PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A RESEARCH ON THE EFFECTS ON ACHIEVEMENT LEVELS OF ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSE HEALTH MANAGEMENT STUDENTS

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, 179 - 200, 01.06.2018
https://doi.org/10.19129/sbad.355

Öz

The aim of this study was determine Cumhuriyet University Department of Health Management section porcelain enamel license training is a students ' attitudes towards accounting courses. Attitude; is the positive or negative attitude of the individual towards an object, situation, or being dealt with, and the persistent beliefs and emotions. It can be an important factor in increasing the quality of education by the teaching staff knowing what their attitudes towards students and their other students in social life are and how to measure them. Moreover, positive attitudes towards the course will bring success with education and professional life, as attitudes are transformed into behavior. This research has been chosen because of the fact that there are deficiencies in the field of health management with regard to this issue. In the first part of the study, literature on health management, accounting education and attitude was given. Later, researches related to the subject were given. In the last section, findings and conclusions are included. Electronic survey research method identifier. In the study, the questionnaire scale used by Ertuğrul and Özdemir (2014) was used to measure the accounting attitude of the students and the Cronbach alpha coefficient of scale was determined as 0,960. Questionnaire scale; 22 items in the dimension of reluctance-urgency, 6 items in the necessity dimension and 12 items in the will-love dimension in total 40 items. The research universe of 2017-2018 academic year undergraduate field of Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences of Health Institutions Management 490 students section constitute. The selection of sampling stratified sampling method was used. Study of 260 students have participated, 135 of the participants are primary education; and 125 is the secondary education student. 260 students participated in the study, the average grade point average of the students who participated in the study is 2,61. As a result of the research, it was seen that the students who participated in the survey were partially aware of the necessity of the accounting course and the students who were in the department had a positive attitude towards the course. At the same time, it was determined that attitudes towards the course affected the achievement levels.

