Son Sayı

Cilt: 7 - Sayı: 3

Yıl: 2021

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi(GİİD), iktisat ve işletme alanında bilimsel ve akademik çalışmaları yayımlayarak bilime katkıda bulunmak ve uluslararası düzeyde bu yayınların açık erişimli olarak paylaşılabilmesini sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nde, iktisat ve işletme alanında güncel problemleri bilimsel bir bakış açısıyla ele alan ve ilgili problemlere yönelik çözüm önerileri getiren araştırma, derleme, inceleme, teorik vb. türde makalelere yer verilmektedir.

1. SİSTEME YÜKLENECEK DOSYALAR

Makale, Microsoft Word dosyası olarak sisteme yüklenmeli ve ekler gibi tüm tamamlayıcı materyaller makale dosyasına eklenmelidir. Ayrıca, yazarların adı ve soyadı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi ile yazarların kısa özgeçmiş bilgileri ayrı bir Microsoft Word dosyası ile sisteme yüklenmelidir. Benzerlik (İntihal) raporu ve gerekli olması durumunda etik kurul raporları da ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Sisteme dosya yüklerken dosya adlarına makale adı (başlığı), yazar adı, tarih, numara gibi herhangi bir ekleme yapılmamalıdır. Makale gönderim sürecinde sisteme yüklenecek dosyalar ve dosyaların adlandırılması ile ilgili kurallar aşağıda açıklanmaktadır:

1.1. "Orijinal Makale” Dosyası

Makale dosyası sisteme Microsoft Word formatında yüklenmelidir. Makale dosyasını sisteme yüklerken dosya adı kısmına sadece "Orijinal Makale Dosyası" ibaresi yazılmalıdır. Sistemde otomatik olarak ID numarası verilmekte ve makale takibi bu numara ile yapılmaktadır.

1.2. "Kısa Özgeçmiş” Dosyası

Yazarların kısa özgeçmişi, iletişim bilgisi ve telefon numarasını içeren özgeçmiş dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özgeçmiş dosyasını sisteme yüklerken dosya adı kısmına "Kısa Özgeçmiş Dosyası" ibaresi yazılmalıdır. Özgeçmiş dosyasını sisteme ek dosya olarak yükleyebilirsiniz.

1.3. “Benzerlik Raporu” Dosyası 

Yazarlar tarafından sisteme yüklenecek olan makale dosyasının iThenticate, Turnitin veya intihal.net benzerlik tarama programları aracılığı ile intihal (benzerlik) taramasından geçirilmesi gerekmektedir. İntihal taraması, “alıntılar, 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları ve kaynakça” hariç tutularak gerçekleştirilmelidir. Benzerlik taraması sonucu elde edilen raporda benzerlik oranı %20 ve altında olmalıdır. Bu oranın üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. İntihal benzerlik raporu dosyasını sisteme yüklerken dosya adı kısmına "Benzerlik Raporu" ibaresi yazılmalıdır. İntihal (benzerlik) raporu dosyasını sisteme ek dosya olarak yükleyebilirsiniz.

1.4. “Etik Kurul İzni” Dosyası

Etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı (izin) alınması ve etik kurul onayının makalede belirtilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Etik kurul onayı alınması gerekli olan çalışmalarda onayın alındığını gösteren belin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, makalenin yöntem bölümünde onay (izin) ile ilgili bilgilerin (etik kurulun adı, sayı no (onay belgesinin numarası) ve tarihi) belirtilmelidir.
Etik kurul izni dosyasını sisteme yüklerken dosya adı kısmına "Etik Kurul İzni" yazılmalıdır. Etik kurul izni dosyasını sisteme ek dosya olarak yükleyebilirsiniz.

1.5. "Alıntı İzinleri"  Dosyası

Kullanılan tablo, şekil, grafik, anket, resim, fotoğraf ya da ölçekler telif hakkı olan bir başka kaynaktan aynen alınmış ya da uyarlanmış ise, orijinal kaynağa atıf yapmanın yanı sıra telif hakkı sahibinden basılı ve elektronik kullanım için yazılı izin alınması gerekmektedir. İzin belgeleri makale gönderilirken "Alıntı İzinleri" dosyası adı ile ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir.2. YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen yazım kurallara göre düzenlenmelidir.

2.1. Sayfa Yapısı

Makaleler, üst ve alt 2,5 cm, sağ ve sol 2,5 cm cilt payı (0), sol kenar boşluklu yazılmalıdır. Üstten üstbilgi: 1,9 cm, Alttan altbilgi: 1,7 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ekler dâhil olmak üzere gönderilen yazılar en çok 25 sayfa ve A4 sayfa boyutunda olmalıdır.

