Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Organizational Prestige on Organizational Identification Level: An Application in Health Care Organizations

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 373 - 382, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.908107

Öz

Organizational prestige is one of the issues that both organization employees and customers emphasize. One of the most important reasons for this is that the individual cares about the thoughts of the outside world about the organization in which he works. Organizational prestige will affect the employee's perspective on the organization, and in this case, it will be an important factor in shaping the employee's behavior within the organization. Organizational identification is one of these behaviors. The harmonization of the objectives of the institution and the employee and the sense of connection define organizational identification. This research was applied to healthcare professionals in order to determine the effect of organizational prestige on organizational identification. The sample of the study consists of 283 health workers working in 5 private hospitals in Konya province. The data were collected using the personal information form, the Perceived Organizational Prestige Scale and the Organizational Identification Scale. In the statistical analysis of the data, we performed independent samples t test, one way ANOVA, Pearson correlation analysis and regression analysis at 95% confidence interval and significance level of 0.05 (p <0.05). In this study, the Cronbach's alpha values of the organizational prestige and organizational identification scales were 0.627 and 0.917, and the mean of the scale was 3.35 and 3.55, respectively. There was only a significant difference both organizational prestige and organizational identification levels according to occupational groups of healthcare workers. A moderate positive correlation between these two scales was found.

Kaynakça

 • İşçan, Ö.F. (2006). “Dönüştürücü/Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü”. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (11), 160-177.
 • Öcel, H. (2013). “Örgüt Kimliğinin Gücü, Algılanan Örgütsel Prestij ve Kişi-Örgüt Uyumu ile Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkiler: Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü”. Türk Psikoloji Dergisi, 28 (71), 37-53.
 • Dutton, J, Dukerich, M. and Harquail, V. (1994). “Organizational Images and Member Identification”. Administrative Science Quarterly. 39 (2), 239.
 • Şirin, E. (2018). Örgütsel Prestij Algısı ile Çalışanların Örgüte Bağlılıkları Arasındaki İlişkide Lider Üye Etkileşiminin Rolü Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yeşiltaş, M, Türkmen, F. ve Ayaz, N. (2011). “Otel İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Prestijin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkileri”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (2), 171-189.
 • Carmeli, A and Freund, A. 2002. “The Relationship Between Work and Workplace Attitudes and Perceived External Prestige”. Corporate Reputation Review, 5 (1), 51-68.
 • Bakan, İ, Erşahan, B. ve Kaya, İ. (2006). “Örgütsel Kimliğin ve Örgütsel Prestijin, Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 69-88.
 • Luthans, F. and Youssef, C.M. (2004). “Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage”. Organizational Dynamics, 33 (2), 143-160.
 • Kreiner, G.E. and Ashforth, B.E. (2004). “Evidence Toward An Expanded Model Of Organizational Identification”. Journal of Organizational Behaviour, 25, 1-27.
 • Miller, V.D, Allen, M, Casey, M.K. and Johnson, J.R. (2000). “Reconsidering the Organizational Identification Questionnaire". Management Communication Quarterly. 13 (4), 626-658.
 • Dutton, J, Dukerich, M. and Harquail, V. (1994). “Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly”. Organizational Images and Member Identification, 39 (2), 239.
 • Smidts, A, Pruyn, A.T.H. and Van Riel, C.B.M. (2001). “The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification”. Academy of Management Journal, 44 (5), 1051-1062.
 • Mael, F, Ashforth, B.E. (1992). “Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of The Reformulated Model of Organizational Identification”. Journal of Organizational Behavior, 13 (2), 103.
 • Melikoğlu, M. (2009). The Dıstınctıve Role Of Prestige, Communıcatıon And Trust: Organızatıonal Identıfıcatıon Versus Affectıve Commitment. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Tüzün Kalemci, İ. ve Çağlar, İ. (2008). “Örgütsel Özdeşleşme Kavramı ve İletişim Etkinliği İlişkisi”. Journal of Yasar University. 3 (9), 1011-1027.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 27. baskı, Ankara, 80-89.
 • İslamoğlu, A.H. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İzmit: Beta Basım.171.
 • Mael, F. (1988). “Organizarional identification: Constructredefinition and a fieldapplication with organizational alumni. Unpublished doctoral dissertation”. Wayne State University.
 • Eker, D. (2014). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyal Sermayeleri ve Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • O’Brien, K.E. and Allen, T.D. (2003). “The Relative Importance Of Correlates Of Organizational Citizenship Behavior And Counterproductive Work Behavior Using Multiple Sources of Data”. Human Performance. 21, 62-88.
 • Alp, A. (2015). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Çatışma İletişim Algıları Arasındaki Farklılıklar: (Bir Alan Araştırması). Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Karaca, B. (2018). Sağlık Personelinin Sanal Kaytarma Davranışları ile Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Tunceli.
 • Fındık, M. (2011). Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Araştırması: Konya Aile Hekimleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Konya.
 • Envergil, D. (2018). Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme Algılarının Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kaplan, A. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Olukçu, E. (2018). Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin İlişkisi (Çorum İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Amasya.
 • Kalmaz Enli, P. (2018). Örgütsel Güvenin Örgütsel Özdeşleşme ve Mesleki Özdeşleşme Üzerine Etkileri Hakkında Bir Araştırma. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Polat, S. (2009). “Organizational Citizenship Behavior (OCB) Display Levels of The Teachers At Secondary Schools According To The Perceptions Of The School Administrators”. Procedia Socialand Behavioral Sciences. 1, 1591-1596.
 • Carmeli, A, Gilat, G. and Waldman, D. (2007). “The Role of Perceived Organizational Performance in Organizational Identification, Adjustmentand Job Performance”. Journal of Management Studies. 44 (6), 972-992.
 • Riketta, M. (2005). “Organizational Identification: A Meta-Analysis”. Journal of Vocational Behavior, 66, 358-384.

Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 373 - 382, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.908107

Öz

Örgütsel prestij, hem örgüt çalışanlarının hem de müşterilerin üzerinde önemle durduğu konulardan biridir. Bunun en önemli nedenlerinden biri bireyin çalışmakta olduğu örgütü hakkında dış dünyanın düşüncelerine önem vermesidir. Örgütsel prestij çalışanın örgüte bakış açısını etkileyecek bu durumda çalışanın örgüt içindeki davranışlarının şekillenmesinde önemli bir etken olacaktır. Örgütsel özdeşleşme de bu davranışlardan bir tanesidir. Kurum ile çalışanın amaçlarının uyumlaştırılması ve bağlantı duygusunun sağlanması örgütsel özdeşleşmeyi tanımlamaktadır. Bu araştırma örgütsel prestijin örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisini belirlemek amacıyla sağlık çalışanlarına uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ilinde 5 özel hastanede görev yapan 283 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, Örgütsel Prestij Ölçeği ve Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi, bağımsız iki örneklem t testi, ve doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır. Analizlerde sonuçlar %95’lik güven aralığında, 0,05 (p<0,05) anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Örgütsel Prestij ve Örgütsel Özdeşleşme Ölçeklerinin Cronbach Alfa değerleri sırasıyla 0,627 ve 0,917; ölçek ortalamaları 3,35 ve 3,55 bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının sadece meslek gruplarına göre örgütsel prestij ile örgütsel özdeşleşme düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

