BibTex RIS Kaynak Göster

IMPROVING THE SPEAKING SKILLS OF ELEMENTARY 5TH GRADE STUDENT WITH SPEAKING FLUENCY PROBLEMS

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 88 - 105, 01.03.2013

Öz

Communication is an essential part of human as a social being. The most vital element of communication is language and speaking. Speaking is a motor process that vocals are produced. Speaking is a behaviour that is concrete, able to be observed and recorded. Articulation, fluency problems and voice disorders take place in speech disorders. Speaking fluency problems comprise both speaking speed and fluency problems. Speaking fluency problem is used to refer a deterioration of verbalisation. The fluency of speaking is affected by voice, syllable, word repetitions, word extensions, blocks, inappropriate pauses, corrections. The aim of this research is to provide 5th grades primary school students with fluency speaking problems with fluent speaking by doing some activities. If children had any psychological and physical problems with speaking fluency disorders were left alone, they could not have overcome the problem. The research has gained an importance in terms of the new activity suggestions. In the research, activity research method was used. In the consequence of literature review and taking expert opinions, an observation form was developed by researcher as a data collection instrument. Results of the study revealed that children who have speaking fluency problems have shown a significant improvement at the end of the suggested activities.

Kaynakça

 • Aksoy, N. (2003). Eylem Araştırması: Eğitimsel Uygulamaları İyileştirme ve Değiştirmede Kullanılacak Bir Yöntem. Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı: 36, (474-489)
 • Başaran, M.; Erdem, İ. Öğretmen Adaylarının Güzel Konuşma Becerisi İle İlgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Eylül 2009 Cilt:17 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E.K.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegema Yayıncılık
 • Canbulat, M.; Çelenk, S.; Canbulat, A.K. Almanya Ve Türkiye İlköğretim Okullarının Anadil Öğretiminde Konuşma Ve Dinleme Becerilerine Yaklaşımları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Erdem, İ.; Deniz, K. (2008). Güzel Konuşma Kurslarında Verimliliği Artırmaya Yönelik Bir Alan Araştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2008, Cilt: 5, Sayı: 10
 • Diken, İ.H. (Ed.). (2010). İlköğretimde Kaynaştırma. Ankara: Pegema Yayıncılık
 • Erenoğlu, Ö.; Otçu, S. (2007) Türkçenin Doğru Kullanımı. (İletişim, Etkili Konuşma, Yazma Ve Okuma Kılavuzu). Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. Ankara, Genelkurmay Basımevi
 • Ertürk, H. (2006). İngilizce Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılmasında YazılıGörsel Öğretim Materyalinin Erişiye Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Issitt, S. (2008). Improving scores on the IELTS speaking test. LT Journal Volume 62/2 April 2008; doi:10.1093/elt/ccl055
 • MEB. (2007). Sosyal Bilimler Lisesi Diksiyon Ve Hitabet Dersi Taslak Öğretim Programı. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Ankara
 • Özbay, M., Melanlıoğlu, D. Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2008. Cilt:V, Sayı:I
 • MEB (2008). Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Dil Ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, ANKARA
 • Patton, Q.M. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage Publications, New Delhi
 • Sargın, M. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi Muğla İli Örneğinde. T.C. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Sucuoğlu, B. Kargın. (2010). İlköğretim’de Kaynaştırma Uygulamaları. YaklaşımlarYöntemler-Teknikler. Kök Yayıncılık: Ankara
 • Şahin, A.; Aydın, G. İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Volume 2 / 9 Fall 2009
 • Yıldırım, A.; Şimşek, Y. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Baskı Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Tazegül, D. Konuşma Eğitiminde Benmerkezci Konuşmaya Yönelik Bir Deneme. Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
 • MEB (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5 Sınıflar). Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, ANKARA
 • Temizkan, M. Akran Değerlendirmenin Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi Üzerindeki Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 12
 • Temizyürek, F. İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2007, cilt: 40, sayı: 2
 • Temizyürek, F.; Erdem, İ.; Temizkan, M. (2007). Konuşma Eğitimi. Öncü Kitabevi: Ankara
 • Uçgun, D. (2007). Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 22 Yıl : 2007/1
 • Vitthal, G. (2010). Techniques for Developing Speaking Skills and Fluency. The IUP Journal of Soft Skills, Vol. 4, Nos. 1 & 2, pp. 7-17, March & June 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1610013
 • Yakıcı, A.; Yücel, M.; Doğan, M.; Yelok, S. (2006). Üniversiteler İçin Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi: Ankara

AKICI KONUŞMA PROBLEMİ YAŞAYAN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİSİNİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 88 - 105, 01.03.2013

