Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, 110 - 123, 30.12.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden Girişimcilik dersi almış öğrencilerin “Girişimcilik” metaforlarını belirlemektir. Araştırma, 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Kütahya ili Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden Girişimcilik dersi almış öğrencilere gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Araştırma kapsamında gönüllü öğrencilere “Girişimcilik.......................................benzer, çünkü.......................................................................................” şeklinde açık uçlu anketler dağıtılmıştır. Elde edilen anket verileri nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizine tutulmuştur. Öğrenci cevaplarında “Girişimcilik” temasına yönelik 12 ayrı kategoride metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların üretmiş olduğu metaforlardan en yüksek olanı “cesaret ve risk metaforlarının” sayısı 25 iken en az üretilen “toplumsal rol metaforlarının” sayısı 6 olmuştur. Üretilen metaforların girişimciliğin temel özellikleri; birey ya da grubun yeni fikirleri, risk üstlenmesi, değer yaratma, mevcut kaynakların yeni kombinasyonları, toplumsal refaha katkısı gibi unsurları karşıladığını göstermektedir.

Kaynakça

  • AUBUSSON P.J., HARRİSON A.G., RİTCHİE S.M. (2006). Metaphor and Analogy. In: Aubusson P.J., Harrison A.G., Ritchie S.M. (eds) Metaphor and Analogy in Science Education. Science & Technology Education Library, vol 30. Springer, Dordrecht. AFACAN, Ö. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Fen Ve Teknoloji Öğretmeni Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları. Education Sciences, 6(1), 1242-1254. AKBAŞ, Y., ve GENÇTÜRK, E. (2013). Coğrafi bilgi sistemleri kavramına metaforik bakış. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 179-196. AKDEMİR, A. (2009). “İşletmeciliğin Temel Bilgileri”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. ANIK, C. (2006). Bilgi sosyolojisine göre bilginin işlevi ve bir model denemesi. Bilig Güz, S, 39, 1-29. ASLAN, S. (2013). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin “Öğretmen” Kavramı İle İlgili Algılarının Metaforik İncelenmesi &60; br&62; Metaphoric Examination Of Perception Of Teachers Working in Multigrade Classrooms About “Teacher” Concept. Turkish Studies, 8(6), 43-59. ATİK, G., ÇELİK, E. G., GÜÇ, E., ve TUTAL, N. (2016). Psikolojik danışman adaylarının yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 597-619. AYDIN, İ. H. (2006). Bir felsefî metafor “yolda olmak”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6(1), 9-22. AYDIN, İ. S., ve PEHLİVAN, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842. AYHAN, A., DANACI, E. F., ve İLHAN, S. Y. (2016). Lisans Öğrencilerinin Türkçe Pop Müziğe Yönelik Düşüncelerinin Metafor Analizi Yoluyla Değerlendirmesi. BABACAN, E. (2014). Agsl Öğrencilerinin Müzik Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,3(1), 124-132. BAYRAKTAROĞLU, S., KUTANİS, R. Ö., ve TUNÇ, T. (2011). İnsan kaynakları yönetimi bilişsel düzeyde nasıl algılanıyor? Metafora dayalı bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 7-29. BOTHA, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29(4), 431-444. BRİNER, S. W., SCHUTZENHOFER, M. C., & VİRTUE, S. M. (2018). Hemispheric processing in conventional metaphor comprehension: The role of general knowledge.Neuropsychologia, 114, 101-109. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ-ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. BURGERS, C., de LAVALETTE, K. Y. R., & STEEN, G. J. (2018). Metaphor, hyperbole, and irony: Uses in isolation and in combination in written discourse. Journal of Pragmatics, 127, 71-83. COŞKUN, M. (2010). Metaphors (mental ımages) of hıgh school students about “clımate” concept; lise öğrencilerinin “iklim” kavramıyla ilgili metaforları (zihinsel imgeleri). Turkish Studies, 5(3), 919-940. CRAIG, C. J. (2018). Metaphors of knowing, doing and being: Capturing experience in teaching and teacher education. Teaching and Teacher Education, 69, 300-311. ÇALIŞKAN, N. (2013). Kavramsal anahtar modeli ile metafor ve deyim öğretimi. Bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), 64, 95-122. ÇAPAN, B. E. (2010). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları. Journal of International Social Research, 3(12). ÇELİK, T., ve ARI, G. S. (2017). Bankalarda Örgüt Kültürünün Belirlenmesinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Metafor Analizi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31. ÇELİKTEN, M. (2006). Kültür Ve Öğretmen Metaforları. Administrative Science Quarterly, 25, 606-622. ÇULHA, Ö.B. ve AKTEKİN, S. (2013). Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretmenliğine İlişkin İnançlarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Journal of Theory and Practice in Education (JTPE), 9(3). DROUİLLET, L., STEFANİAK, N., DECLERCQ, C., & OBERT, A. (2018). Role of implicit learning abilities in metaphor understanding.Consciousness and cognition, 61, 13-23. DOĞAN, Y. (2015). 100. Yılında öğretmen adayları ve öğrencilerin bakışıyla Çanakkale Savaşları: Bir metafor araştırması. Turkish Studies, 10(3), 369-386. DOĞAN, Y. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin sezgisel algıları: bir metafor analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 721-740. DOĞAN, H. ve ÜNGÜREN, E. (2010). İşletmelerde metafor kavramı ve önemi: yöneticilerin stratejik iletişim ve paylaşım araçları olarak metaforlar ve etkin kullanım yolları. Alanya İşletme Fakültesi dergisi, 2(2), 61-74 DÖŞ, İ.(2010) ”Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(3):607-629. DURAN, A., ve DAĞLIOĞLU, H. E. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları.Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF),37(3). EKİCİ, G. (2016). Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(1). ELÇİ, Ş., KARATAYLI, İ., KARAATA, S., (2008), “Bölgesel İnovasyon Merkezleri: Türkiye için bir model önerisi”, TÜSİAD-T/2008-12/477 ELDEM, Ü.İ. (2009), “ Bilinçaltı Reklamcılık Ve Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema Tv Anabilim Dalı, İstanbul. ER, H. (2013), “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Shumpeter”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya. ERASLAN, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22. ERBAY, N., ve ÖZBEK, E. (2013). Mistik ve Metafizik Bağlamda Bir Yolculuk Üçlemesi&58;“Hüsn ü Aşk-Hacının Yolu-Simyacı” &60; br&62; A Journey Trilogy in The Context Of Mystic And Metaphysic “Hüsn ü Aşk-The Pilgrim’s Progress-The Alchemist”.Turkish Studies, 8(1), 1355-1375. EREN, F., ÇELİK, İ., ve AKTÜRK, A. O. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Algısı: Bir Metafor Analizi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 635-648. GEÇİT, Y. ve GENÇER, G. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, (23), 1-19. GİREN, S., ve DURAK, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyuncak Kavramına İlişkin Metaforik Algıları/Early Childhood Education Teachers’ Metaphors about Toy Concept. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 561-575 GİRMEN, P. (2007), “İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi SBE, Eskişehir. GÖMLEKSİZ, M. N., KAN A.Ü., ve Ü., ÖNER. (2012). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2). GÜLER, M., AĞCA, A., ve BOZ, D. İşletme Öğrencilerinin Muhasebe Algılarının Metaforlar Yardımıyla Anlatılması. PressAcademia Procedia, 2(1), 298-309. GÜNDÜZ, H. B., BEŞOLUK, Ş., ve ÖNDER, İ. (2011). Karmaşık sistemlerde liderlik bakışıyla: DNA liderlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 520-544. GÜRER, D. (2008). Hz. Yûsuf’un gördüğü rüyanın fusûsu’l-hikem’deki yorumu. Tasavvuf: ilmî ve akademik araştırma dergisi, 9(21), 39. GÜVELİ, E., İPEK, A. S., ATASOY, E., ve GÜVELİ, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2). HACIFAZLIOĞLU, Ö., KARADENİZ, Ş., ve DALGIÇ, G. (2011). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: metafor analizi örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, 1(1). HE, Q., & YANG, B. (2017). A corpus-based study of the correlation between text technicality and ideational metaphor in English. Lingua. İŞCAN, Ö. F. (2005). Siyasal Arena Metaforu Olarak Örgütler ve Örgütsel Siyasetin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(01). JENSEN, D. F. N. (2006). Metaphors as a bridge to understanding educational and social contexts. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), Article 4. Retrieved [date] from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/5_1/pdf/jensen.pdf JUDGE, A. (2016). Metaphor as fundamental to future discourse.Futures, 84, 115-119. KAHYAOĞLU, M., ve KIRIKTAŞ, H. (2016). Ortaöğretim Ve Üniversite Öğrencilerinin “Doğa” Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, (33), 58-76. KARAÇAM, S., ve AYDIN, F. (2014). Ortaokul öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2), 545-572. KARAIRMAK, Ö., ve GÜLOĞLU, B. (2012). Metafor: Danışan ve psikolojik danışman arasındaki köprü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 122-135. KAYA, H. E. (2013). İnternet temelli öğrenimde metaforlar ve modeller. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 170-193. KAYA, M. F. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği (Social Studies Teachers’ Perceptions Related To Environmental Problems: A Sample Analysis Of Metaphors). Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, 917-931. KAYA, Y. S. (2017). Öğretmen Adaylarının Matematiksel Örnekleri Algılayışları Üzerine Bir Metafor Analizi/A Metaphor Analysis on Preservice Teachers’ Conception of Mathematical Examples. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 48. KENT, M. L., & LANE, A. B. (2017). A rhizomatous metaphor for dialogic theory. Public Relations Review, 43(3), 568-578. KORKMAZ, R. (2009). Metaforik Dönüştürme Biçimleri ve Efendi-Köle Diyalektiği Bakımından Beyaz Kale. Bilig, Yaz, 119-130. KORKUT, F. Ve OWEN D.W. (2012). İyilik Hali Yıldızı Modeli, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2012(9). KUTLUAY, F. (2009). “Ütopyalarda Metafor, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Van, s.3-12. LAKOFF, G., & JOHNSON, M. (2003). Metaphors we live by. 1980. University Of Chicago Press, ISBN, 226468011. LAKOFF, G., & JOHNSON, M. (2005), “Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil” Çeviren Gökhan Yavuz DEMİR, İstanbul: Paradigma Yayıncılık. s 11-15 LAKOFF, G. ve JOHNSON, M. (2010). Metaforlar, Hayat Anlam ve Dil. (çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma Yayınları LYNCH, H. L., & FISHER-Ari, T. R. (2017). Metaphor as pedagogy in teacher education. Teaching and Teacher Education, 66, 195-203. MAĞFİRET, K. (2003). “Buddhist Türk Çevresi Eserlerinde Metafor”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. MORGAN, G.(1998). “Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor” Çeviren Gündüz Bulut, İstanbul: MESS Yayın, s 424 NEILSON, A. (2018). Considering the importance of metaphors for marine conservation. Marine Policy. OECD. (2005). “Türkiye’deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve”, https:www.oecd.org/turkey/38369169.pdf (Erişim tarihi: 19.05.2018). ÖZDEMİR, S., ve AKKAYA, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 295-322. ÖZPOLAT, A. R. (2014). Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinin “Psikolojik Danışma” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 385-396. ÖZSOY, S. (2011). Spor Gazetelerinin Başlıklarında Militarist Ve Şiddet İçerikli Metaforlar. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1). PAZARCIK, Y. (2016). “ Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor mu?: Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/ Eğilimini/Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi”, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Journal Of Social Sciences and Humanities Researches Girişimcilik Özel Sayısı Bahar/Spring 2016- Cilt/Volume 17-Sayı/Issue 37. PAZARCIK, Y., AYDIN, E. (2015). “Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim ve Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Deneysel Bir Çalışma” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Journal of Entrepreneurship and Development, Cilt 10∙ Sayı 2∙ Kış 2015∙ Volume 10 Number 2- Winter 2015, ss. 126-146. SABAN, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Journal of Turkish Educational Sciences, 7(2). SABAN, A. (2011). Prospective Computer Teachers’ Mental Images about the Concepts of” School” and” Computer Teacher”. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 435-446. SADIK, F., ve SARI, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 1(1), 48-62. SANDERS, P. (1982). “Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research, The Academic of management Review p 353-360 SARI, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinde polis kavramının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 12(2), 43-81. SARUHAN Mufit Selim (2005). İslam Düşüncesinde “İsti’are” (Metafor), Ankara. SEKMAN, M. (2002). Kesintisiz Öğrenme, 6.ncı Baskı, Alfa Yayıncılık, İstanbul. SEMERCİ, Ç. (2007). “ Program Geliştirme” Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlkğ; Retim Programlarına Farklı Bir Bakış. