Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 31 - 47, 27.12.2019

Öz

İş kazası, tüm tedbirler alındığında bile ortadan kaldırılamayacak olasılığa sahip bir olgudur. Dolayısıyla iş kazalarını en aza indirmek için yapılacak çalışmaların yanı sıra kavrama yönelik algıların belirlenmesi ve değiştirilmesi de gerekli görülmektedir. Bu bağlamda geleceğin işverenleri/işçileri olacak öğrencilerin iş kazası kavramına yönelik algılarının ve farkındalıklarının belirlenmesi ileride bu tür olumsuzlukların yaşanmaması adına atılabilecek ilk adımlar arasında yer almaktadır. Geleceğin mühendis adaylarının iş kazasına yönelik algılarının ve farkındalıklarının belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümü birinci sınıf öğrencilerinden seçilen 75 öğrenci oluşturmaktadır. İş Kazası kavramıyla ilgili Kelime Çağrışım Yöntemi kullanılarak toplanan veriler Microsoft Excel Programı üzerinde frekans ve yüzde hesaplamaları ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre örneklemin cinsiyet değişkenine bağlı olarak iş kazası ile ilgili algılarında anlamlı bir farklılık meydana gelirken diğer değişkenlerde böyle bir farklılık söz konusu olmamıştır.

Kaynakça

  • 1. Asıl S. Tüketimde Benlik Algısı: Sosyal Medya Hesaplarında Tüketici Olmak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 2(3):2-3. 2. Dağdeviren M, Dönmez N, Kurt M. Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Dergisi. 2006; 21 (2): 164. 3.Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usül ve Esaslar Hakkında YönetmelikWeb: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6252&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= (Erişim Tarihi: 09/09/2019) 4. Dizdar NE. Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2001; 2 (7): 26 - 31. 5. İlhan MN, Kurtcebe ÖZ., Durukan E, Koşar L. Temizlik İşçilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Çalışma Koşulları ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sıklığı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2006; 20 (6): 43. 6. Koç M, Akbıyık N. Türkiye’de İş Kazalarının Maliyetleri ve Çözüm Önerileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 2011; 2 (2):131. 7.Resmi Gazete.İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.Sayı: 28339 Web: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm(Erişim Tarihi: 12/03/2019) 8. Gemalmaz A. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Temizlik Personelinin Kurumda Çalıştıkları Süre Boyunca İş Kazası Geçirme Durumları ve Son Kaza-Yaralanmaya Ait Özelliklerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2009; 6-7. 9. Biçer E. İş Kazalarının Nedenleri Maliyeti ve Önlenmesi Üzerine Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2007;18-22. 10.Tuncay CA, Ekmekçi Ö. Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. 14. Baskı. Beta Yayınları, İstanbul 2011; 288. 11. Durdu İH. İş Kazalarının Ekonomik Analizi Ve Bazı Sektörler Bazında Değerlendirilmesi. Sosyal Güvence Dergisi. 2014; 5: 70. 12. Gülhan B. Bir Ağır Metal Üretim Fabrikasında Çalışanların İş Kazası Geçirme Sıklığı ve İlişkili Etmenler, Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2008; 31. 13. TMMOB. Türkiye Makina Mühendisleri Odası Oda Raporu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Güncellenmiş Sekizinci Baskı, 2012;MMO/689: 128. Web: https://www.mmo.org.tr/kitaplar/isci-sagligi-ve-guvenligi-1 (Erişim Tarihi:09/09/2019). 14. Erkuş A. Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Üçüncü Baskı. Seçkin Yayıncılık, Ankara. 2013;122. 15. Çiftçi S. Kelime Çağrışımlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Gösterdiği Temel Nitelikler Üzerine Bir Deneme. TurkishStudies. 2009; 4 (3): 633- 654. 16.Çetin M, Asıl S. Sosyal Temsiller Kuramı Bağlamında Kriz Olgusunun Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi [Injoss]. 2018; 1 (3):5. 17. ÖzkaplanN. Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi. Çalışma ve Toplum. 2009; 2:15-24.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Erdem Güney Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 21 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 9 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Güney, M. E. (2019). İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 31-47.
AMA Güney ME. İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR. Gazi sağlık bilim. derg. Aralık 2019;4(2):31-47.
Chicago Güney, Mehmet Erdem. “İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4, sy. 2 (Aralık 2019): 31-47.
EndNote Güney ME (01 Aralık 2019) İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 2 31–47.
IEEE M. E. Güney, “İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR”, Gazi sağlık bilim. derg, c. 4, sy. 2, ss. 31–47, 2019.
ISNAD Güney, Mehmet Erdem. “İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4/2 (Aralık 2019), 31-47.
JAMA Güney ME. İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR. Gazi sağlık bilim. derg. 2019;4:31–47.
MLA Güney, Mehmet Erdem. “İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 2, 2019, ss. 31-47.
Vancouver Güney ME. İŞ KAZASI KAVRAMINA YÖNELİK ALGILAR. Gazi sağlık bilim. derg. 2019;4(2):31-47.