Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Relationship Between Liking of Children and Emotional Labor Behaviors, Clinical Performances in Pediatric Nursing Students

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 809 - 818, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.816256

Öz

The study was planned to determine the relationship between the liking of children level of pediatric nurses students and their emotional labor behaviors, their clinic performance.The research was planned as a descriptive, relational scanning model. The nursing department students (n=127) taking pediatrics course constituted the sample. Data was collected using The Individual Information Form, Barnett Liking of Children Scale and Emotional Labor Behavior Scale. The study in order to prevent student-educator interaction, the data were collected by an interviewer. The average age was 21.50±1.23, it was determined that 84.7% liked the profession, 91.1% knew children’s games, 59.7% read children's books, 38.7% wanted to work in the pediatric clinic their life. Barnett Liking of Children Scale mean score is 80.27±13.40, Emotional Labor Behavior Scale mean score is 2.98±0.44. When the mean scores of the Liking of Children Scale were examined, it was determined that gender, type of high school wanting to read children's boks and work in the pediatric clinic were effective. It was determined that there is a moderate positive correlation between the clinical practice scores of the students the Liking of Children Scale scores, and a high level of positive correlation with the ‘Genuine Acting’ sub-dimension scores. It was concluded that student nurses have a high liking for children. It was determined that the level of child liking affected the clinical practice score and emotional labor behavior. The pediatric clinical performances of nurse students can be strengthened by activities that will contribute to the level of liking of children.