2.2. Sayfa Numarası

Makale sayfa numaraları ana metinden başlayacak şekilde doğal sayılar kullanılarak (1,2,3,4….vb.), sayfa sonunda ve sağ alt köşede yer almalıdır.

2.3. Makale Başlığı

Makale başlığı Times New Roman karakteri ile 14 punto yazı tipi boyutu, kalın yazı tipi ve iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır. Makale başlığının sadece ilk kelimesi ile makale başlığında yer alan özel isimlerin baş harfi büyük, diğer kelimelerin ise baş harfi küçük olmalıdır. Örnek makale başlığı aşağıda gösterilmektedir.

 Örnek Başlık: Türkiye’de kamu yönetiminde verimlilik algısı: Milli Emlak Genel Müdürlüğü uygulamalarında verimlilik analizi örneği

Makale, daha önce yapılmış bir çalışmadan türetilmiş ise yer, zaman ve kurum bilgisi verilerek hangi çalışmadan türetildiği makale başlığına dipnot eklenerek belirtilmelidir. Eklenecek dipnot Times New Roman yazı tipi ve 9 punto yazı tipi boyutu kullanılarak yazılmalıdır.

Türkçe makalelerde İngilizce makale başlığı, İngilizce makalelerde ise Türkçe makale başlığı yazılmalıdır.

2.4. Yazar Ad(lar)ı

Yazar adı ve soyadı makale başlığının altında gösterilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda birinci sıradaki yazarın adı ve soyadı yazıldıktan sonra virgül kullanılarak, sırasıyla diğer yazarların adı ve soyadı yazılmalıdır. Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ının ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olmalıdır. Sorumlu yazar makalede ilk isim olarak yer almalıdır.

2.5. Yazar Bilgileri

Yazar(lar)a ait unvan, bağlı oldukları kurum (üniversitenin adı, fakülte/enstitü, bölüm/ kamu veya özel kurumun adı gibi), adres (açık adres, şehir, posta kodu, ülke), elektronik posta (e-posta) adresi ve ORCİD ID (ORCID ID: https://orcid.org/...........) bilgileri sırasıyla yazar isimlerinin altında belirtilmelidir. Aşağıda örnekte gösterilmiştir:

Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Yenimahalle, Ankara, 06500, TÜRKİYE. E-posta: yazar@hbv.edu.tr. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

2.6. Makale Türü

Yazar bilgilerinin altında makale türü (Araştırma Makalesi, Derleme Makale, İnceleme Makalesi, Teorik Makale vd.) belirtilmelidir.

2.7. Öz (Özet) ve Anahtar Kelimeler

Makalenin başında makale konusunu kısa ve öz biçimde ifade eden, en az 100 en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe özet bulunmalıdır. Özetin başlığının “Öz” olarak eklenmesi gerekmektedir. Makalenin dili Türkçe ise önce öz sonra ingilizce öz (abstract), İngilizce ise önce ingilizce öz (abstract) sonra öz yazılmalıdır.
"Öz" de kaynak veya atıf gösterilmemeli, çalışmanın amacı ve yönteminden, örneklem/denek/çalışma grubundan, kullanılan araç/araçlardan, önemli bulgulardan ve önemli sonuçlardan bahsedilmelidir. Öz, Times New Roman yazı tipi ile 11 punto, düz, tek satır aralıklı ve paragraflara ayrılmadan, bir paragraf olacak şekilde yazılmalıdır.
Öz’ün altında makalenin ana konularını kapsayan, uygun ve kısa anahtar kelimeler yer almalıdır. Anahtar kelime sayısı en az üç, en fazla beş olmalı ve birbirlerinden virgül ile ayrılmalıdır. Anahtar kelimeler Times New Roman yazı tipi ile 11 punto, düz, tek satır aralıklı ve baş harfi dahil her kelime küçük harfle yazılmalıdır.

2.8. İngilizce Makale Başlığı

Türkçe özetten sonra Türkçe başlık ile uyumlu ve hatasız olan İngilizce makale başlığı yazılmalıdır. İngilizce makale başlığı Times New Roman yazı tipi ile 14 punto, düz, kalın, iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve her kelimenin baş harfi küçük olacak şekilde yazılmalıdır. İngilizce makale başlığının sadece ilk kelimesi ile makale başlığında yer alan özel isimlerin baş harfi büyük, diğer kelimelerin ise baş harfi küçük olmalıdır.

2.9. İngilizce Öz (Abstract)

İngilizce makale başlığının altında, Türkçe özet ile uyumlu olan İngilizce özet (abstract) yer almalıdır. İngilizce özet, İngilizce dil bilgisi ve anlam bakımından yeterli ve hatasız olmalıdır. İngilizce özet Times New Roman yazı tipi ile 11 punto, düz, tek satır aralıklı, paragraf öncesi ve sonrası 6nk aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır.

