Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Study on the Healthy Lifestyle Behaviours of Health Management Undergraduate Students

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 398 - 404, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.907711

Öz

Health foresight of our age is based on ensuring that individuals acquire behaviours that will sustain, protect and develop their well-being and make the right decisions about their own health, and these decisions are related to the happiness of individuals. The purpose of study is determining the relationship and effects of Healthy Lifestyle Behaviours (HLB) with happiness levels. For this, the health management department students of a foundation university were included in the study. Sampling selection was not made, as it was aimed to reach the entire universe. The dependent variable of the research is happiness level and the independent variable is HLB. For analyzing relationship between variables used to Pearson Correlation Analysis, for measuring the predictor used to Multiple Regression Analysis. It has been determined that there are positive and significant relationships between the happiness levels of the students participating in the study and the HLBD sub-dimensions. It was found that a significant regression model, F (6, 296) = 52.356, p <0.001, and 50% of the dependent variable variance (R2adjusted= .505) were explained by independent variables. According to the t-test results, the significance of the regression coefficients is; stress management in the model (ß = .484, t(296) = 7.89, p <.001), spiritual development (ß =.405, t(296)=7.87, p <.001) and health responsibility (ß= -.152, t(296)=-2.49, p<.05) are significant predictors of students' happiness level; physical activity (ß= .026, t(296) = .367, p = .714), nutrition (ß =-.014, t (296)=-.244, p=.807) and interpersonal relationships (ß= -.012, t(296) = -.195, p=.846) show that they are not significant predictors. As a result; It was determined that as the stress management and spiritual development of the participants increased and their health responsibility decreased, their happiness level also increased.

