Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye'de sunulan sağlık turizmi hizmetlerinde katma değer vergisi uygulaması

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 203 - 213, 18.10.2021
https://doi.org/10.30855/gjeb.2021.7.3.002

Öz

Dış ticaretin yaygınlaşması ile birlikte hizmet sektöründe de önemli ölçüde gelişmeler olmuştur. Her ülke ihracat oranlarını yükseltebilmek için bazı teşvikler uygulamaktadır. Türkiye de ihracat yapan firmalara yönelik bazı vergi teşvikleri sağlamıştır. Bu teşviklerden en önemlisini ihracata yönelik Katma Değer Vergisi istisnası oluşturmaktadır. Katma Değer Vergisi mal ve hizmet teslimi ile nihai tüketiciye yüklenen bir vergi türüdür. Aynı zamanda, Katma Değer Vergisi Türkiye’de tahsil olunan vergiler arasında önemli bir orana sahip bir tüketim vergisidir. Diğer taraftan, Türkiye için en önemli dış ticaret kalemlerinden birisi turizm gelirleridir. Son yıllarda “sağlık turizmi” faaliyetleri Türkiye’de oldukça ivme kazanmıştır. Bu sektörün gelişmesi için 7104 sayılı Kanun ile birlikte 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesine (l) bendi eklenmek suretiyle, Türkiye’de yabacılara verilen sağlık hizmetlerinde KDV istisnası düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemenin gerekçesi; sağlık turizmini teşvik etmek, canlandırmak ve sağlık sistemini ekonominin güçlü bir parçası haline getirerek ülkeye döviz girişini sağlamaktır. Bu çalışmada, yabancılara verilen sağlık hizmeti istisnasının kapsamı, özellikleri ve uygulamada yaşanan sorunlara bağlı olarak ortaya konulan öneriler ele alınmıştır.

Kaynakça

 • 19 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (2018). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 06.07.2018. Sayısı: 30478.
 • Bulut, A. ve Şengül, H. (2019). Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3(1):45-62. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarad/issue/60062/747595
 • Burtan Doğan, B. ve Aslan, A. (2019). Türkiye'de Sağlık Turizminin Mevcut Durumu ve Ülke Ekonomisine Katkıları, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.9, S.18, 390-418. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/868582
 • Edinsel, S. ve Adıgüzel, O. (2014). Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 167-190. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/382312
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, (2020). Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı 12.06.2020 tarih ve E.87824 sayılı Erişim: 11.02.2021 https://www.gib.gov.tr/node/145273 Gelir Vergisi Kanunu (1961). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 06.01.1961. Sayısı: 10700. Numarası: 193.
 • Gümüş, S. ve Polat, N. (2012). Sağlık Turizminde Pazarlama Değişkenlerine Bir Bakış ve İstanbul Örneği. Hiperlink yayınları. Yayın No:47, İstanbul.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu (1984). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 02.11.1984. Sayısı: 18563. Numarası: 3065.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2018). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 06.04.2018. Sayısı: 30383. Numarası: 7104.
 • KDV Genel Uygulama Tebliği (2014). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 26.04.2014. Sayısı: 28983.
 • Kozak, N., Akoğlan, M. ve Kozak, M. (1997). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, 3. Baskı, Ankara.
 • Kördeve, M.K. (2016). Sağlık Turizmine Genel Bir Bakış ve Türkiye’nin Sağlık Turizmindeki Yeri. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, C.2, S.1, 51-61. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228047
 • Pasaport Kanunu (1950). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.07.1950. Sayısı: 7564. Numarası: 5682.
 • Sağlık Bakanlığı, (2021). Sağlık Turizmi Nedir?, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Erişim: 10.01.2021 https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/Eklenti/10944/0/02pdf.pdf
 • Sülkü, N. (2017). Sağlık Turizminde Türkiye’nin Dünyadaki Yeri ve Potansiyeli. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1):99-133. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272129
 • Swarbrooke, J. and Horner, S. (2007) Consumer behaviour in tourism. 2 edn.Oxford: Butterworth-Heinemann/Elsevier. Retrieved from: https://www.economy.gov.ae/Publications/Consumer%20Behaviour%20in%20Tourism.pdf
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (2021). Vatandaşlarının Ulusal Kimlik Belgeleri ile Ülkemize Girebileceği Ülkelere İlişkin Liste. Erişim: 11.01.2021 http://www.mfa.gov.tr/vatandaslarinin-ulusal-kimlik-belgeleri-ile-ulkemize-girebilecegi-ulkelere-iliskin-liste.tr.mfa
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2021). İstatistik Veri Portalı, Turizm İstatistikleri, Erişim: 11.01.2021 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=egitim-kultur-spor-ve-turizm-105&dil=1
 • Vergi Usul Kanunu (1961). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 10.01.1961. Sayısı: 10703. Numarası: 213.

