Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Perception of Service Thermal Health Tourism in Elderly: The Example of Sivas Province

Yıl 2019, Cilt 10, Sayı 1, 140 - 153, 25.03.2019

Öz

Kaynakça

  • Akbulut, G. (2010), “Türkiye’de Kaplıca Turizmi ve Sorunları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), s.35-54.Aydın, G. ve Aydın, B.K. (2015), “Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi Pazarlama Uygulamaları ve Karşılaştırmalı Durum Analizi”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 16 (1), s.1-21.Belber, B. G. ve Turan A. ( 2015), “Termal Turizm İşletmelerinde, Turistik Tüketicilerin Tatmin Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Kırşehir İli Üzerine”, Journal of Business Research Turk,7\3, s.457-481.Choi, K.-S., Cho, W.-H., Lee, S., Lee, H. ve Kim, C. (2004), “The Reationships Among Quality, Value, Satisfaction and Behavioral Intention in Health Care Provider Choice: A South Korean Study”, Journal of Business Research, 57, s.913–921.Çatı, K. ve Yılmaz, A. (2002), “ Hastaların Hastane Hizmetlerinin Kalitesini Algılama Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, 16 (4), s.46-53. Çetin, T. (2011), “Turkey Termal Turizm Potansiyeli Açısından Kozaklı (Nevşehir) Kaplıcaları”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1, Winter,s. 899-924.Çiçek, R. ve Avderen, S. (2013), “Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 15 (25), s. 25-35.Devebakan N. ve Aksaraylı, M. (2003), “Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), s.38-54.Eleren, A. ve Kılıç, B. (2007), “ Turizm Sektöründe SERVQUAL Analizi İle Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, IX (1), s.235-263.Engin, O. ve Sevinç, A. (2005), “Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyeti Ve Konya’da Hizmet Veren Hastanelerde Bir Uygulama”, Verimlilik Dergisi, 3, s.145-159.Ersöz, F. (2008), “ Türkiye İle OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri Ve Sağlık Harcamalarının Analizi, İstatistikçiler Dergisi, 2 (1), s.95-104.Golicic, L.S. ve Mentzer, J.T. (2006), “An Empirical Examination of Relationship Magnitude”, Journal of Business Logistics,27(1), s.81-108.Juwaheer, D.T. (2004) , “Exploring International Tourist’s Perceptions of Hotel Operations by Using a Modified SERVQUAL Approach- A Case Study of Mauritius”, Managing Service Quality,14(5), s.350-364.Tsaur, H-S. ve Lin, C.-Y. (2004), “Promoting Service Quality in Tourist Hotels: The Role of HRM Practices and Service Behavior”, Tourism Management, 25(4), s.471-481.İçöz, O. (2009), “Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin Olanakları”, Journal of Yasar University, 4 (14), s.2257-2279.İlban, M. O., Köroğlu, A. ve Bozok, D. (2008), “Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Gönen Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:7 Sayı:13 Bahar, s.105 -129.Sandıkçı, M. (2008), Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Afyon.Okumuş, A. ve Asil, H. (2007), “Hizmet Kalitesi Algılamasının Havayolu Yolcularının Genel Memnuniyet Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi”, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 36 (2), s.7-29.Oswald, S. L, Turner, D. E., Spines, R. L. ve Butler, D.(1998), “ Quality Determinants and Hospital Satisfaction Perceptions of The Facility and Staff Might be a Key Influencing Factors”, Marketing Health Services, 18, 1, s.18-22.Öztürk, Y. ve Kenzhebayeva, A. (2013), “Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi: Türkiye ve Kazakistan’daki Termal Otel İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1 (4), s.35-46.Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002), “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetlerine Yönelik Teorik Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, 2 (1), s.183-195.Parasuraman, A., Zeilthaml V. A. ve Berry L.L. (1988), “SERVQUAL: A MultipleItem Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, 64 (1), s.12-40.Türksoy, A. ve Türksoy, S.S. (2010), “Termal Turizmin Geliştirilmesi Kapsamında Çeşme İlçesi Termal Kaynaklarının Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 10 (1), s.699-725.Ünal, A. ve Demirel, G. (2011), “Sağlık Turizmi İşletmelerinden Yararlanan Müşterilerin Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bolu İlinde Bir Araştırma”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık, s.106-115.Varinli, İ. ve Çakır, A.(2004), “Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişki Kayseri’de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2), s.32-52.Woodside, A.G., Frey, L. L. ve Daly, R. T.(1989), “Linking Service Quality, Customer Satisfaction, and Behavioral Intention”, Journal of Health Care Marketing, 9, 4, s.5-17Yağcı, M. İ. ve Duman, T. (2006), “Hizmet Kalitesi - Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması: Devlet, Özel Ve Üniversite Hastaneleri Uygulaması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2), s.218-238. Zengingönül, O., Emeç, H., İyilikçi, D.E. ve Bingöl, P. (2012), Sağlık Turizmi: İstanbul’a Yönelik Bir Değerlendirme, Ekonomistler Platformu Yayınları, İstanbul. Zengin, B. ve Eker, N. (2016), “Sakarya İli Termal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), s.165-181.Türkiyede Termal Sağlık Turizmi, http://saglikturizmi.gov.tr/TR,23592/turkiyede-termal-saglik-turizmi.html, (26.03.2018)TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar, 2017, 15 Mart 2018 raporu, www.tuik.gov.tr, (26.03.2018)www.saglikturizmi.gov.tr.

