Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan ve Çevre Ünitesi Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 71 - 89, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1363348

Öz

Bu araştırmanın amacı hikâyelendirme tekniği kullanımının öğrencilerinin insan ve çevre ünitesi akademik başarısına ve fene yönelik motivasyonlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2021- 2022 eğitim öğretim yılında Kilis ilinde bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada iki adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan ilki çevre başarı testi ve ikincisi fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeğidir. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 26 paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde bağımlı ve bağımsız örneklemler t testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda deney grubu ile kontrol grubunun fen başarısı açısından son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre hikâyelendirme tekniğinin öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akçay, A. ve Akçay, N. O. (2017). Hikâye kartlarının çocukların görsel ifade becerileri üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 417-432.
 • Akçay, H., Özyurt, B. B. ve Bezir Akçay, B. (2014). Çoklu yazma etkinliklerinin fen ve teknoloji dersi öğretiminde kullanılmasının öğrenci başarısı ve kavram öğrenmeye etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 15-31.
 • Aljaraideh, Y. A. (2020). The impact of digital storytelling on academic achievement of sixth grade students in English language and their motivation towards it in Jordan. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 21(1), 73-82.
 • Alkaaf, F. (2017). Perspectives learners and teachers on implementing the storytelling strategy as a way to develop story writing skills among middle school students. Cogent Education, 4(1), 1-23.
 • Avraamidou, L. ve Osborne, J. (2009). The role of narrative in communicating science. International Journal of Science Education, 31(12), 1683-1707.
 • Banister, F. ve Ryan, C. (2001). Developing science concepts through story-telling. School Science Review, 83(302), 75-83.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kılıç Çakmak, E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24. Baskı b.). Pegem Akademi, Ankara.
 • Coşkun, H., Akarsu, B. ve Kariper, İ. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 93-109.
 • Çiçek Şentürk, Ö. ve Selvi, M. (2021). Fen bilimleri dersi “İnsan ve Çevre” ünitesi akademik başarı testi geliştirme: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 601-630.
 • Dede, Y. ve Yaman, S. (2008). Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 30, 19-37.
 • Demirci, T. ve Okur, S. (2021). The effect of teaching science through storytelling on students’ academic achievement, story writing skills and opinions about practice. Education Quarterly Reviews, 4(2), 562-578.
 • Doğan, L. (2016). Fen eğitiminde hikâyelendirme tekniğiile kavram öğretiminebir aksiyon örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Dönel Akgül, G., Gecikli, E. ve Doğan, L. (2017). Fen eğitiminde hikâyelendirme tekniği ile lavram öğretimine bir aksiyon örneği. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 246-274.
 • Erten, S., Kiray, S. ve Şen Gümüş, B. (2013). Influence of scientific stories on students ideas about. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(2), 122-137.
 • Fidell, L. S. ve Tabachnick, B. G. (2003). Preparatory data analysis. Handbook of psychology: Research Methods in Psychology, 2, 115-141.
 • Francis, M. F. (2018). Digital storytelling with project-based learning: Engaging high school males in space science to improve academic achievement. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Northcentral Üniversitesi, Scottsdale, Arizona.
 • Hung, C. M., Hwang, G. J., ve Huang, I. (2012). A project-based digital storytelling approach for improving students’ learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Educational Technology & Society, 15(4), 368-379.
 • Kahraman, Ö. (2013). Dijital hikâyecilik metoduyla hazırlanan öğretim materyallerinin öğrenme döngüsü giriş aşamasında kullanılmasının fizik dersi başarısı ve motivasyonu düzeyine ilişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Milne, C. (1998). Philosophically correct science stories? Examining the implications of heroic science stories for school science. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 35(2), 175-187.
 • Moitra, K. (2014). Storytelling as an active learning tool to engage students in a genetics classroom. Journal of microbiology & biology education. Journal of Microbiology & Biology Education, 15(2), 332-334.
 • Mutonyi, H. (2015). Stories, proverbs, and anecdotes as scaffolds for learning science concepts. Journal of Research in Science Teaching, 53(6), 943-971.
 • Özay Köse, E. ve Yıldırım, T. (2020). Dolaşım sistemi öğretiminde hikâye destekli etkinliklerin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığına etkisi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi (IJHE), 6(13), 68-84.
 • Shemy, N. S. (2020). The impact of digital storytelling on motivation and achievement in teaching scientific concepts for pre-school students. European Journal of Education Studies, 7(12), 801-820.
 • Sidekli, Tangülü, Z. ve Yangın, S. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim bana hikâye anlatır mısın? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 311-323.
 • Tezel, Ö. ve Aksoy, K. (2020). Bilimsel öykü içeren eğitsel oyunla desteklenen fen bilimleri dersinin öğrencilerin periyodik sistem kavram öğrenmelerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 192-209.
 • Turgut, G. ve Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6(2), 97-121.
 • Ünver, E. (2015). 5. Sınıf öğrencilerinin sindirim sistemindeki kavramları öğrenmede hikâyelendirme tekniğinin etkisi. ((Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yang, Y. T. C. ve Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & Education, 59(2), 339-352.
 • Yılmaz Korkut, T. ve Şaşmaz Ören, F. (2018). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyelerin akademik başarı, tutum ve motivasyon üzerine etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 38-52.

