Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İnovasyon Sürecinde Liderin Rolü: Seramik Sektöründe Bir Araştırma

Yıl 2022, Cilt: 17 Sayı: 1, 1 - 16, 25.07.2022

Öz

Günümüzde işletmelerin gelişmesinin en önemli yolu yenilik süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmekten geçmektedir. Yenilik süreçlerinin başarısında tüm örgütün bu amaç için iyi şekilde motive olması önem taşımaktadır. Yönetici ve liderlere inovasyon projelerinin başarıyla yürütülmesi gibi önemli bir amacın gerçekleştirilmesinde kritik görevler düşmektedir. Sürecin başarısı için en uygun zamana, yönteme ve kişilere karar vermek gibi yöneticilik yeteneklerinin yanı sıra sürecin getirdiği psikolojik güçlüklere karşı koyabilmek için de liderlik vasıflarına ihtiyaç duyulacağı çok açıktır.
Bu çalışmada inovasyon sürecinde liderin rolünün anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda inovasyon kavramının oldukça önemli olduğu seramik sektörü seçilmiş ve bu sektörde faaliyet gösteren bir firmada çeşitli pozisyonlarda çalışan yöneticilerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak gerçekleştirilen birebir görüşmeler neticesinde elde edilen ifadeler içerik olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yönetici ifadelerinden elde edilen bulgular arasında üretim, maliyet, inovasyon, müşteri odaklı planlama, ekip çalışması ve girişimcilik konuları ön plana çıkmaktadır. İnovasyon kavramı ile ilgili olarak; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti, küresel ölçekte rekabet edebilme olanağı, yapılan yenilik ve inovasyon ile kısa ve uzun vadede düşük maliyet ve yüksek karlılık gibi avantajlardan söz edilmiştir. Bunların yanı sıra yönetici ifadelerinde; artan iadeler, ekip problemleri, yeniliğe olan uyumsuzluklar ve zaman zaman da inovasyon yapmak için oluşan fazla maliyetler gibi çeşitli dezavantajlardan da söz edilmiştir.

Kaynakça

 • AKALIN, İ. ve BAYRAKTAROĞLU, G. (2010). “Investigating The Innovative Behaviors and Evaluations of Turkish Manufacturing Firms from Selected Sectors in The Aegean Region”, Proceedings of International Workshop on Innovation & Entrepreneurship Congress, November 11-12, İzmir University of Economics.
 • AKYÜREK, M. (2020).” İnovasyon ve Liderlik”. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: ‘Kuram ve Uygulama’, 3(1): 15-41.
 • BENNIS, W.G. (2001). Bir Lider Olabilmek, Çev: Utku Teksöz, Sistem Yayıncılık: İstanbul.
 • DRUCKER, P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New York.
 • ELÇI, Ş. (2009). İnovasyon Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı. Ankara: Technopolis.
 • KILIÇ, T. (2017). Etik ve Sosyal Sorumluluk. Gazi Kitapevi: Ankara.
 • KINGIR, S. ve ŞAHIN, M. (2005). Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler içinde: Yönetici ve Liderlik. Nobel Yayınları: Ankara.
 • KÖSE, C. (2014). Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi, Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • KUL, M. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin yıldırma yaşama düzeyleri, örgütsel bağlılıkları ve iş doyumu arasındaki ilişki. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • SATTLER, M. (2011). “Excellence in Innovation Management: A Meta-Analytic Review on the Predictors of InnovationPerformance”, Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
 • SCHUMPETER, J. (1934). Ekonomik gelişme teorisi. Oxford University Press.
 • TAŞGIT, E.S. ve TORUN, B. (2016). “Yöneticilerin inovasyon algısı, inovasyon sürecini yönetme tarzı ve işletmelerin inovasyon performansı arasındaki ilişkiler: KOBİ’ler üzerinde bir araştırma”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 121-156.
 • TAŞKIRAN E. (2006). “Otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin liderlik yönelimleri: İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2): 169-183.
 • THOMSON, A. (2006). Entrepreneurship and Business Innovation, PhD Thesis, Business School, Murdoch University, https: //core. ac.uk/ download /pdf/ 11230992.pdf.
 • TIDD, J.; BESSANT, J. ve PAVITT, K. (2005). “Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change”, John Wiley&Sons Ltd., Üçüncü Baskı: İngiltere.
 • TORAMAN, C; ABDIOĞLU, H. ve İŞGÜDEN, B. (2009). “İşletmelerde İnovasyon Sürecinde Entelektüel Sermaye ve Yönetim Muhasebesi Kapsamında Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi C.XI, S I:.91-120.
 • TUNÇBILEK, M.M. ve BAYRAKÇI S. (2017). “Üniversitelerde Algılanan Liderlik, Vizyon ve Örgüt Yapısının İnovasyon Yönelimine Etkisi: Karabük Üniversitesi Örneği”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü, Yönetim Dergisi, 83: 48-82.
 • UZKURT, C. (2010). İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Ankara Sanayi Odası Yayın Organı: Ankara.
 • YILDIRIM, A. ve ŞIMSEK H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Umut KAVAK Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-3637-009X
Türkiye


Can KÖSE
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0001-8862-3859
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 30 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 17 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
KAVAK, U., & KÖSE, C. (2022). İnovasyon Sürecinde Liderin Rolü: Seramik Sektöründe Bir Araştırma. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 17(1), 1-16.