Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 507 - 512, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.798700

Öz

Gebelikte hepatit B, hepatit C, HIV ve sifiliz anneden bebeğe dikey ve yatay olarak bulaşabilir. Bu nedenle gebeler taranmalı ve saptanması halinde gerekli önlemler alınmalıdır. Trabzon İli ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde hepatit B, hepatit C, HIV ve sifiliz prevalansı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Çalışmada amaç, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ili olan Trabzon’daki gebe popülasyonun Hepatit B, hepatit C, HIV ve sifiliz pozitifliğini araştırmaktır. Çalışma retrospektif dosya araştırması şeklinde planlanmıştır. Ocak 2016–Aralık 2018 yılları arasında Kliniğimizde ayaktan ya da yatarak tedavi almış gebe kadınlar dahil edilmiştir. Dosya taramasından yaş, gravida, VKİ, gebelik haftası, özgeçmiş, HBsAg, anti HBs, anti HCV, anti HIV ve RPR pozitifliği elde edildi. Veriler SPSS ortamına aktarılarak yaş gruplarına göre ortalama değerler hesaplandı ve ki kare test uygulandı. Toplam 10449 gebe dosya bilgilerine ulaşıldı. Yaş ortalaması 27,65±5,36, BMI 26,9±4,23 kg/m2, gravida 2,3±0,21, gebelik haftası ortalama 24,12±3,54 olarak tespit edildi. HBsAg+ oranı %3,8, anti HBs oranı %49,5, anti HCV+ oranı %0,09, RPR oranı %0,19, anti HIV oranı %0,09, anti HIV pozitif çıkan gebelerin doğrulama testi pozitiflik oranı %0,02 idi. Anti HBs pozitifliği 18-25 yaş aralığında %75,9 olarak bulundu ve bu fark anlamlıydı (p<0.05). 18-25 yaş grubunda anti HBs pozitifliği diğer yaş gruplarına göre anlamlı yüksek bulundu. Trabzon bölgesinde gebelerdeki seropozitiflik Türkiye literatürü ile benzerdir.