Kaynakça

 • Tuğut, N. ve Bekar, M. (2008). "Üniversite Öğrenci̇leri̇ni̇n Sağliği Algılama Durumları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (3), 17–26.
 • WHO. (2011). "Frequently asked questions: What is the WHO definition of health?" Erişim adresi: www.who.int/suggestions/faq/en/ (Erişim Tarihi: 07 Temmuz 2021).
 • Cihangiroğlu, Z. ve Deveci, S.E. (2011). "Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler". Fırat Tıp Dergisi, 16 (2), 78–83.
 • Pasinlioğlu, T. ve Gözüm, S. (1998). "Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin sağlık davranışları". Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (2), 60–68.
 • Altun, İ. (2002). "Kocaeli’nde Yaşayan Halkın Sağlıkla İlgili Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına İlişkin Bir Çalışma". Sağlık ve Toplum, 12 (3), 41–51.
 • Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2008). "Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları". Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3 (7), 89-105.
 • Pender, N.J, Barkauskas, V.H, Hayman, L. Rice, V.H. and Anderson, E.T. (1992). "Health Promotion and Disease Prevention: Toward Excellence in Nursing Practice and Education". Nurs Outlook, 40 (3). 106-112.
 • Akyüz, H. Yaşartür, F, Aydin, İ, Zorba, E. ve Türkmen, M. (2017). "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği, 253–262. Erişim adresi: www.intjcss.com (Erişim tarihi: 03.23. 2021)
 • Özyazıcıoğlu, N, Kılıç, M, Erdem, N, Yavuz, C. ve Afacan, S. (2011). "Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi". Uluslararası İnsan Bilim Dergisi, 8 (2), 277–332.
 • Demirci, İ. (2017). Huzurlu ve Mutlu Yaşamın Değerler Ve Karakter Güçleri Bağlamında Karma Bir Araştırmayla İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bahar, Z, Beşer, A, Gördes, N. ve Ersin, F. (2008). "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12, 1–12.
 • Esin, M. (1999). "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması". Hemşirelik Bülteni, 12 (45), 87–96.
 • Eryılmaz, A. ve Öğülmüş, S. (2009). Başa Çıkma Stratejilerinin Kişilik Özellikleriyle Ergen Öznel İyi Oluşu Arasındaki Aracı Rolü. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Reisoğlu, S. ve Yazıcı, H. (2017). "Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarını Yordamada Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Mizah Tarzları ve Duygusal Zekânın Rolü / The Role of University Students’ Five Factor Personality
 • Traits, Humor Styles, and Emotional Intelligence on Their Interpret". Journal of History Culture and Art Research, 6 (4), 888.
 • Aydın, M. (2018). "Genç Yetişkinlerde Mutluluğun Özgünlük ve Kişisel Erdemler Açısından İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sos Bilim Dergisi, 6 (6), 1023–1030.
 • Kalmijn, W.M, Arends, L.R. and Veenhoven, R. (2011). "Happiness Scale Interval Study. Methodological Considerations". Social Indicators Ressearc, 102 (3), 497–515.
 • Piqueras, J.A, Kuhne, W, Vera-Villarroel, P, Van Straten, A. and Cuijpers P. (2011). "Happiness and Health Behaviours in Chilean College Students: A Cross-Sectional Survey". BMC Public Health, 11.
 • Rath, T, Harter, J.K. and Harter, J. (2010). "Wellbeing: The Five Essential Elements". Simon and Schuster. Mochon, D, Norton, M.I. and Ariely, D. (2008). "Getting Off The Hedonic Treadmill, One Step At A Time: The Impact Of Regular Religious Practice and Exercise On Well-Being". Journal of Economic Psychology, 29 (5), 632–642.
 • Rasciute, S. and Downward, P. (2010). "Health Or Happiness? What Is The Impact of Physical Activity On The İndividual?". Kyklos, 63 (2), 256–270.
 • Kırkbir, F. (2020). "Sporcularda Sağlıklı Beslenme ile Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Spor Eğitim Dergisi, 4 (2), 125–130.
 • Toplu, E. (2009). Fi̇tness Merkezleri̇ne Gelen Erkek Yeti̇şki̇nlerde Sağlikli Yaşam Bi̇çi̇mi̇ Davranişi ve Yaşam Kali̇tesi̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇. Yüksek Lisans, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Lu, L. (2001). "Understanding Happiness: A Look Into The Chınese Folk Psychology". Journal Happiness Studies, 2, 407–432.
 • Lyubomirsky, S, King, L. and Diener, E. (2005). "The Benefits Of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead To Success?" Psychological Bulletin, 131 (6), 803–855.
 • Maslow, A. (2001). İnsan Olmanın Psikolojisi. (Çev. Gündüz, O.). Kuraldışı Yayınları.
 • Baucells, M. and Sarin, R. (2012). "Engineering Happiness: A New Approach For Building A Joyful Life". University of California Press.
 • Akyol, E.Y. ve Işık, Ş. (2018). "Akademisyenlerde Mutluluğun Yordayıcıları Olarak Farkındalık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları". The Journal of Happiness-Well-Being, 6 (1), 1–17.
 • Toprak, H. (2014). Ergenlerde Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık ve Psikolojik İhtiyaç Doyumu. Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 398 - 404, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.907711

