PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE IMAGE of BIRD and FLOWER in THE CONTEXT of THE HAYAT GUZELDIR in MUSTAFA KUTLU STORY

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, 123 - 140, 01.06.2018
https://doi.org/10.19129/sbad.348

Öz

Bird and flower has an important place in Turkish culture and society from past to present. From the point of the ancient Turkish culture/living to contemporary world, birds and flowers draw attention in terms of affecting people life and guiding it. Mustafa Kutlu who is one of the significant authors of the modern Turkish story, is leading figure that gives place to birds and flowers in his works. Kutlu frequently resorts to this two element in terms of recalling the meaning of human life and making the life beautiful. In this article, Kutlu examines the short stories of the book Hayat Guzeldir in the context of bird and flower. In this article, primarily the image and its usage is emphasized and the value of birds and flowers in Turkish culture is stated. Then, the reflection of birds and flowers‟ image to Kutlu‟s wording is included in an evaluation that comprises other works. After that, 21 short stories in Life is Beautiful are examined around bird and flower image. By putting emphasis on transfer of this two image, contribution to point of view, it is interrogated the reasons why the author gives place to bird and flower element. The usage of this two element is commented in the context of themes and characters. It is possible to say that both the bird and flower image is intensely used when looked at short stories in general. The author especially brings forward the flowers and birds in the interaction of human between nature and animals. He imaginatively gives places of this two element in terms of making human life beautiful, reminding of being good people and intuiting the elegance of life

Kaynakça

 • Abasıyanık, S. F. (2002). Son Kuşlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ali, S. (2016). Değirmen, İstanbul: Yapı KrediYayınları.
 • Atasü, E. (2003). İmgelerin İzi, İstanbul: Can Yayınları.
 • Aydın Özer, E (2014). “Orhan Veli‟de Öykü, Sait Faik‟te Şiir”, Türk Dili, S. 107, s. 143–
 • Ayvazoğlu, B. (1997). Güller Kitabı, İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Batur, E. (2000). Başkalaşımlar, I-X, X-XX, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Boynukara H. (1997). Modern Eleştiri Terimleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Burnett, R. (2012). İmgeler Nasıl Düşünür?, (Çev. G. Pusar), 2. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cevizci, A. (2000). Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Demiralp, O. (2004). “İmaj Değil, İmge” Kitaplık, S. 74, s. 75.
 • Friedman, N. (2004). “İmge”, (Çev. K. Atakay), Kitaplık, S. 74, s. 80-89.
 • Kaplan, M. (1997). Hikâye Tahlilleri, (6. Baskı), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Korkmaz, R. (2002). İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kutlu, M. (1999). “Kuş Sesleri”, Yeni Şafak, 24 Şubat.
 • Kutlu, M. (2016). Hayat Güzeldir, (10. Baskı), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kutlu, M. (2016). Yoksulluk İçimizde, (19. Baskı), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Lekesiz, Ö. (2001). Yeni Türk Edebiyatında Öykü 4, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Leppert, R. (2009). “Sanatta Anlamın Görüntüsü & İmgelerin Toplumsal İşlevi”, (Çev. İ. Türkmen), 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Özdenören R. (2011), Yazı, İmge ve Gerçeklik, 3. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Ponty, M. M. (2012). Göz ve Tin, (Çev. A. Sosyal), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Ponty, M. M. (2010). Algılanan Dünya, (Çev. Ö. Aygün), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sartre, J. P. (2009). İmgelem, (Çev. A. Tümertekin), 2. Baskı, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Şakar, C. (2012). İmge, Gerçeklik ve Kültür, İstanbul: Onur Kitaplığı.
 • Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Ankara: TDK Yayınları.
 • Timuçin, A. (2003). Estetik, İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Tosun, N. (1999). Hayat ve Öykü, Ankara: Hece Yayınları.
 • Tosun, N. (2004). Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Yıldırım, E (2007). Mustafa Kutlu Hikâyeciliği, Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Yılmaz, E. B. (2011). “Hikâye ve Romanlarda Sembol Dilinin Görüntüleri Üzerine BirXDeğerlendirme”, Bilig, S. 56, s. 45-56.
 • Yücel, H. (2013). İmgeden Yoruma, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, 123 - 140, 01.06.2018
https://doi.org/10.19129/sbad.348

Öz

Türk kültürü ve toplumunda geçmişten bugüne kuş ve çiçek önemli bir yer tutmaktadır. Eski Türk kültüründen/yaşantısından bugünün modern dünyasına kuşlar ve çiçekler insan hayatını etkileyen, kimi açılardan yönlendiren unsurlar olarak dikkat çekerler. Modern Türk hikâyeciliğinin önemli yazarlarından olan Mustafa Kutlu, kuşlara ve çiçeklere eserlerinde yer veren isimlerin başında gelmektedir. Kutlu, özellikle hayatı güzelleştirmesi ve insana yaşamın anlamını hatırlatması bakımından bu iki ögenin kullanımına sıklıkla başvurmaktadır. Bu makalede, Kutlu‟nun Hayat Güzeldir eserinde yer alan kısa hikâyeleri, kuş ve çiçek imgesi etrafında incelenmiştir. Yazıda öncelikle imge, hikâyede imgenin kullanımı üzerinde durulmuş, kuşların ve çiçeklerin Türk kültürü ve edebiyatındaki yerine değinilmiştir. Daha sonra kuş ve çiçek imgesinin Kutlu‟nun kalemine yansımalarına diğer eserlerini de kapsayan bir değerlendirme içinde yer verilmiştir. Ardından Hayat Güzeldir kitabındaki 21 kısa hikâye kuş ve çiçek imgesi etrafında incelenmiştir. Bu iki imgenin hikâyelerin aktarımına, bakış açısına katkısına değinilerek yazarın kuş ve çiçek ögelerine yer vermesinin nedenleri sorgulanmıştır. Temalar ve kişiler bağlamında bu iki imgenin kullanımları yorumlanmıştır. Hayat Güzeldir’deki kısa hikâyelerin geneline bakıldığında hem kuş hem de çiçek imgesinin yoğun bir şekilde kullanıldığını söylemek mümkündür. Yazar, özellikle insanın tabiatla ve hayvanlarla etkileşiminde kuşları ve çiçekleri öne çıkarmaktadır. Bu iki ögeye insan yaşamını güzelleştirmesi, iyi insan olmayı anımsatması ve incelikleri sezdirmesi bakımından imgesel yönüyle yer vermektedir.

