Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 772 - 783, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1001755

Öz

Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin pandemi sürecindeki fiziksel aktivite tutumu ve stresle başa çıkma durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 99 ortaokul öğrencisi ile tamamlanmıştır. Çalışmada katılımcıların sosyodemografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi vb.) sorgulayan veri formu, Ortaokul Öğrencileri için Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeği (FATÖ) ve Çocuklarda Stresle Başa Çıkma Ölçeği (ÇSBÖ) kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler (yüzde, ortalama vb.), Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Spearman’s korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre, öğrencilerin FATÖ puan ortalamasının 96,26±15,37 olduğu bulunmuştur. ÇSBÖ alt boyut puan ortalamalarına bakıldığında, en yüksek puan ortalamasının dış yardım arama alt boyutunda (13,82±3,11) olduğu, öke/saldırganlık alt boyut puan ortalamasının ise en düşük puan ortalamasına (8,21±2,67) sahip olduğu saptanmıştır. FATÖ genel toplam ve alt boyutları ile ÇSBÖ alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin pandemi döneminde, olumlu fiziksel aktivite tutumunun ve egzersiz planlamalarının stresle başa çıkma süreçlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sınava girecek 8. sınıf öğrencileri için bu planlamaların önemi ayrıca vurgulanmaktadır.

