Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OECD ülkelerinde vergi takozunun kadın ve erkek istihdamına etkilerinin panel veri yöntemi ile analizi

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 179 - 202, 18.02.2022
https://doi.org/10.30855/gjeb.2022.8.1.012

Öz

Bu çalışmada OECD ülkelerinde vergi takozunun kadın ve erkek istihdamı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 36 OECD üyesi ülkenin 2000-2019 dönemi için vergi takozu göstergeleri ile toplam istihdam, kadın istihdamı ve erkek istihdamı arasındaki ilişkiler panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Modellerde büyüme, yatırım düzeyi, kamu kesimi büyüklüğü, hizmet sektörü ve EPL endeksi göstergeleri kontrol değişken olarak kullanılmıştır. Sekiz farklı ortalama vergi takozu göstergesi için de tahmin edilen modellerden elde edilen bulgular; ortalama ücretin altında gelir elde edenler üzerindeki vergi takozu ile istihdam arasındaki ilişkinin negatif yönlü olsa da anlamsız olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, gelir düzeyi arttıkça esnekliğin de arttığını, başka bir deyişle düşük gelir düzeylerinde emek arzının esnek olmadığını göstermektedir. Ortalama ve üstü ücret geliri elde eden bekar bireyler üzerindeki vergi takozunun kadın istihdamı üzerindeki negatif etkisi, erkek istihdamı üzerindeki negatif etkisinden daha yüksektir. Evli ve çocuklu olup, iki kişinin de çalıştığı çiftlerde de vergi takozunun kadın istihdamı üzerindeki negatif etkisinin daha fazla olduğu bulgusu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak ailenin mali imkanları elverdiği ölçüde çocuklu ailelerde kadın istihdamı, erkek istihdamına kıyasla vergi ve benzeri yükümlülüklerin getirdiği yükten daha fazla etkilenmektedir.