Kaynakça

 • Aksu, İ., Oral, T. (2017). Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Algı Tutum ve Başarı Durumlarına İlişkin Bir Araştırma, Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, 4(12), 706-717.
 • Ayanoğlu, Y., Abuhanoğlu, H., Teke, A. (2013). Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitiminde Muhasebe ve Finansman derslerinin Önemi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1). 1-19.
 • Aygün, D. T.; Gerekan, B. T. (2012). Muhasebe Dersini İlk Defa Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılarının Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması, Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (18), 48.
 • Bougen, P. (1994). Joking apart: the serious side of the accountant stereotype, Accounting Organisations and Society, 19(3), 319-335.
 • Bulca, H., Erem, I. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe ve Finans Eğitimine Yönelik Düşünceleri: Uşak Üniversitesi‟nde Bir Araştırma, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 67-94.
 • Büyükarıkan, B.; Büyükarıkan, U. (2014), Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(5), 65-79.
 • Byrne, M. and WİLLİS, P. (2005). Irish Secondary Students‟ Perceptions of the Work of an Accountant and the Accounting Profession, Accounting Education; An International Journal, 14 (4), 367-381.
 • Cory, S. (1992). Quality and quantity of accounting students and the stereotypical accountant: is there a relationship?, Journal of Accounting Education, 10(1), 1- 24.
 • Çelenk, H.; Atmaca, M.; Horasan, E. (2010). Marmara Üniversitesi‟nde Muhasebe Eğitimi Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Öneri Dergisi, 9 (33), 159-171.
 • Çelik, M.; Serinkan, C. (2011). Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları, MÖDAV, 13(3), 289-321.
 • Çimen, M. (2010). Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 136-139.
 • Çonkar, K., Ulusan, H., Öztürk, M. (2010). Genel Muhasebe, Beşinci Basım, Ankara: Sözkesen Matbaacılık, 4.
 • Danziger, N. and Eden, Y. (2006). Student Career Aspirations and Perceptions: The Case of Israeli Accounting Students, Accounting Education: An International Journal, 15 (2), 113–134.
 • Ertuğrul, İ. & Özdemir, S. (2014). Muhasebe Dersi Alan Ön lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; 7 (1); 204.
 • Ertuğrul, İ., Özdemir, S. (2014). Muhasebe Dersi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi,7(1), 204-214.
 • Fidan, M. (2012). Üniversitelerde Muhasebe Dersini Powerpoint Sunumu Ve Klasik Yöntem İle Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıklar: Bilecik Üniversitesi Örneği, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 7(25), 4281-4306.
 • Geiger, M. A.; Ogliby, S. M. (2000). The First Course in Accounting: Students‟ Perceptions and Their Effect on the Decision to Major in Accounting, Journal of Accounting Education, 18 (2), 63 –78.
 • Gençtürk, M.; Demir, Y.; Çarıkçı, O. (2008). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakıs Açıları Ve Farkındalıkları Üzerene Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 209-228.
 • Gerekan, B.; Aygün, D. (2012). Üniversitelerdeki Muhasebe Eğitimine Yönelik Öğrencilerin Algıları: Karadeniz Teknik Üniversitesi Ve Rize Üniversitesi Karşılaştırması, Muhasebe ve Denetime Bakış, 12(38), 133-144.
 • Güney, S. (2015). Örgütsel Davranış, Üçüncü Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık, 92.
 • Kandemir, T.; Kardeş, Z.; Baykut, E. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 133.
 • Karcıoğlu, R.; Ağırman, E.; Özcan, M. (2016). Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarına Etki Eden Faktörler: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1535-1548.
 • Koçyiğit, S., Ekinci, N., Erbay E.(2017). Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Örneği, 9(18), 140-164.
 • Koçyiğit, S.; Doğan, E.; Taş, E. (2016). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 222-252.
 • Köse, T.; Gürbüz, H. (2009). Muhasebeye Giriş Dersine İlişkin Görüşleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği, MÖDAV, 11(4), 107-146.
 • Kutlu, H. A.; Öztürk, S.; Yılmaz, T.; Gerekan, B. (2017). Muhasebe Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Öğrencilerin Bakışı Üzerine Bir Araştırma, Journal Of Accounting & Finance, (74), 15-35.
 • Marriott, P. and Marriott, N. (2003). Are we turning them on? A longitudinal studt of undergraduate accounting students‟attiude towards accounting a profession, Accounting Education: an international journal, 12 (2). 113-133.
 • Opdecam, E., Everaert, P. (2012). Improving student satisfaction in a first-year under graduate accounting course by team learning, Issues In Accounting Education, (1), 53.
 • Özcan, İ., Ünal, F. ve Helhel, Y. (2009). Muhasebe Programı Öğrencilerinin Cinsiyet ve Öğretim Durumunun Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumları İle İlişkilendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (41), 170-181.
 • Reed, S. and Kratchman, S.H. (1989). A longitudinal and cross-sectional study of students‟ perceptions of the importance of job attributes, Journal of Accounting Education, 7(2), 171-193.
 • Robbins, S.P., Judge, T.A. (2012). Çeviren: Erdem, İ., Örgütsel Davranış, Ankara: Nobel Yayıncılık, 72.
 • Serçemeli, M., Kurnaz, E., Özcan, M. (2015), Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF‟de Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 261-276.
 • Şener, E., Erdem R., Akçakanat, T. (2010) Türkiye‟de lisans düzeyinde sağlık yöneticisi yetiştiren kurumların akademik ve eğitsel profili. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), 1-15.
 • Şerbetçi, A.; Yardımcıoğlu, M. (2017). Muhasebe Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2). 41-62.
 • Şimşek, M.Ş., Çelik, A., Akgemci, T. (2014). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Sekizinci Baskı, Konya: Eğitim Kitabevi, 58.
 • Tabachnic, B.G. and Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.).
 • Tan, L.M., Laswad, F. (2006). Students' beliefs, attitudes and intentions to major in accounting, Accounting Education: an international journal 15(2), 167–187.
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akpolat, M. (2017). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sekizinci Baskı, Ankara: Nobel Yayın, 568.
 • Tepeli, Y., Kayıhan, B. (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 138-156.
 • Terim, B.; Öztürk, A. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama, Sosyal Bilimler, 7(2), 153-168.
 • Tugay, O. (2014). Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları ve Muhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 49- 68.
 • Utku, D., Erol, İ., (2015). Lisans Öğrencilerinin Muhasebeye Giriş Dersine Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 1(3), 91-104.
 • Varıcı, İ. T.; Bulut, E. T. (2015). Muhasebe Dersine Yönelik Endişeler ve Tutumlar: Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 293.
 • Yıldırım, S. (2015). Genel Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse İlişkin Beklentileri Ve Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Denetime Bakış, 14(44), 1-14.
 • Yükseköğretim Kurulu.(2017). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (2017). Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, 179 - 200, 01.06.2018
https://doi.org/10.19129/sbad.355