Kaynakça

 • World Health Organization (WHO). (2021). “Adolescent Health”. Erişim adresi: https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1. (Erişim tarihi: 01.03.2021)
 • Blum, R.W, Mmari, K. and Moreau, C. (2017). “It Begins At 10: How Gender Expectations Shape Early Adolescence Around The World”. Journal of Adolescent Health, 61 (4), 3-4.
 • Mulye, T.P, Park, M.J, Nelson C.D, Adams, S.H, Irwin C.E. and Brindis, CD. (2009). “Trends in Adolescent and Young Adult Health in the United States”. Journal of Adolescent Health, 45 (1), 8-24.
 • Nelson, M.C, Story, M, Larson, N.I, Neumark-Sztainer, D. and Lytle, L.A. (2008). “Emerging Adulthood and College-Aged Youth: An Overlooked Age For Weight-Related Behavior Change”. Obesity, 16 (10), 2205-2211.
 • Bell, J.A, Hamer, M, Richmond, R.C, Timpson, N.J, Carslake, D. and Davey Smith, G. (2018). “Associations of Device-Measured Pa Across Adolescence With Metabolic Traits: Prospective Cohort Study”. PLoS Medicine, 15 (9), e1002649.
 • Belair, M, Kohen, D.E, Kingsbury, M. and Coleman, I. (2018). “Relationship between Leisure Time Physical Activity, Sedentary Behaviour and Symptoms of Depression and Anxiety: Evidence From a Populationbased Sample of Canadian Adolescents”. BMJ Open, 8, https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-021119.
 • Biddle, S.J, Ciaccioni, S, Thomas, G. and Vergeer, I. (2019). “Physical Activity and Mental Health in Children and Adolescents: An Updated Review of Reviews and An Analysis of Causality”. Psychology of Sport and Exercise, 42, 146-55.
 • Cabre-Riera, A, Torrent, M, Donaire-Gonzalez, D, Vrijheid, M, Cardis, E. and Guxens, M. (2019). “Telecommunication Devices Use, Screen Time and Sleep in Adolescents”. Environmental Research, 171, 341-347.
 • Kenney, E.L. and Gortmaker, S.L. (2017). “United States Adolescents' Television, Computer, Videogame, Smartphone, and Tablet Use: Associations With Sugary Drinks, Sleep, Physical Activity, and Obesity”. The Journal of Pediatrics, 182, 144-149.
 • Elhai, J.D, Dvorak, R.D, Levine, J.C. and Hall, B.J. (2017). “Problematic Smartphone Use: A Conceptual Overview and Systematic Review of Relations With Anxiety and Depression Psychopathology”. Journal of Affective Disorders, 207, 251-259.
 • Panova, T. and Lleras, A. (2016). “Avoidance or Boredom: Negative Mental Health Outcomes Associated With Use of Information and Communication Technologies Depend On Users' Motivations”. Computers in Human Behavior, 58, 249-258.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2021). “Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı Rehberi Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması”. Erişim adresi: https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf. (Erişim tarihi: 01.03.2021).
 • World Health Organization (WHO). (2021’a). “Infection prevention and control (IPC) principles and procedures for COVID-19 vaccination activities”. Erişim adresi: file:///C:/Users/user/Downloads/WHO-2019-nCoV-vaccination-IPC-2021.1-eng.pdf. (Erişim tarihi: 01.03.2021)
 • Kumar, V, Chawla, N, Gupta, S. and Aanad, J. (2020). “Children Coping With Stress During Lockdown”. International Journal of Current Research and Review, 12 (18), 167-172.
 • Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretim Programları Daire Başkanlığı. (2020). “Salgın (Covid 19) Sonrası Okula Uyum Kılavuz ve Etkinlikler”. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/www/salgin-sonrasi-okula-uyum-kilavuzu-ve-etkinlikler hazirlandi/ icerik/390. (Erişim tarihi: 01.03.2021).
 • Chen, P, Mao, L, Nassis, G.P, Harmer, P, Ainsworth, B.E. and Li, F. (2020). “Coronavirus Disease (COVID-19): The Need to Maintain Regular Physical Activity While Taking Precautions”. Journal of Sport and Health Science, 9 (2), 103-104.
 • VanKim, N.A. and Nelson, T.F. (2013). “Vigorous Physical Activity, Mental Health, Perceived Stress, and Socializing Among College Students”. American Journal of Health Promotion, 28 (1), 7-15.
 • Garber, M.C. (2017). “Exercise As a Stress Coping Mechanism in a Pharmacy Student Population”. American Journal of Pharmaceutical Education, 81 (3), 50.
 • Bates, L.C, Zieff, G, Stanford, K, Moore, J.B, Kerr, Z.Y, Hanson, ED. and Stoner, L. (2020). “COVID-19 Impact on Behaviors Across the 24-Hour Day in Children and Adolescents:Physical Activity, Sedentary Behavior, And Sleep”. Children, 7 (9), 138.
 • Chen, P, Mao, L, Nassis, G.P, Harmer, P, Ainsworth, B. and Li, F. (2020’a). “Returning Chinese School-Aged Children and Adolescents to Physical Activity in the Wake of COVID-19: Actions and Precautions”. Journal of Sport and Health Science, 9 (4), 322-24.
 • Yıldızer, G, Bilgin, E, Korur, E.N, Yüksel, Y. ve Demirhan, G. (2019). “Ortaokul Öğrencileri için Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi”. Spor Bilimleri Dergisi, 30 (2), 63-73.
 • Özbay, Y, Dilek-Öğretir, A, İlhan, T. ve Erzen, G. (2009). “11-14 Yaş Özel Sağlık Bakım İhtiyacı Olan Çocuklar Üzerinde Yaşam Kalitesini Yükseltmeye Dayalı Disiplinler Arası Destek Eğitiminin (DADE) Etkililiğinin Araştırılması”, (105K152 nolu Proje). Tübitak Yayınları.
 • Neyzi, O, Bundak, R, Gökçay, G, Günöz, H, Furman, A, Darendeliler, F. and Baş, F. (2015). “Reference Values for Weight, Height, Head Circumference, and Body Mass Index in Turkish Children”. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology. 7 (4), 280-293.
 • Dong, H, Yang, F, Lu, X. and Hao, W. (2020) “Internet Addiction and Related Psychological Factors Among Children and Adolescents in China Uring the Coronavirus Disease 2019 (Covıd-19) Epidemic”. Frontiers in Psychiatry, 11, 00751.
 • Türk, F, Kul, A. and Kılınç, E. (2021). “Depression-Anxiety and Coping Strategies of Adolescents During the Covid-19 Pandemic”. Turkish Journal of Education, 10 (2), 58-75.
 • Taş, R. (2019). Ortaokul Öğrencilerinde Sosyal Etkinliklere Katılma Durumu ile Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Deng, C.H, Wang, J.Q, Zhu, L.M, Liu, H.W, Guo, Y, Peng, X.H. and Xia, W. (2020). “Association of Web-Based Physical Education With Mental Health of College Students in Wuhan During the Covid-19 Outbreak: Cross-Sectional Survey Study”. Journal of Medical Internet Research, 22 (10), e21301.
 • Çubuk, A. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Birgün, A, Özen, E, Uğraş, B.S. ve Pehlivan, B.S. (2020). “Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Tutum Düzeylerinin İncelenmesi”. Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi, 3 (2), 64-75.
 • İnce Parpucu, T, Süzen, İ. ve Parpucu, H.Ş. (2021). “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Covid-19 Öncesi ve Sırasında Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması”. 4-7 Şubat 2021, Isparta Otizm Kongresi (52-53), Isparta.
 • Lim, M.T.C, Ramamurthy, M.B, Aishworiya, R, Rajgor, D.D, Tran, A.P, Hiriyur, P. and Goh, D.Y.T. (2021). “School Closure During the Coronavirus Disease 2019 (Covıd-19) Pandemic–Impact on Children's Sleep”. Sleep Medicine, 78, 108-114.
 • Gülbetekin, E, Güven, E. ve Tuncel, O. (2021). “Adölesanların Dijital Oyun Bağımlılığı ile Fiziksel Aktivite Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler”. Bağımlılık Dergisi, 22 (2), 148-160.
 • Orhan, E. (2018). 10-14 Yaş Arasındaki Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyesi, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Dikkat Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Hazar, Z, Tekkurşun Demir, G, Namlı, S. ve Türkeli, A. (2017). “Investigation of the Relationship between Digital Game Addiction and Physical Activity Levels of Secondary School Students”. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (3), 320-32.
 • Bedel, A. ve Güler, G. (2019). “Ortaokul Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıklarının Başa Çıkma Stratejileri Açısından İncelenmesi”. Akademik Bakış Dergisi, 71, 157-169.