2.10. İngilizce Anahtar Kelimeler (Keywords)

İngilizce özetin altında makalenin ana konularını kapsayan, uygun ve kısa anahtar kelimeler yer almalıdır. Anahtar kelime sayısı en az üç, en fazla beş olmalı ve birbirlerinden virgül ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler, Türkçe anahtar kelimeler ile uyumlu ve hatasız olmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler Times New Roman yazı tipi ile 11 punto, düz, tek satır aralıklı ve her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

2.11. Başlıklar ve Alt Başlıklar

 İlk ana başlık “1. Giriş” ve son ana başlık “...Sonuç” olacak şekilde, tüm ana başlık ve alt başlıklar rakamla gösterilmelidir.
 Ana başlıkların ve alt başlıkların sadece ilk kelimesi büyük harf ile, özel isimler hariç olmak üzere diğer kelimelerin ilk harfleri ise küçük harf ile yazılmalıdır.
 Ana başlıklar bold/kalın ve 11 punto, alt başlıklar ise düz ve 11 punto olacak şekilde yazılmalıdır
Başlıkların ve alt başlıkların gösterimi aşağıdaki gibidir:
1. Giriş
2. İkinci ana başlık (ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük, kalın ve 11 punto)
2.1. Birinci derecede alt başlık ( ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük, düz ve 11 punto)
2.2. İkinci derecede alt başlık
2.1.2. ……………………………
2.2. …………………………………
3. Üçüncü ana başlık
4. Dördüncü ana başlık
5. Sonuç


2.12. Metin Yapısı

Makaleler Microsoft Word kullanılarak, Times New Roman karakteri ile 11 punto, tek satır aralıklı ve paragraf öncesi ve sonrası 6nk aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır. Makale metni içerisinde paragraflar "iki yana yaslı metin" şeklinde oluşturulmuş ve paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanılmıştır. Kullanım sıklıklarına bakılmaksızın tüm Latince terimler italik olmalıdır. Metin içerine eklenecek dipnot Times New Roman yazı tipi ile 10 punto yazı tipi boyutu ve tek satır aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır.


2.13. Denklem ve Sayılar

Makalede kullanılacak denklem ve/veya formüllere (1), (2), (3).......şeklinde, denklemin ve/veya formülün sağında yer alacak şekilde numara verilmelidir. Denklem ve/veya formüllere yapılan göndermeler denklem ve/veya formül numarası ile yapılmalıdır. Formüller ya da denklemler “Math Type” ile yazılmalıdır. Tüm değişkenler ve istatistiksel testler (t- istatistiği, t= 4.68, F- istatistiği gibi) italik olarak gösterilmelidir. Birden dokuza kadar sayılar yazıyla, 10 ve ilerleyen sayılar ise milyonlar ve cümle başında yer alanlar hariç olmak üzere rakamla gösterilmelidir. Büyük sayılarda sayının son rakamından itibaren üçerli gruplar arasına virgül veya nokta konulmamalı, bir boşluk bırakılmalıdır (50 000 gibi).


2.14. Tablo, Şekil ve Grafikler

Kullanılan tablo, şekil, grafik, anket, resim, fotoğraf ya da ölçekler telif hakkı olan bir başka kaynaktan aynen alınmış ya da uyarlanmış ise, orijinal kaynağa atıf yapmanın yanı sıra telif hakkı sahibinden basılı ve elektronik kullanım için yazılı izin alınması gerekmektedir. İzin belgeleri makale gönderilirken ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

Tablo, şekil ve grafikler metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler metin sınırlarına iki yana yaslı bir biçimde oluşturulmalı ve metin sınırlarının dışına taşmamalıdır. Tablo, şekil ve grafikler ardışık olarak metin içinde numaralandırılmalıdır. Tablo adı tablonun üzerine, şekil ve grafik adı ise şekil ve grafiğin altına yazılmalıdır.

Tablolar metin içinde verilen bilgiyi bire bir tekrarlamayacak şekilde bağımsız ve bütün olmalıdır. Dikey çizgiler sütunları ayırmak için kullanılmamalı, yatay çizgiler ise sadece tablo bölümlerini ayırmak için kullanılmalı, her satırı ayırmak için kullanılmamalıdır. Sütun başlıkları kısa olarak, parantez içinde birim verilerek ve kısaltmalar açıklamalarda yer almalıdır. Açıklama sembolleri olarak sırasıyla ∗ , ∗∗ , ∗∗∗ kullanılmalıdır. Tablo numarası üst satırda, tablo adı alt satırda olacak şekilde, 11 punto, italik ve tablo adının ilk kelimesi ile tablo adında yer alan özel isimlerin baş harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük olmalıdır. Kaynaklar ise tablo altında gösterilmelidir. Örnek olarak tablo gösterimi aşağıdaki gibidir.