Öz

Bu çalıĢmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde lisans eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin muhasebe dersine karĢı tutumlarını saptamak ve tutumlarının baĢarı düzeylerine etkisini belirlemektir. Tutum; bireyin ele alınan bir nesneye, bir duruma veya olaya karĢı olan olumlu veya olumsuz tavrı ve sürekli olan inanç ve duygularıdır. Öğretim elemanlarının gerek kendi derslerine, gerekse sosyal yaĢamdaki diğer olgulara yönelik öğrenci tutumlarının ne olduğunu, nasıl ölçüleceğini bilmeleri eğitimin niteliğini artırmada önemli bir etken olabilir. Ayrıca tutumların davranıĢa dönüĢmesi sebebiyle, derse karĢı olumlu tutumlar, eğitimde ve meslek hayatında baĢarıyı da beraberinde getirecektir. AraĢtırma bu düĢünceden yola çıkılarak ve konuyla ilgili olarak sağlık yönetimi alanında eksikliğin var olması sebebiyle tercih edilmiĢtir. AraĢtırmanın birinci bölümünde sağlık yönetimi bölümü, muhasebe eğitimi ve tutum ile ilgili literatür bilgisi verilmiĢtir. Daha sonra konuyla ilgili yapılan araĢtırmalara yer verilmiĢtir. Son bölümde ise bulgular ve sonuçlar yer almaktadır. Tanımlayıcı araĢtırmada elektronik anket yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada öğrencilerinin muhasebe tutumunu ölçmek için Ertuğrul ve Özdemir‟in (2014) kullandığı anket ölçeğinden yararlanılmıĢ olup ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0,960 olarak saptanmıĢtır. Anket ölçeği; isteksizlik-sıkıcılık boyutunda 22 madde, gereklilik boyutunda 6 madde ve isteklilik-sevme boyutunda 12 madde olmak üzere toplam 40 maddeden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde aktif olarak lisans eğitimi alan 490 öğrenci oluĢturmaktadır. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaya 260 öğrenci katılmıĢ olup, katılımcıların 135‟i birinci, 125‟i ikinci öğretim öğrencisidir. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması 2,61‟dir. AraĢtırma sonucunda, ankete katılan öğrencilerin muhasebe dersinin gerekliliğinin kısmen farkında oldukları ve bölümü seven öğrencilerin derse karĢı olumlu tutum sergiledikleri görülmüĢtür. Aynı zamanda derse olan tutumlarının baĢarı düzeylerini etkilediği saptanmıĢtır.