Evaluation of Secondary School Students' Attitude to Physical Activity and Their Coping With Stress in the Pandemic Process

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 772 - 783, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1001755

Öz

This study was conducted to evaluate the physical activity attitudes and coping with stress of secondary school students during the pandemic process. This descriptive study was completed with 99 secondary school students. In the study, a data form questioning the sociodemographic characteristics of the participants (age, gender, grade level, etc.), Physical Activity Attitude Scale for Secondary School Students and Coping with Stress Scale for Children were used. Data were analyzed with descriptive statistics (percentage, mean, etc.), Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H test, and Spearman's correlation test. According to the data obtained, it was found that the students' Physical Activity Attitude Scale for Secondary School Students mean score was 96.26 ± 15.37. When the mean scores of the Coping with Stress Scale for Children sub-dimensions are examined, it has been determined that the highest mean score is in the sub-dimension of seeking help from outside (13.82±3.11), while the mean score of the anger/aggression sub-dimension has the lowest mean score (8.21±2.67). Statistically significant correlations were found between Physical Activity Attitude Scale for Secondary School Students grand total and sub-dimensions and Coping with Stress Scale for Children sub-dimensions. It is thought that the positive physical activity attitude of secondary school students and the physical activities to be planned will contribute to the processes of coping with stress. In addition, the importance of these plans for 8th grade students who will take the exam is also emphasized.

