Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 738 - 747, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1001234

Öz

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgını sırasında yüksek hızlı tren tüneli inşaatı çalışanlarının hayatlarında olan değişiklikleri anlamak, Covid-19’a karşı oluşturdukları algı ve tutumlarını değerlendirmektir. Kesitsel çalışmada, Kişisel Bilgi Formu ve Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, Yüksek Hızlı Tren Tüneli İnşaatında çalışan 230 çalışan oluşturmaktadır. Veri toplama aracı, çalışmaya katılmak isteyen tüm çalışanlara dağıtılmış ve 162 çalışandan veri elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, T Test ve Anova analizi kullanılmıştır. Çalışanların tamamı erkek olup, %38’i 36-45 yaş aralığındadır. %74’ünün mesleki yeterlilik belgesi vardır, %80’i hiç Covid-19’a yakalanmamıştır ve çalışanların %93’ü Covid-19 aşısı olmuşlardır ayrıca %86’sı biontech aşısını oldukları tespit edilmiştir. Kronik hastalık ve mesleki yeterlilik belgesi varlığının Covid-19 salgınına yönelik algı ve tutum puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir (p> 0,05). Pandemi sürecinde koronavirüs tedavisi alma ve çalışanların yaş aralığının Covid-19 salgınına yönelik algı ve tutum puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir (p> 0,05). Araştırma sonucunda çalışanların Covid-19’a karşı oluşturdukları algı ve tutumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışanların Covid-19 salgınına yönelik algı ve tutumlarının farkındalığının yükseltilmesine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından eğitimlerin artırılması ve bu doğrultuda projeler yürütülmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Arpacıoğlu, M.S, Baltacı Z. ve Ünübol B. (2021). COVİD-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, covid korkusu, depresyon, mesleki doyum düzeyleri ve ilişkili faktörler. Cukurova Med J, 46(1), 88-100.
 • 2. Oğuz, İ. (2021). Pandemi kliniklerinde çalışan hemşirelerin Covid-19 korkusu ve algılanan Covid-19 riski ile standart önlemlere uyumu arasındaki ilişki.Yüksek Lisans Tezi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı. Gülhane/ İstanbul, Türkiye.
 • 3. Cucinotta, D. and Vanelli, M. (2020). Who declares Covid-19 a pandemic. Acta Biomed, 91, 157-60.
 • 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. 2019-nCoV Hastalığı, Sağlık Çalışanları Rehberi (Bilim Kurulu Çalışması). 2-3. 5. Carrasco-Hernandez, R. Jacome, R. Vidal, L. and Leon, P. (2017). Are rna viruses candidate agents for the next global pandemic? A Review. ILAR J, 58(3), 343-358.
 • 6. Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). COVİD-19 Pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
 • 7. İşsever, H. İşsever, T. ve Öztan, G. (2020). COVİD-19 epidemiyolojisi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-10. doi: 10.26650/JARHS2020-S1-0001.
 • 8. Soylu, Ö.B. (2020). Türkiye ekonomisinde Covid-19’un sektörel etkileri.Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 169-185. ISSN:2148-9963.
 • 9. Artan, T. Karaman, M. Atak, I. ve Cebeci, F. (2020). Covid-19 salgınına yönelik algı ve tutumları değerlendirme ölçeği’nin değerlendirilmesi. Sosyal Çalışma Dergisi. 4(2), 2587-2595.
 • 10. Kara, E. (2020). Covid-19 pandemisi: işgücü üzerindeki etkileri ve istihdam tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 269-282.
 • 11. Akça, M. ve Tepe Küçükoğlu, M. (2020). Covid-19 ve iş yaşamına etkileri: evden çalışma. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 8 (1), 71–81
 • 12. Duman, E. ve Etiler, N. (2013). İnşaat sektörü ve işçi sağlığı. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 13(48), 1-10.
 • 13. Avcı, M. ve Selçuk, E. (2020). Türkiye’de inşaat projelerinde çalışanların işçi sağlığı ve güvenliği hakkındaki tutumlarının değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(1), 139-158.
 • 14. Karataş, Z. (2020). COVİD-19 pandemisinin toplumsal etkileri, değişim ve güçlenme.Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 3-15.
 • 15. Rubin, G.J. Potts, H.W.W. and Michie, S. (2010). The impact of communications about swine flu (influenza A H1N1v) on public responses to the outbreak: results from 36 national telephone surveys in the UK.Health Technol Assess, 14(34), 183-266.
 • 16. Aşkın, R. Bozkurt, