Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of the Contextual Analysis Method in Learning the Concepts Found in the Learning Domain of Global Connections on Student Success and Attitude

Yıl 2016, Cilt: 2016 Sayı: 6, 1 - 18, 30.04.2016

Öz

The aim of this study was to
reveal the effect of the contextual analysis method in learning the concepts
found in the learning domain of Social Studies seventh gradeglobal connections
on student success and attitude. To achieve this aim, the effect of the
contextual analysis method on student success and attitude was tried to
determine by analyzing the pretest and posttest scores of the experimental and
control groups in Contextual Success Test and The Social Studies Attitude
Scale.

The sample of the research
consisted of the seventh grade students of an elementary school in the city
center of Ankara in the second term of 2009/2010 educational years. They were
chosen with the random method. The independent variable of the research was the
contextual analysis method and the dependent variable was the students’ success
in learning the concepts found in the learning domain of global connections.

In the
light of the findings achieved from the research, it was concluded that the
contextual analysis method was an effective method in increasing the students’
success in learning concepts. In addition, it was determined that the attitudes
(towards the social studies subjects) of the student group to whom this method
was applied positively increased. With regard to these results, some
suggestions were given to the program studies related to social studies, the
teachers as applicators of the programs and the future researches.

Kaynakça

 • AÇIKGÖZ, K. Ü. (2005). Aktif Öğrenme.(7. basım). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • AKŞİT, F. (2007). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • ALTIPARMAK, D., E. BEDİR ve diğerleri (1999). 21. Yüzyılda Türk Milli Eğitimi, Ankara: Ocak Yayınları.
 • ARENDS, R. I. (2001), Learning To Teach. Fifth Edition, McGraw Hill Companies, Singapore.
 • BEDWELL,L.E.; HUNT G.H.; TOUZEL T.J.; WISEMAN D.G. (1991). Effective Teaching – Preparationand Implementation. (Second Edition). USA: Charles Thomas Publisher.
 • BİNDAK, R. (2005). Tutum Ölçeklerine Madde Seçmede Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,cilt: 6 ,(Sayı:10) s. 17- 26.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007a). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • ________________ (2007b). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (2.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • COŞKUN, M. K. (1999), Ögeleri Belirleme Kuramına Dayalı Kavram Öğretiminin Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • DOĞANAY, A. (2002). Öğretimde Kavram ve Genellemelerin Geliştirilmesi.Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Editörler: Cemil Öztürk ve Dursun Dilek). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • DÜNDAR, H. (2007); Kavram Analizi Stratejisinin Öğrencilerin Kavram Öğrenme Başarısı ve Hayat Bilgisi Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi , Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • FARRIS, J.P (2007). Elementary and Middle School Social Studies. (Fifth Edition). USA: Waveland Pres,Inc.
 • GÜVEN, B., UZMAN, E. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:14, No:2, s 527-536.
 • HANNA, P.R. (1987). Assuring Quality For The Social Studies in Our Schools. Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford http://www.eric.ed.gov adresinden 25.11.2009’da alınmıştır.
 • KARASAR, N. (2004), Bilimsel Araştırma Yöntemi (11.basım). Ankara: Nobel Yayınları
 • KILIÇ, F. (2007). Mikro Düzeyde İçerik Düzenleme Stratejilerinin Kavramların, Genellemelerin Öğrenilmesine ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • MCKİNNEY, C. W., LARKINS A. G.,FORD M.J., DAVIS J.C.III (1983). The Effectiveness of Three Methods of Teaching Social Studies Concepts to Fourth-grade Students: An Aptitude-Treatment Interaction Study.American Educational Research Journal, December 21, vol:20, p: 663-670.
 • MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6.-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı - 7. Sınıf.Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • OBENCHAİN, K. M., R. V. MORRİS (2007). 50 Social Studies Strategies For K-8 Classrooms. Colombus, Ohio:Pearson Merril Prentice Hall.
 • ŞAHİN, T., ÇAKIR, Ö.S. & ŞAHİN, B. (2000). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerine Karşı Tutumları, Akademik Benlik Kavramları ve Bilişsel Öğrenme Düzeyleri, MEB EARGED Projesi, Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • ŞAM, E. A. (2007); Amasya Eğitim Fakültesinde Farklı Bölümlerde Okuyan Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, (Sayı 3), s:1-19.
 • TÜRKER, N. K. ve TURANLI N.(2008). Matematik Eğitimi Derslerine Yönelik Tutum ÖlçeğiGeliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 28. (Sayı 3) s: 17-29.
 • YAZICI, H.ve SAMANCI, O. (2003), İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Konuları ile İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri, Milli EğitimDergisi, (Sayı:158), http://yayim.meb.gov.tr adresinden 20/11/2009’da alınmıştır.
 • YILDIRIM, A.; ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Basım).Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÜKSELİR, A. (2006)İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Geçen Kavramların Kazanımı ve Kalıcılığında Kavram Analizi Yönteminin Etkisi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü, Adana.
 • WALLACE, M. (2006) Social Studies: All Day, Every Day in the Early Childhood, Canada: Classroom, Delmar Cengage

Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanında Yer Alan Kavramların Öğrenilmesinde Kavram Analizi Yönteminin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi

Yıl 2016, Cilt: 2016 Sayı: 6, 1 - 18, 30.04.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı;
Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf Küresel Bağlantılar öğrenme alanındaki kavramların
öğrenilmesinde kavram analizi yönteminin öğrenci başarısına ve tutumlarına
etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, deney ve kontrol gruplarının Kavram Başarı
Testi ve Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği ön test ve son test puanları analiz
edilerek kavram analizi yönteminin öğrenci başarısına ve derse yönelik tutuma
etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.Araştırmanın çalışma
grubunu, Ankara il merkezinde random yöntemle belirlenmiş olan bir ilköğretim
okulunun 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Ön test-son test kontrol gruplu
deneme modelinin kullanıldığı araştırmanın bağımsız değişkeni kavram analizi yöntemi,
bağımlı değişkeni ise öğrencilerin Küresel Bağlantılar öğrenme alanındaki
kavramları öğrenme başarılarıdır.Araştırmada
elde edilen bulgular ışığında, kavram analizi yönteminin, öğrencilerin kavram öğrenme
başarısını arttırmada etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu
yöntemin uygulandığı öğrenci grubunun, Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının
olumlu yönde artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak Sosyal
Bilgiler program çalışmalarına, programın uygulayıcısı konumundaki öğretmenlere
ve ileride yapılacak olan araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • AÇIKGÖZ, K. Ü. (2005). Aktif Öğrenme.(7. basım). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • AKŞİT, F. (2007). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • ALTIPARMAK, D., E. BEDİR ve diğerleri (1999). 21. Yüzyılda Türk Milli Eğitimi, Ankara: Ocak Yayınları.
 • ARENDS, R. I. (2001), Learning To Teach. Fifth Edition, McGraw Hill Companies, Singapore.
 • BEDWELL,L.E.; HUNT G.H.; TOUZEL T.J.; WISEMAN D.G. (1991). Effective Teaching – Preparationand Implementation. (Second Edition). USA: Charles Thomas Publisher.
 • BİNDAK, R. (2005). Tutum Ölçeklerine Madde Seçmede Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,cilt: 6 ,(Sayı:10) s. 17- 26.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007a). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • ________________ (2007b). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (2.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • COŞKUN, M. K. (1999), Ögeleri Belirleme Kuramına Dayalı Kavram Öğretiminin Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • DOĞANAY, A. (2002). Öğretimde Kavram ve Genellemelerin Geliştirilmesi.Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Editörler: Cemil Öztürk ve Dursun Dilek). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • DÜNDAR, H. (2007); Kavram Analizi Stratejisinin Öğrencilerin Kavram Öğrenme Başarısı ve Hayat Bilgisi Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi , Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • FARRIS, J.P (2007). Elementary and Middle School Social Studies. (Fifth Edition). USA: Waveland Pres,Inc.
 • GÜVEN, B., UZMAN, E. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:14, No:2, s 527-536.
 • HANNA, P.R. (1987). Assuring Quality For The Social Studies in Our Schools. Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford http://www.eric.ed.gov adresinden 25.11.2009’da alınmıştır.
 • KARASAR, N. (2004), Bilimsel Araştırma Yöntemi (11.basım). Ankara: Nobel Yayınları
 • KILIÇ, F. (2007). Mikro Düzeyde İçerik Düzenleme Stratejilerinin Kavramların, Genellemelerin Öğrenilmesine ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • MCKİNNEY, C. W., LARKINS A. G.,FORD M.J., DAVIS J.C.III (1983). The Effectiveness of Three Methods of Teaching Social Studies Concepts to Fourth-grade Students: An Aptitude-Treatment Interaction Study.American Educational Research Journal, December 21, vol:20, p: 663-670.
 • MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6.-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı - 7. Sınıf.Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • OBENCHAİN, K. M., R. V. MORRİS (2007). 50 Social Studies Strategies For K-8 Classrooms. Colombus, Ohio:Pearson Merril Prentice Hall.
 • ŞAHİN, T., ÇAKIR, Ö.S. & ŞAHİN, B. (2000). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerine Karşı Tutumları, Akademik Benlik Kavramları ve Bilişsel Öğrenme Düzeyleri, MEB EARGED Projesi, Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • ŞAM, E. A. (2007); Amasya Eğitim Fakültesinde Farklı Bölümlerde Okuyan Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, (Sayı 3), s:1-19.
 • TÜRKER, N. K. ve TURANLI N.(2008). Matematik Eğitimi Derslerine Yönelik Tutum ÖlçeğiGeliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 28. (Sayı 3) s: 17-29.
 • YAZICI, H.ve SAMANCI, O. (2003), İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Konuları ile İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri, Milli EğitimDergisi, (Sayı:158), http://yayim.meb.gov.tr adresinden 20/11/2009’da alınmıştır.
 • YILDIRIM, A.; ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Basım).Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÜKSELİR, A. (2006)İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Geçen Kavramların Kazanımı ve Kalıcılığında Kavram Analizi Yönteminin Etkisi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü, Adana.
 • WALLACE, M. (2006) Social Studies: All Day, Every Day in the Early Childhood, Canada: Classroom, Delmar Cengage
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serpil Demirezen

Refik Turan

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 20 Şubat 2016
Kabul Tarihi 4 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 2016 Sayı: 6

Kaynak Göster

APA Demirezen, S., & Turan, R. (2016). Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanında Yer Alan Kavramların Öğrenilmesinde Kavram Analizi Yönteminin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016(6), 1-18.