Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Nursing Students' Expectations from Education and Satisfaction Levels

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 799 - 808, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.748093

Öz

ABSTRACT This study was carried out in a descriptive manner in order to determine the expectations of nursing students from education, their difficulties, their suggestions for dealing with these difficulties and their level of satisfaction. The study was carried out with 365 students who volunteered to participate in the study from the nursing department of a state university, 2nd, 3rd and 4th grade students. Questionnaire and Student Satisfaction Scale-Short Form were used to collect the data. In the analysis of the data, descriptive statistics, t-test in independent groups and ANOVA test were used. It was determined that 67.7% of the students rated the satisfaction of the theoretical and 63.3% of the applied education 5 points or less. The average total score of the participants on the satisfaction scale is 2.95±0.63 and it is at the intermediate level. While the average score from the academic staff sub-dimension was the highest (3.140.69), the lowest average score was obtained from the scientific social activity sub-dimension (2.810.70). There was a statistically significant difference between the students' classes and the average score of the satisfaction scale, and the scores of those who thought that education met the expectations of professional and individual development and encouraging learning were found to be high (p <0.05). It is recommended to organize scientific social activities, to be a good role model with teaching staff and nurses developing a supportive attitude open to sharing, implementing the guidance nurse system, and establishing a student oriented institutional culture.

