Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Experience and Perceptions of Nurse Academicians on Generation Y Nursing Students: “Difficult Students”

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 444 - 457, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.794834

Öz

The aim of the research was to describe the experiences and expectations of nurse academics about the generation Y nursing students. In the research carried out with the phenomenological pattern by adopting the qualitative descriptive approach; human experience has been tried to be explained in its natural context. The participants consisted of 17 academicians who volunteered to participate in the research using the purposeful sampling method. The data of the study was collected through in-depth interviews. In the interview texts with content analysis, four themes were reached from the statements of nurse academicians. The most cited theme label was difficult student. Others were role model teacher suitable for generation Y, barriers factors in nursing education, and questioning student, respectively. The perception that students were difficult (reluctant, uninterested, not studying, internet-oriented) and perceived barriers factors for nursing education (perception of obstacle gender based, theoretical and clinical practice inconsistency and high number of students) were the theme labels used to describe the current situation. The expectation of nurse academics; the questioning student (having investigative spirit, following current information and innovations, libertarian) and the appropriate role model teacher (renewing current information and improving himself, questioning). In addition to expressing the difficulty similar to the generation characteristics of the students, the nurse educators have defined themselves as a role model educator. Therefore, the fact that the educators present the guiding approaches in dealing with the existing situation sheds light on the research subject.

Kaynakça

 • Adıgüzel, O, Batur, H. ve Ekşil, N. (2014). “Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (19), 165-82.
 • Sevinç, E. ve Kavgaoğlu, D. (2019). “Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, 944-957.
 • Altuntuğ, N. (2012). “Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 203-212.
 • Yüksekbilgili, Z. (2013). “Türk Tipi Y Kuşağı”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 342-353.
 • Mücevher, M.H. (2015). X ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Özellik ve Etkileşim Algıları: SDÜ Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Uğurlu, T.Y. (2013) “Öğretmenlerin İletişim Becerisi ve Empatik Eğilim Davranışlarının Çocuk Sevme Düzeyleri Üzerine Etkisi”. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (2), 51-61.
 • Mathevula, F.R. and Khoza, L.B. (2013). “Nurse Educators and Student Nurse Neophytes' Perceptions of Good Interaction in the Classroom Setting”. Health SA Gesondheid, 18 (1), 1-9.
 • Lewallen, L.P. and DeBrew, J.K. (2012). “Successful and Unsuccessful Clinical Nursing Students”. Journal of Nursing Education, 51 (7), 389-395.
 • DeBrew, J.K. and Lewallen, L.P. (2014). “To Pass or to Fail? Understanding The Factors Considered by Faculty in The Clinical Evaluation of Nursing Students”. Nurse Education Today, 34 (4), 631–636.
 • Killam, L.A, Luhanga, F. and Bakker, D. (2011). “Characteristics of Unsafe Undergraduate Nursing Students in Clinical Practice: an Integrative Literature Review”. Journal of Nursing Education, 50 (8), 437-446.
 • Monique, K, Elizabeth, A, Lise, O. and Lisa, M. (2019). “Unsafe Student Nurse Behaviours: The Perspectives of Expert Clinical Nurse Educators”. Nurse Education in Practice, 41:102628. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019. 102628.
 • Cimete, G. (1998). “Öğrenci-Öğretim Elemanı Etkileşimine Yönelik Kalitatif Bir Çalışma”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (1), 9-19.
 • Yanıkkerem, E. ve Aycan, N, Kitapçıoğlu, G, Korkmaz, A, Çalık, C. (2006). “Öğrencilerin Hemşire Eğitimcilerde Aradığı Özelliklerin Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi Çalışması”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22 (1), 37-53.
 • Çelikkalp, Ü, Aydın, A. ve Temel, M. (2010). “Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (2), 3-14.
 • Günüşen, N.P. ve Üstün, B. (2012). “Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri”. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 15 (3), 197-204.
 • Atasoy, I. ve Sütütemiz, N. (2014). “Bir Grup Hemşirelik Son Sınıf Öğrencisinin Hemşirelik Eğitimi İle İlgili Görüşleri”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22 (2), 94-104.
 • Nazik, E. ve Arslan, S. (2014). “Hemşirelik Mesleğinin Geleceği: Öğrencilerin Beklentileri”. Bozok Tıp Dergisi, 4 (1), 33-40.
 • Akbaş, M. ve Sürücü, Ş.G. (2019). “Öğrenci Hemşirelerin Klinik, Sınıf ve Ders Dışı Ortamda Öğretim Elemanlarından Beklentileri”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 9 (1), 45-54.
 • Kaya, H.İ, Bay, E. ve Şebin, K. (2007). “Öğretim Elemanlarının Ders Verdikleri Öğrencilerin Özelliklerine İlişkin Görüşleri”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 221-231.
 • Yılmaz, K. (2010). “ Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Öğretim Elemanlarının Görüşleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 839-867.
 • Soba, M. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Performanslarının Akademisyenler Tarafından Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi (Uşak Üniversitesi Örneği)”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42), 368-381.
 • Demir, G. (2019). “The Role of Emotion Management in Interpersonal Communication: A Research on Teacher-Student Communication”. Journal of International Management and Social Researches, 6 (11), 53-67.
 • Polit D.F. and Beck C.T. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence For Nursing Practice. USA: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Guest, G, Bunce, A. and Johnson, L. (2006). “How Many İnterviews Are Enough? An Experiment With Data Saturation and Variability”. Field Methods, 18 (1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903
 • Cutcliffe J.R. and McKenna, H.P, (1999). “Establishing The Credibility of Qualitative Research Findings: The Plot Thickens”. Journal of Advanced Nursing, 30 (2), 374-80.
 • Tong, A, Sainsbury, P. and Craig, J. (2007). “Consolidated Criteria For Reporting Qualitative Research (COREQ): A 32-item Chicklist for Interviews and Focus Groups”. International Journal for Quality in Health Care, 19 (16), 349–357.
 • Gültekin, M. (2020). “Değişen Toplumda Eğitim ve Öğretmen Nitelikleri”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 654-700.
 • Sharif, F. and Masoumi, S.A. (2005). “Qualitative Study of Nursing Student Experiences Of Clinical Practice”. BMC Nursing, 4 (6), 1-7.
 • Saifan, A.R, Safieh, HA, Milbes, R. and Shibly, R. (2015). “Suggestions to Close the Gap in Nursing Education: Nursing Students' Perspectives”. International Journal of Advanced Nursing Studies, 4 (2), 62-68.
 • Factor, E.M.R, Matienzo, E.T, and Guzman, A.B. (2017). “A Square Peg in A Round Hole: Theory-Practice Gap From the Lens of Filipino Student Nurses”. Nurse Education Today, 57, 82-87.
 • Sendir, M, Celik, S, Dissiz, M, Güney, R, Acıksoz, S, Kolcu, M. ve Bektemur, G. (2018). “Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasında Yeni Bir Yaklaşım: Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasının Bütünleşmesi”. Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi JAREN, 4 (2), 92-99.
 • Jasemi, M, Whitehead, B, Habibzadeh, H, Zabihi, R.E. and Rezaie, S.A. (2018). “Challenges in the Clinical Education Of the Nursing Profession in Iran: A qualitative study”. Nurse Education Today, 67, 21-26.
 • Esmaeili, M, Cheraghi, M.A, Salsali, M. and Ghiyasvandian, S. (2014). “Nursing Students' Expectations Regarding Effective Clinical Education: A Qualitative Study”. International Journal of Nursing Practice, 20 (5), 460-467.
 • Kaya, G. ve Yılmaz, S. (2016). “Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısına ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 300-318.
 • Theobald, K.A. and Ramsbotham, J. (2019). “Inquiry-Based Learning and Clinical Reasoning Scaffolds: An Action Research Project To Support Undergraduate Students' Learning To Think Like A Nurse”. Nurse Education in Practice, 38, 59-65.
 • Güneş, F. (2016). “Eğitimde Sorgulamanın Gücü”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5 (2), 188-204.

Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler”

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 444 - 457, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.794834

Öz

Araştırmanın amacı hemşire akademisyenlerin Y kuşağı hemşirelik öğrencileri hakkındaki deneyim ve algılarını betimlemektir. Tanımlayıcı nitel yaklaşım benimsenerek fenomenolojik desen ile yürütülmüş araştırmada; insan deneyimi doğal bağlamında açıklanmaya çalışılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya katılmaya gönüllü olan 17 hemşire akademisyenden oluşmuştur. Araştırmanın verileri derinlemesine görüşmeler ile toplanmıştır. İçerik analizi yapılan görüşme metinlerinde hemşire akademisyenlerin ifadelerinden dört temaya ulaşılmıştır. En çok atıf alan tema etiketi zor öğrencidir. Diğer tema etiketleri sırasıyla Y kuşağına uygun rol model hoca, hemşirelik eğitiminde engelleyici faktörler ve sorgulayan öğrencidir. Öğrencilerin zor olduğu algısı (isteksiz, ilgisiz, internet odaklı çalışmayan) ve hemşirelik eğitimi için algılanan engelleyici faktörler (cinsiyet temelli engel algısı, teorik ve klinik uygulamada tutarsızlık ve çok sayıda öğrenci) var olan durumu betimlemede kullanılan tema etiketleridir. Hemşire akademisyenlerin beklentisi ise; sorgulayan öğrenci (araştırma ruhuna sahip olmak, güncel bilgi ve yenilikleri takip etmek, özgürlükçü) ve buna uygun rol model öğretmen (güncel bilgileri yenilemek ve kendini geliştirmek, sorgulamak) şeklinde etiketlendirilmiştir. Hemşire eğitimciler, öğrencilerin kuşak özelliklerine benzeyen zorluğu dile getirmeleri yanında, kendilerine yönelik rol model eğitimci tanımlaması yapmışlardır. Dolayısıyla eğitimcilerin var olan durumla baş etmede yol gösterici yaklaşımları sunmaları araştırma konusuna ışık tutar niteliktedir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, O, Batur, H. ve Ekşil, N. (2014). “Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (19), 165-82.
 • Sevinç, E. ve Kavgaoğlu, D. (2019). “Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, 944-957.
 • Altuntuğ, N. (2012). “Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 203-212.
 • Yüksekbilgili, Z. (2013). “Türk Tipi Y Kuşağı”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 342-353.
 • Mücevher, M.H. (2015). X ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Özellik ve Etkileşim Algıları: SDÜ Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Uğurlu, T.Y. (2013) “Öğretmenlerin İletişim Becerisi ve Empatik Eğilim Davranışlarının Çocuk Sevme Düzeyleri Üzerine Etkisi”. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (2), 51-61.
 • Mathevula, F.R. and Khoza, L.B. (2013). “Nurse Educators and Student Nurse Neophytes' Perceptions of Good Interaction in the Classroom Setting”. Health SA Gesondheid, 18 (1), 1-9.
 • Lewallen, L.P. and DeBrew, J.K. (2012). “Successful and Unsuccessful Clinical Nursing Students”. Journal of Nursing Education, 51 (7), 389-395.
 • DeBrew, J.K. and Lewallen, L.P. (2014). “To Pass or to Fail? Understanding The Factors Considered by Faculty in The Clinical Evaluation of Nursing Students”. Nurse Education Today, 34 (4), 631–636.
 • Killam, L.A, Luhanga, F. and Bakker, D. (2011). “Characteristics of Unsafe Undergraduate Nursing Students in Clinical Practice: an Integrative Literature Review”. Journal of Nursing Education, 50 (8), 437-446.
 • Monique, K, Elizabeth, A, Lise, O. and Lisa, M. (2019). “Unsafe Student Nurse Behaviours: The Perspectives of Expert Clinical Nurse Educators”. Nurse Education in Practice, 41:102628. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019. 102628.
 • Cimete, G. (1998). “Öğrenci-Öğretim Elemanı Etkileşimine Yönelik Kalitatif Bir Çalışma”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (1), 9-19.
 • Yanıkkerem, E. ve Aycan, N, Kitapçıoğlu, G, Korkmaz, A, Çalık, C. (2006). “Öğrencilerin Hemşire Eğitimcilerde Aradığı Özelliklerin Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi Çalışması”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22 (1), 37-53.
 • Çelikkalp, Ü, Aydın, A. ve Temel, M. (2010). “Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (2), 3-14.
 • Günüşen, N.P. ve Üstün, B. (2012). “Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri”. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 15 (3), 197-204.
