Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Dating Violence Among University Students on Quality of Life

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 465 - 477, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887462

Öz

Dating violence, which can be exposed unnoticed during adolescence, negatively affects life. The aim of the study is to determine the effect of dating violence on the quality of life of university students. The sample of the descriptive study was 228 students. The data were collected by using "Personal Information Form", "Attitude Scale Towards Dating Violence", "Risky Behaviors Scale University Form" and "Whoqol-Bref". The mean score distribution of the participants for dating violence is the Attitude of Women towards Psychological Violence in Dating (1.77 ±0.61) and the Attitude Towards Physical Violence by Women in Dating (1.76± 0.69). The Attitude Scale towards Psychological Violence Applied by Women in Dating negatively affects the General Health Status. 2% of the change in the field of General Health Status explains the level of acceptance of the Psychological Violence Applied by Women in Dating. The level of acceptance of Psychological Violence Applied by Women in Dating Affects Social Relations negatively (B=-,156 p<0,05). 4% of the change in this field explains the level of acceptance of Psychological Violence Applied by Women in Dating. The Attitudes Towards Physical Dating Violence Scale Applies by Man in Dating Affects Environment negatively (B=-,122 p <0.05). 2% of the change in the field of environment explains Physical Dating Violence Acceptance Level Applied by Man in Dating. Since the level of acceptance of dating violence affects the social relations, environment and health of the individual, awareness of dating violence should be increased.