Kaynakça

 • Topuksak, B. ve Kubilay, G. (2010). “Hem¬şirelik Eğitiminde Kalite: Toplum Sağlığı Açısından Önemi”. Maltepe Üniversitesi Hem¬şirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı, 307-311.
 • Bayık, A. (2004). “Hemşirelik Araştırmalarına Kalite Yaklaşımı”. 8-10 Nisan 2004 II. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu (61-79), Ankara.
 • Çelikkalp, Ü, Aydın, A. ve Temel, M. (2010). ‘‘Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (2), 2-14.
 • Öztürk, N, Orgun, F. ve Akçakoca, B. (2018). ‘‘Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Güncel Durumun İncelenmesi”. Yüksek Öğretim Dergisi, 8 (2), 150-157.
 • Kaya, H, Taşocak, G, Akçin, E. ve Kısa, B. (2003). “Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Yüksekokulun Genel Hedeflerine Ulaşma Durumlarına İlişkin Görüşleri”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 13 (54), 77-84.
 • Kılıç Akça, N. ve Taşçı, S. (2011). “Hemşirelik Eğitimi ve Eleştirel Düşünme”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 187-196.
 • Ansarı, W.E. and Stock, C. (2010). “Is The Health and Wellbeing of University Students Associated With Their Academic Performance? Cross Sectional Findings From The United Kingdom. International”. Journal of Environmental Research and Public Health, 7 (2), 509-527.
 • Kaya, İ. ve Engin, O. (2004). “Yüksek Öğretim Kurumu İçerisinde Yer Alan Bir Bölümde Kalite İyileştirme Sürecine Yönelik Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçülmesi". Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 4, 218-228.
 • Egelioğlu, N, Arslan, S. ve Bakan, G. (2011). “Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi”. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi, 13 (1), 4-24.
 • Munteanu, C, Ceobanu, C, Bobâlcă, C. and Anton, O. (2010). “An Analysis of Customer Satisfaction in a Higher Education Context”. International Journal of Public Sector Management, 23 (2), 124-140.
 • Dhaqane, M.K. and Afrah, N.A. (2016). “Satisfaction of Students and Academic Performance in Benadir University”. Journal of Education and Practice, 7 (24), 59–63.
 • Ansari, W.E. (2002). “Student Nurse Satisfaction Levels With Their Courses: Part I Effects of Demographıc Variblaes”. Nursing Educatıon Today, 22 (2), 159-169.
 • Ekinci, C.E. ve Burgaz, B. (2007). “Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (33), 120-134.
 • Uzgören, N. ve Uzgören, E. (2007). “Dumlupınar Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Memnuniyetini Etkileyen Bireysel Özelliklerin İstatistiksel Analizi-Hipotez Testi, Ki-Kare Testi ve Doğrusal Olasılık Modeli”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 173-193.
 • Önem, E, Polat, M, Nayır, T. ve Eroğlu, F. (2009). “Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, 1 (1), 4-6.
 • Baykal, Ü, Harmancı, A.K, Eşkin, F, Altuntaş, S. ve Sökmen S. (2011). “Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Form Geçerlik-Güvenirlik Çalışması”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,14 (4), 60-68.
 • Dilşeker, F. (2011). Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi, Öğrenci Memnuniyeti, İmaj, Sadakat ve Tavsiye Etme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Koç, K. (2019). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Elliot, K.M. and Shin, D. (2002). “Student Satisfaction: An Alternative Approach to Assessing this Important Concept”. Journal of Higher Education Policy and Management, 24 (2), 97-109.
 • Tsarenko, Y. and Mavonda, F.T. (2001). “Resources and Capabilities Determinants of Student Satisfaction Do Foreıgn and Local Students Differ”. In Proceedings of the Conferance ANZMA (1-5), Auckland.
 • Elliott, K.M. (2002). “Key Determinants of Student Satisfaction”. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 4 (3), 271-279.
 • Chiandotto, B, Bini, M. and Bertaccini, B. (2007). “Quality Assessment of The University Educational Process: An Application of The ECSI model”. In Effectiveness of University Education in Italy, Physica-Verlag HD, 43-54.
 • Yangın, H. ve Kırca, N. (2013). “Antalya Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (1), 78-94.
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020”. Erişim adresi: https://f903aba4-e11a-4804-93a8aa17928bdbe0.filesusr.com/ugd/779fe1_673141f15a3c480d9a3266a0c4cb1067.pdf (Erişim tarihi:21.03.2021)
 • Seren İntepeler, Ş. (2014). Kalite Yönetimi. In: Editör Ü. BAYKAL, E. ERCAN TÜRKMEN (Ed.). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi (308-309). İstanbul: Akademi Basın.
 • Söylemez, D, Sur, H. ve Cebeci, D. (2005). “Hemşirelerin İş Doyumu İle İlgili Bir Meta Analiz Çalışması”. Hastane Yönetimi Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 34-41.
 • Norman, L, Buerhaus, P.I, Donelan, K, Mccloskey, B. and Dıttus, R. (2005). “Nursing Students Assess Nursing Education”. Journal of Professional Nursing, 21 (3), 150-158.
 • Espeland, V. and Indrehus, O. (2003). “Evaluation of Students, Satisfaction With Nursing Education in Norway”. Journal of Advanced Nursing, 42 (3), 226-236.
 • Şahin, İ, Zoraloğlu, Y.R. ve Fırat, N.Ş. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3 (3), 429-452.
 • Bölükbaş, N. (2018). “Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler”. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 10-17.
 • Tosun, N, Oflaz, F, Akyüz A, Kaya, T, Yava A, Yıldız, D. ve Akbayrak, N. (2008). “Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin İntörn Eğitim Programından Beklentileri İle Program Sonunda Kazanım ve Önerilerinin Değerlendirilmesi”. Gülhane Tıp Dergisi, 50 (3), 164-171.
 • Özdelikara, A. ve Babur, S. (2016). “Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeyi ve Etkileyen Faktörler”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 2-8.
 • Kaynar, A, Şahin, A, Bayrak, D, Karakoç, G, Ülke, F. ve Öztürk H. (2006). “Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Doyum Düzeyleri”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (3), 12-19.
 • Wildey, K.M, Kenny, P, Parmenter, G. and Hall, J. (2014). “Educational Preparation For Clinical Nursing: The Satisfaction of Students and New Graduates From Two Australian Universities”. Nurse Education Today, 34 (4), 648-654.
 • Ulusoy, H, Arslan, A, Öztürk, N. ve Bekar, M. (2010). “Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, 3 (2), 15-24.
 • Bülbül, T, Ateş, D. ve Öztürk, S. (2017). “Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Lisans Düzeyinde Aldıkları Hemşirelik Eğitimi ile İlgili Memnuniyetlerinin Belirlenmesi”. Sağlık Bilimleri Dergisi, 26 (2), 133-139.
 • Taştekin, A, Türkdönmez, B, Güler, M, Yılmaz, A. ve Erşahan, T. (2016). “Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Ortamdaki Doyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 24 (1), 24-29.
 • Karadağ, G, Parlar Kılıç, S, Ovayolu, N, Ovayolu, Ö. ve Kayaaslan, H. (2013). “Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Klinik Hemşireler Hakkındaki Görüşleri”. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 12 (6), 665-672.
 • Kahraman, İ. ve Fırat Kılıç, H. (2021). “Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygısı ve Etkileyen Faktörler”. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-12.
 • Dönmez, S. ve Karaöz Weller, B. (2019). “Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (1), 42-48.

