Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Muhasebede dijital raporlama: XBRL ve muhasebe bölüm müfredatına entegrasyonu

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 189 - 202, 18.10.2021
https://doi.org/10.30855/gjeb.2021.7.3.001

Öz

Bu çalışma, XBRL'nin Türkiye'deki muhasebe müfredatına entegre edilmesinin gerekliliğini tartışmakta ve XBRL'nin muhasebe müfredatına nasıl entegre edilebileceği konusunda bazı pratik önerilerde bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışma örneklemi, Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4 yıllık lisans derecesinde eğitim veren üniversitelerin muhasebe bölümlerini içermektedir. Nitekim araştırmanın veri seti, 13 üniversitenin (devlet üniversiteleri: 8 ve vakıf üniversiteleri: 5) muhasebe müfredatından oluşmaktadır. İlgili üniversite ve bölümlerin ders programları ve ders içerikleri web sitelerinden erişilerek analiz edilmiştir. Bulgular, müfredatta yer alan derslerin XBRL ile ilgili bilgileri içermediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, çalışma XBRL'nin mevcut müfredatteki zorunlu derslere nasıl entegre edilebileceğini önermektedir.

Kaynakça

 • Cable, R., and Healy, P. (2013). XBRL in the accounting curriculum. Working paper--American Accounting Association Mid-Atlantic Region Annual Meeting Proceedings.
 • Çarıkçı, O. ve Öztürk, M. S. (2019). Günümüz muhasebe ve denetim eğitimi perspektifinden geleceğin denetim anlayışına bakış: karşılaştırmalı bir araştırma. XXXVI I.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Denizli, 19-23 Nisan 2019, ss. 441-466.
 • Debreceny, R., and Farewell, S. (2010). XBRL in the accounting curriculum, AAA Issues in Accounting Education, 25(3), 379-403. https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.3.379
 • Deshmukh, A., Karim K., Romine J. and Rutledge, R. W. (2011). XBRL in the accounting curriculum: a survey of AIS faculty, Review of Business Information Systems (RBIS), 10(2), 75. https://doi.org/10.19030/rbis.v10i2.5327
 • Dursun, G., Ektik, D. and Tutcu, B. (2019). Mesleğin dijitalleşmesi: muhasebe 4.0. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (6), 263-271
 • Fedorowicz, J. (2003). Integrating XBRL into the cccounting curriculum, Review of Business Information Systems (RBIS), 7(4),51-61. doi: https://doi.org/10.19030/rbis.v7i4.4513
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7, Retrieved from http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamaKilavuzu_(V_1.7)_04.10.2019.pdf
 • Yükseköğretim Program Atlası (2019). Available online: https://yokatlas.yok.gov.tr (accessed on: 20 March 2020).
 • International Accounting Education Standards Board (2019). Available online: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Handbook-of-International-Education-Standards-2019.pdf (accessed on: 1 July 2020).
 • Karapınar, A. and Zaif, F. (2018). Finansal analiz uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu (5th ed.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kurnaz, E., Tekbaş, İ., Bozdoğan, T., and Çetin, Ö. O. (2020). Dijitalleşmeyle birlikte muhasebe eğitiminin muhasebe meslek mensupları açısından değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22, 81-96.
 • OSYM (2020) Available online: https://osym.gov.tr (accessed on: 20 March 2020).
 • PWC, Trusted and Efficient Financial Reporting, Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/xbrl/assets/pwc_trusted_efficient_financial_reporting.pdf
 • Rahwani, N. R. (2013). How to integrate XBRL into accounting curriculum at Banjarmasin State Polytechnic, Information Systems International Conference (ISICO).
 • Sağlar, J., and Işık, Y. (2019). XBRL ile finansal kodlamada Türkiye’nin hazırbulunuşluk seviyesi üzerine bir inceleme. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 193-223.
 • Schlaepfer, R. C., Koch, M. and Merkofer, P. (2014). Industry 4.0 challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. Deloitte. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf. (accessed on: 20.02.2021)
 • Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. Retrieved from: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (accessed on: 20.02.2021)
 • XBRL (2020). Available online: https://www.xbrl.org/the-standard/what/an-introduction-to-xbrl/ (accessed on: 15 March 2020).
 • Yardımcıoğlu, M. and Özer, O. (2011). Genişletilebilir işletme programlama dili (XBRL) [ eXtensible business reporting Language], Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 79-106. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/10263/125875
 • Zai̇f, F. and Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe eğitiminde kalitenin arttırılmasında ders programlarının önemi: Türkiye’de bir inceleme [The importance of education programs in improving yhe quality of education: an empirical analyze in Turkey], Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 115-136. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28333/301114

Digital reporting in accounting: XBRL and integration to accounting department curriculum

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 189 - 202, 18.10.2021
https://doi.org/10.30855/gjeb.2021.7.3.001

Öz

This study discusses the necessity of integrating XBRL into the accounting curriculum in Turkey and makes some practicable suggestions on how XBRL can be integrated into accounting curriculum. In this context, the sample includes the accounting departments of universities that provide a 4-year undergraduate degree during the 2019-2020 academic year in Turkey. Thus, the data set of the research consists of accounting curriculum of 13 universities (state universities:8 and private universities:5). The course programs and course contents of the relevant universities and departments were accessed and analyzed over their websites. Findings reveal that the courses in the curriculum do not incorporate information about XBRL. Thus, the study suggests how XBRL can be integrated into the existing curriculum at the compulsory courses.