Kaynakça

 • World Health Organization (WHO). (2021). “Adolescent Health”. Erişim adresi: https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1. (Erişim tarihi: 01.03.2021)
 • Blum, R.W, Mmari, K. and Moreau, C. (2017). “It Begins At 10: How Gender Expectations Shape Early Adolescence Around The World”. Journal of Adolescent Health, 61 (4), 3-4.
 • Mulye, T.P, Park, M.J, Nelson C.D, Adams, S.H, Irwin C.E. and Brindis, CD. (2009). “Trends in Adolescent and Young Adult Health in the United States”. Journal of Adolescent Health, 45 (1), 8-24.
 • Nelson, M.C, Story, M, Larson, N.I, Neumark-Sztainer, D. and Lytle, L.A. (2008). “Emerging Adulthood and College-Aged Youth: An Overlooked Age For Weight-Related Behavior Change”. Obesity, 16 (10), 2205-2211.
 • Bell, J.A, Hamer, M, Richmond, R.C, Timpson, N.J, Carslake, D. and Davey Smith, G. (2018). “Associations of Device-Measured Pa Across Adolescence With Metabolic Traits: Prospective Cohort Study”. PLoS Medicine, 15 (9), e1002649.
 • Belair, M, Kohen, D.E, Kingsbury, M. and Coleman, I. (2018). “Relationship between Leisure Time Physical Activity, Sedentary Behaviour and Symptoms of Depression and Anxiety: Evidence From a Populationbased Sample of Canadian Adolescents”. BMJ Open, 8, https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-021119.
 • Biddle, S.J, Ciaccioni, S, Thomas, G. and Vergeer, I. (2019). “Physical Activity and Mental Health in Children and Adolescents: An Updated Review of Reviews and An Analysis of Causality”. Psychology of Sport and Exercise, 42, 146-55.
 • Cabre-Riera, A, Torrent, M, Donaire-Gonzalez, D, Vrijheid, M, Cardis, E. and Guxens, M. (2019). “Telecommunication Devices Use, Screen Time and Sleep in Adolescents”. Environmental Research, 171, 341-347.
 • Kenney, E.L. and Gortmaker, S.L. (2017). “United States Adolescents' Television, Computer, Videogame, Smartphone, and Tablet Use: Associations With Sugary Drinks, Sleep, Physical Activity, and Obesity”. The Journal of Pediatrics, 182, 144-149.
 • Elhai, J.D, Dvorak, R.D, Levine, J.C. and Hall, B.J. (2017). “Problematic Smartphone Use: A Conceptual Overview and Systematic Review of Relations With Anxiety and Depression Psychopathology”. Journal of Affective Disorders, 207, 251-259.
 • Panova, T. and Lleras, A. (2016). “Avoidance or Boredom: Negative Mental Health Outcomes Associated With Use of Information and Communication Technologies Depend On Users' Motivations”. Computers in Human Behavior, 58, 249-258.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2021). “Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı Rehberi Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması”. Erişim adresi: https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf. (Erişim tarihi: 01.03.2021).
 • World Health Organization (WHO). (2021’a). “Infection prevention and control (IPC) principles and procedures for COVID-19 vaccination activities”. Erişim adresi: file:///C:/Users/user/Downloads/WHO-2019-nCoV-vaccination-IPC-2021.1-eng.pdf. (Erişim tarihi: 01.03.2021)
 • Kumar, V, Chawla, N, Gupta, S. and Aanad, J. (2020). “Children Coping With Stress During Lockdown”. International Journal of Current Research and Review, 12 (18), 167-172.
 • Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretim Programları Daire Başkanlığı. (2020). “Salgın (Covid 19) Sonrası Okula Uyum Kılavuz ve Etkinlikler”. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/www/salgin-sonrasi-okula-uyum-kilavuzu-ve-etkinlikler hazirlandi/ icerik/390. (Erişim tarihi: 01.03.2021).
 • Chen, P, Mao, L, Nassis, G.P, Harmer, P, Ainsworth, B.E. and Li, F. (2020). “Coronavirus Disease (COVID-19): The Need to Maintain Regular Physical Activity While Taking Precautions”. Journal of Sport and Health Science, 9 (2), 103-104.
 • VanKim, N.A. and Nelson, T.F. (2013). “Vigorous Physical Activity, Mental Health, Perceived Stress, and Socializing Among College Students”. American Journal of Health Promotion, 28 (1), 7-15.
 • Garber, M.C. (2017). “Exercise As a Stress Coping Mechanism in a Pharmacy Student Population”. American Journal of Pharmaceutical Education, 81 (3), 50.
 • Bates, L.C, Zieff, G, Stanford, K, Moore, J.B, Kerr, Z.Y, Hanson, ED. and Stoner, L. (2020). “COVID-19 Impact on Behaviors Across the 24-Hour Day in Children and Adolescents:Physical Activity, Sedentary Behavior, And Sleep”. Children, 7 (9), 138.
 • Chen, P, Mao, L, Nassis, G.P, Harmer, P, Ainsworth, B. and Li, F. (2020’a). “Returning Chinese School-Aged Children and Adolescents to Physical Activity in the Wake of COVID-19: Actions and Precautions”. Journal of Sport and Health Science, 9 (4), 322-24.
 • Yıldızer, G, Bilgin, E, Korur, E.N, Yüksel, Y. ve Demirhan, G. (2019). “Ortaokul Öğrencileri için Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi”. Spor Bilimleri Dergisi, 30 (2), 63-73.
 • Özbay, Y, Dilek-Öğretir, A, İlhan, T. ve Erzen, G. (2009). “11-14 Yaş Özel Sağlık Bakım İhtiyacı Olan Çocuklar Üzerinde Yaşam Kalitesini Yükseltmeye Dayalı Disiplinler Arası Destek Eğitiminin (DADE) Etkililiğinin Araştırılması”, (105K152 nolu Proje). Tübitak Yayınları.