Kaynakça

 • Nelson, P.N, Jamieson, D.J. and Murphy, T.V. (2014). “Prevention of Perinatal Hepatitis B Virus Transmission”. J Pediatric Infect Dis Soc, 3, 7-12. doi: 10.1093/jpids/piu064
 • Giaquinto, C, Ruga, E, Gacomet, V, Rampon, O, D'Elia, R. (1998). “HIV: mother to child transmission, current knowledge and on-going studies”. Int J Gynaecol Obstet, 63, 5161-5165. doi: 10.1016/s0020-7292(98)00200-8
 • Dilek, İ, Demir, C, Bay, A, et al. (2007). “Seropositivity rates of HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and VDRL in blood donors in Eastern Turkey”. Turk J Hematol, 24 (1), 4-7.
 • Bakar, B.Z. ve Dane, B. (2016). “Gebelerde hepatit B seropozitifliği ve Türk literatürüne bir bakış”. Perinatal Journal, 24 (2), 83–88. doi:10.2399/prn.16.0242005
 • Kaya, S. (2008). “Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu ve insan immün yetmezlik virusu enfeksiyonu ve sifilis sıklığı”. Klimik Dergisi, 21 (2), 65-68.
 • WHO. (2020). HIV-AIDS. https://www.who.int/health-topics/hiv-aids. Erişim tarihi 11.09.2020.
 • Malatyalıoğlu, E. (2001). “Perinatal Enfeksiyonlar”. (Editörler) Beksaç MS, Demir N, Koç A, Yüksel A. Obstetrik Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji. (s.470-523). Ankara. MN Medikal & Nobel.
 • Şahin, M, Zencir, M, Gözübüyük, A.A. and Pektaş, B.A. (2018). “Seroprevalence of Hepatitis B Surface Antigen, Anti-Hepatitis B Surface and Anti-Hepatitis C Virus Among Pregnant Women Residing in Şırnak Province”. Viral Hepatitis Journal, 24 (1), 7-11. doi: 10.4274/vhd.00 10
 • Balık, G, Üstüner, I, Kağıtcı, M, Ural, Ü.M, Tekin, Y.B. ve Şentürk, Ş. et al. (2013). “Rize bölgesinde yaşayan gebe kadınlarda HBsAg, AntiHBs ve Anti-HCV seroprevalansı”. Dicle Tıp Dergisi, 40, 254-257. doi: 10.5798/diclemedj. 0921.2013.02.0265
 • Yılmazer, M, Altındiş, M, Sevrioğlu, S, Fenkci, S, Aktepe, O. and Sırthan, E. (2004). “Toxoplasma, Cytomegalovirus, Rubella, Hepatitis B and Hepatitis C Seropositivity Rates in Pregnant Women Who Live in Afyon Region”. The Medical Journal of Kocatepe, 5, 49-53.
 • Baykam, N, Güner, R. (2018). “Epidemiology of Viral Hepatitis Changes in Our Country”. Viral Hepatitis Journal, 24 (1), 1-2. Doi: 10.4274/vhd.2018.1.0001
 • Pasha, A, Erdemoğlu, A.G, Özsoy, M.F, et al. (1999). “Seroprevalance of HBV and HCV in Health Workers”. IX. Congress of Turkish Clinical Microbiology and Infectious Disease.
 • Mistik, R. ve Balık, İ. (2000). “Türkiye'de viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi”. Viral Hepatit, 36. VHSD, Istanbul.
 • Kuncio, D.E, Newbern, E.C, Johnson, C.C. and Viner, K.M. (2016). “Failure to Test and Identify Perinatally Infected Children Born to Hepatitis C Virus-Infected Women”. Clin Infect Dis. 62, 980-985. doi.org/10.1093/ cid/ciw026
 • https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/ hiv-aids-liste/hiv-aids-istatislik.html. Erişim tarihi 12.09. 2020.
 • Sütçü, M. ve Somer, A. (2014). “Anneden Bebeğe HIV Geçişinin Önlenmesi”. Çocuk Dergisi 14 (4), 138-142. doi:10.5222/j.child.2014.138
 • Dağlı, S.S and Demir, T. (2018). “The Prevalance of HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV AND Anti-HIV AM Among Women Admitted to Gynecology And Obstetrics Hospital In Kirsehir Province”. Ahi Evran Med J, 1, 1-4.
 • Kasap, B, Öner, G, Küçük, M, Turhan, N.Ö, Akın, M.N, Arıkan, S, et al. (2017). “Evaluation of toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus and hepatitis prevalence of pregnant women in Muğla”. TıpTepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 27 (1), 31-36.
 • Dündar, Ö, Çelik, S, Tütüncü, L, Ergür, A.R, Atay, V. ve Müngen, E. (2009). “2000-2005 Yılları Arasında Kliniğimizde Doğum Yapan Gebelerde Hepatit B, B, HIV, Toxoplazma, Rubella Prevalansının Araştırılması”. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 40, 1.
 • Biri, A, Kılıç, G, Bozdayı, G. and Tezcan, S. (2001). “Prevalence of Hepatitis B, Hepatitis C and Human Immunodeficiency Viruses During Pregnancy”. T Klin J Med Res, 19, 100-103.
 • Doğan, K, Guraslan, H, Ozel, G, Aydan, Z. and Yaşar, L. (2014). “Seroprevalence Rates of Toxoplasma gondii, Rubella, Cytomegalovirus, Syphilis, and Hepatitis B, Seroprevalences Rate in The Pregnant Population in İstanbul”. Turkiye Parazitol Derg, 38, 228-33. doi: 10.5152/tpd.2014.3435
 • Çiçek, A.Ç, Duygu, F. and İnakçı, İ.H. (2012). “Hepatitis B and Hepatitis C Seropositivities in Women Admitted To Gynecology and Obstetrics Hospital in Şanlıurfa City: A 3- Year Evaluation”. Viral Hepatitis Journal, 18 (1), 15-18. doi: 10.4274/Vhd.18.04.

Hepatitis B, Hepatitis C, HIV and RPR Seropositivity in Pregnants in Trabzon

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 507 - 512, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.798700

Öz

During pregnancy, hepatitis B, hepatitis C, HIV and syphilis can be transmitted vertically and horizontally from mother to baby. Therefore, pregnant women should be screened and necessary measures should be taken if detected. There is no information about the prevalence of hepatitis B, hepatitis C, HIV and syphilis in the national and international literature about Trabzon Province. Our aim is to investigate the Hepatitis B, Hepatitis C, HIV and Syphilis positivity of the pregnant population in Trabzon, the largest city of the Eastern Black Sea Region. The study was planned as a retrospective file research. Pregnant women who received outpatient or inpatient treatment in our clinic between January 2016 and December 2018 were included. Age, gravida, BMI, gestational week, history, HBsAg, anti HBs, anti HCV, anti HIV and RPR positivity were obtained from the file scan. The data were transferred to the SPSS environment, mean values were calculated according to age groups and a chi-square test was applied. Files of 10449 pregnant women were reached. The mean age was 27.65±5.36, BMI 26.9±4.23 kg/m2, gravida was 2.3±0.21, and the mean week of gestation was 24.12±3.54. HBsAg + rate was 3.8%, anti HBs rate 49.5%, anti HCV+ rate 0.09%, RPR rate 0.19%, anti HIV rate 0.09%, and confirmation test positivity rate of pregnant women who were positive for anti HIV was 0.02%. Anti HBs positivity was found to be 75.9% in the 18-25 age range, and this difference was significant (p <0.05). Anti HBs positivity was found to be significantly higher in the 18-25 age group compared to other age groups. seropositive pregnant women in Trabzon in Turkey is similar to literature.