 • Atasoy, I. ve Sütütemiz, N. (2014). “Bir Grup Hemşirelik Son Sınıf Öğrencisinin Hemşirelik Eğitimi İle İlgili Görüşleri”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22 (2), 94-104.
 • Nazik, E. ve Arslan, S. (2014). “Hemşirelik Mesleğinin Geleceği: Öğrencilerin Beklentileri”. Bozok Tıp Dergisi, 4 (1), 33-40.
 • Akbaş, M. ve Sürücü, Ş.G. (2019). “Öğrenci Hemşirelerin Klinik, Sınıf ve Ders Dışı Ortamda Öğretim Elemanlarından Beklentileri”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 9 (1), 45-54.
 • Kaya, H.İ, Bay, E. ve Şebin, K. (2007). “Öğretim Elemanlarının Ders Verdikleri Öğrencilerin Özelliklerine İlişkin Görüşleri”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 221-231.
 • Yılmaz, K. (2010). “ Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Öğretim Elemanlarının Görüşleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 839-867.
 • Soba, M. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Performanslarının Akademisyenler Tarafından Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi (Uşak Üniversitesi Örneği)”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42), 368-381.
 • Demir, G. (2019). “The Role of Emotion Management in Interpersonal Communication: A Research on Teacher-Student Communication”. Journal of International Management and Social Researches, 6 (11), 53-67.
 • Polit D.F. and Beck C.T. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence For Nursing Practice. USA: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Guest, G, Bunce, A. and Johnson, L. (2006). “How Many İnterviews Are Enough? An Experiment With Data Saturation and Variability”. Field Methods, 18 (1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903
 • Cutcliffe J.R. and McKenna, H.P, (1999). “Establishing The Credibility of Qualitative Research Findings: The Plot Thickens”. Journal of Advanced Nursing, 30 (2), 374-80.
 • Tong, A, Sainsbury, P. and Craig, J. (2007). “Consolidated Criteria For Reporting Qualitative Research (COREQ): A 32-item Chicklist for Interviews and Focus Groups”. International Journal for Quality in Health Care, 19 (16), 349–357.
 • Gültekin, M. (2020). “Değişen Toplumda Eğitim ve Öğretmen Nitelikleri”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 654-700.
 • Sharif, F. and Masoumi, S.A. (2005). “Qualitative Study of Nursing Student Experiences Of Clinical Practice”. BMC Nursing, 4 (6), 1-7.
 • Saifan, A.R, Safieh, HA, Milbes, R. and Shibly, R. (2015). “Suggestions to Close the Gap in Nursing Education: Nursing Students' Perspectives”. International Journal of Advanced Nursing Studies, 4 (2), 62-68.
 • Factor, E.M.R, Matienzo, E.T, and Guzman, A.B. (2017). “A Square Peg in A Round Hole: Theory-Practice Gap From the Lens of Filipino Student Nurses”. Nurse Education Today, 57, 82-87.
 • Sendir, M, Celik, S, Dissiz, M, Güney, R, Acıksoz, S, Kolcu, M. ve Bektemur, G. (2018). “Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasında Yeni Bir Yaklaşım: Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasının Bütünleşmesi”. Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi JAREN, 4 (2), 92-99.
 • Jasemi, M, Whitehead, B, Habibzadeh, H, Zabihi, R.E. and Rezaie, S.A. (2018). “Challenges in the Clinical Education Of the Nursing Profession in Iran: A qualitative study”. Nurse Education Today, 67, 21-26.
 • Esmaeili, M, Cheraghi, M.A, Salsali, M. and Ghiyasvandian, S. (2014). “Nursing Students' Expectations Regarding Effective Clinical Education: A Qualitative Study”. International Journal of Nursing Practice, 20 (5), 460-467.
 • Kaya, G. ve Yılmaz, S. (2016). “Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısına ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 300-318.
 • Theobald, K.A. and Ramsbotham, J. (2019). “Inquiry-Based Learning and Clinical Reasoning Scaffolds: An Action Research Project To Support Undergraduate Students' Learning To Think Like A Nurse”. Nurse Education in Practice, 38, 59-65.
 • Güneş, F. (2016). “Eğitimde Sorgulamanın Gücü”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5 (2), 188-204.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emre YANIKKEREM
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8909-3597
Türkiye