Öz

Çağımız sağlık öngörüsü; bireyin iyilik halini sürdürecek, koruyacak ve geliştirecek davranışlar elde etmesini ve kendi sağlığı ile alakalı yerinde ve doğru kararlar alabilmesini sağlamak adına dayandırılmış ve bu kararlar bireylerin mutlulukları ile ilişkilidir. Araştırmada bir vakıf üniversitesinin sağlık yönetimi bölümünde eğitim gören öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının (SYBD) mutluluk düzeyleri ile ilişkisini ve etkilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Evrenin tamamına ulaşılmak hedeflendiği için örneklem seçimi yapılmamıştır. Araştırmada bağımlı değişken mutluluk düzeyi iken bağımsız değişken SYBD’dir. Değişkenler arasındaki ilişkinin analiz edilmesi için Pearson Korelasyon Analizi, etkilerin ölçülmesi için ise Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin mutluluk düzeyleri ile SYBD alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda anlamlı bir regresyon modeli, F(6, 296) = 52,356, p<0,001 ve bağımlı değişken varyansın %50’sinin (R2adjusted = ,505) bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı bulunmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlılığı t-testi sonuçlarına göre ise; modelde stres yönetimi (ß=,484, t (296)= 7,89, p<.001), manevi gelişim (ß=,405, t (296)= 7,87, p<.001) ve sağlık sorumluluğu (ß= -,152, t (296)= -2,49, p<.05) değişkenleri öğrencilerin mutluluk düzeyi üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğunu; fiziksel aktivite (ß= ,026, t (296)= ,367, p=.714), beslenme (ß= -,014, t (296)= -.244, p=.807) ve kişiler arası ilişkilerin (ß=-.012, t (296)= -.195, p=.846) ise anlamlı yordayıcılar olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak; katılımcıların stres yönetimi ve manevi gelişimi arttıkça ve sağlık sorumlulukları düştükçe mutluluk seviyelelerinin de arttığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Tuğut, N. ve Bekar, M. (2008). "Üniversite Öğrenci̇leri̇ni̇n Sağliği Algılama Durumları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (3), 17–26.
 • WHO. (2011). "Frequently asked questions: What is the WHO definition of health?" Erişim adresi: www.who.int/suggestions/faq/en/ (Erişim Tarihi: 07 Temmuz 2021).
 • Cihangiroğlu, Z. ve Deveci, S.E. (2011). "Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler". Fırat Tıp Dergisi, 16 (2), 78–83.
 • Pasinlioğlu, T. ve Gözüm, S. (1998). "Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin sağlık davranışları". Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (2), 60–68.
 • Altun, İ. (2002). "Kocaeli’nde Yaşayan Halkın Sağlıkla İlgili Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına İlişkin Bir Çalışma". Sağlık ve Toplum, 12 (3), 41–51.
 • Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2008). "Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları". Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3 (7), 89-105.
 • Pender, N.J, Barkauskas, V.H, Hayman, L. Rice, V.H. and Anderson, E.T. (1992). "Health Promotion and Disease Prevention: Toward Excellence in Nursing Practice and Education". Nurs Outlook, 40 (3). 106-112.
 • Akyüz, H. Yaşartür, F, Aydin, İ, Zorba, E. ve Türkmen, M. (2017). "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği, 253–262. Erişim adresi: www.intjcss.com (Erişim tarihi: 03.23. 2021)
 • Özyazıcıoğlu, N, Kılıç, M, Erdem, N, Yavuz, C. ve Afacan, S. (2011). "Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi". Uluslararası İnsan Bilim Dergisi, 8 (2), 277–332.
 • Demirci, İ. (2017). Huzurlu ve Mutlu Yaşamın Değerler Ve Karakter Güçleri Bağlamında Karma Bir Araştırmayla İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bahar, Z, Beşer, A, Gördes, N. ve Ersin, F. (2008). "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12, 1–12.
 • Esin, M. (1999). "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması". Hemşirelik Bülteni, 12 (45), 87–96.
 • Eryılmaz, A. ve Öğülmüş, S. (2009). Başa Çıkma Stratejilerinin Kişilik Özellikleriyle Ergen Öznel İyi Oluşu Arasındaki Aracı Rolü. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Reisoğlu, S. ve Yazıcı, H. (2017). "Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarını Yordamada Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Mizah Tarzları ve Duygusal Zekânın Rolü / The Role of University Students’ Five Factor Personality
 • Traits, Humor Styles, and Emotional Intelligence on Their Interpret". Journal of History Culture and Art Research, 6 (4), 888.
 • Aydın, M. (2018). "Genç Yetişkinlerde Mutluluğun Özgünlük ve Kişisel Erdemler Açısından İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sos Bilim Dergisi, 6 (6), 1023–1030.
 • Kalmijn, W.M, Arends, L.R. and Veenhoven, R. (2011). "Happiness Scale Interval Study. Methodological Considerations". Social Indicators Ressearc, 102 (3), 497–515.
 • Piqueras, J.A, Kuhne, W, Vera-Villarroel, P, Van Straten, A. and Cuijpers P. (2011). "Happiness and Health Behaviours in Chilean College Students: A Cross-Sectional Survey". BMC Public Health, 11.
 • Rath, T, Harter, J.K. and Harter, J. (2010). "Wellbeing: The Five Essential Elements". Simon and Schuster. Mochon, D, Norton, M.I. and Ariely, D. (2008). "Getting Off The Hedonic Treadmill, One Step At A Time: The Impact Of Regular Religious Practice and Exercise On Well-Being". Journal of Economic Psychology, 29 (5), 632–642.
 • Rasciute, S. and Downward, P. (2010). "Health Or Happiness? What Is The Impact of Physical Activity On The İndividual?". Kyklos, 63 (2), 256–270.
 • Kırkbir, F. (2020). "Sporcularda Sağlıklı Beslenme ile Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Spor Eğitim Dergisi, 4 (2), 125–130.
 • Toplu, E. (2009). Fi̇tness Merkezleri̇ne Gelen Erkek Yeti̇şki̇nlerde Sağlikli Yaşam Bi̇çi̇mi̇ Davranişi ve Yaşam Kali̇tesi̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇. Yüksek Lisans, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Lu, L. (2001). "Understanding Happiness: A Look Into The Chınese Folk Psychology". Journal Happiness Studies, 2, 407–432.
 • Lyubomirsky, S, King, L. and Diener, E. (2005). "The Benefits Of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead To Success?" Psychological Bulletin, 131 (6), 803–855.
 • Maslow, A. (2001). İnsan Olmanın Psikolojisi. (Çev. Gündüz, O.). Kuraldışı Yayınları.
 • Baucells, M. and Sarin, R. (2012). "Engineering Happiness: A New Approach For Building A Joyful Life". University of California Press.
 • Akyol, E.Y. ve Işık, Ş. (2018). "Akademisyenlerde Mutluluğun Yordayıcıları Olarak Farkındalık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları". The Journal of Happiness-Well-Being, 6 (1), 1–17.
 • Toprak, H. (2014). Ergenlerde Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık ve Psikolojik İhtiyaç Doyumu. Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yeter DEMİR USLU
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8529-6466
Türkiye