Kaynakça

 • Aksu, İ., Oral, T. (2017). Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Algı Tutum ve Başarı Durumlarına İlişkin Bir Araştırma, Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, 4(12), 706-717.
 • Ayanoğlu, Y., Abuhanoğlu, H., Teke, A. (2013). Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitiminde Muhasebe ve Finansman derslerinin Önemi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1). 1-19.
 • Aygün, D. T.; Gerekan, B. T. (2012). Muhasebe Dersini İlk Defa Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılarının Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması, Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (18), 48.
 • Bougen, P. (1994). Joking apart: the serious side of the accountant stereotype, Accounting Organisations and Society, 19(3), 319-335.
 • Bulca, H., Erem, I. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe ve Finans Eğitimine Yönelik Düşünceleri: Uşak Üniversitesi‟nde Bir Araştırma, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 67-94.
 • Büyükarıkan, B.; Büyükarıkan, U. (2014), Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(5), 65-79.
 • Byrne, M. and WİLLİS, P. (2005). Irish Secondary Students‟ Perceptions of the Work of an Accountant and the Accounting Profession, Accounting Education; An International Journal, 14 (4), 367-381.
 • Cory, S. (1992). Quality and quantity of accounting students and the stereotypical accountant: is there a relationship?, Journal of Accounting Education, 10(1), 1- 24.
 • Çelenk, H.; Atmaca, M.; Horasan, E. (2010). Marmara Üniversitesi‟nde Muhasebe Eğitimi Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Öneri Dergisi, 9 (33), 159-171.
 • Çelik, M.; Serinkan, C. (2011). Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları, MÖDAV, 13(3), 289-321.
 • Çimen, M. (2010). Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 136-139.
 • Çonkar, K., Ulusan, H., Öztürk, M. (2010). Genel Muhasebe, Beşinci Basım, Ankara: Sözkesen Matbaacılık, 4.
 • Danziger, N. and Eden, Y. (2006). Student Career Aspirations and Perceptions: The Case of Israeli Accounting Students, Accounting Education: An International Journal, 15 (2), 113–134.
 • Ertuğrul, İ. & Özdemir, S. (2014). Muhasebe Dersi Alan Ön lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; 7 (1); 204.
 • Ertuğrul, İ., Özdemir, S. (2014). Muhasebe Dersi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi,7(1), 204-214.
 • Fidan, M. (2012). Üniversitelerde Muhasebe Dersini Powerpoint Sunumu Ve Klasik Yöntem İle Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıklar: Bilecik Üniversitesi Örneği, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 7(25), 4281-4306.
 • Geiger, M. A.; Ogliby, S. M. (2000). The First Course in Accounting: Students‟ Perceptions and Their Effect on the Decision to Major in Accounting, Journal of Accounting Education, 18 (2), 63 –78.
 • Gençtürk, M.; Demir, Y.; Çarıkçı, O. (2008). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakıs Açıları Ve Farkındalıkları Üzerene Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 209-228.
 • Gerekan, B.; Aygün, D. (2012). Üniversitelerdeki Muhasebe Eğitimine Yönelik Öğrencilerin Algıları: Karadeniz Teknik Üniversitesi Ve Rize Üniversitesi Karşılaştırması, Muhasebe ve Denetime Bakış, 12(38), 133-144.
 • Güney, S. (2015). Örgütsel Davranış, Üçüncü Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık, 92.
 • Kandemir, T.; Kardeş, Z.; Baykut, E. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 133.
 • Karcıoğlu, R.; Ağırman, E.; Özcan, M. (2016). Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarına Etki Eden Faktörler: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1535-1548.
 • Koçyiğit, S., Ekinci, N., Erbay E.(2017). Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Örneği, 9(18), 140-164.
 • Koçyiğit, S.; Doğan, E.; Taş, E. (2016). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 222-252.
 • Köse, T.; Gürbüz, H. (2009). Muhasebeye Giriş Dersine İlişkin Görüşleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği, MÖDAV, 11(4), 107-146.
 • Kutlu, H. A.; Öztürk, S.; Yılmaz, T.; Gerekan, B. (2017). Muhasebe Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Öğrencilerin Bakışı Üzerine Bir Araştırma, Journal Of Accounting & Finance, (74), 15-35.
 • Marriott, P. and Marriott, N. (2003). Are we turning them on? A longitudinal studt of undergraduate accounting students‟attiude towards accounting a profession, Accounting Education: an international journal, 12 (2). 113-133.
 • Opdecam, E., Everaert, P. (2012). Improving student satisfaction in a first-year under graduate accounting course by team learning, Issues In Accounting Education, (1), 53.
 • Özcan, İ., Ünal, F. ve Helhel, Y. (2009). Muhasebe Programı Öğrencilerinin Cinsiyet ve Öğretim Durumunun Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumları İle İlişkilendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (41), 170-181.
 • Reed, S. and Kratchman, S.H. (1989). A longitudinal and cross-sectional study of students‟ perceptions of the importance of job attributes, Journal of Accounting Education, 7(2), 171-193.
 • Robbins, S.P., Judge, T.A. (2012). Çeviren: Erdem, İ., Örgütsel Davranış, Ankara: Nobel Yayıncılık, 72.
 • Serçemeli, M., Kurnaz, E., Özcan, M. (2015), Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF‟de Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 261-276.
 • Şener, E., Erdem R., Akçakanat, T. (2010) Türkiye‟de lisans düzeyinde sağlık yöneticisi yetiştiren kurumların akademik ve eğitsel profili. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), 1-15.
 • Şerbetçi, A.; Yardımcıoğlu, M. (2017). Muhasebe Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2). 41-62.
 • Şimşek, M.Ş., Çelik, A., Akgemci, T. (2014). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Sekizinci Baskı, Konya: Eğitim Kitabevi, 58.
 • Tabachnic, B.G. and Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.).
 • Tan, L.M., Laswad, F. (2006). Students' beliefs, attitudes and intentions to major in accounting, Accounting Education: an international journal 15(2), 167–187.
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akpolat, M. (2017). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sekizinci Baskı, Ankara: Nobel Yayın, 568.
 • Tepeli, Y., Kayıhan, B. (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 138-156.
 • Terim, B.; Öztürk, A. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama, Sosyal Bilimler, 7(2), 153-168.
 • Tugay, O. (2014). Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları ve Muhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 49- 68.
 • Utku, D., Erol, İ., (2015). Lisans Öğrencilerinin Muhasebeye Giriş Dersine Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 1(3), 91-104.
 • Varıcı, İ. T.; Bulut, E. T. (2015). Muhasebe Dersine Yönelik Endişeler ve Tutumlar: Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 293.
 • Yıldırım, S. (2015). Genel Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse İlişkin Beklentileri Ve Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Denetime Bakış, 14(44), 1-14.
 • Yükseköğretim Kurulu.(2017). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (2017). Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Enis B. BİÇER>
Dr. Öğr. Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Yönetimi A.D.