Özge TOPSAKAL (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2443-6397
Türkiye


Aynur ÇETİNKAYA
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1599-0070
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil794834, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {444 - 457}, doi = {10.37989/gumussagbil.794834}, title = {Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler”}, key = {cite}, author = {Yanıkkerem, Emre and Topsakal, Özge and Çetinkaya, Aynur} }
APA Yanıkkerem, E. , Topsakal, Ö. & Çetinkaya, A. (2021). Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler” . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 444-457 . DOI: 10.37989/gumussagbil.794834
MLA Yanıkkerem, E. , Topsakal, Ö. , Çetinkaya, A. "Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler”" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 444-457 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/65005/794834>
Chicago Yanıkkerem, E. , Topsakal, Ö. , Çetinkaya, A. "Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler”". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 444-457
RIS TY - JOUR T1 - Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler” AU - Emre Yanıkkerem , Özge Topsakal , Aynur Çetinkaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.794834 DO - 10.37989/gumussagbil.794834 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 444 EP - 457 VL - 10 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.794834 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.794834 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler” %A Emre Yanıkkerem , Özge Topsakal , Aynur Çetinkaya %T Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler” %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 3 %R doi: 10.37989/gumussagbil.794834 %U 10.37989/gumussagbil.794834
ISNAD Yanıkkerem, Emre , Topsakal, Özge , Çetinkaya, Aynur . "Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler”". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Eylül 2021): 444-457 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.794834
AMA Yanıkkerem E. , Topsakal Ö. , Çetinkaya A. Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 444-457.
Vancouver Yanıkkerem E. , Topsakal Ö. , Çetinkaya A. Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 444-457.
IEEE E. Yanıkkerem , Ö. Topsakal ve A. Çetinkaya , "Hemşire Akademisyenlerin Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri Hakkındaki Deneyim ve Algıları: “Zor Öğrenciler”", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 444-457, Eyl. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.794834