Tablo 1
Tablo başlığı 

                                                                                                                                

Sütun Başlığı      Sütun Başlığı     Sütun Başlığı     Sütun Başlığı     Sütun Başlığı

Satır Başlığı            x                        x                       x                          x
Satır Başlığı            y                        y                       y                          y
Satır Başlığı            z                        z                       z                          z 

                                                                                                                                  
Kaynak: 10 punto

Tüm resimler (fotoğraf ve çizimler) şekiller olarak sınıflandırılmalıdır. Şekiller rakamla ardışık olarak metin içinde numaralandırılarak sunulmalıdır. Şekil numarası, şekil adı ve kaynak bilgisi şeklin altında gösterilmelidir. Şekil adının ilk kelimesi ile şekil adında yer alan özel isimlerin baş harfleri büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük, 11 punto ve düz olmalıdır. Aynı kural grafikler için de geçerlidir. Kaynaklar ise şekil ve grafik altında gösterilmelidir.


2.15. Metin İçi Göndermeler (Atıflar)

Metin içi alıntılama ve kaynak gösteriminde, APA (American Psychological Association) kaynak sitili kullanılmalıdır. Atıflar metin içerisinde gösterilmeli, dipnot şeklinde gösterilmemelidir. Atıflar parantez içinde verilmeli ve atıf yapılırknen APA 6 kuralları dikkate alınmalıdır.
Alıntı yapılan eserde birebir veya belirli bir sayfaya atıf yapılacaksa sayfa numarası belirtilmelidir. Ancak, eserin bütününe gönderme yapılıyorsa sayfa numarası belirtmeye gerek yoktur. Belirli bir sayfaya atıf yapılacaksa; tek yazarlı eserlere yapılacak atıflarda, yazarın soyadı, esirin yayınlandığı yıl ve atıfın sayfa numarası (Bhimani, 2011, s.189); iki yazarlı eserlere yapılacak atıflarda iki yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası (Bhimani ve Horngren 2011, s. 189) ; üç ve daha fazla yazarlı eserlere atıflarda, ilk yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası verilmelidir (Bhimani vd., 2011, ss.189-190). Metin içinde kaynak gösterme ile ilgili bazı örnekler aşağıdaki gibidir.


Kitap ve makale:

Belirli bir sayfaya atıf: (Bhimani ve Horngren, 2011, s. 189).
Belirli sayfa aralığına atıf: (Bhimani ve Horngren, 2011, ss. 189-190).
Eserin bütününe atıf: (Bhimani ve Horngren, 2011).

Türkçe Makale Metni
Tek Yazarlı (Lewis, 2020, s. 9).
İki Yazarlı (Hosmer ve Lemeshow, 2000, ss. 37-38).
Üç ve daha çok yazarlı (Bernardo vd., 2010, s. 14).

İngilizce Makale Metni
Tek Yazarlı (Lewis, 2020, p. 9).
İki Yazarlı (Hosmer and Lemeshow, 2000, pp. 37-38).
Üç ve daha çok yazarlı (Bernardo et al., 2010, p. 14).

İnternet Kaynakları: (OSYM, 2014) veya (Sobel, 2001).

Standart ve Yasal Düzenlemeler: (IAS 1.1), (VUK 273.2).

Not: APA 6'ya göre atıf gösterme kurallar için http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf linkinden faydalanabilirsiniz.


2.16. Dipnotlar

Metin içerisinde belirtilmeyecek açıklamalar dipnot biçiminde, metin içinde ilgili kelime ya da sözcüğün bitişinin sağ üst köşesine üst simge ile sıra numarası verilerek yazılmalıdır. Dipnotlar Times New Roman yazı tipi , 9 punto yazı tipi boyutu ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Dipnotlar formül veya tablo içermemelidir.

2.17. Ekler

Ekler, Kaynakçadan önce verilmeli ve ilgili eklere metin içindeki göndermeler “EK Tablo 1, EK Şekil 1 veya EK Grafik 5” biçiminde yapılmalıdır.

2.18. Kaynakça

• Kaynakça APA 6 kurallarına göre düzenlenmelidir. Makale metni içerisinde atıf yapılan her kaynak kaynakçada gösterilmeli, kaynakçada yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka gönderme (atıf) yapılmalıdır.

• Kaynakçada bir satıra sığmayan kaynakların ikinci ve diğer satırları birinci satırın dördüncü harfinin altından devam etmelidir.

Kaynak adının ilk kelimesi ile özel adların baş harfi büyük, diğer kelimelerin ilk harfleri küçük harf olarak yazılmalıdır. Yani eser adlarında yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük olmamalıdır.