 • Neyzi, O, Bundak, R, Gökçay, G, Günöz, H, Furman, A, Darendeliler, F. and Baş, F. (2015). “Reference Values for Weight, Height, Head Circumference, and Body Mass Index in Turkish Children”. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology. 7 (4), 280-293.
 • Dong, H, Yang, F, Lu, X. and Hao, W. (2020) “Internet Addiction and Related Psychological Factors Among Children and Adolescents in China Uring the Coronavirus Disease 2019 (Covıd-19) Epidemic”. Frontiers in Psychiatry, 11, 00751.
 • Türk, F, Kul, A. and Kılınç, E. (2021). “Depression-Anxiety and Coping Strategies of Adolescents During the Covid-19 Pandemic”. Turkish Journal of Education, 10 (2), 58-75.
 • Taş, R. (2019). Ortaokul Öğrencilerinde Sosyal Etkinliklere Katılma Durumu ile Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Deng, C.H, Wang, J.Q, Zhu, L.M, Liu, H.W, Guo, Y, Peng, X.H. and Xia, W. (2020). “Association of Web-Based Physical Education With Mental Health of College Students in Wuhan During the Covid-19 Outbreak: Cross-Sectional Survey Study”. Journal of Medical Internet Research, 22 (10), e21301.
 • Çubuk, A. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Birgün, A, Özen, E, Uğraş, B.S. ve Pehlivan, B.S. (2020). “Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Tutum Düzeylerinin İncelenmesi”. Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi, 3 (2), 64-75.
 • İnce Parpucu, T, Süzen, İ. ve Parpucu, H.Ş. (2021). “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Covid-19 Öncesi ve Sırasında Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması”. 4-7 Şubat 2021, Isparta Otizm Kongresi (52-53), Isparta.
 • Lim, M.T.C, Ramamurthy, M.B, Aishworiya, R, Rajgor, D.D, Tran, A.P, Hiriyur, P. and Goh, D.Y.T. (2021). “School Closure During the Coronavirus Disease 2019 (Covıd-19) Pandemic–Impact on Children's Sleep”. Sleep Medicine, 78, 108-114.
 • Gülbetekin, E, Güven, E. ve Tuncel, O. (2021). “Adölesanların Dijital Oyun Bağımlılığı ile Fiziksel Aktivite Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler”. Bağımlılık Dergisi, 22 (2), 148-160.
 • Orhan, E. (2018). 10-14 Yaş Arasındaki Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyesi, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Dikkat Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Hazar, Z, Tekkurşun Demir, G, Namlı, S. ve Türkeli, A. (2017). “Investigation of the Relationship between Digital Game Addiction and Physical Activity Levels of Secondary School Students”. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (3), 320-32.
 • Bedel, A. ve Güler, G. (2019). “Ortaokul Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıklarının Başa Çıkma Stratejileri Açısından İncelenmesi”. Akademik Bakış Dergisi, 71, 157-169.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba AYDIN YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5475-2345
Türkiye


Nevin ONAN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3688-507X
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1001755, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {772 - 783}, doi = {10.37989/gumussagbil.1001755}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aydın Yıldırım, Tuğba and Onan, Nevin} }
APA Aydın Yıldırım, T. & Onan, N. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 772-783 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1001755
MLA Aydın Yıldırım, T. , Onan, N. "Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 772-783 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/1001755>
Chicago Aydın Yıldırım, T. , Onan, N. "Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 772-783
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi AU - Tuğba Aydın Yıldırım , Nevin Onan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1001755 DO - 10.37989/gumussagbil.1001755 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 772 EP - 783 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1001755 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1001755 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi %A Tuğba Aydın Yıldırım , Nevin Onan %T Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1001755 %U 10.37989/gumussagbil.1001755
ISNAD Aydın Yıldırım, Tuğba , Onan, Nevin . "Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 772-783 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1001755
AMA Aydın Yıldırım T. , Onan N. Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 772-783.
Vancouver Aydın Yıldırım T. , Onan N. Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 772-783.
IEEE T. Aydın Yıldırım ve N. Onan , "Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Fiziksel Aktivite Tutumu ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Değerlendirilmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 772-783, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.1001755