Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yaşlı ve Hasta Bakım Eğitimi; Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destekleme Programı (SODES) Projesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 415 - 425, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.943848

Öz

Çalışmanın amacı, dezavantajlı grup olan işsiz kadınların, aynı zamanda dezavantajlı grup olan yaşlılara sağlık hizmetleri için verilen teorik ve pratik eğitimleri proje kapsamında değerlendirmektir. 2013-2014 yıllarında Şahinbey Gaziantep Valiliği Sosyal Yardım Vakfı işbirliğiyle “Yaşlım ve hastam SODES ile emin ellerde” Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) Projesine 100 katılımcı kayıt oldu. Eğitim öncesi ve sonrasında katılımcılara demografik özellikler, yaşlı bakımı ve uygulamaları, ilk yardım ile ilgili anket uygulandı. Verilerin analizinde Wilcoxon, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleri ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. p<0.05 istatistiksel anlamlılık olarak kabul edildi. Yaşlı bakım sağlayıcılarının %100,0'ı işsiz kadın, yaş ortalaması 33,29 ± 10,66, %38,0'ı ilkokul mezunu ve % 8,0'ı yüksek lisans derecesine sahipti. Ayrıca %57'si evli, %60'ı çocuklu, %44,0'ı yaşlı akrabası vardı ve %19,0'ı yaşlı bakımı deneyimi yaşamıştı. Eğitimlerden sonra ortalama bilgi puanları (72,82±7,98) eğitim öncesi puanlara göre (35,30±17,08) daha yüksekti (p<0,05). Yaşlı bakımı ön test ve son test puanları arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardı (r=0,790, p=0,001). Sonuç olarak, “Yaşlım ve hastam SODES ile emin ellerde” projesine dahil olan tüm yaşlı bakım sağlayıcılarının bilgilerinin yaşlı bakımı ve ilk yardım eğitimleri sonunda arttığı tespit edildi.

