bir çalışma. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Rudolph, T. E. (2004). Teaching music with technology. Chicago: GIA Publication.
 • Shabrina, F., & Taufiq, W. (2023). The Effect of Teaching English Vocabulary on Junior High School Students By Using Wordwall. net. Borneo Educational Journal (Borju), 5(2), 283-295.
 • Susanto, E., & Sari, M. E. (2023). Effectiveness of Using The Wordwall Application on Student Learning Outcomes. At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam, 22(1), 127-133.
 • Tatlı, Z., Akbulut, H. İ., & Altınışık, D. (2016). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerine web 2.0 araçlarının etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3, 659-678.
 • Türegün Çoban, B., & Adıgüzel, A. (2022). Uzaktan eğitim İngilizce dersi kelime öğretiminde web 2.0 araçları kullanımının öğrenci başarısına ve tutuma etkisi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 164-180.
 • Yungul, O. (2018). Müzik eğitiminde web tabanli uzaktan eğitim. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(2), 1333-1348.
 • Zaharani, H. (2022). The Effect Of Word Wall Method On Students’wrıtıng Abılıty. Journal MELT (Medium for English Language Teaching), 6(2), 107-121.

Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 899 - 919, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1316976

Öz

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin müzik dersinde nota ve sus değerlerini öğrenmesinde Wordwall uygulaması kullanmanın başarı durumlarına etkisini tespit etmektir. Araştırma, deneysel desen türlerinden biri olan ön-test ve son-test kontrol gruplu model ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Trabzon’da bulunan bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerdir. Grup 5. Sınıfta üç şubedeki 101 öğrenci arasından ön test sonuçlarına göre seçilmiş 65 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama amacı ile araştırmacılar tarafından uzmanların da görüşü alınarak bir “Düzey belirleme testi” oluşturulmuştur. Düzey belirleme testi, 5. sınıf müzik dersi müfredatında yer alan “Öğrendiği seslerin uzunluk ve kısalık özelliklerini ayırt eder” kazanımına uygun olarak düzenlenmiş olup, içerisinde sus ve nota değerlerine yönelik maddeler bulunmaktadır. Uygulama aşamasında deney grubunda (n=29) Web 2.0 uygulamalarından biri olan “Wordwall” uygulaması, kontrol grubunda (n=36) ise geleneksel eğitim (anlatım, soru-cevap) yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre deney grubunun son test puanları kontrol grubunun son test puanlarından yüksek bulunmuştur. Araştırmada Web 2.0 tabanlı Wordwall uygulamasının öğrencilerin müzik dersinde nota ve sus değerlerini öğrenmede başarı durumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Destekleyen Kurum

