Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İnsani gelişmenin finansal gelişme üzerindeki etkisi: APEC ülkeleri üzerine bir uygulama

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 226 - 236, 18.10.2021
https://doi.org/10.30855/gjeb.2021.7.3.004

Öz

Son yıllarda ülkelerin insani gelişme düzeyi bakımından yükselmesinin finansal gelişme düzeyini etkilediği yönünde oldukça yaygın bir kanı vardır. Aralarındaki bu ilişki araştırmacıların ilgilendiği konular arasında yer almaya başlamıştır. Araştırmanın amacı, 19 APEC ülkesi için 2009 - 2018 dönemine ait verilerle insani gelişmenin finansal gelişme üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada altı iyi yönetişim göstergesinin (politik istikrar, hesap verebilirlik, hükümetin etkinliği, düzenlemelerin kalitesi, yolsuzluğun önlenmesi, hukukun üstünlüğü) ortalaması kontrol değişkeni olarak kullanılmış ve dinamik panel veri analiz yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucuna göre insani gelişme endeksinin finansal gelişme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu bulgusu elde edilirken, kontrol değişken olarak kullanılan iyi yönetişim göstergesinin de finansal gelişme üzerindeki etkisinin pozitif ve istatistiki bakımdan anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla uygun yatırım ikliminin en önemli unsuru olan finansal gelişme, kalkınmışlığı olumlu yönde etkilemektedir. Bu çerçevede insani gelişme düzeyi ve iyi yönetişim arttıkça finansal gelişmenin de artacağı beklenmektedir.

Kaynakça

 • Abdelaziz, H. ve Helmi, H. (2019). Financial development and human development: A non-linear analysis for oilexporting and oil-importing countries in MENA region. Economics Bulletin, 39(4), 2484-2498.
 • Akhmat, G., Zaman, K. ve Shukui, T. (2013). Impact of financial development on SAARC’S human development. Quality & Quantity, 48(5), 2801-2816.
 • Andrianova, S. ve Demetriades, P. (2008). Sources and effectiveness of financial development: What we know and what we need to know. (Eds. B. Guha-Khasnobis, G. Mavrotas), United Nations Universty: Palgrave Macmillan. 10-12.
 • Arellano, M. ve Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
 • Arellano, M. ve Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
 • Arellano, M. (2003). Panel data econometrics. England: Oxford University Press.
 • Arora, R. U. (2012). Financial inclusion and human capital in developing Asia: The Australian connection. Third World Quarterly, 33(1), 177-197.
 • Blundell, R. ve Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87, 115-143.
 • Chhorn, T. ve Chhorn, D. (2017). Modelling linkage of globalization and financial development to human development in CLMV region. MPRA Paper No. 84878, 1-24.
 • Filippidis, I. ve Katrakilidis, C. (2015). Finance, institutions and human development: Evidence from developing countries. Economic research-Ekonomska istraživanja, 28(1), 1018-1033.
 • Gümüş, E. (2020). OECD ülkelerinde insani gelişme ve finansal gelişme endeksleri ile sigortacılık prim üretimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Troyacademy, 5(1), 149-172.
 • Hatemi-J, A. ve Shamsuddin, M. (2016). The causal ınteraction between financial development and human development in Bangladesh. Applied Economics Letters, 23(14), 995-998.
 • Kaya, A. (2017). Finansal piyasalardaki gelişmelerin insani gelişmişlik üzerine etkisi: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 20, 169-180.
 • Koç, S., Şenol, Z. ve Karaca, S. S. (2016). Finansal gelişmişliği etkileyen makroekonomik faktörlerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler örnekleminde analizi: 2000-2012. Journal of Economics, Finance and Accounting, 3(4), 299-319.
 • Ostojic, S. (2013). Financial development and human development in the European Union. Theses and Dissertations. The University of North Dakota, Grand Forks, North Dakota.
 • Özpolat, A. ve Özsoy, F. N. (2016). The relationship between financial development and human development in OECD countires: A panel causality test. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society” – 9-10 December 2016, Zagreb, Croatia 181-190.
 • Sehrawat, M. ve Giri, A. K. (2014). The relationship between financial development indicators and human development in India. International Journal of Social Economics, 41(12), 1194-1208.
 • Svirydzenka, K. (2016). Introducing a new broad-based index of financial development. IMF Working Paper, 1-42.
 • Şenol, Z. (2019). Finansal gelişim ile insani gelişim arasındaki ilişki: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(2), 341-358.
 • Tatoğlu Yerdelen, F. (2018). İleri panel veri analizi Stata uygulamalı. İstanbul: Beta Yayımcılık.
 • Tekin, B. (2019). Ülkelerin temel insani gelişmişlik göstergeleri ile finansal gelişmişlik ilişkisi: Gelişen ülkeler üzerine bir uygulama. 3rd International Management and Social Sciences Conference, November 2-4, 2019, İstanbul / Turkey, 149-162.
 • Tekin, B. ve Gör, Y. (2019). Finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkileri. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1-16.
 • Tekin, B. (2020). The nexus between financial development and human development: The case of developing countries. Journal of Emerging Economies & Islamic Research, 8(2), 73 - 87.