Kaynakça

 • World Health Organization. (2012). World Report on Violence and Health. Geneva: WHO.http://www5.who.int/violence_injury_prevention/download.cfm?id=0000000582.
 • Kemerli, N. (2003). Aile içi kadına yönelik şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu Kitabı, 41-59, Ankara, Ankara Tabip Odası Yayınları.
 • İftar, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum ve Davranışları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, (Yüksek lisans Tezi) Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Bal, N. (2014). ‘’Sosyolojide Şiddet Kavramı’’. 6-22. https://yurtvedunyadergisi.files.wordpress.com/2014/02/6-3.pdf
 • National Youth Violence Prevention Resource Center (2001). Intimate Partner and Family Violence.
 • Furlong, M, Felix, E, Simental, J, Greaf, J, Klein, A, Gonzales, M. and Austin, G. ‘’Dating Violence Patterns of California Adolescents’’. (2004). Persistently Safe Schools: The National Conference of The Hamilton Fish Institute on School and Community Violence’da sunulan bildiri.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2014). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Kılınçer, A.S. ve Tuzgöl, Dost, M. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Algıladıkları İstismar”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (42).
 • Subaşı, N. ve Akın, A. (2003). ‘’Kadına Yönelik Şiddet Nedenleri ve Sonuçları’’. Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 231-248, Ankara.
 • Garcia-Moreno, C, Jansen, A.F.M, Ellsberg, M, Heise, L. and Watts, C.H. (2006). ‘’WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women Study Team’’ “Prevalence of Intimate Partner Violence: Findings from the WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence”. Lancet, 368, 1260-1269.
 • Basile, K.C, Black, M.C, Breiding, M.J, Chen, J, Merrick, M.T, Smith, S.G. and Walters, M.L. (2011). ‘’National Intimate Partner And Sexual Violence’’ Survey; 2010 summary report. Erişim adresi: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11637
 • Casey, E.A. and Nurius, P.S. (2006). “Trends in The Prevalence And Characteristics of Sexual Violence: A Cohort Analysis”. Violence and Victims, 21 (5), 629.
 • Zweig, J.M, Lachman, P, Yahner, J. and Dank, M. (2014). “Correlates of Cybdating Abuse Among Teens”. Journal of Youth and Adolescence, 43 (8), 1306- 1321.
 • Straus, M.A. (2008). “Dominance And Symmetry İn Partner Violence By Male And Female University Students İn 32 Nations”. Children and Youth Services Review, 30, 252–275.
 • Silverman, J.G, Raj, A, Mucci, L.A. and Hathaway, J.E. (2001). Dating Violence Against Adolescent Girls and Associated Substance Use, Unhealthy Weight Control, Sexual Risk Behavior, Pregnancy and Suicidality”. JAMA, 5, 572-579.
 • Magdol, L, Moffitt, T.E, Caspi, A, Newman, D.L, Fagan, D. and Silva, P.A. (1997). “Gender Differences İn Partner Violence İn A Birth Cohort of 21-Year-Olds: Bridging The Gap Between Clinical And Epidemiological Approaches”. J Consult Clin Psych, 65, 68–78.
 • Holt, M.K. and Espelage, D.L. (2005). “Social Support as a Moderator Between Dating Violence Victimization and Depression/Anxiety Among African American and Caucasian Adolescents”. School Psychology Review, 3 (3), 309-328.
 • Zehe, J.M, Colder, C.R, Read, J.P, Wieczorek, W.F, Lengua, L.J. (2013). “Social And Generalized Anxiety Symptoms and Alcohol and Cigarette Use in Early Adolescence: The Moderating Role of Perceived Peer Norms”. Addictive Behaviors, 38 (4), 1931-193.
 • Bureau of Justice Special Report: Intimate Partner Violence. (2000). Woman Ages 16 To 24 Experience The Highest Per Capita Rates of Intimate Violence-Nearly 20 Per 1000 Women.
 • Price E.L. and Byers, E.S. (1999). “Dating Violence Research Team. The Attitudes Towards Dating Violence Scales: Development and Initial Validation”. Journal of Family Violence, 14:351-75.
 • Yumuşak, A. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, Toplumsal Cinsiyetçilik Ve Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Gençtanırım, D. and Ergene, T. (2014). “Riskli Davranışlar Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları”. The Journal of Academic Social Science Studies, 25 (1), 125-138.
 • Fidaner, H, Elbi, H. ve Fidaner, C. (1999). “Türkler İçin Sağlık ve Sosyal Bilim Araştırmalarında Kullanılan Likert Tipi Yanıt Ölçekleri: WHOQOL Türkçe Versiyonu Yanıt Skalaları Sonuçları”. Psikiyatri Ruhsal Psikofarmakoloji Dergisi, 7, 41-47.
 • Kaya Sakarya, A. (2013). Üniversitede Öğrenim Gören Gençlerde Flörtte Şiddet. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Sezer, Ö. (2008). “Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16).
 • Yıldırım, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Toplumsal Cinsiyet Tutumlarının Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Altuntaş, O. ve Altınova, H. (2015). “Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish Or Turkic, 10 (6), 83-100.
 • Manago, A.M. (2015). “Values for Gender Roles and Relations among High School and Non High School Adolescents in a Maya Community in Chiapas, Mexico”. International Jo-urnal of Psychology, 50 (1), 20-28.
 • Akın, E. ve Berkem, M. (2012). “İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikiyatrik Tanıların, Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi”. Fırat Tıp Dergisi, 17 (4), 228-232.
 • Telef, B.B. (2014). “Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygular İle Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 573- 590.
 • Siyez, M.D. ve Palabıyık, A. (2009). “Günebakan Madde Bağımlılığını Önleme Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Madde Kullanım Sıklığı, Uyuşturucu Maddeler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Yanlış İnanışları İle Madde Reddetme Becerileri Üzerindeki Etkisi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28), 56- 67.
 • Korkut, F. (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Centers for Disease Control and Prevention. (2006). Physical Dating Violence Among High School Students-United States, 2003. MMWR: Morbidity and Mortality Weekly Report, 55 (19), 532-535.
 • Piko, B. (2000). “Perceived Social Support From Parents And Pers: Which İs The Stronger Predictor Of Adolescent Substance Use?”. Substance Use & Misuse, 35 (4), 617-630.
 • Ustabaş, S. (2011). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Coskun, K. (2017). “Anne ve Baba Eğitim Düzeyleri İle 10 Yaş Çocuğunun Duygusal Zeka Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 185-198.
 • Di Fabio, A. and Kenny, M.E. (2011). “Emotional İntelligence and Perceived Social Support Among Italian High School Students”. Journal of Career Development, 1 (1), 1-15.
 • Ferrando, M, Prieto, M.D, Almeida, L.S, Ferrandiz, C, Bermejo, R, Lopez-Pina, J.A, Hernandez, D, Sainz, M. and Fernandez, C. (2010). “Trait Emotional İntelligence And Academic Performance: Controlling For The Effects of IQ, Personality, and Self-concept”. Journal of Psychoeducational Assessment, 20 (10), 1-10.
 • Qualter, P, Whiteley, Y, Hutchinson, J.M. and Pope, D.J. (2007). “Supporting The Development of Emotional İntelligence Competencies to Ease the Transition From Primary to High School”. Educational Psychology in Practice, 23 (1), 79-95.

Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 465 - 477, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887462

Öz

Ergenlik döneminde fark edilmeden maruz kalınabilen flört şiddeti yaşamı olumsuz etkilemektedir. Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde flört şiddetinin yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemedir. Tanımlayıcı olan araştırmanın örneklemini 228 öğrenci oluşturdu. Veriler ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçeği’, ‘Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu’ ve ‘Whoqol-Bref’ kullanılarak toplandı. Katılımcıların flört şiddetine yönelik puan ortalama dağılımları, Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum (1,77±0,61) ve Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum (1,76±0,69) puanlarıdır. Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği, Genel Sağlık Durumunu negatif yönde etkilemektedir (B=-,131 p<0,05). Genel sağlık durumu alanındaki değişimin %2’si Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik kabul düzeyini açıklamaktadır. Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddet kabul düzeyi sosyal ilişkileri negatif yönde etkilemektedir (B=-,156 p<0,05). Bu alanındaki değişimin %4’ü Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddeti kabul düzeyini açıklamaktadır. Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Flört Şiddetine Yönelik Tutumlar Ölçeği, Çevreyi alanını negatif yönde etkilemektedir (B=-,122 p<0,05). Çevre alanındaki değişimin %2’si Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Flört Şiddet kabul düzeyini açıklamaktadır. Flört şiddet kabul düzeyi, bireyin sosyal ilişkilerini, çevresini ve sağlık durumunu etkilediğinden dolayı flört şiddetine yönelik farkındalık artırılmalıdır.