Kaynakça

 • TUIK. (2013). “İstatistiklerle Yaşlılar”. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 4158, Ankara. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=1588 (Erişim tarihi: 20.03.2020).
 • TUIK. (2013). “İstatistiklerle Yaşlılar” Elderly Statistics. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 4365, Ankara. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir. do?istab_id=265 (Erişim tarihi: 20.03.2020).
 • TUIK. (2019). “İstatistiklerle Yaşlılar”. Elderly Statistics. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=1588 (Erişim tarihi: 20.03.2020).
 • General Directorate of Social Sectors and Coordination. (2007). “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı”. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. Erişim adresi: http://www.ekutup.dpt.gov.tr/nufus/yaslilik/eylem pla.pdf (Erişim tarihi: 21.03.2020).
 • Caprara, G.V, Caprara, M. and Steca, P. (2003). “Personality’s Correlates of Adult Development and Aging”. European Psychologist, 8 (3), 131-147.
 • Efklides, A, Kalaitzidou, M. and Chankin, G. (2003). “Subjective Quality of Life in Old Age in Greece: The Effect of Demographic Factors, Emotional State and Adaptation To Aging”. European Psychologist, 8 (3), 178-191.
 • Tanji, H, Ootsuki, M, Matsui, T, Maruyama, M, Nemoto, M, Tomita, N, Seki, T, Iwasaki, K, Arai, H. and Sasaki, H. (2005). “Dementia Care- Givers’ Burdens and Use of Public Services.” Geriatrics and Gerontology International, 5 (2), 94-98.
 • Roy, R. (2006). “Chronic Pain and Family: A Clinical Perspective.” New York: Springer.
 • Kneipp, M.S, Castleman, J.B. and Gailor, N. (2004). “Informal Caregiving Bur-Den: An Overlooked Aspect of The Lives and Health of Women Transitioning From Welfare To Employment?” Public Health Nursing, 21 (1), 24-31.
 • Unalan, P.C, Uzuner, A. ve Cifcili, S. (2009). “Bakıcıların Sesi; Yaşlılar ve Bakıcılık Hakkındaki Algı ve Tutumları”. Turkish Journal of Geriatrics, 12 (1), 18-24.
 • Oztop, H, Sener, A. ve Guven, S. (2008). “Evde Bakımın Yaşlı ve Aile Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri”. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1, 39-49.
 • Erdil, F. (2009). “Yaşlanan Toplum ve Yaşlının Evde Bakımı.” Erişim adresi: http://www.ekutuphane.teb.org. tr/pdf/tebakademi/geriatri_2009/23.pdf (Erişim tarihi: 21.03.2020).
 • Talkington, S. (1995). “Ethical Issues in Home Care”. HEC Forum, 7, 290-295.
 • Dogan, O. (2001). “Şizofreni Hastalarının Evde Bakımı”. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2, 41-46.
 • Erdil, F. ve Bayraktar, N. (2004). “Cerrahi Hastasının Evde Bakımı”. Sağlık ve Toplum Dergisi, 14, 3-8. Akdemir, N. (2000). “Geriatri. Yaşlılarımızın Bakım Sorunları İ̇vedilikle Çözümlenmelidir”. Türk Geriatri Dergisi, 3 (4), 169.
 • Da Roit, B. (2012). “The Netherlands: The Struggle between Universalism and Cost Containment”. Health and Social Care in the Community, 20 (3), 228-237.
 • Szebehely, M. and Trydegård, G.B. (2012). “Home Care for Older People in Sweden: A Universal Model in Transition”. Health and Social Care in the Community, 20 (3), 300-309.
 • Osterle, A. and Bauer, G. (2012). “Home Care in Austria: The Interplay of Family Orientation, Cash‐For‐Care and Migrant Care”. Health and Social Care in the Community, 20 (3), 265-273.
 • Akdemir, N, Bostanoglu, H, Yurtsever, S, Kutlutürkan, S, Kapucu, S. ve Canlı Özer, Z. (2011). “Yatağa Bağımlı Hastaların Evde Yaşadıkları Sağlık Sorunlarına Yönelik Evde Bakım Hizmet Gereksinimleri”. Dicle Tıp Dergisi, 38, 57-65.
 • Williams, A.M, Forbes, D.A, Mitchell, J, Essar, M. and Corbett, B. (2003). “The Influence of Income on Experience of Informal Caregiving: Policy Implications”. Health Care for Women International, 24 (4), 280-291.
 • Kalınkara, V. (2008). Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Dağılımı Araştırması. Erişim adresi: http://www.radikal. com.tr/haber .php?haberno=208832 (Erişim tarihi: 21.03.2020).
 • Karadeniz, O. (2011). “Türkiye’de Atipik Çalışan Kadınlar ve Yaygın Sosyal Güvencesizlik”. Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuku Dergisi, 2, 83-127.
 • Akbıyık, N. (2013). “Ev Hizmetlerinde Çalışma: Malatya’da Bir Alan Araştırması”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, 207-240.
 • Kaska, S. (2005). “Ev İçi Hizmetlerin Küreselleşmesi ve Türkiye’deki Göçmen Kadınlar”. Tes-İş Sendikası Dergisi, 49-54.
 • Etiler, N. ve Lordoglu, K. (2010). “Göçmenlerin Sağlık Sorunları: Bir Alan Araştırması.” Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, Denizli.
 • Karaca, N.G. ve Kocabas, F. (2009). “Ev Hizmetlerinde Çalışanların Karşılaştıkları Sorunların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 10 (4), 161-176.
 • TUIK. (2015). “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/Veri Tabanlari.do? ust_id=109&vt_id=28 (Erişim tarihi: 21.03.2020).
 • Durgun, B. ve Tumerdem, Y. (1999). “Kentleşme ve Yaşlılara Sunulan Hizmetler”. Geriatri, 2 (3), 115-120.
 • Toksoz, G. ve Erdogdu, S. (2013). “Türkiye’de Ev İşçileri”. Ankara: Uluslararası Çalışma Ofisi-International Labor Office-ILO.
 • Genc, Y. and Barıs, I.A. (2015). “Contemporary Approach In Elderly Care: Strengthening The Home Care Services Instead of Institutional Care”. ASOS Journal, 3 (10), 36-57. Cingil, D, Gozum, S. ve Bodur, S. (2015). “Bağımlı Yaşlısına Bakım Veren Aile Üyelerine Sunuş Yolu İle Verilen Eğitimin Bakım Verme Yeterliliği ve Yaşlı Bakımı Bilgi Düzeyine Etkisi”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18 (4), 259-267.
 • Berg-Weger, B. and Tebb, S.S. (2003-2004). “Conservations With Researchers About Family Caregiving: Trends and Future Directions”. Generations, 27 (4), 9-16.
 • Nicolaides-Bouman, A, Van Rossum, E, Habets, H, Kempen, G. I. and Knipschild, P. (2007). “Home Visiting Programme for Older People With Health Problems: Process Evaluation”. Journal of Advanced Nursing, 58 (5), 425-435.
 • Bodur, S. ve Cingil, D. (2006). “Bağımlı Yaşlıların Aile İ̇çi Bakıcılarının Bakımla İ̇lgili Tutumları ve Eğitimle İ̇lişkisi”. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 22 (4), 149-157.
 • Magnusson, L. and Hanson, E. (2005). “Supporting Frail Older People and Their Family Carers at Home Using Information and Communication Technology: Cost Analysis”. Journal of Advanced Nursing, 51 (6), 645-657.
 • Temizer, H. and Gozum, S. (2012). “Impact of Nursing Care Initiatives on The Knowledge Level and Perception of Caregiving Difficulties of Family Members Providing Home Care To Stroke Patients”. HealthMED, 6 (8), 2681-2688.
 • Dramalı, A, Demir, F. ve Yavuz, M. (1998). “Evde Kronik Hastaya Bakım Veren Hasta Yakınlarının Karşılaştıkları Sorunlar”. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, İstanbul.
 • Altun, I. (1998). “Hasta Yakınlarının Bakım Verme Rolünde Zorlanma Durumları”. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, İstanbul.
 • Aslam Arain, M, Graham, L, Ahmad, A. and Cole, M. (2020). “Pilot Implementation of Elder-Friendly Care Practices in Acute Care Setting: A Mixed Methods Study”. BMC Health Services Research, 20, 2-14.

Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 415 - 425, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.943848

Öz

The aim of the study is to evaluate the theoretical and practical training given to the unemployed women who are disadvantaged group for the health care of the elder people who are also disadvantaged group, within the scope of the project. Hundred participants registered in the Social Support Program (SODES) Project of Turkısh Republic Ministry of Development. Proje name is “My elderly and my patient are in safe hands with SODES” in cooperation with Social Assistance Foundation of Sahinbey Gaziantep Governorship's Office in 2013-2014. Surveys related to demographic features, elderly care applications and first aid were applied to participants before and after trainings. Wilcoxon, Mann Whitney U, Kruskal Wallis tests and Spearman Correlation Analysis were used. p<0,05 was accepted as statistical significance. The 100,0% of the elderly care providers were unemployed women, the mean age of participants was 33,29±10,66, 38,0% of them were graduated from primary school, and 8,0% of them had graduate degree. Besides, 57% of them were married, 60% of them had child/children, 44,0% of them had elderly relatives, and 19,0% of them had an eldercare experience. Mean knowledge scores after trainings (72,82±7,98) were higher compared to scores before trainings (35,30±17,08) (p<0,05). There was a positive significant relationship between the eldercare pre-test and post-test scores (r=0,790, p=0,001). Conclusively, it was detected that knowledge of all elderly care providers, who were included in the ‘“My elderly and my patient are in safe hands with SODES” project, increased in the end of elderly care and first aid trainings.