Kaynakça

 • Nelson, P.N, Jamieson, D.J. and Murphy, T.V. (2014). “Prevention of Perinatal Hepatitis B Virus Transmission”. J Pediatric Infect Dis Soc, 3, 7-12. doi: 10.1093/jpids/piu064
 • Giaquinto, C, Ruga, E, Gacomet, V, Rampon, O, D'Elia, R. (1998). “HIV: mother to child transmission, current knowledge and on-going studies”. Int J Gynaecol Obstet, 63, 5161-5165. doi: 10.1016/s0020-7292(98)00200-8
 • Dilek, İ, Demir, C, Bay, A, et al. (2007). “Seropositivity rates of HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and VDRL in blood donors in Eastern Turkey”. Turk J Hematol, 24 (1), 4-7.
 • Bakar, B.Z. ve Dane, B. (2016). “Gebelerde hepatit B seropozitifliği ve Türk literatürüne bir bakış”. Perinatal Journal, 24 (2), 83–88. doi:10.2399/prn.16.0242005
 • Kaya, S. (2008). “Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu ve insan immün yetmezlik virusu enfeksiyonu ve sifilis sıklığı”. Klimik Dergisi, 21 (2), 65-68.
 • WHO. (2020). HIV-AIDS. https://www.who.int/health-topics/hiv-aids. Erişim tarihi 11.09.2020.
 • Malatyalıoğlu, E. (2001). “Perinatal Enfeksiyonlar”. (Editörler) Beksaç MS, Demir N, Koç A, Yüksel A. Obstetrik Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji. (s.470-523). Ankara. MN Medikal & Nobel.
 • Şahin, M, Zencir, M, Gözübüyük, A.A. and Pektaş, B.A. (2018). “Seroprevalence of Hepatitis B Surface Antigen, Anti-Hepatitis B Surface and Anti-Hepatitis C Virus Among Pregnant Women Residing in Şırnak Province”. Viral Hepatitis Journal, 24 (1), 7-11. doi: 10.4274/vhd.00 10
 • Balık, G, Üstüner, I, Kağıtcı, M, Ural, Ü.M, Tekin, Y.B. ve Şentürk, Ş. et al. (2013). “Rize bölgesinde yaşayan gebe kadınlarda HBsAg, AntiHBs ve Anti-HCV seroprevalansı”. Dicle Tıp Dergisi, 40, 254-257. doi: 10.5798/diclemedj. 0921.2013.02.0265
 • Yılmazer, M, Altındiş, M, Sevrioğlu, S, Fenkci, S, Aktepe, O. and Sırthan, E. (2004). “Toxoplasma, Cytomegalovirus, Rubella, Hepatitis B and Hepatitis C Seropositivity Rates in Pregnant Women Who Live in Afyon Region”. The Medical Journal of Kocatepe, 5, 49-53.
 • Baykam, N, Güner, R. (2018). “Epidemiology of Viral Hepatitis Changes in Our Country”. Viral Hepatitis Journal, 24 (1), 1-2. Doi: 10.4274/vhd.2018.1.0001
 • Pasha, A, Erdemoğlu, A.G, Özsoy, M.F, et al. (1999). “Seroprevalance of HBV and HCV in Health Workers”. IX. Congress of Turkish Clinical Microbiology and Infectious Disease.
 • Mistik, R. ve Balık, İ. (2000). “Türkiye'de viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi”. Viral Hepatit, 36. VHSD, Istanbul.
 • Kuncio, D.E, Newbern, E.C, Johnson, C.C. and Viner, K.M. (2016). “Failure to Test and Identify Perinatally Infected Children Born to Hepatitis C Virus-Infected Women”. Clin Infect Dis. 62, 980-985. doi.org/10.1093/ cid/ciw026
 • https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/ hiv-aids-liste/hiv-aids-istatislik.html. Erişim tarihi 12.09. 2020.
 • Sütçü, M. ve Somer, A. (2014). “Anneden Bebeğe HIV Geçişinin Önlenmesi”. Çocuk Dergisi 14 (4), 138-142. doi:10.5222/j.child.2014.138
 • Dağlı, S.S and Demir, T. (2018). “The Prevalance of HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV AND Anti-HIV AM Among Women Admitted to Gynecology And Obstetrics Hospital In Kirsehir Province”. Ahi Evran Med J, 1, 1-4.
 • Kasap, B, Öner, G, Küçük, M, Turhan, N.Ö, Akın, M.N, Arıkan, S, et al. (2017). “Evaluation of toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus and hepatitis prevalence of pregnant women in Muğla”. TıpTepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 27 (1), 31-36.
 • Dündar, Ö, Çelik, S, Tütüncü, L, Ergür, A.R, Atay, V. ve Müngen, E. (2009). “2000-2005 Yılları Arasında Kliniğimizde Doğum Yapan Gebelerde Hepatit B, B, HIV, Toxoplazma, Rubella Prevalansının Araştırılması”. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 40, 1.
 • Biri, A, Kılıç, G, Bozdayı, G. and Tezcan, S. (2001). “Prevalence of Hepatitis B, Hepatitis C and Human Immunodeficiency Viruses During Pregnancy”. T Klin J Med Res, 19, 100-103.
 • Doğan, K, Guraslan, H, Ozel, G, Aydan, Z. and Yaşar, L. (2014). “Seroprevalence Rates of Toxoplasma gondii, Rubella, Cytomegalovirus, Syphilis, and Hepatitis B, Seroprevalences Rate in The Pregnant Population in İstanbul”. Turkiye Parazitol Derg, 38, 228-33. doi: 10.5152/tpd.2014.3435
 • Çiçek, A.Ç, Duygu, F. and İnakçı, İ.H. (2012). “Hepatitis B and Hepatitis C Seropositivities in Women Admitted To Gynecology and Obstetrics Hospital in Şanlıurfa City: A 3- Year Evaluation”. Viral Hepatitis Journal, 18 (1), 15-18. doi: 10.4274/Vhd.18.04.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Recep ERİN (Sorumlu Yazar)
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, TRABZON KANUNİ HEALTH RESEARCH CENTER, DEPARTMENT OF SURGICAL MEDICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
0000-0002-9488-5414
Türkiye


