BibTex RIS Kaynak Göster

The Examination of 8th Grade Schoolbooks and Teacher's Guide Book of Citizenship and Democracy In Terms of Learning Styles

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 51 - 62, 01.03.2013

Öz

Societies that adopt the culture of living together as a conception may accept the culture of citizenship and democracy as their lifestyle as a result of this conception. Perception of modern citizenship and democracy can, at the same time, also be seen as a byproduct of quality education. Schools today perform a significantly important mission in raising awareness of human rights and democracy. As well as teachers, materials used in covering the lessons are also of great importance in order to raise awareness of quality and sufficient democracy on the basis of citizenship. The quality of the school books, which are the materials students can reach most easily and cheaply, is another important subject to be considered carefully in the education of effective citizenship and democracy. In this study, qualities of textbooks, which mediate achieving effective education of citizenship and democracy, are examined in terms of learning styles. It may not be adequate for our lesson subjects to be covered within a certain programme in our school life for high quality education-training. It is essential that quality teaching strategies be used for quality learning and that suitable teaching environments be provided. And in the lesson process, the necessity for developing suitable teaching strategies appropriate for the learning strategies is a topic that is emphasized in many areas of research. Another subject to be considered about this is learning styles. This learning, based on individual differences in learning, acts on the reality that learning (in visual, auditory and kinesthetic ways) may be different for an individual like a finger print is. This is a qualitative research, and it is conducted using the document review method. Throughout the examination, schoolsbooks of 8th Grades, Education of Citizenship and Democracy is dealt with. According to the research results, it is realized that the textbooks and teacher’s guide books of Education of Citizenship and Democracy , examined and approved by Board of Education and Instruction, are prepared without taking account of learning styles. The fact that “Learning Styles”, which are prepared within the framework of constructive concept, and also recommended in the curriculum, are not taken into account when preparing the textbooks contradict the concept of individual differences underlined in literature. Therefore, designing the learning environmen on the basis of individual differences can be effective for high quality education of citizenship and democracy.

8. Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitaplarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 51 - 62, 01.03.2013

Öz

Birlikte yaşama kültürünü anlayış olarak benimseyen insanların bulunduğu toplumlar, bu anlayışın bir sonucu olarak vatandaşlık ve demokrasi kültürünü yaşam tarzı olarak kabul edebilirler. Çağdaş vatandaşlık ve demokrasi algısı, aynı zamanda nitelikli bir eğitimin ürünü olarak da görülebilir. Günümüzde, insan hakları ve demokrasi bilincinin kazandırılmasında okullar çok önemli bir misyonu yerine getirir. Vatandaşlık temelinde, nitelikli ve yeterli bir demokrasi bilinci oluşturmak için öğretmenler kadar ders işleme sürecinde kullanılan materyaller de önem arz eder. Öğrencinin en kolay ve ucuz ulaşabildiği ders materyali olan ders kitaplarının niteliği de etkili bir vatandaşlık ve demokrasi eğiminde özenle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu araştırma ile okullarda etkili bir vatandaşlık ve demokrasi eğitiminin gerçekleşmesine aracılık eden ders kitaplarının öğrenme stilleri açısından nitelikleri incelenmiştir. Okul hayatımızda ders konularının belli bir program çerçevesinde işleniyor olması nitelikli bir eğitim-öğretim için yeterli olmayabilir. Nitelikli bir öğrenme için nitelikli öğretim stratejilerinin kullanılması ve uygun öğretim ortamların oluşturulması gerekmektedir. Ders sürecinde de uygun öğrenme stratejilerine uygun öğretme stratejikleri geliştirmenin zarureti birçok alan araştırmasında vurgulanan bir konudur. Üzerinde önemle durulması gereken bu konulardan birisi de öğrenme stilleridir. Öğrenmede bireysel farklılıkları esas alan bu öğrenme modeli, görsel, işitsel ve kinestetik olmak üzere birey açısından öğrenmenin parmak izi gibi farklılık gösterebileceği gerçeğinden hareket eden bir öğrenme anlayışıdır. Bu çalışma, doküman inceleme yöntemi kullanılarak hazırlanmış nitel bir araştırma olup inceleme sürecinde 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi eğitimi ders kitapları ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına baktığımızda; Talim Terbiye Kurulu tarafından incelenerek onaylanan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders ve öğretmen kılavuz kitaplarının öğrenme stilleri gözetilerek hazırlanmadığı anlaşılmıştır. Yapılandırmacı anlayış çerçevesinde hazırlanan, öğretim programında da tavsiye edilen “Öğrenme Stilleri”nin, hazırlanan ders kitaplarında göz önünde bulundurulmamış olması, literatürde altı çizilen öğrenmede bireysel farklılıklar anlayışıyla ters düşmektedir. Dolayısıyla öğrenme ortamlarını bireysel farklılıklar temelinde dizayn etmek nitelikli bir vatandaşlık ve demokrasi eğitimi için etkili olabilir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ŞEKER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 17 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2013 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ŞEKER, M. (2013). 8. Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitaplarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1), 51-62.