Yüksel AYDIN>
Dr. Öğr. Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman A.D.


Ebrar ILIMAN>
Öğr. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi, SHMYO

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { gopsbad617375, journal = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2564-680X}, address = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü TOKAT}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {1}, pages = {179 - 200}, doi = {10.19129/sbad.355}, title = {SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Biçer, Enis B. and Aydın, Yüksel and Ilıman, Ebrar} }
APA Biçer, E. B. , Aydın, Y. & Ilıman, E. (2018). SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 13 (1) , 179-200 . DOI: 10.19129/sbad.355
MLA Biçer, E. B. , Aydın, Y. , Ilıman, E. "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 (2018 ): 179-200 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/48594/617375>
Chicago Biçer, E. B. , Aydın, Y. , Ilıman, E. "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 (2018 ): 179-200
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Enis B.Biçer, YükselAydın, EbrarIlıman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19129/sbad.355 DO - 10.19129/sbad.355 T2 - Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 200 VL - 13 IS - 1 SN - -2564-680X M3 - doi: 10.19129/sbad.355 UR - https://doi.org/10.19129/sbad.355 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Enis B. Biçer , Yüksel Aydın , Ebrar Ilıman %T SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P -2564-680X %V 13 %N 1 %R doi: 10.19129/sbad.355 %U 10.19129/sbad.355
ISNAD Biçer, Enis B. , Aydın, Yüksel , Ilıman, Ebrar . "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 / 1 (Haziran 2018): 179-200 . https://doi.org/10.19129/sbad.355
AMA Biçer E. B. , Aydın Y. , Ilıman E. SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SBAD. 2018; 13(1): 179-200.
Vancouver Biçer E. B. , Aydın Y. , Ilıman E. SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018; 13(1): 179-200.
IEEE E. B. Biçer , Y. Aydın ve E. Ilıman , "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 179-200, Haz. 2018, doi:10.19129/sbad.355


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.