Value added tax practice in the health tourism services in Turkey

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 203 - 213, 18.10.2021
https://doi.org/10.30855/gjeb.2021.7.3.002

Öz

With the spread of foreign trade, there have been significant developments in the service sector. Every country has some incentives to increase its export rates. Turkey has provided some tax incentives for exporting firms. The most important of these incentives is the value added tax exemption for exports. Value added tax is a type of tax imposed on the final consumer with the delivery of goods and services. At the same time, the value added tax is a consumption tax which constitutes a significant proportion of the tax collected in Turkey. On the other hand, it is one of the most important trade item for Turkey's tourism income. In recent years, “health tourism” activities have gained momentum in Turkey. For the development of this sector, VAT exemption has been arranged for health services provided to foreigners in Turkey by adding subparagraph (l) to the 13th article of the Value Added Tax Law no. 3065 together with the Law No. 7104. The justification of the arrangement is that it encourages and revitalizes health tourism and makes the health system a strong part of the economy and provides foreign currency inflow to the country. In this study, the scope of the health service exemption given to foreigners, its features and recommendations on the problems experienced in practice are discussed.

Kaynakça

 • 19 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (2018). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 06.07.2018. Sayısı: 30478.
 • Bulut, A. ve Şengül, H. (2019). Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3(1):45-62. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarad/issue/60062/747595
 • Burtan Doğan, B. ve Aslan, A. (2019). Türkiye'de Sağlık Turizminin Mevcut Durumu ve Ülke Ekonomisine Katkıları, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.9, S.18, 390-418. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/868582
 • Edinsel, S. ve Adıgüzel, O. (2014). Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 167-190. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/382312
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, (2020). Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı 12.06.2020 tarih ve E.87824 sayılı Erişim: 11.02.2021 https://www.gib.gov.tr/node/145273 Gelir Vergisi Kanunu (1961). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 06.01.1961. Sayısı: 10700. Numarası: 193.
 • Gümüş, S. ve Polat, N. (2012). Sağlık Turizminde Pazarlama Değişkenlerine Bir Bakış ve İstanbul Örneği. Hiperlink yayınları. Yayın No:47, İstanbul.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu (1984). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 02.11.1984. Sayısı: 18563. Numarası: 3065.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2018). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 06.04.2018. Sayısı: 30383. Numarası: 7104.
 • KDV Genel Uygulama Tebliği (2014). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 26.04.2014. Sayısı: 28983.
 • Kozak, N., Akoğlan, M. ve Kozak, M. (1997). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, 3. Baskı, Ankara.
 • Kördeve, M.K. (2016). Sağlık Turizmine Genel Bir Bakış ve Türkiye’nin Sağlık Turizmindeki Yeri. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, C.2, S.1, 51-61. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228047
 • Pasaport Kanunu (1950). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.07.1950. Sayısı: 7564. Numarası: 5682.
 • Sağlık Bakanlığı, (2021). Sağlık Turizmi Nedir?, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Erişim: 10.01.2021 https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/Eklenti/10944/0/02pdf.pdf
 • Sülkü, N. (2017). Sağlık Turizminde Türkiye’nin Dünyadaki Yeri ve Potansiyeli. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1):99-133. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272129
 • Swarbrooke, J. and Horner, S. (2007) Consumer behaviour in tourism. 2 edn.Oxford: Butterworth-Heinemann/Elsevier. Retrieved from: https://www.economy.gov.ae/Publications/Consumer%20Behaviour%20in%20Tourism.pdf
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (2021). Vatandaşlarının Ulusal Kimlik Belgeleri ile Ülkemize Girebileceği Ülkelere İlişkin Liste. Erişim: 11.01.2021 http://www.mfa.gov.tr/vatandaslarinin-ulusal-kimlik-belgeleri-ile-ulkemize-girebilecegi-ulkelere-iliskin-liste.tr.mfa
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2021). İstatistik Veri Portalı, Turizm İstatistikleri, Erişim: 11.01.2021 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=egitim-kultur-spor-ve-turizm-105&dil=1
 • Vergi Usul Kanunu (1961). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 10.01.1961. Sayısı: 10703. Numarası: 213.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih PEKŞEN (Sorumlu Yazar)
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
0000-0003-4246-3460
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Pekşen, F. (2021). Türkiye'de sunulan sağlık turizmi hizmetlerinde katma değer vergisi uygulaması . Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 7 (3) , 203-213 . DOI: 10.30855/gjeb.2021.7.3.002
22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.