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 799 - 808, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.748093

Öz

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin eğitimden beklentilerini ve memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı türde yapılmıştır. Araştırma, bir devlet üniversitenin hemşirelik bölümü 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden çalışmaya katılmaya gönüllü olan 365 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Soru Formu ve Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA testinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin %67,7’sinin teorik, %63,3’ünün uygulamalı eğitimden memnuniyeti 5 puan ve altı değerlendirdiği belirlenmiştir. Katılımcıların doyum ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 2,95±0,63 olup orta düzeydedir. Öğretim elemanı alt boyutundan puan ortalaması en yüksek (3,140,69) iken bilimsel sosyal etkinlik alt boyutundan en düşük puan ortalaması (2,810,70) alınmıştır. Öğrencilerin sınıfları ile doyum ölçeği puan ortalaması arasında istatistiki açıdan farklılık olup eğitimin mesleki ve bireysel gelişim, öğrenmeyi teşvik etme beklentilerini karşıladığını düşünenlerin puanları yüksek bulunmuştur(p<0,05). Bilimsel sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, öğretim elemanları ile hemşirelerin paylaşıma açık, destekleyici tutum geliştirmesiyle birlikte iyi bir rol model olması, rehber hemşire sisteminin uygulanması, öğrenci odaklı kurum kültürü oluşturulması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Topuksak, B. ve Kubilay, G. (2010). “Hem¬şirelik Eğitiminde Kalite: Toplum Sağlığı Açısından Önemi”. Maltepe Üniversitesi Hem¬şirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı, 307-311.
 • Bayık, A. (2004). “Hemşirelik Araştırmalarına Kalite Yaklaşımı”. 8-10 Nisan 2004 II. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu (61-79), Ankara.
 • Çelikkalp, Ü, Aydın, A. ve Temel, M. (2010). ‘‘Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (2), 2-14.
 • Öztürk, N, Orgun, F. ve Akçakoca, B. (2018). ‘‘Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Güncel Durumun İncelenmesi”. Yüksek Öğretim Dergisi, 8 (2), 150-157.
 • Kaya, H, Taşocak, G, Akçin, E. ve Kısa, B. (2003). “Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Yüksekokulun Genel Hedeflerine Ulaşma Durumlarına İlişkin Görüşleri”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 13 (54), 77-84.
 • Kılıç Akça, N. ve Taşçı, S. (2011). “Hemşirelik Eğitimi ve Eleştirel Düşünme”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 187-196.
 • Ansarı, W.E. and Stock, C. (2010). “Is The Health and Wellbeing of University Students Associated With Their Academic Performance? Cross Sectional Findings From The United Kingdom. International”. Journal of Environmental Research and Public Health, 7 (2), 509-527.
 • Kaya, İ. ve Engin, O. (2004). “Yüksek Öğretim Kurumu İçerisinde Yer Alan Bir Bölümde Kalite İyileştirme Sürecine Yönelik Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçülmesi". Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 4, 218-228.
 • Egelioğlu, N, Arslan, S. ve Bakan, G. (2011). “Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi”. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi, 13 (1), 4-24.
 • Munteanu, C, Ceobanu, C, Bobâlcă, C. and Anton, O. (2010). “An Analysis of Customer Satisfaction in a Higher Education Context”. International Journal of Public Sector Management, 23 (2), 124-140.
 • Dhaqane, M.K. and Afrah, N.A. (2016). “Satisfaction of Students and Academic Performance in Benadir University”. Journal of Education and Practice, 7 (24), 59–63.
 • Ansari, W.E. (2002). “Student Nurse Satisfaction Levels With Their Courses: Part I Effects of Demographıc Variblaes”. Nursing Educatıon Today, 22 (2), 159-169.
 • Ekinci, C.E. ve Burgaz, B. (2007). “Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (33), 120-134.
 • Uzgören, N. ve Uzgören, E. (2007). “Dumlupınar Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Memnuniyetini Etkileyen Bireysel Özelliklerin İstatistiksel Analizi-Hipotez Testi, Ki-Kare Testi ve Doğrusal Olasılık Modeli”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 173-193.
 • Önem, E, Polat, M, Nayır, T. ve Eroğlu, F. (2009). “Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, 1 (1), 4-6.
 • Baykal, Ü, Harmancı, A.K, Eşkin, F, Altuntaş, S. ve Sökmen S. (2011). “Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Form Geçerlik-Güvenirlik Çalışması”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,14 (4), 60-68.
