BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF VISITS IN TECHNOLOGY AND DESIGN LESSON TOWARDS STUDENTS’ ATTITUDES (THE SAMPLE OF TOKAT)

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 17 - 30, 01.03.2013

Öz

This study, aiming to analyze result, by being investigated attitude changes towards lesson of students who study Technology and Design lesson as a result of collaboration between schools and Industry at secondary schools in the centre of Tokat Province is an experimental study in which qualitative research methods has been used. In the light of Science Technology and Design Project has been implemented by Tokat Provincial Directorate of National Education in order to establish industrial co-operation with schools. The research contains 207 7th grade students who were selected simply and randomly. In the scope of the Project called „In the light of science Technology and Design Festival? manufacturing firms have been visited with the students in the sample group, By Turkish Patent Institute, seminar about patent, trademark and design has been given, logo and poster competitions has been organized and at the end of year exhibition of students? works made in the course during the year. Attitude scale was developed as a means of data collection. During the analysis of the study which has been done with the experimental design method, two dependent examples of T-test have been used. As a result of the pre-test and post-test findings of the study, n in favor of the final test significant difference has been obtained. During teaching of construction unit in 7th grades, when used the method of observation, a positive change in attitudes of students towards the course has been concluded.

Kaynakça

 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., (2006) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık: Ankara.
 • DUMAN, B., (2011) Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık:Ankara
 • DEMİREL, Ö., (2004) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ‘Öğretme Sanatı’, Pagem A Yayıncılık:Ankara
 • GÖZÜTOK, F.D., (2006) Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ekinoks Kitapevi,:Ankara
 • İNTERNET: (2008) Journal of Technology Education “An Analysis of The Technology Education Curriculum of Six Countries” http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v15n1/rasinen.html
 • KARAAĞAÇLI, M., (2002) Mesleki Eğitim ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım:Ankara
 • KOCABATMAZ, H., (2011) “Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programının Değerlendirilmesi” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü:Ankara, MAVİŞ, İ.E., (2010). “Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Teknoloji ve Tasarım Eğitimi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü:Ankara
 • MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2006) İlköğretim Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-7-8. Sınıflar), Devlet Kitapları Müdürlüğü:Ankara.
 • ŞEN, A.N., (2011) “10. Sınıf Biyoloji Dersinde Okutulan Populasyon Ekolojisi Konusunun Öğretilmesinde Sunuş Yolu ve Gezi-Gözlem Yöntemi Kullanılarak Öğrenme Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü:Konya.
 • ŞENEL, A., (2003) Gençoğlu S., Küreselleşen Dünyada Teknoloji Eğitimi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi:Ankara, 11(12):45-65
 • TAVŞANCIL, E., (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın:Ankara
 • URAL, A., Kılıç, İ., (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık:Ankara
 • YAZICIOĞLU, Y., ERDOĞAN S., (2011) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık:Ankara.
 • YOLAÇ, G., (2009) “İktidasi Kalkınmada Eğitimin Önemi Teknoloji ve Tasarım Dersine Yönelik Öğrenci Tutumları (Bolu İli Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE YAPILACAK OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINA ETKİSİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 17 - 30, 01.03.2013

Öz

Tokat ili merkez ilçeye bağlı ortaokullarda Teknoloji ve Tasarım dersi eğitimi gören öğrencilerin, okul sanayi işbirliği sonucunda derse olan tutmalarındaki değişimi incelenerek, çıkan sonucun analizinin yapılmasını amaçlayan bu araştırma; nicel araştırma yönteminin işe koşulduğu deneysel bir çalışmadır. Okul sanayi işbirliğinin kurulması amacı ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilimin Işığında Teknoloji ve Tasarım Şenliği Projesi hayata geçirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Tokat ili merkez ilçeye bağlı ortaokullarında Teknoloji ve Tasarım dersi eğitimi alan 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem basit tesadüfî yöntemle seçilen 207 ortaokul 7. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Örneklem grubundaki öğrencilere Bilimin Işığında Teknoloji Tasarım Şenliği Projesi kapsamında üretim yapın firmalar gezdirilmiş, Türk Patent Enstitüsü tarafından patent, marka ve tasarım konularında bilgilendirme semineri verilmiş, logo ve afiş yarışmaları düzenlenmiş ve öğrencilerin yıl içerisinde derste ortaya çıkardıkları çalışmaların yıl sonunda sergisi yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak tutum ölçeği geliştirilmiştir. Deneysel desen yöntemiyle yapılan çalışmanın verilerinin analizinde bağımlı iki örnek T-Testi kullanılmıştır. Araştırmanın ön test ve son test bulguları sonucunda; son test lehine anlamlı bir farlılık oluştuğu görülmüştür. 7. sınıflardaki yapım kuşağı konusu öğretiminde, gezi gözlem yönteminin kullanıldığında öğrencilerin derse karşı tutumlarının olumlu yönde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., (2006) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık: Ankara.
 • DUMAN, B., (2011) Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık:Ankara
 • DEMİREL, Ö., (2004) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ‘Öğretme Sanatı’, Pagem A Yayıncılık:Ankara
 • GÖZÜTOK, F.D., (2006) Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ekinoks Kitapevi,:Ankara
 • İNTERNET: (2008) Journal of Technology Education “An Analysis of The Technology Education Curriculum of Six Countries” http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v15n1/rasinen.html
 • KARAAĞAÇLI, M., (2002) Mesleki Eğitim ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım:Ankara
 • KOCABATMAZ, H., (2011) “Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programının Değerlendirilmesi” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü:Ankara, MAVİŞ, İ.E., (2010). “Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Teknoloji ve Tasarım Eğitimi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü:Ankara
 • MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2006) İlköğretim Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-7-8. Sınıflar), Devlet Kitapları Müdürlüğü:Ankara.
 • ŞEN, A.N., (2011) “10. Sınıf Biyoloji Dersinde Okutulan Populasyon Ekolojisi Konusunun Öğretilmesinde Sunuş Yolu ve Gezi-Gözlem Yöntemi Kullanılarak Öğrenme Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü:Konya.
 • ŞENEL, A., (2003) Gençoğlu S., Küreselleşen Dünyada Teknoloji Eğitimi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi:Ankara, 11(12):45-65
 • TAVŞANCIL, E., (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın:Ankara
 • URAL, A., Kılıç, İ., (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık:Ankara
 • YAZICIOĞLU, Y., ERDOĞAN S., (2011) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık:Ankara.
 • YOLAÇ, G., (2009) “İktidasi Kalkınmada Eğitimin Önemi Teknoloji ve Tasarım Dersine Yönelik Öğrenci Tutumları (Bolu İli Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali UÇAR Bu kişi benim

Orhan ERDEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 17 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2013 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA UÇAR, A., & ERDEN, O. (2013). TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE YAPILACAK OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINA ETKİSİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1), 17-30.