Kaynakça

 • Fisher, D. and King, L. (2013). “An Integrative Literature Review on Preparing Nursing Students through Simulation to Recognize and Respond to The Deteriorating Patient”. Journal of Advanced Nursing, 69 (11), 2375-2388.
 • Dobrowolska, B, McGonagle, I, Jackson, C, Kane, R, Cabrera, E, Cooney-Miner, Di Cara, V, Pajnkihar, M, Prlic´, N. and Palese, A. (2015). “Clinical Practice Models in Nursing Education: Implication for Students' Mobility”. International Nursing Review, 62 (1), 36-46.
 • Moghaddam, H.R, Aghamohammadi, V, Jafari, M , Absalan, M. and Nasiri, K. (2020). “Challenges Faced by Nursing Students to Work With Nursing Personnel: A Qualitative Study”. Adv Med Educ Pract, 22 (11), 313-319.
 • Oermann, M.H. and Lukomski, A.P. (2007). “Experiences of Students in Pediatric Nursing Clinical Courses”. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 6 (2), 65-72.
 • Liang, H.F., Wu, K.M. and Wang, Y.H. (2020). “Nursing Students' First-Time Experiences in Pediatric Clinical Practice in Taiwan: A qualitative study”. Nurse Education Today, August, 91.
 • Chen, J. (2010). “Morale and Role Strain of Undergraduate Nursing Students in A Pediatric Clinical Setting”. J Nurs Res, 18 (2), 144-53.
 • Elçigil, A. and Yıldırım-Sarı, H. (2011). “Facilitating factors in Clinical Education in Nursing”. Dokuz Eylul University School of Nursing Electronic Journal, 4 (2), 67-71.
 • Altay, N. ve Törüner, E.K. (2014). “Öğrenci Hemşirelerin Klinik Stres Yaşama Ve Çocuk Sevme Durumlarının Belirlenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7, 166-70.
 • Happell, B.M. (2000). “Love is All You Need”? Student Nurses’ Interest in Working with Children”. J Soc Pediatr Nurs, 5, 167-73.
 • Mazhindu, D. (2009). “Ideal Nurses and Emotional Labour of Nursing”. Nurse Researche, 16 (2), 91-94.
 • Gray, B. (2009). “The Emotional Labour of Nursing- Defining and Managing Emotions in Nursing Work”. Nurse Education Today, 29, (2), 168-75.
 • Değirmenci, S.Ö. ve Baykal, Ü. (2017). “Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı”. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3 (4), 143-147.
 • Yıldız, A.T. (2019). “Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışları Ve Duygusal Emeğe İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi” (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Edwards, D, Burnard, P, Bennett, K. and Hebden, U. (2010). “A Longitudinal Study of Stress and Selfesteem in Student Nurses”. Nurse Education Today, 30, 78-84.
 • Değirmenci, S. (2016). “Hemşireler İçin Duygusal Emek Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi”. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). “Barnett Çocuk Sevme Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması”. Eğitim ve Bilim, 33 (148), 40-8.
 • Erdem, Y. ve Duyan, V. (2011). “A Determination of The Factors That Affect The Level of Pediatric Nurses’ Liking of Children”. Turk J Med Sci, 41 (2), 295-305.
 • Kostak, M.A. (2013). “Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Çocuk Sevme Durumlarına Etkisi Ve Etkileyen Faktörler”. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 2 (2), 50-6.
 • Bektaş, M, Ayar, D, Bektaş, İ, Selekoğlu, Y, Kudubeş, A.A. ve Altan, S.S. (2015). “Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. The Journal of Pediatric Research, 2 (1), 37-41.
 • Baran, G. ve Yılmaz, G. (2019). “Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Uygulamasına Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. JAREN, 5 (2), 91-6.
 • Çalışır, H, Karataş, P, Turan, T. ve Ergin, D. (2020). “Pediatri Hemşirelerinde Çocuk Sevme İle Tükenmişlik, Eşduyum Yorgunluğu, Mesleki Tatmin Arasındaki İlişki”. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci, 12 (1), 30-6.
 • Koçak, B.T, Türkkan, N.Ü. ve Tuna, R. (2014). “Hemşirelik Öğrencilerinde Girişkenlik Düzeyi İle Duygusal Emek Davranışı Arasındaki İlişki”. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3 (1), 123-129.
 • Serin, S. (2014). Duygusal Emeğin Tükenmişlik Ve İş Tatminine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Adeniji, O.G, Akanni, A.A. and Ekundayo, O.O. (2015). “Gender Difference in Emotional Labour among Nurses in Osun State”, Nigeria. Gender and Behaviour, 13 (2), 6789-6794.
 • Al-Ma'aitah, R.M. and Gharaibeh, M.M. (2000). “Perception of Jordanian Male Nursing Students about Caring for Children in The Pediatric Units After Graduation”. Journal of Pediatric Nursing, 15 (3), 198-203.
 • Güven, Ş.T., Kaya, A ve Dalgıç, A.İ. (2016). “Pediatric Nursing Students’ Status of Liking of Children and Affecting Factors”. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 7 (4), 50-56.
 • Gelbal, S. ve Duyan, V. (2010). “İlköğretim Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Durumlarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 127-137.
 • Çağlıyan, V, Fındık, M. ve Doğanalp, B. (2013). “A Consideration on Emotional Labour, Burnout Syndrome and Job Performance: The Case of Health İnstitutions”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4 (10), 532.
 • Onay, M. (2011). “Çalışanın Sahip Olduğu Duygusal Zekasının Ve Duygusal Emeğinin, Görev Performansı Ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi”. Ege Akademik Bakış, 11 (4), 587.

Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 809 - 818, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.816256