Kaynakça

 • Cable, R., and Healy, P. (2013). XBRL in the accounting curriculum. Working paper--American Accounting Association Mid-Atlantic Region Annual Meeting Proceedings.
 • Çarıkçı, O. ve Öztürk, M. S. (2019). Günümüz muhasebe ve denetim eğitimi perspektifinden geleceğin denetim anlayışına bakış: karşılaştırmalı bir araştırma. XXXVI I.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Denizli, 19-23 Nisan 2019, ss. 441-466.
 • Debreceny, R., and Farewell, S. (2010). XBRL in the accounting curriculum, AAA Issues in Accounting Education, 25(3), 379-403. https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.3.379
 • Deshmukh, A., Karim K., Romine J. and Rutledge, R. W. (2011). XBRL in the accounting curriculum: a survey of AIS faculty, Review of Business Information Systems (RBIS), 10(2), 75. https://doi.org/10.19030/rbis.v10i2.5327
 • Dursun, G., Ektik, D. and Tutcu, B. (2019). Mesleğin dijitalleşmesi: muhasebe 4.0. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (6), 263-271
 • Fedorowicz, J. (2003). Integrating XBRL into the cccounting curriculum, Review of Business Information Systems (RBIS), 7(4),51-61. doi: https://doi.org/10.19030/rbis.v7i4.4513
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7, Retrieved from http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamaKilavuzu_(V_1.7)_04.10.2019.pdf
 • Yükseköğretim Program Atlası (2019). Available online: https://yokatlas.yok.gov.tr (accessed on: 20 March 2020).
 • International Accounting Education Standards Board (2019). Available online: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Handbook-of-International-Education-Standards-2019.pdf (accessed on: 1 July 2020).
 • Karapınar, A. and Zaif, F. (2018). Finansal analiz uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu (5th ed.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kurnaz, E., Tekbaş, İ., Bozdoğan, T., and Çetin, Ö. O. (2020). Dijitalleşmeyle birlikte muhasebe eğitiminin muhasebe meslek mensupları açısından değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22, 81-96.
 • OSYM (2020) Available online: https://osym.gov.tr (accessed on: 20 March 2020).
 • PWC, Trusted and Efficient Financial Reporting, Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/xbrl/assets/pwc_trusted_efficient_financial_reporting.pdf
 • Rahwani, N. R. (2013). How to integrate XBRL into accounting curriculum at Banjarmasin State Polytechnic, Information Systems International Conference (ISICO).
 • Sağlar, J., and Işık, Y. (2019). XBRL ile finansal kodlamada Türkiye’nin hazırbulunuşluk seviyesi üzerine bir inceleme. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 193-223.
 • Schlaepfer, R. C., Koch, M. and Merkofer, P. (2014). Industry 4.0 challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. Deloitte. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf. (accessed on: 20.02.2021)
 • Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. Retrieved from: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (accessed on: 20.02.2021)
 • XBRL (2020). Available online: https://www.xbrl.org/the-standard/what/an-introduction-to-xbrl/ (accessed on: 15 March 2020).
 • Yardımcıoğlu, M. and Özer, O. (2011). Genişletilebilir işletme programlama dili (XBRL) [ eXtensible business reporting Language], Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 79-106. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/10263/125875
 • Zai̇f, F. and Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe eğitiminde kalitenin arttırılmasında ders programlarının önemi: Türkiye’de bir inceleme [The importance of education programs in improving yhe quality of education: an empirical analyze in Turkey], Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 115-136. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28333/301114

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nesil İŞBİL (Sorumlu Yazar)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-5455-8902
Türkiye


Ayşe Gül Nurbanu KÖROĞLU
Ankara Hacı Bayram Veli University
0000-0002-4281-1501
Türkiye


Figen ZAİF
Ankara Hacı Bayram Veli University
0000-0003-0433-5329
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA İşbil, N. , Köroğlu, A. G. N. & Zaif, F. (2021). Digital reporting in accounting: XBRL and integration to accounting department curriculum . Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 7 (3) , 189-202 . DOI: 10.30855/gjeb.2021.7.3.001
22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.