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 31(2) SOFI, G.D. (2015). “Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ile İlgili Algılarının Metaforik Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale. SOSYAL, D., ve AFACAN, Ö. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin “Fen Ve Teknoloji Dersi” ve “Fen Ve Teknoloji Öğretmeni” Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları/Metaphors Used By Prımary School Students To Descrıbe “Scıence And Technology Lesson” And “Scıence And Technology Teacher”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19). SOYDAN, M. (2011). Sinema filmi ile ilgili metaforlar: Öğretim üyelerinin sinema filmi algıları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 9-31. SÜRGEVİL, O., ve BUDAK, G. (2010). İşletmecilikte Yeni Bir Metafor: Kurum DNA’sı. TİSK Akademi. II, 68-87. ŞAHİN, Ö. Ü. A., ve SABANCI, A. (2018). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması1. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 83-101. ŞENEL, M. (2016). İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Cep Telefonu İle İlgili Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1749-1764. TANG, X., QI, S., WANG, B., JIA, X., & REN, W. (2017). The temporal dynamics underlying the comprehension of scientific metaphors and poetic metaphors. Brain research, 1655, 33-40. TARASTI, E. (2016). Metaphors, semiotics and futures studies.Futures, 84, 120-123. TAŞKIN E., ve DURAN, C., (2016). “Girişimcilik ve İş Planı”, Acedemia Yayınevi, Kütahya. TAY, D. (2017). Metaphor construction in online motivational posters. Journal of Pragmatics, 112, 97-112. TEKİN, M. (2004). “Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği”, Yenilenmiş 4. Baskı, Ankara. TEMEL, Z. F., KANAT, K., ÇOBAN, M. N., ve GÖRGÜN, E. (2016). İlkokul Öğretmenleri 1. Sınıf Öğrencileri ve Ailelerinin Okul Öncesi Eğitimi ve Öğretmenini Algılamalarının Metafor Yolu ile İncelenmesi. THIBODEAU, P. H., HENDRİCKS, R. K., & BORODİTSKY, L. (2017). How linguistic metaphor scaffolds reasoning. Trends in cognitive sciences. TOBING, A. P. (2018). Event structure as a basis of semantic processing of familiar metaphors. Cognitive Systems Research,49, 24-32. TOP, S. (2006). “Girişimcilik Keşif Süreci”, Beta Basımevi, İstanbul. TORTOP, H. S. (2013). Öğretmen Adaylarının Üniversite Hocası Hakkındaki Metaforları ve Bir Değerlendirme Aracı Olarak Metafor. Journal of Higher Education and Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 3(2). TÜRKER, Mehmet (2009). “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Metaforun Yeri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Van. UĞURLU, S. B. (2008). Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Yapı, Tema ve Metafor. BİLİG Yaz / 2008 sayı 46: 153-178 ÜNAL, Ö. F. (2012). İnsan Kaynakları Profesyonelinin Değişim Yönetimi Rolleri: Değişim Ajanı Bağlamında Bir Değerlendirme. International Journal of Economic & Social Research, 8(2). ÜYE, S. (2013). Hukuka Harita Metaforu ile Anlamak. Ankara Barosu Dergisi, (1), 149-165. YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H. (2005) “Nitel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayıncılık, Ankara. YÜCE, S. G., ve DEMİR, Ö. (2011). Polis adaylarının “demokrasi” kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 13(2), 147-178. YOB, I. (2003). Thinking constructively with metaphors. A review of B Thayer-Bacon, 2000. Transforming critical thinking: Thinking constructively. New York. Teachers College Press. Studies in Philosophy and Education, 22:127-138. ZALTMAN, G.(2004). “Tüketici Nasıl Düşünür?” Çev. A.Semih KOÇ, MediaCat Yayınları, İstanbul. ZALTMAN, G., ZALTMAN, L. (2008). “Pazarlama Metaforları” Çev.: Ümit Şensoy, Optimist Yayım Dağıtım, İstanbul. ZEMBAT, R., TUNÇELİ, H. İ., ve AKŞİN, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının” Okul Yöneticisi” Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2. www.tdk.gov.tr Erişim tarihi: 19.05.2018 http://www.temelaksoy.com/metafor-yapmak-sihir-yapmak-gibidir/ Erişim tarihi: 19.05.2018

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, 110 - 123, 30.12.2018

Öz

Kaynakça