The Effect of Storytelling Technique on Students' Human and Environment Unit Achievement and Motivation

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 71 - 89, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1363348

Öz

The purpose of this research is to examine the effect of using the storytelling technique on students' academic success and motivation towards science in the human and environment unit. The study was conducted using a quasi-experimental design, which is one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 5th-grade students studying at a public secondary school in Kilis province in the 2021-2022 academic year. Two data collection tools were used in the research. The first is the environmental achievement test, and the second is the motivation scale for learning science. The data obtained in this study were evaluated with the SPSS 26 package program. Independent samples t-test was used to analyze the data. As a result of the study, when the post-test mean scores of the experimental group and the control group were compared in terms of science achievement, a significant difference emerged in favor of the experimental group. According to another result of the research, it was determined that the storytelling technique did not affect students' motivation towards learning science.

Kaynakça

 • Akçay, A. ve Akçay, N. O. (2017). Hikâye kartlarının çocukların görsel ifade becerileri üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 417-432.
 • Akçay, H., Özyurt, B. B. ve Bezir Akçay, B. (2014). Çoklu yazma etkinliklerinin fen ve teknoloji dersi öğretiminde kullanılmasının öğrenci başarısı ve kavram öğrenmeye etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 15-31.
 • Aljaraideh, Y. A. (2020). The impact of digital storytelling on academic achievement of sixth grade students in English language and their motivation towards it in Jordan. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 21(1), 73-82.
 • Alkaaf, F. (2017). Perspectives learners and teachers on implementing the storytelling strategy as a way to develop story writing skills among middle school students. Cogent Education, 4(1), 1-23.
 • Avraamidou, L. ve Osborne, J. (2009). The role of narrative in communicating science. International Journal of Science Education, 31(12), 1683-1707.
 • Banister, F. ve Ryan, C. (2001). Developing science concepts through story-telling. School Science Review, 83(302), 75-83.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kılıç Çakmak, E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24. Baskı b.). Pegem Akademi, Ankara.
 • Coşkun, H., Akarsu, B. ve Kariper, İ. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 93-109.
 • Çiçek Şentürk, Ö. ve Selvi, M. (2021). Fen bilimleri dersi “İnsan ve Çevre” ünitesi akademik başarı testi geliştirme: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 601-630.
 • Dede, Y. ve Yaman, S. (2008). Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 30, 19-37.
 • Demirci, T. ve Okur, S. (2021). The effect of teaching science through storytelling on students’ academic achievement, story writing skills and opinions about practice. Education Quarterly Reviews, 4(2), 562-578.
 • Doğan, L. (2016). Fen eğitiminde hikâyelendirme tekniğiile kavram öğretiminebir aksiyon örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Dönel Akgül, G., Gecikli, E. ve Doğan, L. (2017). Fen eğitiminde hikâyelendirme tekniği ile lavram öğretimine bir aksiyon örneği. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 246-274.
 • Erten, S., Kiray, S. ve Şen Gümüş, B. (2013). Influence of scientific stories on students ideas about. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(2), 122-137.
 • Fidell, L. S. ve Tabachnick, B. G. (2003). Preparatory data analysis. Handbook of psychology: Research Methods in Psychology, 2, 115-141.
 • Francis, M. F. (2018). Digital storytelling with project-based learning: Engaging high school males in space science to improve academic achievement. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Northcentral Üniversitesi, Scottsdale, Arizona.
 • Hung, C. M., Hwang, G. J., ve Huang, I. (2012). A project-based digital storytelling approach for improving students’ learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Educational Technology & Society, 15(4), 368-379.
 • Kahraman, Ö. (2013). Dijital hikâyecilik metoduyla hazırlanan öğretim materyallerinin öğrenme döngüsü giriş aşamasında kullanılmasının fizik dersi başarısı ve motivasyonu düzeyine ilişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Milne, C. (1998). Philosophically correct science stories? Examining the implications of heroic science stories for school science. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 35(2), 175-187.
 • Moitra, K. (2014). Storytelling as an active learning tool to engage students in a genetics classroom. Journal of microbiology & biology education. Journal of Microbiology & Biology Education, 15(2), 332-334.
 • Mutonyi, H. (2015). Stories, proverbs, and anecdotes as scaffolds for learning science concepts. Journal of Research in Science Teaching, 53(6), 943-971.
 • Özay Köse, E. ve Yıldırım, T. (2020). Dolaşım sistemi öğretiminde hikâye destekli etkinliklerin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığına etkisi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi (IJHE), 6(13), 68-84.
 • Shemy, N. S. (2020). The impact of digital storytelling on motivation and achievement in teaching scientific concepts for pre-school students. European Journal of Education Studies, 7(12), 801-820.
 • Sidekli, Tangülü, Z. ve Yangın, S. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim bana hikâye anlatır mısın? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 311-323.
 • Tezel, Ö. ve Aksoy, K. (2020). Bilimsel öykü içeren eğitsel oyunla desteklenen fen bilimleri dersinin öğrencilerin periyodik sistem kavram öğrenmelerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 192-209.
 • Turgut, G. ve Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6(2), 97-121.
 • Ünver, E. (2015). 5. Sınıf öğrencilerinin sindirim sistemindeki kavramları öğrenmede hikâyelendirme tekniğinin etkisi. ((Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yang, Y. T. C. ve Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & Education, 59(2), 339-352.
 • Yılmaz Korkut, T. ve Şaşmaz Ören, F. (2018). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyelerin akademik başarı, tutum ve motivasyon üzerine etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 38-52.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen Bilgisi Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra Çadır Tombuloğlu 0000-0001-7032-1828