 • İşçan, Ö.F. (2006). “Dönüştürücü/Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü”. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (11), 160-177.
 • Öcel, H. (2013). “Örgüt Kimliğinin Gücü, Algılanan Örgütsel Prestij ve Kişi-Örgüt Uyumu ile Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkiler: Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü”. Türk Psikoloji Dergisi, 28 (71), 37-53.
 • Dutton, J, Dukerich, M. and Harquail, V. (1994). “Organizational Images and Member Identification”. Administrative Science Quarterly. 39 (2), 239.
 • Şirin, E. (2018). Örgütsel Prestij Algısı ile Çalışanların Örgüte Bağlılıkları Arasındaki İlişkide Lider Üye Etkileşiminin Rolü Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yeşiltaş, M, Türkmen, F. ve Ayaz, N. (2011). “Otel İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Prestijin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkileri”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (2), 171-189.
 • Carmeli, A and Freund, A. 2002. “The Relationship Between Work and Workplace Attitudes and Perceived External Prestige”. Corporate Reputation Review, 5 (1), 51-68.
 • Bakan, İ, Erşahan, B. ve Kaya, İ. (2006). “Örgütsel Kimliğin ve Örgütsel Prestijin, Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 69-88.
 • Luthans, F. and Youssef, C.M. (2004). “Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage”. Organizational Dynamics, 33 (2), 143-160.
 • Kreiner, G.E. and Ashforth, B.E. (2004). “Evidence Toward An Expanded Model Of Organizational Identification”. Journal of Organizational Behaviour, 25, 1-27.
 • Miller, V.D, Allen, M, Casey, M.K. and Johnson, J.R. (2000). “Reconsidering the Organizational Identification Questionnaire". Management Communication Quarterly. 13 (4), 626-658.
 • Dutton, J, Dukerich, M. and Harquail, V. (1994). “Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly”. Organizational Images and Member Identification, 39 (2), 239.
 • Smidts, A, Pruyn, A.T.H. and Van Riel, C.B.M. (2001). “The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification”. Academy of Management Journal, 44 (5), 1051-1062.
 • Mael, F, Ashforth, B.E. (1992). “Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of The Reformulated Model of Organizational Identification”. Journal of Organizational Behavior, 13 (2), 103.
 • Melikoğlu, M. (2009). The Dıstınctıve Role Of Prestige, Communıcatıon And Trust: Organızatıonal Identıfıcatıon Versus Affectıve Commitment. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Tüzün Kalemci, İ. ve Çağlar, İ. (2008). “Örgütsel Özdeşleşme Kavramı ve İletişim Etkinliği İlişkisi”. Journal of Yasar University. 3 (9), 1011-1027.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 27. baskı, Ankara, 80-89.
 • İslamoğlu, A.H. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İzmit: Beta Basım.171.
 • Mael, F. (1988). “Organizarional identification: Constructredefinition and a fieldapplication with organizational alumni. Unpublished doctoral dissertation”. Wayne State University.
 • Eker, D. (2014). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyal Sermayeleri ve Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • O’Brien, K.E. and Allen, T.D. (2003). “The Relative Importance Of Correlates Of Organizational Citizenship Behavior And Counterproductive Work Behavior Using Multiple Sources of Data”. Human Performance. 21, 62-88.
 • Alp, A. (2015). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Çatışma İletişim Algıları Arasındaki Farklılıklar: (Bir Alan Araştırması). Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Karaca, B. (2018). Sağlık Personelinin Sanal Kaytarma Davranışları ile Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Tunceli.
 • Fındık, M. (2011). Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Araştırması: Konya Aile Hekimleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Konya.
 • Envergil, D. (2018). Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme Algılarının Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kaplan, A. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Olukçu, E. (2018). Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin İlişkisi (Çorum İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Amasya.
 • Kalmaz Enli, P. (2018). Örgütsel Güvenin Örgütsel Özdeşleşme ve Mesleki Özdeşleşme Üzerine Etkileri Hakkında Bir Araştırma. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Polat, S. (2009). “Organizational Citizenship Behavior (OCB) Display Levels of The Teachers At Secondary Schools According To The Perceptions Of The School Administrators”. Procedia Socialand Behavioral Sciences. 1, 1591-1596.
 • Carmeli, A, Gilat, G. and Waldman, D. (2007). “The Role of Perceived Organizational Performance in Organizational Identification, Adjustmentand Job Performance”. Journal of Management Studies. 44 (6), 972-992.
 • Riketta, M. (2005). “Organizational Identification: A Meta-Analysis”. Journal of Vocational Behavior, 66, 358-384.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yeşim YILMAZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0501-2118
Türkiye


Aydan YÜCELER (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4322-4528
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil908107, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {373 - 382}, doi = {10.37989/gumussagbil.908107}, title = {Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Yeşim and Yüceler, Aydan} }
APA Yılmaz, Y. & Yüceler, A. (2021). Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 373-382 . DOI: 10.37989/gumussagbil.908107
MLA Yılmaz, Y. , Yüceler, A. "Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 373-382 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/65005/908107>
Chicago Yılmaz, Y. , Yüceler, A. "Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 373-382
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama AU - Yeşim Yılmaz , Aydan Yüceler Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.908107 DO - 10.37989/gumussagbil.908107 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 373 EP - 382 VL - 10 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.908107 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.908107 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama %A Yeşim Yılmaz , Aydan Yüceler %T Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 3 %R doi: 10.37989/gumussagbil.908107 %U 10.37989/gumussagbil.908107
ISNAD Yılmaz, Yeşim , Yüceler, Aydan . "Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Eylül 2021): 373-382 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.908107
AMA Yılmaz Y. , Yüceler A. Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 373-382.
Vancouver Yılmaz Y. , Yüceler A. Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 373-382.
IEEE Y. Yılmaz ve A. Yüceler , "Örgütsel Prestijin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyine Etkisi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 373-382, Eyl. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.908107