 • Dilşeker, F. (2011). Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi, Öğrenci Memnuniyeti, İmaj, Sadakat ve Tavsiye Etme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Koç, K. (2019). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Elliot, K.M. and Shin, D. (2002). “Student Satisfaction: An Alternative Approach to Assessing this Important Concept”. Journal of Higher Education Policy and Management, 24 (2), 97-109.
 • Tsarenko, Y. and Mavonda, F.T. (2001). “Resources and Capabilities Determinants of Student Satisfaction Do Foreıgn and Local Students Differ”. In Proceedings of the Conferance ANZMA (1-5), Auckland.
 • Elliott, K.M. (2002). “Key Determinants of Student Satisfaction”. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 4 (3), 271-279.
 • Chiandotto, B, Bini, M. and Bertaccini, B. (2007). “Quality Assessment of The University Educational Process: An Application of The ECSI model”. In Effectiveness of University Education in Italy, Physica-Verlag HD, 43-54.
 • Yangın, H. ve Kırca, N. (2013). “Antalya Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (1), 78-94.
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020”. Erişim adresi: https://f903aba4-e11a-4804-93a8aa17928bdbe0.filesusr.com/ugd/779fe1_673141f15a3c480d9a3266a0c4cb1067.pdf (Erişim tarihi:21.03.2021)
 • Seren İntepeler, Ş. (2014). Kalite Yönetimi. In: Editör Ü. BAYKAL, E. ERCAN TÜRKMEN (Ed.). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi (308-309). İstanbul: Akademi Basın.
 • Söylemez, D, Sur, H. ve Cebeci, D. (2005). “Hemşirelerin İş Doyumu İle İlgili Bir Meta Analiz Çalışması”. Hastane Yönetimi Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 34-41.
 • Norman, L, Buerhaus, P.I, Donelan, K, Mccloskey, B. and Dıttus, R. (2005). “Nursing Students Assess Nursing Education”. Journal of Professional Nursing, 21 (3), 150-158.
 • Espeland, V. and Indrehus, O. (2003). “Evaluation of Students, Satisfaction With Nursing Education in Norway”. Journal of Advanced Nursing, 42 (3), 226-236.
 • Şahin, İ, Zoraloğlu, Y.R. ve Fırat, N.Ş. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3 (3), 429-452.
 • Bölükbaş, N. (2018). “Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler”. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 10-17.
 • Tosun, N, Oflaz, F, Akyüz A, Kaya, T, Yava A, Yıldız, D. ve Akbayrak, N. (2008). “Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin İntörn Eğitim Programından Beklentileri İle Program Sonunda Kazanım ve Önerilerinin Değerlendirilmesi”. Gülhane Tıp Dergisi, 50 (3), 164-171.
 • Özdelikara, A. ve Babur, S. (2016). “Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeyi ve Etkileyen Faktörler”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 2-8.
 • Kaynar, A, Şahin, A, Bayrak, D, Karakoç, G, Ülke, F. ve Öztürk H. (2006). “Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Doyum Düzeyleri”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (3), 12-19.
 • Wildey, K.M, Kenny, P, Parmenter, G. and Hall, J. (2014). “Educational Preparation For Clinical Nursing: The Satisfaction of Students and New Graduates From Two Australian Universities”. Nurse Education Today, 34 (4), 648-654.
 • Ulusoy, H, Arslan, A, Öztürk, N. ve Bekar, M. (2010). “Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, 3 (2), 15-24.
 • Bülbül, T, Ateş, D. ve Öztürk, S. (2017). “Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Lisans Düzeyinde Aldıkları Hemşirelik Eğitimi ile İlgili Memnuniyetlerinin Belirlenmesi”. Sağlık Bilimleri Dergisi, 26 (2), 133-139.
 • Taştekin, A, Türkdönmez, B, Güler, M, Yılmaz, A. ve Erşahan, T. (2016). “Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Ortamdaki Doyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 24 (1), 24-29.
 • Karadağ, G, Parlar Kılıç, S, Ovayolu, N, Ovayolu, Ö. ve Kayaaslan, H. (2013). “Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Klinik Hemşireler Hakkındaki Görüşleri”. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 12 (6), 665-672.
 • Kahraman, İ. ve Fırat Kılıç, H. (2021). “Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygısı ve Etkileyen Faktörler”. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-12.
 • Dönmez, S. ve Karaöz Weller, B. (2019). “Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (1), 42-48.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin ERGÜN Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-4667-4313
Türkiye


Çağla ISLATTI MUTLU (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-4689-229X
Türkiye


Diler DEMİR Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-1484-7662
Türkiye


Elif BERKER Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0001-5744-7039
Türkiye


Gamze ANIK Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0001-9883-991X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil748093, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {799 - 808}, doi = {10.37989/gumussagbil.748093}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Ergün, Yasemin and Islattı Mutlu, Çağla and Demir, Diler and Berker, Elif and Anık, Gamze} }
APA Ergün, Y. , Islattı Mutlu, Ç. , Demir, D. , Berker, E. & Anık, G. (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 799-808 . DOI: 10.37989/gumussagbil.748093
MLA Ergün, Y. , Islattı Mutlu, Ç. , Demir, D. , Berker, E. , Anık, G. "Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 799-808 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/748093>
Chicago Ergün, Y. , Islattı Mutlu, Ç. , Demir, D. , Berker, E. , Anık, G. "Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 799-808
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri AU - Yasemin Ergün , Çağla Islattı Mutlu , Diler Demir , Elif Berker , Gamze Anık Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.748093 DO - 10.37989/gumussagbil.748093 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 799 EP - 808 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.748093 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.748093 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri %A Yasemin Ergün , Çağla Islattı Mutlu , Diler Demir , Elif Berker , Gamze Anık %T Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.748093 %U 10.37989/gumussagbil.748093
ISNAD Ergün, Yasemin , Islattı Mutlu, Çağla , Demir, Diler , Berker, Elif , Anık, Gamze . "Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 799-808 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.748093
AMA Ergün Y. , Islattı Mutlu Ç. , Demir D. , Berker E. , Anık G. Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 799-808.
Vancouver Ergün Y. , Islattı Mutlu Ç. , Demir D. , Berker E. , Anık G. Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 799-808.
IEEE Y. Ergün , Ç. Islattı Mutlu , D. Demir , E. Berker ve G. Anık , "Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 799-808, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.748093