Kaynakça

 • World Health Organization. (2012). World Report on Violence and Health. Geneva: WHO.http://www5.who.int/violence_injury_prevention/download.cfm?id=0000000582.
 • Kemerli, N. (2003). Aile içi kadına yönelik şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu Kitabı, 41-59, Ankara, Ankara Tabip Odası Yayınları.
 • İftar, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum ve Davranışları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, (Yüksek lisans Tezi) Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Bal, N. (2014). ‘’Sosyolojide Şiddet Kavramı’’. 6-22. https://yurtvedunyadergisi.files.wordpress.com/2014/02/6-3.pdf
 • National Youth Violence Prevention Resource Center (2001). Intimate Partner and Family Violence.
 • Furlong, M, Felix, E, Simental, J, Greaf, J, Klein, A, Gonzales, M. and Austin, G. ‘’Dating Violence Patterns of California Adolescents’’. (2004). Persistently Safe Schools: The National Conference of The Hamilton Fish Institute on School and Community Violence’da sunulan bildiri.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2014). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Kılınçer, A.S. ve Tuzgöl, Dost, M. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Algıladıkları İstismar”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (42).
 • Subaşı, N. ve Akın, A. (2003). ‘’Kadına Yönelik Şiddet Nedenleri ve Sonuçları’’. Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 231-248, Ankara.
 • Garcia-Moreno, C, Jansen, A.F.M, Ellsberg, M, Heise, L. and Watts, C.H. (2006). ‘’WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women Study Team’’ “Prevalence of Intimate Partner Violence: Findings from the WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence”. Lancet, 368, 1260-1269.
 • Basile, K.C, Black, M.C, Breiding, M.J, Chen, J, Merrick, M.T, Smith, S.G. and Walters, M.L. (2011). ‘’National Intimate Partner And Sexual Violence’’ Survey; 2010 summary report. Erişim adresi: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11637
 • Casey, E.A. and Nurius, P.S. (2006). “Trends in The Prevalence And Characteristics of Sexual Violence: A Cohort Analysis”. Violence and Victims, 21 (5), 629.
 • Zweig, J.M, Lachman, P, Yahner, J. and Dank, M. (2014). “Correlates of Cybdating Abuse Among Teens”. Journal of Youth and Adolescence, 43 (8), 1306- 1321.
 • Straus, M.A. (2008). “Dominance And Symmetry İn Partner Violence By Male And Female University Students İn 32 Nations”. Children and Youth Services Review, 30, 252–275.
 • Silverman, J.G, Raj, A, Mucci, L.A. and Hathaway, J.E. (2001). Dating Violence Against Adolescent Girls and Associated Substance Use, Unhealthy Weight Control, Sexual Risk Behavior, Pregnancy and Suicidality”. JAMA, 5, 572-579.
 • Magdol, L, Moffitt, T.E, Caspi, A, Newman, D.L, Fagan, D. and Silva, P.A. (1997). “Gender Differences İn Partner Violence İn A Birth Cohort of 21-Year-Olds: Bridging The Gap Between Clinical And Epidemiological Approaches”. J Consult Clin Psych, 65, 68–78.
 • Holt, M.K. and Espelage, D.L. (2005). “Social Support as a Moderator Between Dating Violence Victimization and Depression/Anxiety Among African American and Caucasian Adolescents”. School Psychology Review, 3 (3), 309-328.
 • Zehe, J.M, Colder, C.R, Read, J.P, Wieczorek, W.F, Lengua, L.J. (2013). “Social And Generalized Anxiety Symptoms and Alcohol and Cigarette Use in Early Adolescence: The Moderating Role of Perceived Peer Norms”. Addictive Behaviors, 38 (4), 1931-193.
 • Bureau of Justice Special Report: Intimate Partner Violence. (2000). Woman Ages 16 To 24 Experience The Highest Per Capita Rates of Intimate Violence-Nearly 20 Per 1000 Women.
 • Price E.L. and Byers, E.S. (1999). “Dating Violence Research Team. The Attitudes Towards Dating Violence Scales: Development and Initial Validation”. Journal of Family Violence, 14:351-75.
 • Yumuşak, A. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, Toplumsal Cinsiyetçilik Ve Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Gençtanırım, D. and Ergene, T. (2014). “Riskli Davranışlar Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları”. The Journal of Academic Social Science Studies, 25 (1), 125-138.
 • Fidaner, H, Elbi, H. ve Fidaner, C. (1999). “Türkler İçin Sağlık ve Sosyal Bilim Araştırmalarında Kullanılan Likert Tipi Yanıt Ölçekleri: WHOQOL Türkçe Versiyonu Yanıt Skalaları Sonuçları”. Psikiyatri Ruhsal Psikofarmakoloji Dergisi, 7, 41-47.
 • Kaya Sakarya, A. (2013). Üniversitede Öğrenim Gören Gençlerde Flörtte Şiddet. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Sezer, Ö. (2008). “Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16).
 • Yıldırım, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Toplumsal Cinsiyet Tutumlarının Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Altuntaş, O. ve Altınova, H. (2015). “Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish Or Turkic, 10 (6), 83-100.
 • Manago, A.M. (2015). “Values for Gender Roles and Relations among High School and Non High School Adolescents in a Maya Community in Chiapas, Mexico”. International Jo-urnal of Psychology, 50 (1), 20-28.
 • Akın, E. ve Berkem, M. (2012). “İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikiyatrik Tanıların, Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi”. Fırat Tıp Dergisi, 17 (4), 228-232.
 • Telef, B.B. (2014). “Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygular İle Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 573- 590.
 • Siyez, M.D. ve Palabıyık, A. (2009). “Günebakan Madde Bağımlılığını Önleme Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Madde Kullanım Sıklığı, Uyuşturucu Maddeler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Yanlış İnanışları İle Madde Reddetme Becerileri Üzerindeki Etkisi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28), 56- 67.
 • Korkut, F. (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Centers for Disease Control and Prevention. (2006). Physical Dating Violence Among High School Students-United States, 2003. MMWR: Morbidity and Mortality Weekly Report, 55 (19), 532-535.
 • Piko, B. (2000). “Perceived Social Support From Parents And Pers: Which İs The Stronger Predictor Of Adolescent Substance Use?”. Substance Use & Misuse, 35 (4), 617-630.
 • Ustabaş, S. (2011). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Coskun, K. (2017). “Anne ve Baba Eğitim Düzeyleri İle 10 Yaş Çocuğunun Duygusal Zeka Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 185-198.
 • Di Fabio, A. and Kenny, M.E. (2011). “Emotional İntelligence and Perceived Social Support Among Italian High School Students”. Journal of Career Development, 1 (1), 1-15.
 • Ferrando, M, Prieto, M.D, Almeida, L.S, Ferrandiz, C, Bermejo, R, Lopez-Pina, J.A, Hernandez, D, Sainz, M. and Fernandez, C. (2010). “Trait Emotional İntelligence And Academic Performance: Controlling For The Effects of IQ, Personality, and Self-concept”. Journal of Psychoeducational Assessment, 20 (10), 1-10.
 • Qualter, P, Whiteley, Y, Hutchinson, J.M. and Pope, D.J. (2007). “Supporting The Development of Emotional İntelligence Competencies to Ease the Transition From Primary to High School”. Educational Psychology in Practice, 23 (1), 79-95.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Merve IŞIK (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4857-2337
Türkiye