The impact of human development on financial development: The case of APEC countries

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 226 - 236, 18.10.2021
https://doi.org/10.30855/gjeb.2021.7.3.004

Öz

In recent years, there is a widespread belief that higher human development index score affects the level of financial development, and this relationship between them has been among the issues that researchers are interested. The aim of the study is to analyze the impact of human development on financial development for the period 2009-2018 for 19 APEC countries. In this study, the average of six good governance indicators (political stability, accountability, government efficiency, quality of regulations, prevention of corruption, rule of law) were used as control variables and dynamic panel data analysis was applied. According to the results of the study, while the human development index has a positive and significant effect on financial development, the effect of the good governance indicator used as the control variable on financial development is positive and statistically significant. Therefore, financial development, which is the most important factor of a favorable investment climate, positively affects development. In this context, it is expected that financial development will increase as the level of human development and good governance increase.

Kaynakça

 • Abdelaziz, H. ve Helmi, H. (2019). Financial development and human development: A non-linear analysis for oilexporting and oil-importing countries in MENA region. Economics Bulletin, 39(4), 2484-2498.
 • Akhmat, G., Zaman, K. ve Shukui, T. (2013). Impact of financial development on SAARC’S human development. Quality & Quantity, 48(5), 2801-2816.
 • Andrianova, S. ve Demetriades, P. (2008). Sources and effectiveness of financial development: What we know and what we need to know. (Eds. B. Guha-Khasnobis, G. Mavrotas), United Nations Universty: Palgrave Macmillan. 10-12.
 • Arellano, M. ve Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
 • Arellano, M. ve Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
 • Arellano, M. (2003). Panel data econometrics. England: Oxford University Press.
 • Arora, R. U. (2012). Financial inclusion and human capital in developing Asia: The Australian connection. Third World Quarterly, 33(1), 177-197.
 • Blundell, R. ve Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87, 115-143.
 • Chhorn, T. ve Chhorn, D. (2017). Modelling linkage of globalization and financial development to human development in CLMV region. MPRA Paper No. 84878, 1-24.
 • Filippidis, I. ve Katrakilidis, C. (2015). Finance, institutions and human development: Evidence from developing countries. Economic research-Ekonomska istraživanja, 28(1), 1018-1033.
 • Gümüş, E. (2020). OECD ülkelerinde insani gelişme ve finansal gelişme endeksleri ile sigortacılık prim üretimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Troyacademy, 5(1), 149-172.
 • Hatemi-J, A. ve Shamsuddin, M. (2016). The causal ınteraction between financial development and human development in Bangladesh. Applied Economics Letters, 23(14), 995-998.
 • Kaya, A. (2017). Finansal piyasalardaki gelişmelerin insani gelişmişlik üzerine etkisi: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 20, 169-180.
 • Koç, S., Şenol, Z. ve Karaca, S. S. (2016). Finansal gelişmişliği etkileyen makroekonomik faktörlerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler örnekleminde analizi: 2000-2012. Journal of Economics, Finance and Accounting, 3(4), 299-319.
 • Ostojic, S. (2013). Financial development and human development in the European Union. Theses and Dissertations. The University of North Dakota, Grand Forks, North Dakota.
 • Özpolat, A. ve Özsoy, F. N. (2016). The relationship between financial development and human development in OECD countires: A panel causality test. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society” – 9-10 December 2016, Zagreb, Croatia 181-190.
 • Sehrawat, M. ve Giri, A. K. (2014). The relationship between financial development indicators and human development in India. International Journal of Social Economics, 41(12), 1194-1208.
 • Svirydzenka, K. (2016). Introducing a new broad-based index of financial development. IMF Working Paper, 1-42.
 • Şenol, Z. (2019). Finansal gelişim ile insani gelişim arasındaki ilişki: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(2), 341-358.
 • Tatoğlu Yerdelen, F. (2018). İleri panel veri analizi Stata uygulamalı. İstanbul: Beta Yayımcılık.
 • Tekin, B. (2019). Ülkelerin temel insani gelişmişlik göstergeleri ile finansal gelişmişlik ilişkisi: Gelişen ülkeler üzerine bir uygulama. 3rd International Management and Social Sciences Conference, November 2-4, 2019, İstanbul / Turkey, 149-162.
 • Tekin, B. ve Gör, Y. (2019). Finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkileri. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1-16.
 • Tekin, B. (2020). The nexus between financial development and human development: The case of developing countries. Journal of Emerging Economies & Islamic Research, 8(2), 73 - 87.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rabia EFEOĞLU (Sorumlu Yazar)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2515-1553
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Efeoğlu, R. (2021). İnsani gelişmenin finansal gelişme üzerindeki etkisi: APEC ülkeleri üzerine bir uygulama . Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 7 (3) , 226-236 . DOI: 10.30855/gjeb.2021.7.3.004
22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.