(MEB) İbrahim Alemdağ Ortaokulu

Kaynakça

 • Adanaş, E., Çetin, H., & Güler, Ç. (2018). Müzik dersi öğretiminde teknoloji kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 28-29 Aralık, Diyarbakır, ss.1108-1111.
 • Albayrak, A. S. (2009). Çok değişkenli istatistik tekniklerin varsayımları. Kalaycı, Ş. (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde, Ankara: Asil.
 • Almalı, H., & Yeşiltaş, E. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde coğrafya konularının web 2.0 teknolojileri kullanılarak öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 165-182.
 • Başaran, M., & Kılınçarslan, R. (2021). Uzaktan eğitimle ilk okuma yazma öğretiminde web 2.0 araçlarıyla tasarlanan oyunların etkililiği. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 186-199.
 • Biasutti, M., Antonini Philippe, R., & Schiavio, A. (2022). Assessing teachers’ perspectives on giving music lessons remotely during the COVID-19 lockdown period. Musicae Scientiae, 26(3), 585-603.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Burak, S., & Çörekçi, E. D. (2021). Okul öncesi müzik eğitiminde teknoloji kullanımı: Antalya ilinde nitel bir çalışma. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(2), 375-395.
 • Crawford, R. (2013). Evolving technologies require educational policy change: Music education for the 21st century—Australasian Journal of Educational Technology, 29(5).
 • Çelebi, C., & Satırlı, H. (2021). Web 2.0 araçlarının ilkokul seviyesinde kullanım alanları. Instructional Technology and Lifelong Learning, 2(1), 75-110.
 • Çelik, T. (2021). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının web 2.0 uygulamalarıyla biçimlendirici değerlendirme deneyimlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 50(231), 173-198.
 • Çenesiz, M., & Özdemir, M. A. (2021). Web 2.0 araçlarının ortaöğretim 10. Sınıf coğrafya dersi topoğrafya ve kayaçlar konusunda akademik başarıya etkisi. International Journal Of Geography And Geography Education, (43), 39-53.
 • Çoban, B. T., & Adıgüzel, A. (2022). Uzaktan eğitim İngilizce dersi kelime öğretiminde Web 2.0 araçları kullanımının öğrenci başarısına ve tutuma etkisi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 164-180.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10, 10-12.
 • Dizdar, B. (2022). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Ile Verilen Bağlama Dersinin Konservatuvar Lisans Düzeyi Bağlama Dersi Kazanımlarına Etkisi (Doktora Tezi). Uludag Universitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Dominic, M., Francis, S., & Pilomenraj, A. (2014). E-learning in Web 3.0. International Journal of Modern Education and Computer Science, 6(2), 8.
 • Erhan, M., & Şen, Ü. S. (2019). İlköğretim 7. sınıf müzik öğretiminde teknoloji destekli materyal kullanımının akademik başarıya etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(4), 2113-2139.
 • Gündoğdu, MM (2017). Web 2.0 teknolojileri ile gelişmiş işbirlikli öğrenme ortamının ortaokul öğrencilerinin akademik başarıları ile problem çözme odaklı düşünme becerilerinin ve motivasyonun etkileri (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Gürleroğlu, L. (2019). 5E modeline uygun web 2.0 uygulamaları ile gerçekleştirilen fen bilimleri öğretiminin öğrenci başarısına motivasyonuna tutumuna ve dijital okuryazarlığına etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kapan, K., & Üncel, R. (2020). Gelişen web teknolojilerinin (web 1.0-web 2.0-web 3.0) Türkiye turizmine etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 276-289.
 • Karaca, F., & Aktaş, N. (2019). Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin web 2.0 uygulamaları için haberdarlıklarının, yeterlilik düzeylerinin, kullanım sıkılıklarının ve eğitsel amaçlı kullanım biçimlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 212-230.
 • Karaman, S., Yıldırım, S., & Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. 13. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri (inet-tr’08), 22-23 Aralık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2022). Bilimsel araştırma yöntemleri: Kavramlar, ilkeler, teknikler, Ankara: Nobel Akademik. Kasap, B. T. (2007). Müzik eğitiminde teknolojik yaklaşımlar. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS), 10-15 Eylül, Ankara, ss.447-454.
 • Kırımlı, H., & Demirezen, S. (2022). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin web 2.0 teknolojilerine yönelik görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 62, 527-558.
 • Konstantinidis, A., Theodosiadou, D., & Pappos, C. (2013). Öğretimi desteklemek için Web 2.0 araçları. Türk Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Dergisi, 14 (4), 287-295.
 • Korkmaz, G., & Çaymaz, G. (2022). Yabancılara Türkçe eğitiminde web 2.0 araçlarının dört alan becerisine yönelik kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma). Trk Dergisi, 3(1). 40 – 56.
 • Levendoğlu, O. (2004). Teknoloji destekli çağdaş müzik eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, 7-10 Nisan, Süleyman Demirel Üniversitesi, ss.216-222.
 • Köse, Ö. Ö., Bayram, H., & Benzer, E. (2021). WEB 2.0 destekli argümantasyon uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin kuvvet ve enerji konusundaki başarılarına, tartışmacı tutumlarına ve teknoloji tutumlarına etkisi. Erciyes Journal of Education, 5(2), 179-207.
 • Özek-Günyel, F. (2018). Web 2.0 destekli ACRS uygulanan öğretim tasarımının öğrencilerin dinlediklerini anlamalarına ve motivasyonlarına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özkandemir, O. (2019). İlkokul müzik derslerinde robotik ve kodlama programlarının kullanılmasına yönelik örnek bir çalışma. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Rudolph, T. E. (2004). Teaching music with technology. Chicago: GIA Publication.
 • Shabrina, F., & Taufiq, W. (2023). The Effect of Teaching English Vocabulary on Junior High School Students By Using Wordwall. net. Borneo Educational Journal (Borju), 5(2), 283-295.
 • Susanto, E., & Sari, M. E. (2023). Effectiveness of Using The Wordwall Application on Student Learning Outcomes. At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam, 22(1), 127-133.
 • Tatlı, Z., Akbulut, H. İ., & Altınışık, D. (2016). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerine web 2.0 araçlarının etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3, 659-678.
 • Türegün Çoban, B., & Adıgüzel, A. (2022). Uzaktan eğitim İngilizce dersi kelime öğretiminde web 2.0 araçları kullanımının öğrenci başarısına ve tutuma etkisi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 164-180.
 • Yungul, O. (2018). Müzik eğitiminde web tabanli uzaktan eğitim. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(2), 1333-1348.
 • Zaharani, H. (2022). The Effect Of Word Wall Method On Students’wrıtıng Abılıty. Journal MELT (Medium for English Language Teaching), 6(2), 107-121.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat Eğitimi (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevil Damla Terzioğlu 0009-0009-7533-9379

Mehmet Kayhan Kurtuldu 0000-0003-0064-9144

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 44 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Terzioğlu, S. D., & Kurtuldu, M. K. (2024). Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 899-919. https://doi.org/10.17152/gefad.1316976
AMA Terzioğlu SD, Kurtuldu MK. Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi. GEFAD. Nisan 2024;44(1):899-919. doi:10.17152/gefad.1316976
Chicago Terzioğlu, Sevil Damla, ve Mehmet Kayhan Kurtuldu. “Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota Ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44, sy. 1 (Nisan 2024): 899-919. https://doi.org/10.17152/gefad.1316976.
EndNote Terzioğlu SD, Kurtuldu MK (01 Nisan 2024) Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 1 899–919.
IEEE S. D. Terzioğlu ve M. K. Kurtuldu, “Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi”, GEFAD, c. 44, sy. 1, ss. 899–919, 2024, doi: 10.17152/gefad.1316976.
ISNAD Terzioğlu, Sevil Damla - Kurtuldu, Mehmet Kayhan. “Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota Ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44/1 (Nisan 2024), 899-919. https://doi.org/10.17152/gefad.1316976.
JAMA Terzioğlu SD, Kurtuldu MK. Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi. GEFAD. 2024;44:899–919.
MLA Terzioğlu, Sevil Damla ve Mehmet Kayhan Kurtuldu. “Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota Ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 1, 2024, ss. 899-1, doi:10.17152/gefad.1316976.
Vancouver Terzioğlu SD, Kurtuldu MK. Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Nota ve Sus Değerleri Öğretiminde Wordwall Uygulaması Kullanımının Etkisi. GEFAD. 2024;44(1):899-91.