Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Natural DisasterLiteracyLevels of Primary/Secondary School Teachers: The Case of Osmaniye Province

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 532 - 541, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.870607

Öz

A little thought in our discussion with those in this study and the choice and assessment of your literacy level is valued. People's societies have a high level of literacy, coping with a success and disaster in a preparation phase in a role-playing phase. In a design design intended for this purpose, design designs shape their designs. It is the target of what is taken from those who range from the bottom of the society to disasterwriting and the lower part of natural disasterwriting (behavior, sensory perception and). The file analysis formula named "Determination of Natural Disaster Literacy Levels of Teacher Candidates" was collected from the data of the research. When we look at the people included in the study, average scores for normal literacy levels (Avg=1.67, SD=0.294), disaster literacy sensory level scores (Avg=1, SD=0.255), natural disaster literacy knowledge scores (Avg=1, 85), SD=0.255) =87.62, SD=9,022). When considered according to the research, they stated that they are interesting and thoughtful with the disasters considered. Trainings related to these education and training activities can be organized with events such as conferences, training and exercises.

Kaynakça

 • Keller Edward, A. and Devecchio Duane, E. (2012), Natural Hazards, Third Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Alcántara-Ayala, I. (2002), “Geomorphology, Natural Hazards, Vulnerability and Prevention of Natural Disasters in Developing Countries”. Geomorphology, 47 (2-4), 107-124.
 • Sözcü, U. (2019). Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Afet ve Acil Durum Başkanlığı. (2014). “2014-2023 Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi”. Https://Www.Afad.Gov.Tr/Kurumlar/Afad.Gov.Tr/3906/Xfiles/Teknolojik-Afetler-Son.Pdf. (Erişim tarihi: 01.04.2021).
 • Aşıcı, M. (2009). “Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık”. Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (17), 9-26.
 • Ünsal, H. (2015), “The Information Literacy Level of Vocational School and Technical School Students”. Journal of Theoretical Educational Science, 8 (3), 421-436.
 • Güneş, F. (1994).“Okur-Yazarlık Kavramı ve Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (2), .499-507.
 • Sözcü, U. ve Aydınözü, D. (2019), “ExaminingThe Natural Disaster Literacy Levels of Pre-Service Teachers According To Some Variables”. International Journal of Geography and Geography Education (Igge), 40, 79-91.
 • Yavaş, H. (2005), “Türkiye’de Doğal Afetlerin Merkez Yerel İlişkiler Açısından Yönetim Sorunları”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (3), 280-301.
 • Hallegatte, S. and Przyluski, V. (2010). “The Economics of Natural Disasters: Concepts and Methods”. The World Bank.
 • Em-Dat Website. [Online]. (2009). Available: Https://Www.Emdat.Be/About. (Erişim tarihi 01.04.2021).
 • T.C İçişleri Bakanlığı AFAD ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (2021). https://www.afad.gov.tr/. (Erişim tarihi 01.04.2021).
 • Medwell, J, Wray, D, Poulson, L. and Fox, R. (1998). Effective Teachers of Literacy.
 • Wray, D, Medwell, J, Fox, R. and Poulson, L. (2000). The Teaching Practices of Effective Teachers of Literacy. Educational Review, 52 (1), 75-84.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel İle Pratik Veri Analizi. 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karakuş U. ve Önger, S. (2017), “8. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afet ve Afet Eğitimi Kavramını Anlama Düzeyleri”. Journal of History Culture and Art Research, 6 (6), 482-491.
 • Chung Sung, C. and Yen Cherng, J. (2016), “Disaster Prevention Literacy among School Administrators and Teachers: A Study on the Plan for Disaster Prevention and Campus Network Deployment and Experiment in Taiwan”. Journal of Life Sciences, 10, 203-214.
 • Taş, G. (2003), Türkiye`de Ortaöğretim Kurumlarında Doğal Afetler (Deprem, Kütle Hareketleri, Volkan, Don Olayı) Konularının Öğretiminin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uzunyol, B. (2013), 8. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 532 - 541, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.870607

Öz

Bu çalışmamızda afetler ile mücadele konusunda toplumun bilinç düzeyinin ve okuryazarlık düzeyinin ele alınmasını ve değerlendirilmesine önem verilmektedir. Çünkü toplumların okuryazarlık düzeyi yüksek olması, afetler ile başa çıkma ve afetin hazırlık evresinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı afet öncesinde hazırlık süresinde toplumun bilinç düzeylerindeki eksiklikleri ve davranış şekillerini belirlemektir. Bu çalışmamızda; Osmaniye ili merkez ilçesinde görev yapan ilkokul/ortaokul öğretmenlerinin doğal afet okuryazarlık düzeylerini belirlemek ve doğal afet okuryazarlığın alt faktörleri (davranış, duyusal eğilim ve bilgi) arasında çeşitli değişkenlerin etkisini ölçmektir. Araştırmanın verileri “Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli çalışmada geliştirilen anket formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya dâhil edilen katılımcıların doğal afet okuryazarlığı davranış düzeyi puan ortalamaları (Ort=1,67, SS=0,294) doğal afet okuryazarlığı duyusal eğilim düzeyi puan ortalamaları (Ort=1,85, SS=0,255) doğal afet okuryazarlığı bilgi düzeyi puan ortalamaları (Ort=87,62, SS=9,022) olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin çoğunluğu doğal afetlerle ilgi faaliyetlere katıldığını ve katılmak istediğini belirtmişlerdir. Bu sonuç bağlamında öğretmenlere doğal afetlerle ilgili seminer, konferans, eğitim ve tatbikat gibi faaliyetler düzenlenmelidir.

