Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Klinik Biyokimya Verileri Açısından Bir Üniversitede Çalışan Daimi İşçilerin İş Sağlığı Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1, 123 - 129, 25.03.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.704949

Öz

Amaç: İş sağlığı ve güvenliği yasalarla belirlenmiş önemli tedbirler, eğitimler ve sağlık taramaları içermektedir. Literatürde iş sağlığı ile ilgili yapılan işyeri hekimliği uygulamaları ve ilgili klinik laboratuvar verileri ile ilgili eksiklik bulunmaktadır. Bu çalışmada özgün laboratuvar verileri ile işyeri hekimliği uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal-Metot: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çalışanlarının klinik laboratuvar verileri geriye dönük olarak incelendi. 43'ü kadın 61'i erkek toplam 104 daimi işçinin biyokimyasal test sonuçları karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz sonuçları değerlendirildi ve p<0,05 anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.
Bulgular: Cinsiyete dayalı istatistiksel analizde, AST (Aspartat Aminotransferaz), ALT (Alanin aminotransferaz), RBC (Kırmızı kan hücresi), HGB (Hemoglobin), HCT (Hematokrit), MCH (Ortalama Korpuskuler Hemoglobin; Ortalama Hücre Hemoglobini), MCV (ortalama eritrosit hacmi), MCHC (Ortalama Hücre Hemoglobin Konsantrasyonu), MONO (Monosit) ve % MONO değerleri erkek çalışanlarda daha yüksekken, PLT (trombosit), PCT (Trombosit hücrelerinin diğer hücrelere yüzde oranı), RDW-CV (Eritrosit dağılımı genişlik-katsayı değişim katsayısı) ve RDW-SD (Eritrosit dağılım genişliği-standart sapma) değerleri kadın çalışanlarda daha yüksektir (p<0,05).
Tartışma: Bu araştırmada işçilerin genç olması belirgin şekilde referans aralıkların dışına çıkmış laboratuvar sonuçlarının oluşmasını önlemiştir. Kadın ve erkek cinsiyet grupları arasında farklılık çıkan değerler, cinsiyete göre farklı olması beklenen değerlerdir. İşyeri hekimliği kapsamında klinik laboratuvar istemleri arasına rutinde açlık kan glikoz değerlerinin de dahil edilmesi giderek sıklığı artan insülin direnci, obezite ve tip 2 diyabetes mellitus’un erken tanı ve önlenmesinde faydalı olabilir.