• Birden fazla yazarı olan kaynaklarda, makale Türkçe yazılmış ise, kaynak yerli yabancı fark etmeksizin son yazar adından önce "ve" bağlacı kullanılmalıdır. Eğer makale İngilizce yazılmış ise, kaynak yerli yabancı fark etmeksizin "and" bağlacı kullanılmalıdır. “&” kulanılmayacak.

• Kaynaklar 10 punto yazı tipi boyutu, paragraf önce ve sonrası 6nk ve tek satır aralığı, asılı olarak yazılmalı ve kaynaklara numara verilmemelidir. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

• kaynakçada, s., ss., cilt., Vol., sayı, issue, kelimeleri yazılmayacak ve bunlar sadece rakamlarla belirtilecektir.

Kaynakça oluşturma ile ilgili bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir:

Kitap:

Yazar Soyadı (küçük harf), Yazar adının sadece ilk harfi. (Yayım Yılı). Eser/Kitap adı (italik) (baskı sayısı(italik)). Basım Yeri: Yayınevi.

Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (6. baskı). Ankara: Asil Yayınları.

Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2012). Hastane ve sağlık kurumları yönetimi (3. baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Bhimani, A., Horngren, C. T. and Datar, S. M. (2011). Management and cost accounting (5th ed.). Harlow, England: Financial Times/Prentice Hall.

Dergi:

Yazar Soyadı(küçük harf), Yazar adının ilk harfi. (Yayım Yılı). Makalenin adı (kelimelerin ilk harfleri küçük, özel isimler hariç). Dergi Adı (italik), cilt nosu italik (sayı no parantez içinde düz), sayfa aralığı.

Tan, T. (2002). Bağımsız idari otoriteler veya düzenleyici kurullar. Amme İdaresi Dergisi, 35(2), 11-37.

Yakut, E. ve Elmas, B. (2013). İşletmelerin finansal başarısızlığının Veri Madenciliği ve Diskriminant Analizi modelleri ile tahmin edilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 237-254.

Lai, Z. K. and Jing, L. J. (2010). Studies of Discriminant Analysis and Logistic Regression model application in credit risk for China’s listed companies. Management Science and Engineering, 4(4), 24-32.

Ruzita, J., Azhar, R. and Hasan, H. A. (2012). Performance measurement practices of public sectors in Malaysia. Journal of Global Strategic Management, 6(1), 42-56.

Hamada, T., Nakamura, Y. and Tamagaki, R. (1965). Modification of Hamada-Johnston potential. Progress of Theoretical Physics, 33(4), 769–770.

Internet Kaynakları:

• Eğer belli bir web adresinden ulaşılan bilgi ya da kaynak zamanla değişikliğe uğramayacaksa yani güncellenmiyorsa tarih verilmemeli, sadece erişim adresi verilmelidir. Örneğin web üzerinden ulaşılmış bir dergide yayımlanmış bir makale için erişim tarihine gerek yoktur, sadece adresin belirtilmesi yeterlidir.


• Doi numarası yoksa erişim adresi tarih belirtmeden yazılmalıdır. Doi numarası varsa erişim adresi yazmaya gerek yoktur.


ÖSYM, (2017, 7 Şubat). Erişim adresi: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/Tercih/2014.

Sobel, R. S. (2001). Entrepreneurship. Erişim, 7 Şubat 2017, http://www.econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html.

Çalmaşur, G. ve Demir, O. (2020). Bilgi ekonomisinin ekonomik büyüme üzerine etkilerinin Panel Veri Yöntemi ile analizi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 6(2), 101-120. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1147706

Çalmaşur, G. ve Demir, O. (2020). Bilgi ekonomisinin ekonomik büyüme üzerine etkilerinin Panel Veri Yöntemi ile analizi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 6(2), 101-120. Doi: https://doi.org/10.30855/gjeb.2020.6.2.001

Standart ve Yasal Düzenlemeler:

• Standart Adı (Yıl). Erişim Tarihi, erişim adresi.
IAS 1 (2014). Erişim, 7 Şubat 2017, http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Technical-summaries-2014/IAS%201.pdf.

• Kanun Adı (Yıl, Ay gün). Resmi gazete. (Sayı:   ,  No:  ).  Erişim adresi

Türk Borçlar Kanunu (2011, 4 Şubat). Resmi gazete. (Sayı: 27836, No: 6098).