Erman GEDİKLİ (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5508-194X
Türkiye


Sefer AYGÜN
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9999-3983
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil907711, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {398 - 404}, doi = {10.37989/gumussagbil.907711}, title = {Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Demir Uslu, Yeter and Gedikli, Erman and Aygün, Sefer} }
APA Demir Uslu, Y. , Gedikli, E. & Aygün, S. (2021). Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 398-404 . DOI: 10.37989/gumussagbil.907711
MLA Demir Uslu, Y. , Gedikli, E. , Aygün, S. "Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 398-404 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/65005/907711>
Chicago Demir Uslu, Y. , Gedikli, E. , Aygün, S. "Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 398-404
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma AU - Yeter Demir Uslu , Erman Gedikli , Sefer Aygün Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.907711 DO - 10.37989/gumussagbil.907711 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 398 EP - 404 VL - 10 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.907711 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.907711 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma %A Yeter Demir Uslu , Erman Gedikli , Sefer Aygün %T Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 3 %R doi: 10.37989/gumussagbil.907711 %U 10.37989/gumussagbil.907711
ISNAD Demir Uslu, Yeter , Gedikli, Erman , Aygün, Sefer . "Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Eylül 2021): 398-404 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.907711
AMA Demir Uslu Y. , Gedikli E. , Aygün S. Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 398-404.
Vancouver Demir Uslu Y. , Gedikli E. , Aygün S. Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 398-404.
IEEE Y. Demir Uslu , E. Gedikli ve S. Aygün , "Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 398-404, Eyl. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.907711