Kaynakça

 • TUIK. (2013). “İstatistiklerle Yaşlılar”. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 4158, Ankara. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=1588 (Erişim tarihi: 20.03.2020).
 • TUIK. (2013). “İstatistiklerle Yaşlılar” Elderly Statistics. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 4365, Ankara. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir. do?istab_id=265 (Erişim tarihi: 20.03.2020).
 • TUIK. (2019). “İstatistiklerle Yaşlılar”. Elderly Statistics. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=1588 (Erişim tarihi: 20.03.2020).
 • General Directorate of Social Sectors and Coordination. (2007). “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı”. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. Erişim adresi: http://www.ekutup.dpt.gov.tr/nufus/yaslilik/eylem pla.pdf (Erişim tarihi: 21.03.2020).
 • Caprara, G.V, Caprara, M. and Steca, P. (2003). “Personality’s Correlates of Adult Development and Aging”. European Psychologist, 8 (3), 131-147.
 • Efklides, A, Kalaitzidou, M. and Chankin, G. (2003). “Subjective Quality of Life in Old Age in Greece: The Effect of Demographic Factors, Emotional State and Adaptation To Aging”. European Psychologist, 8 (3), 178-191.
 • Tanji, H, Ootsuki, M, Matsui, T, Maruyama, M, Nemoto, M, Tomita, N, Seki, T, Iwasaki, K, Arai, H. and Sasaki, H. (2005). “Dementia Care- Givers’ Burdens and Use of Public Services.” Geriatrics and Gerontology International, 5 (2), 94-98.
 • Roy, R. (2006). “Chronic Pain and Family: A Clinical Perspective.” New York: Springer.
 • Kneipp, M.S, Castleman, J.B. and Gailor, N. (2004). “Informal Caregiving Bur-Den: An Overlooked Aspect of The Lives and Health of Women Transitioning From Welfare To Employment?” Public Health Nursing, 21 (1), 24-31.
 • Unalan, P.C, Uzuner, A. ve Cifcili, S. (2009). “Bakıcıların Sesi; Yaşlılar ve Bakıcılık Hakkındaki Algı ve Tutumları”. Turkish Journal of Geriatrics, 12 (1), 18-24.
 • Oztop, H, Sener, A. ve Guven, S. (2008). “Evde Bakımın Yaşlı ve Aile Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri”. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1, 39-49.
 • Erdil, F. (2009). “Yaşlanan Toplum ve Yaşlının Evde Bakımı.” Erişim adresi: http://www.ekutuphane.teb.org. tr/pdf/tebakademi/geriatri_2009/23.pdf (Erişim tarihi: 21.03.2020).
 • Talkington, S. (1995). “Ethical Issues in Home Care”. HEC Forum, 7, 290-295.
 • Dogan, O. (2001). “Şizofreni Hastalarının Evde Bakımı”. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2, 41-46.
 • Erdil, F. ve Bayraktar, N. (2004). “Cerrahi Hastasının Evde Bakımı”. Sağlık ve Toplum Dergisi, 14, 3-8. Akdemir, N. (2000). “Geriatri. Yaşlılarımızın Bakım Sorunları İ̇vedilikle Çözümlenmelidir”. Türk Geriatri Dergisi, 3 (4), 169.
 • Da Roit, B. (2012). “The Netherlands: The Struggle between Universalism and Cost Containment”. Health and Social Care in the Community, 20 (3), 228-237.
 • Szebehely, M. and Trydegård, G.B. (2012). “Home Care for Older People in Sweden: A Universal Model in Transition”. Health and Social Care in the Community, 20 (3), 300-309.
 • Osterle, A. and Bauer, G. (2012). “Home Care in Austria: The Interplay of Family Orientation, Cash‐For‐Care and Migrant Care”. Health and Social Care in the Community, 20 (3), 265-273.
 • Akdemir, N, Bostanoglu, H, Yurtsever, S, Kutlutürkan, S, Kapucu, S. ve Canlı Özer, Z. (2011). “Yatağa Bağımlı Hastaların Evde Yaşadıkları Sağlık Sorunlarına Yönelik Evde Bakım Hizmet Gereksinimleri”. Dicle Tıp Dergisi, 38, 57-65.
 • Williams, A.M, Forbes, D.A, Mitchell, J, Essar, M. and Corbett, B. (2003). “The Influence of Income on Experience of Informal Caregiving: Policy Implications”. Health Care for Women International, 24 (4), 280-291.
 • Kalınkara, V. (2008). Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Dağılımı Araştırması. Erişim adresi: http://www.radikal. com.tr/haber .php?haberno=208832 (Erişim tarihi: 21.03.2020).
 • Karadeniz, O. (2011). “Türkiye’de Atipik Çalışan Kadınlar ve Yaygın Sosyal Güvencesizlik”. Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuku Dergisi, 2, 83-127.
 • Akbıyık, N. (2013). “Ev Hizmetlerinde Çalışma: Malatya’da Bir Alan Araştırması”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, 207-240.
 • Kaska, S. (2005). “Ev İçi Hizmetlerin Küreselleşmesi ve Türkiye’deki Göçmen Kadınlar”. Tes-İş Sendikası Dergisi, 49-54.
 • Etiler, N. ve Lordoglu, K. (2010). “Göçmenlerin Sağlık Sorunları: Bir Alan Araştırması.” Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, Denizli.
 • Karaca, N.G. ve Kocabas, F. (2009). “Ev Hizmetlerinde Çalışanların Karşılaştıkları Sorunların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 10 (4), 161-176.
 • TUIK. (2015). “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/Veri Tabanlari.do? ust_id=109&vt_id=28 (Erişim tarihi: 21.03.2020).
 • Durgun, B. ve Tumerdem, Y. (1999). “Kentleşme ve Yaşlılara Sunulan Hizmetler”. Geriatri, 2 (3), 115-120.
 • Toksoz, G. ve Erdogdu, S. (2013). “Türkiye’de Ev İşçileri”. Ankara: Uluslararası Çalışma Ofisi-International Labor Office-ILO.
 • Genc, Y. and Barıs, I.A. (2015). “Contemporary Approach In Elderly Care: Strengthening The Home Care Services Instead of Institutional Care”. ASOS Journal, 3 (10), 36-57. Cingil, D, Gozum, S. ve Bodur, S. (2015). “Bağımlı Yaşlısına Bakım Veren Aile Üyelerine Sunuş Yolu İle Verilen Eğitimin Bakım Verme Yeterliliği ve Yaşlı Bakımı Bilgi Düzeyine Etkisi”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18 (4), 259-267.
 • Berg-Weger, B. and Tebb, S.S. (2003-2004). “Conservations With Researchers About Family Caregiving: Trends and Future Directions”. Generations, 27 (4), 9-16.
 • Nicolaides-Bouman, A, Van Rossum, E, Habets, H, Kempen, G. I. and Knipschild, P. (2007). “Home Visiting Programme for Older People With Health Problems: Process Evaluation”. Journal of Advanced Nursing, 58 (5), 425-435.
 • Bodur, S. ve Cingil, D. (2006). “Bağımlı Yaşlıların Aile İ̇çi Bakıcılarının Bakımla İ̇lgili Tutumları ve Eğitimle İ̇lişkisi”. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 22 (4), 149-157.
 • Magnusson, L. and Hanson, E. (2005). “Supporting Frail Older People and Their Family Carers at Home Using Information and Communication Technology: Cost Analysis”. Journal of Advanced Nursing, 51 (6), 645-657.
 • Temizer, H. and Gozum, S. (2012). “Impact of Nursing Care Initiatives on The Knowledge Level and Perception of Caregiving Difficulties of Family Members Providing Home Care To Stroke Patients”. HealthMED, 6 (8), 2681-2688.
 • Dramalı, A, Demir, F. ve Yavuz, M. (1998). “Evde Kronik Hastaya Bakım Veren Hasta Yakınlarının Karşılaştıkları Sorunlar”. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, İstanbul.
 • Altun, I. (1998). “Hasta Yakınlarının Bakım Verme Rolünde Zorlanma Durumları”. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, İstanbul.
 • Aslam Arain, M, Graham, L, Ahmad, A. and Cole, M. (2020). “Pilot Implementation of Elder-Friendly Care Practices in Acute Care Setting: A Mixed Methods Study”. BMC Health Services Research, 20, 2-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nilgün ULUTAŞDEMİR (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2231-5236
Türkiye