Kaynakça

 • Bilir, N. (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği. 1. Basım, İstanbul, Güneş Tıp Kitabevleri, 1-44.
 • Babaoğlu, M.Ö, Yaşar, Ü, Dost, T. ve Kayaalp, S.O. (2009). Kanıta Dayalı Tıp: Kavramlar, Örnekler ve Görüşler. J Med Sci, 29 (5), 1298-305.
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 20.07.2013. Resmî Gazete Sayısı: 28713.
 • Orcan, F. (2020). Parametric or Non-parametric: Skewness to Test Normality for Mean Comparison. Int. J. Asst. Tools in Educ, 7(2), 255-265. doi: 10.21449/ijate. 656077
 • Emekli, N. ve Yiğitbaşı, T. (2015). Klinik Biyokimya. 1. Basım, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Murray, R.K, Bender, D.A, Botham, K.M, Kennelly, P.J, Rodwell, V.W. and (2015). Weil, P.A. Harper’in Biyokimyası. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Savas, H.B. ve Gultekin, F. (2017). İnsülin Direnci ve Klinik Önemi. Med J SDU, 24 (3), 116-125.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Kanun No: 6331. Resmî Gazete, Tarih: 30.06.2012, Sayı: 28339.
 • Arici, C, Ronda-Pérez, E, Tamhid, T, Absekava, K. and Porru S. (2019). Occupational Health and Safety of Immigrant Workers in Italy and Spain: A Scoping Review. Int J Environ Res Public Health, 16 (22), 4416. doi: 10.3390/ijerph1622 4416.
 • Teufer, B, Ebenberger, A, Affengruber, L, Kien, C, Klerings, I, Szelag, M, Grillich, L. and Griebler, U. (2019). Evidence-based Occupational Health and Safety İnterventions: A Comprehensive Overview of Reviews. BMJ Open, 11, 9 (12), e032528. doi: 10.1136/bmjopen-2019-032528.
 • Min, J, Kim, Y, Lee, S, Jang, T.W, Kim, I. and Song, J. (2019). The Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Occupational Health and Safety, Worker's Compensation and Labor Conditions. Saf Health Work, 10 (4), 400-408. doi: 10.1016/j.shaw.2019.09.005.
 • Civran G. (2019). Salute E Sicurezza Sul Lavoro in Ambito Portuale E Governo Dei Processi Sociali E Di Sviluppo Economico [Occupational Health and Safety in The Port and The Government of Social Processes and Economic Development]. G Ital Med Lav Ergon, 41 (4), 306-309.
 • Kajiki, S, Mori, K, Kobayashi, Y, Hiraoka, K, Fukai, N, Uehara, M, Adi, N.P. and Nakanishi, S. (2020). Developing a global occupational health and safety management system model for Japanese companies. J Occup Health, 62 (1), e12081. doi: 10.1002/1348-9585.12081.
 • Almost, J, Caicco Tett, L, Van Den Kerkhof, E, Paré, G, Strahlendorf, P, Noonan, J, Hayes, T, Van Hulle, H, Holden, J, Silva, E Silva, V. and Rochon, A. (2019). Leading Indicators in Occupational Health and Safety Management Systems in Healthcare: A Quasi-Experimental Longitudinal Study. J Occup Environ Med, 61 (12), e486-e496. doi: 10.1097/JOM. 0000000000001738.
 • Balasubramanian, B, Meyyazhagan, A, Chinnappan, A.J, Alagamuthu, K.K, Shanmugam, S, Al-Dhabi, N.A, Mohammed Ghilan, A.K, Duraipandiyan, V. and Valan Arasu, M. (2020). Occupational health hazards on workers exposure to lead (Pb): A genotoxicity analysis. J Infect Public Health, 13 (4), 527-531. doi: 10.1016/j.jiph.2019.10.005.

Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1, 123 - 129, 25.03.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.704949

Öz

Aim: Occupational health and safety involves important measures, trainings, and health screenings as defined by law. The existing literature on occupational medicine practices and related clinical laboratory data has considerable room for expansion. The aim of this study is to contribute to the evaluation of workplace medicine practices with original laboratory data.
Material and Method: The clinical laboratory data of the workers from the Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey, were analyzed retrospectively. Biochemical test results of a total of 104 permanent worker, 43 women and 61 men, were compared. Statistical analysis results were evaluated and p<0.05 was accepted as the limit of significance.
Results: In the statistical analysis based on sex, AST (Aspartate Aminotransferase), ALT (Alanine aminotransferase), RBC (Red blood cell), HGB (Hemoglobin), HCT (Hematocrit), MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin; Average Cell Hemoglobin), MCV (mean erythrocyte volume), MCHC (Average Cell Hemoglobin Concentration), MONO (Monocyte) and MONO% values are higher in male workers, whereas PLT (platelet), PCT (Percent ratio of platelet cells to other cells), RDW-CV (Erythrocyte distribution width-coefficient variation-coefficient of variation) and RDW-SD (Erythrocyte distribution width-standard deviation) values are higher in female workers (p<0.05).
Discussion: In this study, the young age of the participating workers prevented laboratory results to go off the reference range. Values that differ between female and male gender groups are in line with expected differences based on gender. Including the fasting blood glucose values in routine clinical laboratory tests requested within the scope of workplace medicine may be useful in the early diagnosis and prevention of increasingly frequent insulin resistance, obesity, and type 2 diabetes mellitus.