Kaynakça

 • Akalin, G. (2021). OECD ülkelerinde vergi takozu ve işsizlik ilişkisi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 7(1), 37-49.
 • Akgül Yılmaz, G. (2017) (Ed.). Çalışma hayatında kadın. Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, İstanbul.
 • Akgül Yılmaz, G. (2020). Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı (International Sustainability Living Conference), Rating Academy, 24-26 Aralık 2020.
 • Akgül Yılmaz, G. ve Nalbant Efe (2020). Vergi takozunun istihdam üzerindeki etkileri: OECD ülkeleri karşılaştırmalı analizi. Doğrusöz, B.; Güner, A. ve Akgül Yılmaz, G. (Ed.). Güncel maliye tartışmaları-3. Dr. Veysi Seviğ’e armağan (49-86). İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Alesina, A.; Ichino, A. ve Karabarbounis, L. (2011). Gender-based taxation and the division of family chores. American Economic Journal: Economic Policy, 3, 1–40.
 • Atoyan, R. ve Rahman, J. (2017). Western Balkans: increasing women’s role in the economy. IMF Working Paper, WP/17/194.
 • Attinasi, M. G.; Berardini, F.; Stefani, R. ve Osterloh, S. (2016). The effects of labour income taxes on labour market performance: an empirical analysis. Erişim Adresi: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2016-current-issues-fiscal-policy/Attinasi_Berardini_DeStefani_Osterloh.pdf
 • Baltagi, B. H. (2021). Econometric analysis of panel data (sixth edition). Switzerland: Springer.
 • Bassanini, A. ve Duval, R. (2006). Employment patterns in OECD countries: reassessing the role of policies and institutions. OECD Economics Department Working Papers, No. 486.
 • Christiansen, L.; Lin, H.; Pereira, J.; Topalova, P. ve Turk, R. (2016). Individual choice or policies? drivers of female employment in Europe. IMF Working Paper, WP/16/49.
 • Connoly, S. ve Munro, A. (1999). Economics of the public sector. London: Prentice Hall Europe.
 • Dolenc, P. ve Laporsek, D. (2010). Tax wedge on labour and its effect on employment growth in the European Union. Prague Economic Papers, 4, 344-358.
 • Dolenc, P. ve Laporsek, D. (2012). Labour taxation and its impact on employment growth. Managing Global Transitions, 10(3), 301-318.
 • Eurostat, Employment rates by sex, age and citizenship. Erişim, 30 Ekim 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsq_ergan/default/bar?lang=en
 • Gal, P. ve Theising, A. (2015). The macroeconomic impact of structural policies on labour market outcomes in OECD countries: a reassessment. OECD Economics Department Working Papers No. 1271.
 • Gora, M.; Radziwi, A.; Sowa, A. ve Walewski, M. (2006). Tax wedge and skills: case of Poland in international perspective. Warsaw: CASE (Cente for Social and Economics Research) Reports, No. 64.
 • Grigoli, F., Koczan, Z. ve Tapalova, P. (2018). Drivers of labour force participation in advanced economies: macro and micro evidence. IMF Working Paper, WP/18/150.
 • Hair, J. F., Ringle, C. M. ve Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271.
 • IMF (2021). Government Finance Statistics. Erişim Adresi: https://data.imf.org/?sk=3C005430-5FDC-4A07-9474-64D64F1FB3DC
 • İlalan, İ. (2017). OECD ülkelerinde kadın işgücüne katılımı: ekonomik kalkınma ve vergi yükü açısından analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karadeniz, O. ve Yılmaz, H. H. (2018) İş dünyasında kadın. Sorunlar, çözümler, öneriler, cilt III. İstanbul: Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED).
 • Keane, M. (2011). Labor supply and taxes: a survey. Journal of Economic Literature, 49, 961-1075.
 • Kelly, S.; Watt, A.; Hardie, N. ve Lawson, J. (2021). A woman’s place. Disentangling the drivers of labour force participation by sex- a cross country study. Erişim, 25 Ağustos 2021, https://www.readkong.com/page/disentangling-the-disentangling-the-drivers-of-labour-force-9818764
 • Kutbay, H.; Gerede, C. ve Aksoy, E. (2018). Asgari ücret üzerindeki vergi takozunun işsizliğe etkisi. Vergi Raporu, 224, 96-114.
 • Myles, G. D. (2009). Economic growth and the role of taxation- disaggregate data. OECD Economics Department Working Papers, No. 715.
 • O’Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. Quality & Quantity, 41(5), 673-690.
 • OECD (2021a). Tax wedge database. Erişim Adresi: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=AWCOMP&lang=en
 • OECD (2021b). Indicators of employment protection legislation. Erişim Adresi: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EPL_OV
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics, No. 0435.
 • Ramsey, F. P. (1927). A contribution to the theory of taxation. Economic Journal, 37(145), 47-61.
 • Thévenon, O. (2013). Drivers of female labour force participation in the OECD. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 145.
 • Todorevic, J. D.; Dordevic, M. ve Ristic, M. (2018). The tax wedge as the determinant of unemployment: a comparative overview of OECD countries and Serbia. 49th International Scientific Conference Quantitative and Qualitative Analysis in Economics. Erişim Adresi: http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2018-07.pdf
 • Topal, M. H. ve Bölükbaş, M. (2020). OECD ülkelerinde vergi takozunun emek piyasası ve üretim üzerindeki etkileri. Vergi Raporu, 253, 150-181.
 • Trpeski, P. ve Tashevska, B. (2012). Labour tax wedge in the Republic of Macedonia-trends and international comparison. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 14(2), 571-585.
 • Tunehed, P. (2019). Labor taxation and its effect on employment. A study of labor taxation in 13 countries. UMEA Universitat, Master of Science in Economics, Master Thesis. Erişim Adresi: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1427560/FULLTEXT01.pdf
 • Velasquez, A. ve Vtyurina, S. (2019). How does taxation affect hours worked in EU new member states? IMF Working Paper, WP/19/130.
 • Vork, A.; Leetmaa, R.; Paulus, A. ve Anspal, S. (2007). Tax-benefit systems in the new member states and their impact on labour supply and employment. PRAXIS Center for Policy Studies, Working Paper, No:26, 2007.
 • World Bank (2021). World development indicators, employment to population ratio 15+, (%) (modeled ILO estimate). Erişim Adresi: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2018a). Panel veri ekonometrisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2018b). Panel zaman serileri analizi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Zimcik, P. (2017). Tax wedge in OECD countries- a new evidence. International Scientific Conference Economic Policy in Global Enviroment, Ostravica, Czech Republic, 2017.