• Yasal Düzenleme Adı (Yıl). Numarası. Erişim Tarihi, Erişim adresi.
COMMISSION REGULATION (EC) No 1725/2003. (2003). Erişim 7 Şubat 2017, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1725&qid=1486454592270&from=en

Kurum Yayınları:

• Kurum Adı (Tarih). Yayın (Rapor) Adı (italik). Basım Yeri


T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (2011). KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013. Ankara.
T.C. Ekonomi Bakanlığı (2017). Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni. Erişim, http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-235619

Tezler:

Yazar Soyadı, Yazar adının ilk harfi (büyük harf). (Tarih). Tezin adı (italik). Erişim adresi.
Yazar Soyadı, Yazar adının ilk harfi . (Tarih). Doktora ya da yüksek lisans tezinin adı (italik) (Yayımlanmamış doktora tezi/yüksek lisans tezi). Kurum adı, Yer bilgisi.


Young, A. E. (2013). On trying to make investment responsible: an analysis of integrating environmental, social, and corporate governance issues into institutional investment processes. https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/9793

Tarcan, M. (2006). Hastanelerde finansal performansı etkileyen etmenlerin belirlenmesi: Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çok değişkenli bir analiz (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Not: APA 6'ya göre kaynakça oluşturma kuralları için http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf linkinden faydalanabilirsiniz.

APA 6 stilinde yazım şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://templates.office.com/tr-tr/apa-stilinde-rapor-6-s%C3%BCr%C3%BCm-tm03982351


ETİK İLKELER

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, bilimsel yayın etiğine büyük önem vermekte ve bu açıdan, Yayın Etiği Komitesi (COPE: Committee on Publication Ethics) ve Açık Erişim Dergiler Dizini (DOAJ) gibi kuruluşlar tarafından belirlenmiş Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En iyi Uygulamalar İlkeleri çerçevesinde, "Yayın Etiği", "Araştırma Etiği", ve "Yasal/Özel izin belgesi alınması" ile ilgili kurallar ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde hareket etmektedir.
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi açık erişim ve ücretsiz akademik ve bilimsel yayıncılık ilkesine bağlı olduğundan, yazarlardan makale başvuru, değerlendirme ve yayın süreçlerinde herhangi bir ücret alınmaz. Tüm içeriğe, derginin web sayfası üzerinden herhangi bir kısıtlama olmaksızın yayın tarihinden itibaren tam metin olarak sürekli ve ücretsiz açık erişim sağlamaktadır.
Makale göndermeden önce, uluslararası standartlar ve ilkeler esas alınarak belirlenmiş yayın etiği ilke ve politikaları ile derginin yazım kurallarının dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir. Yazarlar dergiye makale gönderdikleri zaman bu ilke ve kuralları kabul ettiklerini beyan etmektedir.

1. Yayın Kurulunun Etik Görev ve Sorumlulukları
• Makalenin yayın kurulunca değerlendirme sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlansa bile makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağı veya hangi sayıda yayımlanacağı yayın kurulunun kararı ile belirlenir.
• Yayın Kurulu, makaleleri yazarının yaşına, ırkına, cinsiyetine, dinsel inancına, etnik kökenine, uyruğuna,siyasal görüşüne ve sosyal sınıfına bakmadan, akademik ve bilimsel içeriğine göre değerlendirir.
• Yayın Kurulu, makalelere ilişkin intihal ve suistimal iddialarını her zaman incelemeye alır. Eğer bir makalede yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunulmuşsa, Yayın Kurulu etik ilkeler ve standartlara göre işlem yapma hakkını kendinde saklı tutar.
• Yayın Kurulu, dergimize gönderilen bir makalenin aynı zamanda bir başka dergiye gönderilmemiş ve derginin değerlendirme sürecine de sokulmamış olmasını zorunlu şart olarak kabul eder.
• Yayın Kurulu, ilgili yazar ve hakemlerle başka türlü anlaşılmadığı müddetçe, dergiye gönderilen tüm materyalin ve hakemlerle yapılan tüm yazışmaların gizliliğini korumayı teminat altına alır.

2. Yazarların Etik Görev ve Sorumlulukları
• Yazarlar hazırladıkları özgün ve bilimsel çalışmalarla dergimize başvurabilir. Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.
• Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
• Yazarın makalesini değerlendirme süreci başlamadan geri çekme hakkı saklıdır. Değerlendirme süreci başlamış olan makale geri çekilemez.
• Gönderilen makale ile ilgili çıkar çatışması oluşturacak durumlar ve ilişkiler varsa yazar tarafından açıklanmalıdır.
• Yazalar makalede kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.
Yazarlar kaynakların orijinalliğinden ve teyidinden sorumludurlar.
• Yazarlar makalenin başka bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlali türlerini içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.
• Makalede adı geçen tüm yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makaleler üzerinde eşit sorumluluğa sahiptir.
• Yazışmadan sorumlu yazar adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli bilimsel ve yazınsal katkı sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır.
• Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine ulaşımı sağlamalıdır.
• Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır. En az beş yıl süre ile verileri ve belgeleri saklamalıdır.
Yayın kurulu, dergimize gönderilmiş yazılarda makale sahiplerinin yukarıdaki koşullara uymayı kabul ettiklerini varsayar. Yazarların gönderdikleri çalışmalar, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olmamalıdır. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ nin 4. Maddesine göre bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
• İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
• Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
• Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
• Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
Diğer etik ihlal türleri şunlardır:
• Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
• Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
• İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
• İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
• İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
• Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
• Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
• Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
• Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
• Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
• Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
• Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
• Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

3. Hakemlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
• Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, makalelerin değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik ilkesini benimsemiştir. Hakemler yazar adını göremeyeceği gibi, yazarlar da hakem adını göremez. Hakemler ve yazarlar birbiri ile doğrudan iletişime geçmemelidir.
• Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmalı ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamalı ve başkalarıyla paylaşmamalıdır. Tarafsız ve gizlilik içerisinde, akademik dil kullanarak değerlendirme yapmalıdır.
• Hakemler yazarlar hakkında kişisel eleştirilerde bulunmamalıdır. Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır.
• Hakemler değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ve rekabet ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
• Hakemler makaleyi zamanında ve etik sorumlulukla değerlendirmelidir.
• Hakemler değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

4. Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
Editörlerimizin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
• Editörlerimiz, hakemleri gönderi konusuna uygun olarak belirlemektedir.
• Editörlerimiz, hakemlere ihtiyaç duydukları bilgi ve rehberleri açık ve düzenli olarak sunmaktadırlar.
• Editörlerimiz, hakemleri gönderileri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille değerlendirmeleri yönünde teşvik etmektedirler.
• Editörlerimiz, yazarlar ve hakemler arasından olabilecek çıkar çatışmalarını önceden tespit etmeye çalışmaktadırlar.
• Editörlerimiz, hakemleri gönderilerden kaynaklanan etik sorular ve olası araştırma suistimalleri hakkında yorum yapmaya teşvik etmektedirler.
• Editörlerimiz, hakemleri gönderilerin orijinalliğini sağlamaya ve intihale karşı uyanık olmaya teşvik etmektedirler.
• Editörlerimiz, akademik kurumları akademik sürecin bir parçası olarak hakem değerlendirme faaliyetlerini kolaylaştırmaya teşvik etmektedirler.
• Editörlerimiz, hakemlerin performansını izlemekte ve yüksek kalitede olmasını sağlamak için çeşitli adımlar atmaktadırlar.
• Editörlerimiz, uygun hakemlerden oluşan bir veritabanı oluşturmakta ve sürekli hakem performanslarını izleyerek, güncellemektedirler.
• Editörlerimiz, saygısız, düşük kaliteli veya incelemelerini sürekli geç gönderen hakemleri derginin veritabanından çıkarmaktadırlar.
• Editörlerimiz, düşük performans veya başka nedenlerle çıkarılan hakemlerin yerine veritabanına yeni hakemler eklemektedirler.
• Editörlerimiz, yeni hakemleri belirleyebilmek için yalnızca kişisel değil çok çeşitli kaynaklara başvurmaktadırlar.
Editörlerimizin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Editörlerimiz yayımlanmak üzere bir gönderiyi kabul etme veya reddetme kararlarını, makalenin önemi, orijinalliği, açıklığına, çalışmanın geçerliliğine ve derginin alanına bağlı olarak vermektedirler.
• Yayınla ilgili ciddi sorunlar tespit edilmedikçe, editörler hakemler tarafından gönderileri kabul etme kararını değiştirmemektedirler.
• Yeni editörler, ciddi sorunlar tespit edilmedikçe önceki editör tarafından yapılan gönderileri yayınlama kararlarını bozmazlar.
• Dergimiz, yazarların editoryal kararlara itiraz edebilecekleri bir mekanizmaya sahiptir.
• Editörlerimiz, kendilerinden beklenen her konuda yazarlara rehberlik etmektedirler. “Yazım Kuralları" sitemizde yayımlanmakta ve zaman zaman güncellenmektedir.
• Editörlerimiz, yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici bildirimlerde bulunmaktadırlar.
• Dergimizde "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" işletilmektedir.
Editörlerimizin yayın kuruluna karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Dergimizin gelişimine ve daha iyi yönetilmesine aktif olarak katkıda bulunabilecek uygun niteliklere sahip yayın kurulu üyeleri belirlenmektedir.
• Derginin işleyişi hakkındaki fikirlerini ölçmek, dergi politikalarındaki herhangi bir değişiklik hakkında onları bilgilendirmek ve gelecekteki zorlukları belirlemek için yayın kurulu üyelerine düzenli olarak danışılmaktadır.
• Editörlerimiz tüm yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmekte ve gelişmelerden haberdar etmektedirler.
• Editörlerimiz aşağıda belirtilen konularda yayın kurulu üyelerine beklenen işlevleri ve görevleri hakkında açık rehberlik sağlamaktadırlar.
• derginin elçisi olarak hareket etmek,
• dergiyi desteklemek ve tanıtmak,
• en iyi yazarları ve en iyi çalışmaları araştırmak ve makale göndermelerini teşvik etmek,
• dergiye yapılan gönderileri gözden geçirmek,
• kendi uzmanlık alanlarındaki makalelerle ilgili başyazılar, incelemeler ve yorum yazmak için komisyonlar oluşturmak,
• yayın kurulu toplantılarına katılmak ve katkıda bulunmak.
Editörlerimizin dergi sahipleri ve yayıncılara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Editörlerimiz ile dergi sahibi / yayıncısı arasındaki anlaşmazlıkları usulüne uygun olarak ele almak için mekanizmalar oluşturulmuştur.
• Dergilerinin sahipleri ve yayıncılarıyla düzenli olarak iletişim kurulmaktadır.
Editörlerimizin editöryal ve hakem değerlendirme süreçlerine karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Editörlük sürecine dahil olan kişilerin (kendileri dahil) yeterli eğitim almalarını ve makale değerlendirmesi ve dergi yönetimi ile ilgili en son yönergeleri, önerileri ve kanıtları yakından takip etmeleri sağlanmaktadır.
• Makale değerlendirmesi ve teknolojik gelişmelerle ilgili araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.
• Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Editörlerimizin kalite güvencesine ilişkin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Editörlerimizin bireysel verilerin korunmasına yönelik görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Editörler, gönderide yer alan deneklere ve görsellere ilişkin verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.
Editörlerimizin akademik dürüstlüğü sağlamak için görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür.
• Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
• Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması da editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Editörlerimizin akademik yayın bütünlüğünü sağlamak için görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamakta ve yayımlanan makalelerin güvenli bir şekilde arşivlendiğinden emin olmaktadır.
• Editörler, yazarlara makaleleri ücretsiz yayımlama fırsatı sunmaktadır.
Editörlerimizin fikri mülkiyet hakları ile ilgili görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Editörlerimizin politik ve ticari kaygılar ile ilgili görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Dergi sahibi, yayıncı, sponsor ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.
Editörlerimizin çıkar çatışmaları ile ilgili görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;
• Editörler, yayın kurulu üyeleri ve diğer tüm görevlilerin listelerini yayınlamaktadır.
• Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti etmektedirler.
Editörlerin dergide yazarlık ve hakemlik rolü üstlenmeleri  ile ilgili görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;