Kaynakça

 • Bilir, N. (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği. 1. Basım, İstanbul, Güneş Tıp Kitabevleri, 1-44.
 • Babaoğlu, M.Ö, Yaşar, Ü, Dost, T. ve Kayaalp, S.O. (2009). Kanıta Dayalı Tıp: Kavramlar, Örnekler ve Görüşler. J Med Sci, 29 (5), 1298-305.
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 20.07.2013. Resmî Gazete Sayısı: 28713.
 • Orcan, F. (2020). Parametric or Non-parametric: Skewness to Test Normality for Mean Comparison. Int. J. Asst. Tools in Educ, 7(2), 255-265. doi: 10.21449/ijate. 656077
 • Emekli, N. ve Yiğitbaşı, T. (2015). Klinik Biyokimya. 1. Basım, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Murray, R.K, Bender, D.A, Botham, K.M, Kennelly, P.J, Rodwell, V.W. and (2015). Weil, P.A. Harper’in Biyokimyası. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Savas, H.B. ve Gultekin, F. (2017). İnsülin Direnci ve Klinik Önemi. Med J SDU, 24 (3), 116-125.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Kanun No: 6331. Resmî Gazete, Tarih: 30.06.2012, Sayı: 28339.
 • Arici, C, Ronda-Pérez, E, Tamhid, T, Absekava, K. and Porru S. (2019). Occupational Health and Safety of Immigrant Workers in Italy and Spain: A Scoping Review. Int J Environ Res Public Health, 16 (22), 4416. doi: 10.3390/ijerph1622 4416.
 • Teufer, B, Ebenberger, A, Affengruber, L, Kien, C, Klerings, I, Szelag, M, Grillich, L. and Griebler, U. (2019). Evidence-based Occupational Health and Safety İnterventions: A Comprehensive Overview of Reviews. BMJ Open, 11, 9 (12), e032528. doi: 10.1136/bmjopen-2019-032528.
 • Min, J, Kim, Y, Lee, S, Jang, T.W, Kim, I. and Song, J. (2019). The Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Occupational Health and Safety, Worker's Compensation and Labor Conditions. Saf Health Work, 10 (4), 400-408. doi: 10.1016/j.shaw.2019.09.005.
 • Civran G. (2019). Salute E Sicurezza Sul Lavoro in Ambito Portuale E Governo Dei Processi Sociali E Di Sviluppo Economico [Occupational Health and Safety in The Port and The Government of Social Processes and Economic Development]. G Ital Med Lav Ergon, 41 (4), 306-309.
 • Kajiki, S, Mori, K, Kobayashi, Y, Hiraoka, K, Fukai, N, Uehara, M, Adi, N.P. and Nakanishi, S. (2020). Developing a global occupational health and safety management system model for Japanese companies. J Occup Health, 62 (1), e12081. doi: 10.1002/1348-9585.12081.
 • Almost, J, Caicco Tett, L, Van Den Kerkhof, E, Paré, G, Strahlendorf, P, Noonan, J, Hayes, T, Van Hulle, H, Holden, J, Silva, E Silva, V. and Rochon, A. (2019). Leading Indicators in Occupational Health and Safety Management Systems in Healthcare: A Quasi-Experimental Longitudinal Study. J Occup Environ Med, 61 (12), e486-e496. doi: 10.1097/JOM. 0000000000001738.
 • Balasubramanian, B, Meyyazhagan, A, Chinnappan, A.J, Alagamuthu, K.K, Shanmugam, S, Al-Dhabi, N.A, Mohammed Ghilan, A.K, Duraipandiyan, V. and Valan Arasu, M. (2020). Occupational health hazards on workers exposure to lead (Pb): A genotoxicity analysis. J Infect Public Health, 13 (4), 527-531. doi: 10.1016/j.jiph.2019.10.005.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hasan Basri SAVAŞ (Sorumlu Yazar)
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi
0000-0001-8759-4507
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil704949, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {1}, pages = {123 - 129}, doi = {10.37989/gumussagbil.704949}, title = {Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data}, key = {cite}, author = {Savaş, Hasan Basri} }
APA Savaş, H. B. (2021). Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 123-129 . DOI: 10.37989/gumussagbil.704949
MLA Savaş, H. B. "Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 123-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/60892/704949>
Chicago Savaş, H. B. "Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 123-129
RIS TY - JOUR T1 - Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data AU - Hasan Basri Savaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.704949 DO - 10.37989/gumussagbil.704949 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 129 VL - 10 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.704949 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.704949 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data %A Hasan Basri Savaş %T Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.704949 %U 10.37989/gumussagbil.704949
ISNAD Savaş, Hasan Basri . "Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 1 (Mart 2021): 123-129 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.704949
AMA Savaş H. B. Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(1): 123-129.
Vancouver Savaş H. B. Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(1): 123-129.
IEEE H. B. Savaş , "Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 123-129, Mar. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.704949