Analysis of the effects of tax wedge on female and male employment in OECD countries by panel data method

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 179 - 202, 18.02.2022
https://doi.org/10.30855/gjeb.2022.8.1.012

Öz

In this study, it is aimed to compare the effects of tax wedge on female and male employment in the OECD countries. Between the period 2000-2019, for 36 OECD countries, the relationship between tax wedge indicators and total employment, female employment and male employment were examined by panel data analysis method. Growth, investment level, public sector size, service sector and EPL index indicators were used as control variables in the models. Findings obtained from models estimated with eight different average tax wedge indicators; showed that the relationship between the tax wedge on those earning less than the average wage and employment is insignificant, even if it is negative. This finding shows that as income level increases, elasticity also increases; in other words, labor supply is inelastic at low income levels. The negative effect of the tax wedge for single individuals who earn average and above wage income is higher on female employment compared to the negative effect on male employment. It is found that the negative effect of tax wedge on female employment is higher in couples who are married, have children and both work. As a result, to the extent that the family's financial possibilities allow, female employment in families with children is affected more by the burden of taxes and similar obligations compared to male employment.

Kaynakça

 • Akalin, G. (2021). OECD ülkelerinde vergi takozu ve işsizlik ilişkisi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 7(1), 37-49.
 • Akgül Yılmaz, G. (2017) (Ed.). Çalışma hayatında kadın. Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, İstanbul.
 • Akgül Yılmaz, G. (2020). Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı (International Sustainability Living Conference), Rating Academy, 24-26 Aralık 2020.
 • Akgül Yılmaz, G. ve Nalbant Efe (2020). Vergi takozunun istihdam üzerindeki etkileri: OECD ülkeleri karşılaştırmalı analizi. Doğrusöz, B.; Güner, A. ve Akgül Yılmaz, G. (Ed.). Güncel maliye tartışmaları-3. Dr. Veysi Seviğ’e armağan (49-86). İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Alesina, A.; Ichino, A. ve Karabarbounis, L. (2011). Gender-based taxation and the division of family chores. American Economic Journal: Economic Policy, 3, 1–40.
 • Atoyan, R. ve Rahman, J. (2017). Western Balkans: increasing women’s role in the economy. IMF Working Paper, WP/17/194.
 • Attinasi, M. G.; Berardini, F.; Stefani, R. ve Osterloh, S. (2016). The effects of labour income taxes on labour market performance: an empirical analysis. Erişim Adresi: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2016-current-issues-fiscal-policy/Attinasi_Berardini_DeStefani_Osterloh.pdf
 • Baltagi, B. H. (2021). Econometric analysis of panel data (sixth edition). Switzerland: Springer.
 • Bassanini, A. ve Duval, R. (2006). Employment patterns in OECD countries: reassessing the role of policies and institutions. OECD Economics Department Working Papers, No. 486.
 • Christiansen, L.; Lin, H.; Pereira, J.; Topalova, P. ve Turk, R. (2016). Individual choice or policies? drivers of female employment in Europe. IMF Working Paper, WP/16/49.
 • Connoly, S. ve Munro, A. (1999). Economics of the public sector. London: Prentice Hall Europe.
 • Dolenc, P. ve Laporsek, D. (2010). Tax wedge on labour and its effect on employment growth in the European Union. Prague Economic Papers, 4, 344-358.
 • Dolenc, P. ve Laporsek, D. (2012). Labour taxation and its impact on employment growth. Managing Global Transitions, 10(3), 301-318.
 • Eurostat, Employment rates by sex, age and citizenship. Erişim, 30 Ekim 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsq_ergan/default/bar?lang=en
 • Gal, P. ve Theising, A. (2015). The macroeconomic impact of structural policies on labour market outcomes in OECD countries: a reassessment. OECD Economics Department Working Papers No. 1271.
 • Gora, M.; Radziwi, A.; Sowa, A. ve Walewski, M. (2006). Tax wedge and skills: case of Poland in international perspective. Warsaw: CASE (Cente for Social and Economics Research) Reports, No. 64.
 • Grigoli, F., Koczan, Z. ve Tapalova, P. (2018). Drivers of labour force participation in advanced economies: macro and micro evidence. IMF Working Paper, WP/18/150.