  • AUBUSSON P.J., HARRİSON A.G., RİTCHİE S.M. (2006). Metaphor and Analogy. In: Aubusson P.J., Harrison A.G., Ritchie S.M. (eds) Metaphor and Analogy in Science Education. Science & Technology Education Library, vol 30. Springer, Dordrecht. AFACAN, Ö. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Fen Ve Teknoloji Öğretmeni Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları. Education Sciences, 6(1), 1242-1254. AKBAŞ, Y., ve GENÇTÜRK, E. (2013). Coğrafi bilgi sistemleri kavramına metaforik bakış. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 179-196. AKDEMİR, A. (2009). “İşletmeciliğin Temel Bilgileri”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. ANIK, C. (2006). Bilgi sosyolojisine göre bilginin işlevi ve bir model denemesi. Bilig Güz, S, 39, 1-29. ASLAN, S. (2013). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin “Öğretmen” Kavramı İle İlgili Algılarının Metaforik İncelenmesi &60; br&62; Metaphoric Examination Of Perception Of Teachers Working in Multigrade Classrooms About “Teacher” Concept. Turkish Studies, 8(6), 43-59. ATİK, G., ÇELİK, E. G., GÜÇ, E., ve TUTAL, N. (2016). Psikolojik danışman adaylarının yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 597-619. AYDIN, İ. H. (2006). Bir felsefî metafor “yolda olmak”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6(1), 9-22. AYDIN, İ. S., ve PEHLİVAN, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842. AYHAN, A., DANACI, E. F., ve İLHAN, S. Y. (2016). Lisans Öğrencilerinin Türkçe Pop Müziğe Yönelik Düşüncelerinin Metafor Analizi Yoluyla Değerlendirmesi. BABACAN, E. (2014). Agsl Öğrencilerinin Müzik Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,3(1), 124-132. BAYRAKTAROĞLU, S., KUTANİS, R. Ö., ve TUNÇ, T. (2011). İnsan kaynakları yönetimi bilişsel düzeyde nasıl algılanıyor? Metafora dayalı bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 7-29. BOTHA, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29(4), 431-444. BRİNER, S. W., SCHUTZENHOFER, M. C., & VİRTUE, S. M. (2018). Hemispheric processing in conventional metaphor comprehension: The role of general knowledge.Neuropsychologia, 114, 101-109. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ-ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. BURGERS, C., de LAVALETTE, K. Y. R., & STEEN, G. J. (2018). Metaphor, hyperbole, and irony: Uses in isolation and in combination in written discourse. Journal of Pragmatics, 127, 71-83. COŞKUN, M. (2010). Metaphors (mental ımages) of hıgh school students about “clımate” concept; lise öğrencilerinin “iklim” kavramıyla ilgili metaforları (zihinsel imgeleri). Turkish Studies, 5(3), 919-940. CRAIG, C. J. (2018). Metaphors of knowing, doing and being: Capturing experience in teaching and teacher education. Teaching and Teacher Education, 69, 300-311. ÇALIŞKAN, N. (2013). Kavramsal anahtar modeli ile metafor ve deyim öğretimi. Bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), 64, 95-122. ÇAPAN, B. E. (2010). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları. Journal of International Social Research, 3(12). ÇELİK, T., ve ARI, G. S. (2017). Bankalarda Örgüt Kültürünün Belirlenmesinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Metafor Analizi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31. ÇELİKTEN, M. (2006). Kültür Ve Öğretmen Metaforları. Administrative Science Quarterly, 25, 606-622. ÇULHA, Ö.B. ve AKTEKİN, S. (2013). Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretmenliğine İlişkin İnançlarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Journal of Theory and Practice in Education (JTPE), 9(3). DROUİLLET, L., STEFANİAK, N., DECLERCQ, C., & OBERT, A. (2018). Role of implicit learning abilities in metaphor understanding.Consciousness and cognition, 61, 13-23. DOĞAN, Y. (2015). 100. Yılında öğretmen adayları ve öğrencilerin bakışıyla Çanakkale Savaşları: Bir metafor araştırması. Turkish Studies, 10(3), 369-386. DOĞAN, Y. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin sezgisel algıları: bir metafor analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 721-740. DOĞAN, H. ve ÜNGÜREN, E. (2010). İşletmelerde metafor kavramı ve önemi: yöneticilerin stratejik iletişim ve paylaşım araçları olarak metaforlar ve etkin kullanım yolları. Alanya İşletme Fakültesi dergisi, 2(2), 61-74 DÖŞ, İ.(2010) ”Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(3):607-629. DURAN, A., ve DAĞLIOĞLU, H. E. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları.Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF),37(3). EKİCİ, G. (2016). Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(1). ELÇİ, Ş., KARATAYLI, İ., KARAATA, S., (2008), “Bölgesel İnovasyon Merkezleri: Türkiye için bir model önerisi”, TÜSİAD-T/2008-12/477 ELDEM, Ü.İ. (2009), “ Bilinçaltı Reklamcılık Ve Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema Tv Anabilim Dalı, İstanbul. ER, H. (2013), “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Shumpeter”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya. ERASLAN, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22. ERBAY, N., ve ÖZBEK, E. (2013). Mistik ve Metafizik Bağlamda Bir Yolculuk Üçlemesi&58;“Hüsn ü Aşk-Hacının Yolu-Simyacı” &60; br&62; A Journey Trilogy in The Context Of Mystic And Metaphysic “Hüsn ü Aşk-The Pilgrim’s Progress-The Alchemist”.Turkish Studies, 8(1), 1355-1375. EREN, F., ÇELİK, İ., ve AKTÜRK, A. O. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Algısı: Bir Metafor Analizi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 635-648. GEÇİT, Y. ve GENÇER, G. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, (23), 1-19. GİREN, S., ve DURAK, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyuncak Kavramına İlişkin Metaforik Algıları/Early Childhood Education Teachers’ Metaphors about Toy Concept. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 561-575 GİRMEN, P. (2007), “İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi SBE, Eskişehir. GÖMLEKSİZ, M. N., KAN A.Ü., ve Ü., ÖNER. (2012). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2). GÜLER, M., AĞCA, A., ve BOZ, D. İşletme Öğrencilerinin Muhasebe Algılarının Metaforlar Yardımıyla Anlatılması. PressAcademia Procedia, 2(1), 298-309. GÜNDÜZ, H. B., BEŞOLUK, Ş., ve ÖNDER, İ. (2011). Karmaşık sistemlerde liderlik bakışıyla: DNA liderlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 520-544. GÜRER, D. (2008). Hz. Yûsuf’un gördüğü rüyanın fusûsu’l-hikem’deki yorumu. Tasavvuf: ilmî ve akademik araştırma dergisi, 9(21), 39. GÜVELİ, E., İPEK, A. S., ATASOY, E., ve GÜVELİ, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2). HACIFAZLIOĞLU, Ö., KARADENİZ, Ş., ve DALGIÇ, G. (2011). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: metafor analizi örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, 1(1). HE, Q., & YANG, B. (2017). A corpus-based study of the correlation between text technicality and ideational metaphor in English. Lingua. İŞCAN, Ö. F. (2005). Siyasal Arena Metaforu Olarak Örgütler ve Örgütsel Siyasetin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(01). JENSEN, D. F. N. (2006). Metaphors as a bridge to understanding educational and social contexts. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), Article 4. Retrieved [date] from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/5_1/pdf/jensen.pdf JUDGE, A. (2016). Metaphor as fundamental to future discourse.Futures, 84, 115-119. KAHYAOĞLU, M., ve KIRIKTAŞ, H. (2016). Ortaöğretim Ve Üniversite Öğrencilerinin “Doğa” Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, (33), 58-76. KARAÇAM, S., ve AYDIN, F. (2014). Ortaokul öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2), 545-572. KARAIRMAK, Ö., ve GÜLOĞLU, B. (2012). Metafor: Danışan ve psikolojik danışman arasındaki köprü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 122-135. KAYA, H. E. (2013). İnternet temelli öğrenimde metaforlar ve modeller. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 170-193. KAYA, M. F. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği (Social Studies Teachers’ Perceptions Related To Environmental Problems: A Sample Analysis Of Metaphors). Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, 917-931. KAYA, Y. S. (2017). Öğretmen Adaylarının Matematiksel Örnekleri Algılayışları Üzerine Bir Metafor Analizi/A Metaphor Analysis on Preservice Teachers’ Conception of Mathematical Examples. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 48. KENT, M. L., & LANE, A. B. (2017). A rhizomatous metaphor for dialogic theory. Public Relations Review, 43(3), 568-578. KORKMAZ, R. (2009). Metaforik Dönüştürme Biçimleri ve Efendi-Köle Diyalektiği Bakımından Beyaz Kale. Bilig, Yaz, 119-130. KORKUT, F. Ve OWEN D.W. (2012). İyilik Hali Yıldızı Modeli, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2012(9). KUTLUAY, F. (2009). “Ütopyalarda Metafor, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Van, s.3-12. LAKOFF, G., & JOHNSON, M. (2003). Metaphors we live by. 1980. University Of Chicago Press, ISBN, 226468011. LAKOFF, G., & JOHNSON, M. (2005), “Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil” Çeviren Gökhan Yavuz DEMİR, İstanbul: Paradigma Yayıncılık. s 11-15 LAKOFF, G. ve JOHNSON, M. (2010). Metaforlar, Hayat Anlam ve Dil. (çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma Yayınları LYNCH, H. L., & FISHER-Ari, T. R. (2017). Metaphor as pedagogy in teacher education. Teaching and Teacher Education, 66, 195-203. MAĞFİRET, K. (2003). “Buddhist Türk Çevresi Eserlerinde Metafor”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. MORGAN, G.