Ayşe Nesibe Önder 0000-0001-7677-8861

Ezgi Güven Yıldırım 0000-0002-8378-700X

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 44 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çadır Tombuloğlu, B., Önder, A. N., & Güven Yıldırım, E. (2024). Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan ve Çevre Ünitesi Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 71-89. https://doi.org/10.17152/gefad.1363348
AMA Çadır Tombuloğlu B, Önder AN, Güven Yıldırım E. Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan ve Çevre Ünitesi Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi. GEFAD. Nisan 2024;44(1):71-89. doi:10.17152/gefad.1363348
Chicago Çadır Tombuloğlu, Büşra, Ayşe Nesibe Önder, ve Ezgi Güven Yıldırım. “Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan Ve Çevre Ünitesi Başarılarına Ve Motivasyonlarına Etkisi”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44, sy. 1 (Nisan 2024): 71-89. https://doi.org/10.17152/gefad.1363348.
EndNote Çadır Tombuloğlu B, Önder AN, Güven Yıldırım E (01 Nisan 2024) Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan ve Çevre Ünitesi Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 1 71–89.
IEEE B. Çadır Tombuloğlu, A. N. Önder, ve E. Güven Yıldırım, “Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan ve Çevre Ünitesi Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi”, GEFAD, c. 44, sy. 1, ss. 71–89, 2024, doi: 10.17152/gefad.1363348.
ISNAD Çadır Tombuloğlu, Büşra vd. “Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan Ve Çevre Ünitesi Başarılarına Ve Motivasyonlarına Etkisi”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44/1 (Nisan 2024), 71-89. https://doi.org/10.17152/gefad.1363348.
JAMA Çadır Tombuloğlu B, Önder AN, Güven Yıldırım E. Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan ve Çevre Ünitesi Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi. GEFAD. 2024;44:71–89.
MLA Çadır Tombuloğlu, Büşra vd. “Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan Ve Çevre Ünitesi Başarılarına Ve Motivasyonlarına Etkisi”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 1, 2024, ss. 71-89, doi:10.17152/gefad.1363348.
Vancouver Çadır Tombuloğlu B, Önder AN, Güven Yıldırım E. Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan ve Çevre Ünitesi Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi. GEFAD. 2024;44(1):71-89.