Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINING WRITING INSTRUCTION WITH VERTICAL BASIC LETTERS IN TEACHING LITERACY

Yıl 2018, Cilt 2018, Sayı 11, 45 - 61, 18.10.2018

Öz

The aim of this research is to examine the teaching of writing in the first literacy teaching with the basic letters. Fenomonology method has been used in qualitative research methods. The study group of the study is composed of twenty grade teachers working in the primary schools in the provinces and districts of Yozgat. Appropriate sampling method and criterion sampling method were used in the selection of the sample. In total, twenty class teachers who worked in first grade were consulted. As a data collection tool, semi-structured interview form developed by researchers was used. The semi-structured interview form consists of two parts. In the first part, questions were asked to determine the demographic characteristics of classroom teachers. In the second part, opinions were asked about the teaching of writing with the basic letters in the first literacy teaching. The data were collected in December, 2017 and January, 2018. Semi-structured interview forms prepared by the researcher were applied to twenty grade teachers. Negotiations were recorded on the voice recorder. Negotiations were held in the teachers' room, in breaks. A total of 214 minutes were interviewed. The interviews were written in computer environment. Content analysis used content analysis. The results of the research are presented under the themes reached. The themes reached at the end of the research are as follows: upright basic letters save time, not forgetting letter points in the writing of upright letters, ease of upright letters in daily life, increase in readability in the teaching of writing with upright basic letters. It is suggested that the first literacy teaching should be continued with the basic letters in the direction of the research results. It is recommended that studies on vertical basic writing should be conducted by students at different levels of education.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Başaran, M. ve Karatay, H., (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 33(168), 27-34.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dobbie, L. ve Askov, E.N., (1995). Progress of Handwriting Research in the 1980s and Future Prospects, Journal of Educational Research, 88(6), 339-351.
 • Enstrom, E.A., (1969). Myths about manuscript writing, Education, 90(1), 51-55.
 • Feder, K. P. ve Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency and intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, 49(4), 312-317.
 • Graham, S., Harris, K.R., Mason, L., Fink-Chorzempa, B., Moran S. ve Saddler, B., (2008). How do primary grade teachers teach handwriting? A national survey, Reading Writing, 21, 49-69.
 • Graham, S., Weintraub, N., ve Berninger, V.W.,(1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility, The Journal of Educational Research, 91(5), 290-296.
 • Gray, W. S. (1975). Okuma ve yazma öğretimi (İkinci basılış) (Çeviren: Nejat Yüzbaşıoğulları). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2(3), 1 – 20.
 • LaHaie, T.H., (1982). A comparative analysis of the effects of manuscript and cursive handwriting on decoding and encoding skills of 40 third grade students. Michigan State University Doctor of Philosophy.
 • McOmber, J.M., (1970). Spelling performance of ıntermediate grade pupils using manuscript and cursive handwriting. Doctor of education. Utah State University.
 • MEB (2012). Temel yazı. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. .
 • Prior, P. (2006). A sociocultural theory of writing. C.A. MacArthur, S.Graham ve J. Fitzgerald (Ed.), Handbook of writing research. New York: Guilford Press.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şad, S. N. ve Demir, O. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı biçimlerinin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 801-816.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165).168-179.
 • Taylor, J. (2006). Developing handwriting skills. In M. Snowling ve J. Stackhouse, (Eds.), Dyslexia, Speechandlanguage: A Practitioner’s Handbook (2nd Edition) (pp. 229-252). London: Whurr Publishers.
 • Tok, Ş., Tok, T. N., & Mazı, Ö. A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 123-144.
 • Trap-Porter, J., Cooper, J.O., Hill, D.S., Swisher, K., and Lanunziata, L.J., (1984). D‟Nealian and Zaner-Bloser Manuscript Alphabets and Initial Transition to Cursive Handwriting, Journal of Educational Research, 77(6), 343-345.
 • Wallace, R.R. and Schomer, J.H., (1994). Simplifying Handwriting Instruction For The 21st Century, Education, 114(3), 413-417.
 • Yaşar, Ş. (1998). Türkçe dersinin tanımı, kapsamı, önemi ve ilköğretim programındaki yeri. Türkçe Öğretimi (Ed.:Yard. Doç. Dr. Hülya PİLANCI). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zachry, A.H. ve Doan, A.P. (2016). A comparison of print and cursive handwriting in fifth and sixth grade students: a pilot study. The Open Journal of Occupational Therapy,4(2), 1-9.

İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE DİK TEMEL HARFLERLE YAZMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt 2018, Sayı 11, 45 - 61, 18.10.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı ilk okuma yazma öğretiminde dik temel harflerle yazma öğretiminin incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Yozgat ili ve ilçelerindeki ilkokullarda görev yapan yirmi sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde uygun örnekleme yöntemi ve ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplamda birinci sınıflarda görev yapan yirmi sınıf öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sınıf öğretmenlerinin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. İkinci bölümde ise ilk okuma yazma öğretiminde dik temel harflerle yazma öğretimine yönelik görüşler sorulmuştur. Veriler 2017 yılı aralık ve 2018 yılı ocak aylarında toplanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları, yirmi sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeler, öğretmenler odasında, teneffüslerde gerçekleştirilmiştir. Toplamda 214 dakika görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, ulaşılan temalar altında sunulmuştur. Araştırma sonucunda ulaşılan temalar şunlardır: dik temel harflerin zamandan tasarruf sağlaması, dik temel harflerin yazımında harf noktalarının unutulmaması, dik temel harflerin günlük yaşamda karşılığının olması, dik temel harflerin kolaylık sağlaması, dik temel harflerle yazma öğretiminde okunaklıkta artış. Araştırma sonuçları doğrultusunda dik temel harflerle ilk okuma yazma öğretiminin devam ettirilmesi önerilmektedir. Dik temel yazı ile ilgili çalışmaların farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerle çalışılması önerilmektedir. 

Kaynakça

 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Başaran, M. ve Karatay, H., (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 33(168), 27-34.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dobbie, L. ve Askov, E.N., (1995). Progress of Handwriting Research in the 1980s and Future Prospects, Journal of Educational Research, 88(6), 339-351.
 • Enstrom, E.A., (1969). Myths about manuscript writing, Education, 90(1), 51-55.
 • Feder, K. P. ve Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency and intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, 49(4), 312-317.
 • Graham, S., Harris, K.R., Mason, L., Fink-Chorzempa, B., Moran S. ve Saddler, B., (2008). How do primary grade teachers teach handwriting? A national survey, Reading Writing, 21, 49-69.
 • Graham, S., Weintraub, N., ve Berninger, V.W.,(1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility, The Journal of Educational Research, 91(5), 290-296.
 • Gray, W. S. (1975). Okuma ve yazma öğretimi (İkinci basılış) (Çeviren: Nejat Yüzbaşıoğulları). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2(3), 1 – 20.
 • LaHaie, T.H., (1982). A comparative analysis of the effects of manuscript and cursive handwriting on decoding and encoding skills of 40 third grade students. Michigan State University Doctor of Philosophy.
 • McOmber, J.M., (1970). Spelling performance of ıntermediate grade pupils using manuscript and cursive handwriting. Doctor of education. Utah State University.
 • MEB (2012). Temel yazı. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. .
 • Prior, P. (2006). A sociocultural theory of writing. C.A. MacArthur, S.Graham ve J. Fitzgerald (Ed.), Handbook of writing research. New York: Guilford Press.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şad, S. N. ve Demir, O. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı biçimlerinin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 801-816.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165).168-179.
 • Taylor, J. (2006). Developing handwriting skills. In M. Snowling ve J. Stackhouse, (Eds.), Dyslexia, Speechandlanguage: A Practitioner’s Handbook (2nd Edition) (pp. 229-252). London: Whurr Publishers.
 • Tok, Ş., Tok, T. N., & Mazı, Ö. A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 123-144.
 • Trap-Porter, J., Cooper, J.O., Hill, D.S., Swisher, K., and Lanunziata, L.J., (1984). D‟Nealian and Zaner-Bloser Manuscript Alphabets and Initial Transition to Cursive Handwriting, Journal of Educational Research, 77(6), 343-345.
 • Wallace, R.R. and Schomer, J.H., (1994). Simplifying Handwriting Instruction For The 21st Century, Education, 114(3), 413-417.
 • Yaşar, Ş. (1998). Türkçe dersinin tanımı, kapsamı, önemi ve ilköğretim programındaki yeri. Türkçe Öğretimi (Ed.:Yard. Doç. Dr. Hülya PİLANCI). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zachry, A.H. ve Doan, A.P. (2016). A comparison of print and cursive handwriting in fifth and sixth grade students: a pilot study. The Open Journal of Occupational Therapy,4(2), 1-9.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ozgur BABAYIGIT> (Sorumlu Yazar)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye


Firuzan Hilal KARABAY Bu kişi benim
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Zöhre METİN Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


Büşra HALICI Bu kişi benim
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2018, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Babayıgıt, O. , Karabay, F. H. , Metin, Z. & Halıcı, B. (2018). İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE DİK TEMEL HARFLERLE YAZMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2018 (11) , 45-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/39821/417304