(1998). “Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor” Çeviren Gündüz Bulut, İstanbul: MESS Yayın, s 424 NEILSON, A. (2018). Considering the importance of metaphors for marine conservation. Marine Policy. OECD. (2005). “Türkiye’deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve”, https:www.oecd.org/turkey/38369169.pdf (Erişim tarihi: 19.05.2018). ÖZDEMİR, S., ve AKKAYA, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 295-322. ÖZPOLAT, A. R. (2014). Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinin “Psikolojik Danışma” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 385-396. ÖZSOY, S. (2011). Spor Gazetelerinin Başlıklarında Militarist Ve Şiddet İçerikli Metaforlar. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1). PAZARCIK, Y. (2016). “ Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor mu?: Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/ Eğilimini/Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi”, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Journal Of Social Sciences and Humanities Researches Girişimcilik Özel Sayısı Bahar/Spring 2016- Cilt/Volume 17-Sayı/Issue 37. PAZARCIK, Y., AYDIN, E. (2015). “Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim ve Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Deneysel Bir Çalışma” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Journal of Entrepreneurship and Development, Cilt 10∙ Sayı 2∙ Kış 2015∙ Volume 10 Number 2- Winter 2015, ss. 126-146. SABAN, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Journal of Turkish Educational Sciences, 7(2). SABAN, A. (2011). Prospective Computer Teachers’ Mental Images about the Concepts of” School” and” Computer Teacher”. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 435-446. SADIK, F., ve SARI, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 1(1), 48-62. SANDERS, P. (1982). “Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research, The Academic of management Review p 353-360 SARI, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinde polis kavramının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 12(2), 43-81. SARUHAN Mufit Selim (2005). İslam Düşüncesinde “İsti’are” (Metafor), Ankara. SEKMAN, M. (2002). Kesintisiz Öğrenme, 6.ncı Baskı, Alfa Yayıncılık, İstanbul. SEMERCİ, Ç. (2007). “ Program Geliştirme” Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlkğ; Retim Programlarına Farklı Bir Bakış. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 31(2) SOFI, G.D. (2015). “Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ile İlgili Algılarının Metaforik Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale. SOSYAL, D., ve AFACAN, Ö. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin “Fen Ve Teknoloji Dersi” ve “Fen Ve Teknoloji Öğretmeni” Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları/Metaphors Used By Prımary School Students To Descrıbe “Scıence And Technology Lesson” And “Scıence And Technology Teacher”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19). SOYDAN, M. (2011). Sinema filmi ile ilgili metaforlar: Öğretim üyelerinin sinema filmi algıları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 9-31. SÜRGEVİL, O., ve BUDAK, G. (2010). İşletmecilikte Yeni Bir Metafor: Kurum DNA’sı. TİSK Akademi. II, 68-87. ŞAHİN, Ö. Ü. A., ve SABANCI, A. (2018). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması1. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 83-101. ŞENEL, M. (2016). İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Cep Telefonu İle İlgili Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1749-1764. TANG, X., QI, S., WANG, B., JIA, X., & REN, W. (2017). The temporal dynamics underlying the comprehension of scientific metaphors and poetic metaphors. Brain research, 1655, 33-40. TARASTI, E. (2016). Metaphors, semiotics and futures studies.Futures, 84, 120-123. TAŞKIN E., ve DURAN, C., (2016). “Girişimcilik ve İş Planı”, Acedemia Yayınevi, Kütahya. TAY, D. (2017). Metaphor construction in online motivational posters. Journal of Pragmatics, 112, 97-112. TEKİN, M. (2004). “Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği”, Yenilenmiş 4. Baskı, Ankara. TEMEL, Z. F., KANAT, K., ÇOBAN, M. N., ve GÖRGÜN, E. (2016). İlkokul Öğretmenleri 1. Sınıf Öğrencileri ve Ailelerinin Okul Öncesi Eğitimi ve Öğretmenini Algılamalarının Metafor Yolu ile İncelenmesi. THIBODEAU, P. H., HENDRİCKS, R. K., & BORODİTSKY, L. (2017). How linguistic metaphor scaffolds reasoning. Trends in cognitive sciences. TOBING, A. P. (2018). Event structure as a basis of semantic processing of familiar metaphors. Cognitive Systems Research,49, 24-32. TOP, S. (2006). “Girişimcilik Keşif Süreci”, Beta Basımevi, İstanbul. TORTOP, H. S. (2013). Öğretmen Adaylarının Üniversite Hocası Hakkındaki Metaforları ve Bir Değerlendirme Aracı Olarak Metafor. Journal of Higher Education and Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 3(2). TÜRKER, Mehmet (2009). “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Metaforun Yeri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Van. UĞURLU, S. B. (2008). Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Yapı, Tema ve Metafor. BİLİG Yaz / 2008 sayı 46: 153-178 ÜNAL, Ö. F. (2012). İnsan Kaynakları Profesyonelinin Değişim Yönetimi Rolleri: Değişim Ajanı Bağlamında Bir Değerlendirme. International Journal of Economic & Social Research, 8(2). ÜYE, S. (2013). Hukuka Harita Metaforu ile Anlamak. Ankara Barosu Dergisi, (1), 149-165. YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H. (2005) “Nitel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayıncılık, Ankara. YÜCE, S. G., ve DEMİR, Ö. (2011). Polis adaylarının “demokrasi” kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 13(2), 147-178. YOB, I. (2003). Thinking constructively with metaphors. A review of B Thayer-Bacon, 2000. Transforming critical thinking: Thinking constructively. New York. Teachers College Press. Studies in Philosophy and Education, 22:127-138. ZALTMAN, G.(2004). “Tüketici Nasıl Düşünür?” Çev. A.Semih KOÇ, MediaCat Yayınları, İstanbul. ZALTMAN, G., ZALTMAN, L. (2008). “Pazarlama Metaforları” Çev.: Ümit Şensoy, Optimist Yayım Dağıtım, İstanbul. ZEMBAT, R., TUNÇELİ, H. İ., ve AKŞİN, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının” Okul Yöneticisi” Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2. www.tdk.gov.tr Erişim tarihi: 19.05.2018 http://www.temelaksoy.com/metafor-yapmak-sihir-yapmak-gibidir/ Erişim tarihi: 19.05.2018

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Yazarlar

Dursun BOZ
0000-0003-3206-8950


Cengiz DURAN

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { girkal524942, journal = {Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi}, issn = {1306-8946}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {2}, pages = {110 - 123}, title = {Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi}, key = {cite}, author = {Boz, Dursun and Duran, Cengiz} }
APA Boz, D. & Duran, C. (2018). Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 13 (2) , 110-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/43193/524942
MLA Boz, D. , Duran, C. "Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi" . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 13 (2018 ): 110-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/43193/524942>
Chicago Boz, D. , Duran, C. "Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 13 (2018 ): 110-123
RIS TY - JOUR T1 - Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi AU - Dursun Boz , Cengiz Duran Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 123 VL - 13 IS - 2 SN - 1306-8946- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi %A Dursun Boz , Cengiz Duran %T Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi %D 2018 %J Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi %P 1306-8946- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Boz, Dursun , Duran, Cengiz . "Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 13 / 2 (Aralık 2018): 110-123 .
AMA Boz D. , Duran C. Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2018; 13(2): 110-123.
Vancouver Boz D. , Duran C. Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2018; 13(2): 110-123.
IEEE D. Boz ve C. Duran , "Girişimcilik Dersi Alan İİBF. Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 110-123, Ara. 2018