 • Hair, J. F., Ringle, C. M. ve Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271.
 • IMF (2021). Government Finance Statistics. Erişim Adresi: https://data.imf.org/?sk=3C005430-5FDC-4A07-9474-64D64F1FB3DC
 • İlalan, İ. (2017). OECD ülkelerinde kadın işgücüne katılımı: ekonomik kalkınma ve vergi yükü açısından analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karadeniz, O. ve Yılmaz, H. H. (2018) İş dünyasında kadın. Sorunlar, çözümler, öneriler, cilt III. İstanbul: Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED).
 • Keane, M. (2011). Labor supply and taxes: a survey. Journal of Economic Literature, 49, 961-1075.
 • Kelly, S.; Watt, A.; Hardie, N. ve Lawson, J. (2021). A woman’s place. Disentangling the drivers of labour force participation by sex- a cross country study. Erişim, 25 Ağustos 2021, https://www.readkong.com/page/disentangling-the-disentangling-the-drivers-of-labour-force-9818764
 • Kutbay, H.; Gerede, C. ve Aksoy, E. (2018). Asgari ücret üzerindeki vergi takozunun işsizliğe etkisi. Vergi Raporu, 224, 96-114.
 • Myles, G. D. (2009). Economic growth and the role of taxation- disaggregate data. OECD Economics Department Working Papers, No. 715.
 • O’Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. Quality & Quantity, 41(5), 673-690.
 • OECD (2021a). Tax wedge database. Erişim Adresi: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=AWCOMP&lang=en
 • OECD (2021b). Indicators of employment protection legislation. Erişim Adresi: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EPL_OV
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics, No. 0435.
 • Ramsey, F. P. (1927). A contribution to the theory of taxation. Economic Journal, 37(145), 47-61.
 • Thévenon, O. (2013). Drivers of female labour force participation in the OECD. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 145.
 • Todorevic, J. D.; Dordevic, M. ve Ristic, M. (2018). The tax wedge as the determinant of unemployment: a comparative overview of OECD countries and Serbia. 49th International Scientific Conference Quantitative and Qualitative Analysis in Economics. Erişim Adresi: http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2018-07.pdf
 • Topal, M. H. ve Bölükbaş, M. (2020). OECD ülkelerinde vergi takozunun emek piyasası ve üretim üzerindeki etkileri. Vergi Raporu, 253, 150-181.
 • Trpeski, P. ve Tashevska, B. (2012). Labour tax wedge in the Republic of Macedonia-trends and international comparison. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 14(2), 571-585.
 • Tunehed, P. (2019). Labor taxation and its effect on employment. A study of labor taxation in 13 countries. UMEA Universitat, Master of Science in Economics, Master Thesis. Erişim Adresi: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1427560/FULLTEXT01.pdf
 • Velasquez, A. ve Vtyurina, S. (2019). How does taxation affect hours worked in EU new member states? IMF Working Paper, WP/19/130.
 • Vork, A.; Leetmaa, R.; Paulus, A. ve Anspal, S. (2007). Tax-benefit systems in the new member states and their impact on labour supply and employment. PRAXIS Center for Policy Studies, Working Paper, No:26, 2007.
 • World Bank (2021). World development indicators, employment to population ratio 15+, (%) (modeled ILO estimate). Erişim Adresi: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2018a). Panel veri ekonometrisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2018b). Panel zaman serileri analizi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Zimcik, P. (2017). Tax wedge in OECD countries- a new evidence. International Scientific Conference Economic Policy in Global Enviroment, Ostravica, Czech Republic, 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gözde NALBANT EFE> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4651-2007
Türkiye


Gülay AKGÜL YILMAZ>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0677-7841
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 17 Şubat 2022
Yayımlanma Tarihi 18 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Nalbant Efe, G. & Akgül Yılmaz, G. (2022). OECD ülkelerinde vergi takozunun kadın ve erkek istihdamına etkilerinin panel veri yöntemi ile analizi . Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 8 (1) , 179-202 . DOI: 10.30855/gjeb.2022.8.1.012
22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.