• Editör kurulu üyeleri, yazar olarak bir yılda en fazla bir makale dergiye gönderebilir ve gönderdikleri makalenin değerlendirme sürecine hiçbir şekilde dahil olamaz.
• Dergi editörleri, zorunlu haller (örneğin başka hakem bulunamaması) dışında dergimizde hakemlik yapmamaktadır.

5. Fikri Mülkiyetlerle İlgili Görev ve Sorumluluklar
• Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nde yayımlanan çalışmalarda, yazarlar makalenin başka bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmekte ve sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan etmektedir.
• Makalelerde ileri sürülen fikirler yazarlara ait olup Gazi iktisat ve İşletme Dergisinin görüşlerini yansıtmamaktadır.

6. Çıkar Çatışması / Rekabeti İle İlgili Görev ve Sorumluluklar
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi ile taraf olan veya ilişkili gruplar arasında çıkar çatışması/rekabet oluşmasına fırsat vermemek için etik ilkeler ve standartlara uymaktadır.

7. Veri Paylaşımı İle İlgili Görev ve Sorumluluklar
Yazarlar, kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalı ve gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine ulaşımı sağlamalıdır. En az beş yıl süre ile verileri ve belgeleri saklamalıdır.

8. Şikayet ve Başvurular
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’ne yapılacak şikayetler ve başvurular editör kurulu tarafından dikkate alınır, tarafsız ve açıklayıcı şekilde cevaplandırılır.

9. Telif ve Yayın Hakları
Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’ne aittir.
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’ne web sayfası üzerinden makale gönderilmesi aşamasında yazışmadan sorumlu yazar, makalenin her türlü yayım, basım, sunum, dağıtım ve elektronik ortamda sunulmasından doğan telif ve yayın hakkını, hiçbir kısıtlama olmadan Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin kullanabilmesine izin vermekte ve elektronik lisans anlaşmasını tüm yazarlar adına kabul etmektedir.

10. Gizlilik Beyanı
Derginin web sitesindeki isimler, elektronik posta adresleri ve kişisel bilgiler bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Başka amaçlar için kullanılmayacaktır.


Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.