Kaynakça

 • Keller Edward, A. and Devecchio Duane, E. (2012), Natural Hazards, Third Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Alcántara-Ayala, I. (2002), “Geomorphology, Natural Hazards, Vulnerability and Prevention of Natural Disasters in Developing Countries”. Geomorphology, 47 (2-4), 107-124.
 • Sözcü, U. (2019). Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Afet ve Acil Durum Başkanlığı. (2014). “2014-2023 Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi”. Https://Www.Afad.Gov.Tr/Kurumlar/Afad.Gov.Tr/3906/Xfiles/Teknolojik-Afetler-Son.Pdf. (Erişim tarihi: 01.04.2021).
 • Aşıcı, M. (2009). “Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık”. Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (17), 9-26.
 • Ünsal, H. (2015), “The Information Literacy Level of Vocational School and Technical School Students”. Journal of Theoretical Educational Science, 8 (3), 421-436.
 • Güneş, F. (1994).“Okur-Yazarlık Kavramı ve Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (2), .499-507.
 • Sözcü, U. ve Aydınözü, D. (2019), “ExaminingThe Natural Disaster Literacy Levels of Pre-Service Teachers According To Some Variables”. International Journal of Geography and Geography Education (Igge), 40, 79-91.
 • Yavaş, H. (2005), “Türkiye’de Doğal Afetlerin Merkez Yerel İlişkiler Açısından Yönetim Sorunları”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (3), 280-301.
 • Hallegatte, S. and Przyluski, V. (2010). “The Economics of Natural Disasters: Concepts and Methods”. The World Bank.
 • Em-Dat Website. [Online]. (2009). Available: Https://Www.Emdat.Be/About. (Erişim tarihi 01.04.2021).
 • T.C İçişleri Bakanlığı AFAD ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (2021). https://www.afad.gov.tr/. (Erişim tarihi 01.04.2021).
 • Medwell, J, Wray, D, Poulson, L. and Fox, R. (1998). Effective Teachers of Literacy.
 • Wray, D, Medwell, J, Fox, R. and Poulson, L. (2000). The Teaching Practices of Effective Teachers of Literacy. Educational Review, 52 (1), 75-84.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel İle Pratik Veri Analizi. 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karakuş U. ve Önger, S. (2017), “8. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afet ve Afet Eğitimi Kavramını Anlama Düzeyleri”. Journal of History Culture and Art Research, 6 (6), 482-491.
 • Chung Sung, C. and Yen Cherng, J. (2016), “Disaster Prevention Literacy among School Administrators and Teachers: A Study on the Plan for Disaster Prevention and Campus Network Deployment and Experiment in Taiwan”. Journal of Life Sciences, 10, 203-214.
 • Taş, G. (2003), Türkiye`de Ortaöğretim Kurumlarında Doğal Afetler (Deprem, Kütle Hareketleri, Volkan, Don Olayı) Konularının Öğretiminin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uzunyol, B. (2013), 8. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sezai DEMİRDELEN> (Sorumlu Yazar)
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, NİHAT DELİBALTA GÖLE MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-4395-4560
Türkiye


Ahmet Burhan ÇAKICI>
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4848-3278
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil870607, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {3}, pages = {532 - 541}, doi = {10.37989/gumussagbil.870607}, title = {İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği}, key = {cite}, author = {Demirdelen, Sezai and Çakıcı, Ahmet Burhan} }
APA Demirdelen, S. & Çakıcı, A. B. (2021). İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 532-541 . DOI: 10.37989/gumussagbil.870607
MLA Demirdelen, S. , Çakıcı, A. B. "İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 532-541 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/65005/870607>
Chicago Demirdelen, S. , Çakıcı, A. B. "İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 532-541
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği AU - SezaiDemirdelen, Ahmet BurhanÇakıcı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.870607 DO - 10.37989/gumussagbil.870607 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 532 EP - 541 VL - 10 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.870607 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.870607 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği %A Sezai Demirdelen , Ahmet Burhan Çakıcı %T İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 3 %R doi: 10.37989/gumussagbil.870607 %U 10.37989/gumussagbil.870607
ISNAD Demirdelen, Sezai , Çakıcı, Ahmet Burhan . "İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Eylül 2021): 532-541 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.870607
AMA Demirdelen S. , Çakıcı A. B. İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 532-541.
Vancouver Demirdelen S. , Çakıcı A. B. İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 532-541.
IEEE S. Demirdelen ve A. B. Çakıcı , "İlkokul/Ortaokul Öğretmenlerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri: Osmaniye İli Örneği", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 532-541, Eyl. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.870607