Yaşlılarda Termal Sağlık Turizmi Hizmet Algısı: Sivas İli Örneği

Yıl 2019, Cilt 10, Sayı 1, 140 - 153, 25.03.2019

Öz

Termal sağlık turizmi özellikle yaşlı bireylerin iyilik hallerinin arttırılması, korunması ve iyileştirilmesinde önemli bir alandır. Araştırmanın amacı, yaşlıların Sivas ili termal sağlık turizmine yönelik ilişki kalitesi ve hizmet kalitesi algılarının tatmin düzeylerine etkisini ortaya çıkarmaktır.

Araştırma sürecinde nicel yöntem kullanılmıştır. Sivas İli termallerini ziyaret eden 130 yaşlı bireye anket uygulanmıştır. Veri toplamak için İlişki Kalitesi Hizmet Kalitesi ve Termal Sağlık Turizmi Tatmini ölçekleri kullanılmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, korelasyon, regresyon ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin termal sağlık turizmine yönelik ilişki kalitesi, hizmet kalitesi ve tatmin algılarının sağlık amaçlı gelenlerde daha yüksek, turistik amaçlı-ziyaret edenlerde daha düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca, ilişki kalitesi, hizmet kalitesi ve tatmin değişkenleri arasında pozitif ilişki olduğu, ilişki kalitesi algısı ve hizmet kalitesi algısının tatmini genel olarak %58 oranında açıkladığı tespit edilmiştir. 