Deniz KULAKSIZ
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, TRABZON KANUNİ HEALTH RESEARCH CENTER, DEPARTMENT OF SURGICAL MEDICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
0000-0003-2351-1367
Türkiye


Yeşim BAYOĞLU TEKİN
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, TRABZON KANUNİ HEALTH RESEARCH CENTER, DEPARTMENT OF SURGICAL MEDICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
0000-0003-0865-3201
Türkiye


Kübra BAKİ ERİN
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, TRABZON KANUNİ HEALTH RESEARCH CENTER, DEPARTMENT OF SURGICAL MEDICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
0000-0002-6626-1735
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil798700, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {507 - 512}, doi = {10.37989/gumussagbil.798700}, title = {Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği}, key = {cite}, author = {Erin, Recep and Kulaksız, Deniz and Bayoğlu Tekin, Yeşim and Baki Erin, Kübra} }
APA Erin, R. , Kulaksız, D. , Bayoğlu Tekin, Y. & Baki Erin, K. (2021). Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 507-512 . DOI: 10.37989/gumussagbil.798700
MLA Erin, R. , Kulaksız, D. , Bayoğlu Tekin, Y. , Baki Erin, K. "Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 507-512 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/65005/798700>
Chicago Erin, R. , Kulaksız, D. , Bayoğlu Tekin, Y. , Baki Erin, K. "Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 507-512
RIS TY - JOUR T1 - Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği AU - Recep Erin , Deniz Kulaksız , Yeşim Bayoğlu Tekin , Kübra Baki Erin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.798700 DO - 10.37989/gumussagbil.798700 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 507 EP - 512 VL - 10 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.798700 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.798700 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği %A Recep Erin , Deniz Kulaksız , Yeşim Bayoğlu Tekin , Kübra Baki Erin %T Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 3 %R doi: 10.37989/gumussagbil.798700 %U 10.37989/gumussagbil.798700
ISNAD Erin, Recep , Kulaksız, Deniz , Bayoğlu Tekin, Yeşim , Baki Erin, Kübra . "Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Eylül 2021): 507-512 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.798700
AMA Erin R. , Kulaksız D. , Bayoğlu Tekin Y. , Baki Erin K. Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 507-512.
Vancouver Erin R. , Kulaksız D. , Bayoğlu Tekin Y. , Baki Erin K. Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 507-512.
IEEE R. Erin , D. Kulaksız , Y. Bayoğlu Tekin ve K. Baki Erin , "Trabzon İlinde Gebelerde Hepatit B, Hepatit C, HİV ve RPR Seropozitifliği", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 507-512, Eyl. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.798700