Öz

İletişim kurmak sosyal bir varlık olan insanın vazgeçilmez bir parçasıdır. İletişimin en temel öğesi de dil ve konuşmadır. Konuşma, dilde kullanılan seslerin üretildiği tamamen motor bir süreçtir. Konuşma somut, gözlenebilir, kayıt edilebilir bir davranıştır. Konuşma bozukluklarında artikülasyon, akıcılık ve ses bozuklukları yer almaktadır. Akıcılık bozuklukları, konuşmanın hız ve akışındaki bozuklukları içermektedir. Akıcı konuşma bozukluğu, sözel ifade akıcılığının bozulmasıdır. Akıcılıkta ortaya çıkan ses, hece, sözcük tekrarları, uzatmalar, bloklar, uygun olmayan duraklamalar, düzeltmeler konuşmanın akışını etkiler. Bu araştırmanın amacı akıcı konuşma problemi yaşayan ilköğretim 5. sınıf öğrencisine çeşitli etkinlikler yaptırılarak akıcı konuşma becerisi kazandırmaktır. Hiçbir psikolojik veya fiziksel özrü bulunmadan konuşmada akıcılık problemi yaşayan çocuklar eğer tek başlarına bırakılırlarsa bu eksikliğin üstesinden gelemeyebilirler. Yapılan bu çalışma çocukların akıcı konuşmalarını geliştireceği düşüncesi ve alana getireceği yeni bakış açısı ile yeni etkinlik önerileri açısından önem taşımaktadır. Araştırmada eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ilgili literatürün taranması ve alan uzmanları ile görüşmeler sonucunda araştırmacı tarafından hazırlanmış gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda akıcı konuşma problemi yaşayan çocuklarla yapılan etkinliklerin uygulanması ile "konuşmada akıcılık" önemli bir gelişim göstermektedir.

Kaynakça

 • Aksoy, N. (2003). Eylem Araştırması: Eğitimsel Uygulamaları İyileştirme ve Değiştirmede Kullanılacak Bir Yöntem. Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı: 36, (474-489)
 • Başaran, M.; Erdem, İ. Öğretmen Adaylarının Güzel Konuşma Becerisi İle İlgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Eylül 2009 Cilt:17 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E.K.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegema Yayıncılık
 • Canbulat, M.; Çelenk, S.; Canbulat, A.K. Almanya Ve Türkiye İlköğretim Okullarının Anadil Öğretiminde Konuşma Ve Dinleme Becerilerine Yaklaşımları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Erdem, İ.; Deniz, K. (2008). Güzel Konuşma Kurslarında Verimliliği Artırmaya Yönelik Bir Alan Araştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2008, Cilt: 5, Sayı: 10
 • Diken, İ.H. (Ed.). (2010). İlköğretimde Kaynaştırma. Ankara: Pegema Yayıncılık
 • Erenoğlu, Ö.; Otçu, S. (2007) Türkçenin Doğru Kullanımı. (İletişim, Etkili Konuşma, Yazma Ve Okuma Kılavuzu). Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. Ankara, Genelkurmay Basımevi
 • Ertürk, H. (2006). İngilizce Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılmasında YazılıGörsel Öğretim Materyalinin Erişiye Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Issitt, S. (2008). Improving scores on the IELTS speaking test. LT Journal Volume 62/2 April 2008; doi:10.1093/elt/ccl055
 • MEB. (2007). Sosyal Bilimler Lisesi Diksiyon Ve Hitabet Dersi Taslak Öğretim Programı. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Ankara
 • Özbay, M., Melanlıoğlu, D. Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2008. Cilt:V, Sayı:I
 • MEB (2008). Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Dil Ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, ANKARA
 • Patton, Q.M. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage Publications, New Delhi
 • Sargın, M. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi Muğla İli Örneğinde. T.C. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Sucuoğlu, B. Kargın. (2010). İlköğretim’de Kaynaştırma Uygulamaları. YaklaşımlarYöntemler-Teknikler. Kök Yayıncılık: Ankara
 • Şahin, A.; Aydın, G. İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Volume 2 / 9 Fall 2009
 • Yıldırım, A.; Şimşek, Y. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Baskı Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Tazegül, D. Konuşma Eğitiminde Benmerkezci Konuşmaya Yönelik Bir Deneme. Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
 • MEB (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5 Sınıflar). Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, ANKARA
 • Temizkan, M. Akran Değerlendirmenin Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi Üzerindeki Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 12
 • Temizyürek, F. İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2007, cilt: 40, sayı: 2
 • Temizyürek, F.; Erdem, İ.; Temizkan, M. (2007). Konuşma Eğitimi. Öncü Kitabevi: Ankara
 • Uçgun, D. (2007). Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 22 Yıl : 2007/1
 • Vitthal, G. (2010). Techniques for Developing Speaking Skills and Fluency. The IUP Journal of Soft Skills, Vol. 4, Nos. 1 & 2, pp. 7-17, March & June 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1610013
 • Yakıcı, A.; Yücel, M.; Doğan, M.; Yelok, S. (2006). Üniversiteler İçin Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi: Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuzhan KURU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 17 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2013 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KURU, O. (2013). AKICI KONUŞMA PROBLEMİ YAŞAYAN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİSİNİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1), 88-105.