Öz

Araştırma, pediatri hemşirelik öğrencilerin çocuk sevme düzeyleri ile duygusal emek davranışları, uygulama performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırma tanımlayıcı tipte, ilişkisel tarama modelli olarak yapıldı. Örneklemi pediatri dersi alan hemşirelik bölümü öğrencileri (n=127) oluşturdu. Veriler; Bireysel Tanıtım Formu, Çocuk Sevme Ölçeği ve Duygusal Emek Davranış Ölçeği ile toplandı. Araştırmada öğrenci-eğitici etkileşimini önlemek amacı ile veriler bir anketör tarafından toplanarak bilgisayar ortamına aktarıldı. Çalışma grubu yaş ortalaması 21,50±1,23 olup, %84,7’sinin hemşirelik mesleğini sevdiği, %91,1’inin çocuk oyunlarını bildiği, %59,7’sinin çocuk kitapları okuduğu %38,7’sinin çalışma hayatında çocuk servisinde çalışmayı istediği tespit edildi. Barnett’s Çocuk Sevme Ölçeği puan ortalaması 80,27±13,40, Duygusal Emek Davranışı Ölçeği puan ortalaması 2,98±0,44’dır. Çocuk Sevme Ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde cinsiyetin, lise tipinin, çocuk kitapları okumak, çocuk servisinde çalışmak isteme durumunun etkili olduğu belirlendi. Öğrencilerin klinik uygulama puanlarıyla; Çocuk Sevme Ölçeği puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde, ‘Samimi davranış’ alt boyut puanı ile arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Çalışmada öğrenci hemşirelerin çocukları sevme durumunun yüksek olduğu sonucuna varıldı. Çocuk sevme düzeyinin klinik uygulama puanı ve duygusal emek davranışını etkilediği saptandı. Öğrenci hemşirelerinin çocuk sevme düzeyine katkı sağlayacak faaliyetler ile pediatri klinik performansları güçlendirilebilir.