Kaynakça

 • Abasıyanık, S. F. (2002). Son Kuşlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ali, S. (2016). Değirmen, İstanbul: Yapı KrediYayınları.
 • Atasü, E. (2003). İmgelerin İzi, İstanbul: Can Yayınları.
 • Aydın Özer, E (2014). “Orhan Veli‟de Öykü, Sait Faik‟te Şiir”, Türk Dili, S. 107, s. 143–
 • Ayvazoğlu, B. (1997). Güller Kitabı, İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Batur, E. (2000). Başkalaşımlar, I-X, X-XX, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Boynukara H. (1997). Modern Eleştiri Terimleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Burnett, R. (2012). İmgeler Nasıl Düşünür?, (Çev. G. Pusar), 2. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cevizci, A. (2000). Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Demiralp, O. (2004). “İmaj Değil, İmge” Kitaplık, S. 74, s. 75.
 • Friedman, N. (2004). “İmge”, (Çev. K. Atakay), Kitaplık, S. 74, s. 80-89.
 • Kaplan, M. (1997). Hikâye Tahlilleri, (6. Baskı), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Korkmaz, R. (2002). İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kutlu, M. (1999). “Kuş Sesleri”, Yeni Şafak, 24 Şubat.
 • Kutlu, M. (2016). Hayat Güzeldir, (10. Baskı), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kutlu, M. (2016). Yoksulluk İçimizde, (19. Baskı), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Lekesiz, Ö. (2001). Yeni Türk Edebiyatında Öykü 4, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Leppert, R. (2009). “Sanatta Anlamın Görüntüsü & İmgelerin Toplumsal İşlevi”, (Çev. İ. Türkmen), 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Özdenören R. (2011), Yazı, İmge ve Gerçeklik, 3. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Ponty, M. M. (2012). Göz ve Tin, (Çev. A. Sosyal), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Ponty, M. M. (2010). Algılanan Dünya, (Çev. Ö. Aygün), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sartre, J. P. (2009). İmgelem, (Çev. A. Tümertekin), 2. Baskı, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Şakar, C. (2012). İmge, Gerçeklik ve Kültür, İstanbul: Onur Kitaplığı.
 • Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Ankara: TDK Yayınları.
 • Timuçin, A. (2003). Estetik, İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Tosun, N. (1999). Hayat ve Öykü, Ankara: Hece Yayınları.
 • Tosun, N. (2004). Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Yıldırım, E (2007). Mustafa Kutlu Hikâyeciliği, Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Yılmaz, E. B. (2011). “Hikâye ve Romanlarda Sembol Dilinin Görüntüleri Üzerine BirXDeğerlendirme”, Bilig, S. 56, s. 45-56.
 • Yücel, H. (2013). İmgeden Yoruma, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yaşar ŞİMŞEK>
* Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { gopsbad617359, journal = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2564-680X}, address = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü TOKAT}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {1}, pages = {123 - 140}, doi = {10.19129/sbad.348}, title = {HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ}, key = {cite}, author = {Şimşek, Yaşar} }
APA Şimşek, Y. (2018). HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ . Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 13 (1) , 123-140 . DOI: 10.19129/sbad.348
MLA Şimşek, Y. "HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ" . Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 (2018 ): 123-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/48594/617359>
Chicago Şimşek, Y. "HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ". Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 (2018 ): 123-140
RIS TY - JOUR T1 - HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ AU - YaşarŞimşek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19129/sbad.348 DO - 10.19129/sbad.348 T2 - Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 140 VL - 13 IS - 1 SN - -2564-680X M3 - doi: 10.19129/sbad.348 UR - https://doi.org/10.19129/sbad.348 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ %A Yaşar Şimşek %T HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ %D 2018 %J Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P -2564-680X %V 13 %N 1 %R doi: 10.19129/sbad.348 %U 10.19129/sbad.348
ISNAD Şimşek, Yaşar . "HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ". Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 / 1 (Haziran 2018): 123-140 . https://doi.org/10.19129/sbad.348
AMA Şimşek Y. HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ. SBAD. 2018; 13(1): 123-140.
Vancouver Şimşek Y. HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018; 13(1): 123-140.
IEEE Y. Şimşek , "HAYAT GÜZELDİR ESERĠ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HĠKÂYESĠNDE KUġ VE ÇĠÇEK ĠMGESĠ", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 123-140, Haz. 2018, doi:10.19129/sbad.348


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.