Kaynakça

  • Akbulut, G. (2010), “Türkiye’de Kaplıca Turizmi ve Sorunları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), s.35-54.Aydın, G. ve Aydın, B.K. (2015), “Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi Pazarlama Uygulamaları ve Karşılaştırmalı Durum Analizi”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 16 (1), s.1-21.Belber, B. G. ve Turan A. ( 2015), “Termal Turizm İşletmelerinde, Turistik Tüketicilerin Tatmin Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Kırşehir İli Üzerine”, Journal of Business Research Turk,7\3, s.457-481.Choi, K.-S., Cho, W.-H., Lee, S., Lee, H. ve Kim, C. (2004), “The Reationships Among Quality, Value, Satisfaction and Behavioral Intention in Health Care Provider Choice: A South Korean Study”, Journal of Business Research, 57, s.913–921.Çatı, K. ve Yılmaz, A. (2002), “ Hastaların Hastane Hizmetlerinin Kalitesini Algılama Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, 16 (4), s.46-53. Çetin, T. (2011), “Turkey Termal Turizm Potansiyeli Açısından Kozaklı (Nevşehir) Kaplıcaları”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1, Winter,s. 899-924.Çiçek, R. ve Avderen, S. (2013), “Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 15 (25), s. 25-35.Devebakan N. ve Aksaraylı, M. (2003), “Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), s.38-54.Eleren, A. ve Kılıç, B. (2007), “ Turizm Sektöründe SERVQUAL Analizi İle Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, IX (1), s.235-263.Engin, O. ve Sevinç, A. (2005), “Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyeti Ve Konya’da Hizmet Veren Hastanelerde Bir Uygulama”, Verimlilik Dergisi, 3, s.145-159.Ersöz, F. (2008), “ Türkiye İle OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri Ve Sağlık Harcamalarının Analizi, İstatistikçiler Dergisi, 2 (1), s.95-104.Golicic, L.S. ve Mentzer, J.T. (2006), “An Empirical Examination of Relationship Magnitude”, Journal of Business Logistics,27(1), s.81-108.Juwaheer, D.T. (2004) , “Exploring International Tourist’s Perceptions of Hotel Operations by Using a Modified SERVQUAL Approach- A Case Study of Mauritius”, Managing Service Quality,14(5), s.350-364.Tsaur, H-S. ve Lin, C.-Y. (2004), “Promoting Service Quality in Tourist Hotels: The Role of HRM Practices and Service Behavior”, Tourism Management, 25(4), s.471-481.İçöz, O. (2009), “Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin Olanakları”, Journal of Yasar University, 4 (14), s.2257-2279.İlban, M. O., Köroğlu, A. ve Bozok, D. (2008), “Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Gönen Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:7 Sayı:13 Bahar, s.105 -129.Sandıkçı, M. (2008), Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Afyon.Okumuş, A. ve Asil, H. (2007), “Hizmet Kalitesi Algılamasının Havayolu Yolcularının Genel Memnuniyet Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi”, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 36 (2), s.7-29.Oswald, S. L, Turner, D. E., Spines, R. L. ve Butler, D.(1998), “ Quality Determinants and Hospital Satisfaction Perceptions of The Facility and Staff Might be a Key Influencing Factors”, Marketing Health Services, 18, 1, s.18-22.Öztürk, Y. ve Kenzhebayeva, A. (2013), “Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi: Türkiye ve Kazakistan’daki Termal Otel İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1 (4), s.35-46.Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002), “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetlerine Yönelik Teorik Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, 2 (1), s.183-195.Parasuraman, A., Zeilthaml V. A. ve Berry L.L. (1988), “SERVQUAL: A MultipleItem Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, 64 (1), s.12-40.Türksoy, A. ve Türksoy, S.S. (2010), “Termal Turizmin Geliştirilmesi Kapsamında Çeşme İlçesi Termal Kaynaklarının Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 10 (1), s.699-725.Ünal, A. ve Demirel, G. (2011), “Sağlık Turizmi İşletmelerinden Yararlanan Müşterilerin Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bolu İlinde Bir Araştırma”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık, s.106-115.Varinli, İ. ve Çakır, A.(2004), “Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişki Kayseri’de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2), s.32-52.Woodside, A.G., Frey, L. L. ve Daly, R. T.(1989), “Linking Service Quality, Customer Satisfaction, and Behavioral Intention”, Journal of Health Care Marketing, 9, 4, s.5-17Yağcı, M. İ. ve Duman, T. (2006), “Hizmet Kalitesi - Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması: Devlet, Özel Ve Üniversite Hastaneleri Uygulaması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2), s.218-238. Zengingönül, O., Emeç, H., İyilikçi, D.E. ve Bingöl, P. (2012), Sağlık Turizmi: İstanbul’a Yönelik Bir Değerlendirme, Ekonomistler Platformu Yayınları, İstanbul. Zengin, B. ve Eker, N. (2016), “Sakarya İli Termal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), s.165-181.Türkiyede Termal Sağlık Turizmi, http://saglikturizmi.gov.tr/TR,23592/turkiyede-termal-saglik-turizmi.html, (26.03.2018)TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar, 2017, 15 Mart 2018 raporu, www.tuik.gov.tr, (26.03.2018)www.saglikturizmi.gov.tr.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enis Baha BİÇER>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
0000-0002-1624-4988
Türkiye


Gülseren YURCU> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-6735-0430
Türkiye


Pamuk ÖZGÜN OVA Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Biçer, E. B. , Yurcu, G. & Özgün Ova, P. (2019). Yaşlılarda Termal Sağlık Turizmi Hizmet Algısı: Sivas İli Örneği . Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 140-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumus/issue/44146/470739