Kaynakça

 • Fisher, D. and King, L. (2013). “An Integrative Literature Review on Preparing Nursing Students through Simulation to Recognize and Respond to The Deteriorating Patient”. Journal of Advanced Nursing, 69 (11), 2375-2388.
 • Dobrowolska, B, McGonagle, I, Jackson, C, Kane, R, Cabrera, E, Cooney-Miner, Di Cara, V, Pajnkihar, M, Prlic´, N. and Palese, A. (2015). “Clinical Practice Models in Nursing Education: Implication for Students' Mobility”. International Nursing Review, 62 (1), 36-46.
 • Moghaddam, H.R, Aghamohammadi, V, Jafari, M , Absalan, M. and Nasiri, K. (2020). “Challenges Faced by Nursing Students to Work With Nursing Personnel: A Qualitative Study”. Adv Med Educ Pract, 22 (11), 313-319.
 • Oermann, M.H. and Lukomski, A.P. (2007). “Experiences of Students in Pediatric Nursing Clinical Courses”. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 6 (2), 65-72.
 • Liang, H.F., Wu, K.M. and Wang, Y.H. (2020). “Nursing Students' First-Time Experiences in Pediatric Clinical Practice in Taiwan: A qualitative study”. Nurse Education Today, August, 91.
 • Chen, J. (2010). “Morale and Role Strain of Undergraduate Nursing Students in A Pediatric Clinical Setting”. J Nurs Res, 18 (2), 144-53.
 • Elçigil, A. and Yıldırım-Sarı, H. (2011). “Facilitating factors in Clinical Education in Nursing”. Dokuz Eylul University School of Nursing Electronic Journal, 4 (2), 67-71.
 • Altay, N. ve Törüner, E.K. (2014). “Öğrenci Hemşirelerin Klinik Stres Yaşama Ve Çocuk Sevme Durumlarının Belirlenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7, 166-70.
 • Happell, B.M. (2000). “Love is All You Need”? Student Nurses’ Interest in Working with Children”. J Soc Pediatr Nurs, 5, 167-73.
 • Mazhindu, D. (2009). “Ideal Nurses and Emotional Labour of Nursing”. Nurse Researche, 16 (2), 91-94.
 • Gray, B. (2009). “The Emotional Labour of Nursing- Defining and Managing Emotions in Nursing Work”. Nurse Education Today, 29, (2), 168-75.
 • Değirmenci, S.Ö. ve Baykal, Ü. (2017). “Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı”. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3 (4), 143-147.
 • Yıldız, A.T. (2019). “Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışları Ve Duygusal Emeğe İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi” (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Edwards, D, Burnard, P, Bennett, K. and Hebden, U. (2010). “A Longitudinal Study of Stress and Selfesteem in Student Nurses”. Nurse Education Today, 30, 78-84.
 • Değirmenci, S. (2016). “Hemşireler İçin Duygusal Emek Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi”. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). “Barnett Çocuk Sevme Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması”. Eğitim ve Bilim, 33 (148), 40-8.
 • Erdem, Y. ve Duyan, V. (2011). “A Determination of The Factors That Affect The Level of Pediatric Nurses’ Liking of Children”. Turk J Med Sci, 41 (2), 295-305.
 • Kostak, M.A. (2013). “Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Çocuk Sevme Durumlarına Etkisi Ve Etkileyen Faktörler”. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 2 (2), 50-6.
 • Bektaş, M, Ayar, D, Bektaş, İ, Selekoğlu, Y, Kudubeş, A.A. ve Altan, S.S. (2015). “Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. The Journal of Pediatric Research, 2 (1), 37-41.
 • Baran, G. ve Yılmaz, G. (2019). “Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Uygulamasına Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. JAREN, 5 (2), 91-6.
 • Çalışır, H, Karataş, P, Turan, T. ve Ergin, D. (2020). “Pediatri Hemşirelerinde Çocuk Sevme İle Tükenmişlik, Eşduyum Yorgunluğu, Mesleki Tatmin Arasındaki İlişki”. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci, 12 (1), 30-6.
 • Koçak, B.T, Türkkan, N.Ü. ve Tuna, R. (2014). “Hemşirelik Öğrencilerinde Girişkenlik Düzeyi İle Duygusal Emek Davranışı Arasındaki İlişki”. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3 (1), 123-129.
 • Serin, S. (2014). Duygusal Emeğin Tükenmişlik Ve İş Tatminine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Adeniji, O.G, Akanni, A.A. and Ekundayo, O.O. (2015). “Gender Difference in Emotional Labour among Nurses in Osun State”, Nigeria. Gender and Behaviour, 13 (2), 6789-6794.
 • Al-Ma'aitah, R.M. and Gharaibeh, M.M. (2000). “Perception of Jordanian Male Nursing Students about Caring for Children in The Pediatric Units After Graduation”. Journal of Pediatric Nursing, 15 (3), 198-203.
 • Güven, Ş.T., Kaya, A ve Dalgıç, A.İ. (2016). “Pediatric Nursing Students’ Status of Liking of Children and Affecting Factors”. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 7 (4), 50-56.
 • Gelbal, S. ve Duyan, V. (2010). “İlköğretim Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Durumlarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 127-137.
 • Çağlıyan, V, Fındık, M. ve Doğanalp, B. (2013). “A Consideration on Emotional Labour, Burnout Syndrome and Job Performance: The Case of Health İnstitutions”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4 (10), 532.
 • Onay, M. (2011). “Çalışanın Sahip Olduğu Duygusal Zekasının Ve Duygusal Emeğinin, Görev Performansı Ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi”. Ege Akademik Bakış, 11 (4), 587.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fadime ÜSTÜNER TOP (Sorumlu Yazar)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7341-5704
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil816256, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {809 - 818}, doi = {10.37989/gumussagbil.816256}, title = {Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Üstüner Top, Fadime} }
APA Üstüner Top, F. (2021). Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 809-818 . DOI: 10.37989/gumussagbil.816256
MLA Üstüner Top, F. "Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 809-818 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/816256>
Chicago Üstüner Top, F. "Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 809-818
RIS TY - JOUR T1 - Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki AU - Fadime Üstüner Top Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.816256 DO - 10.37989/gumussagbil.816256 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 809 EP - 818 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.816256 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.816256 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki %A Fadime Üstüner Top %T Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.816256 %U 10.37989/gumussagbil.816256
ISNAD Üstüner Top, Fadime . "Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 809-818 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.816256
AMA Üstüner Top F. Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 809-818.
Vancouver Üstüner Top F. Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 809-818.
IEEE F. Üstüner Top , "Pediatri Hemşirelik Öğrencilerin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları, Uygulama Performansları Arasındaki İlişki", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 809-818, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.816256