Ümran DEMİRCAN
SINOP UNIVERSITY
0000-0002-2975-4581
Türkiye


Nermin GÜRHAN
TOKAT HEALTH ACADEMY
0000-0002-3472-7115
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil887462, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {465 - 477}, doi = {10.37989/gumussagbil.887462}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Işık, Merve and Demircan, Ümran and Gürhan, Nermin} }
APA Işık, M. , Demircan, Ü. & Gürhan, N. (2021). Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 465-477 . DOI: 10.37989/gumussagbil.887462
MLA Işık, M. , Demircan, Ü. , Gürhan, N. "Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 465-477 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/65005/887462>
Chicago Işık, M. , Demircan, Ü. , Gürhan, N. "Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 465-477
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi AU - Merve Işık , Ümran Demircan , Nermin Gürhan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.887462 DO - 10.37989/gumussagbil.887462 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 465 EP - 477 VL - 10 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.887462 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887462 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi %A Merve Işık , Ümran Demircan , Nermin Gürhan %T Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 3 %R doi: 10.37989/gumussagbil.887462 %U 10.37989/gumussagbil.887462
ISNAD Işık, Merve , Demircan, Ümran , Gürhan, Nermin . "Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Eylül 2021): 465-477 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887462
AMA Işık M. , Demircan Ü. , Gürhan N. Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 465-477.
Vancouver Işık M. , Demircan Ü. , Gürhan N. Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 465-477.
IEEE M. Işık , Ü. Demircan ve N. Gürhan , "Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 465-477, Eyl. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.887462