Destekleyen Kurum Turkish Republic Ministry of Development
Proje Numarası 2012-1203
Teşekkür I thank to Proje Owner Deputy Governor Ugur Turan, Proje Partner Prof. Dr. Adnan Kısa and trainees for their support in our study.
Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil943848, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {415 - 425}, doi = {10.37989/gumussagbil.943848}, title = {Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development}, key = {cite}, author = {Ulutaşdemir, Nilgün} }
APA Ulutaşdemir, N. (2021). Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 415-425 . DOI: 10.37989/gumussagbil.943848
MLA Ulutaşdemir, N. "Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 415-425 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/65005/943848>
Chicago Ulutaşdemir, N. "Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 415-425
RIS TY - JOUR T1 - Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development AU - Nilgün Ulutaşdemir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.943848 DO - 10.37989/gumussagbil.943848 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 425 VL - 10 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.943848 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.943848 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development %A Nilgün Ulutaşdemir %T Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 3 %R doi: 10.37989/gumussagbil.943848 %U 10.37989/gumussagbil.943848
ISNAD Ulutaşdemir, Nilgün . "Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Eylül 2021): 415-425 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.943848
AMA Ulutaşdemir N. Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 415-425.
Vancouver Ulutaşdemir N. Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 415-425.
IEEE N. Ulutaşdemir , "Elderly and Patient Care Education; Social Support Program (SODES) Project of Turkish Republic Ministry of Development", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 415-425, Eyl. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.943848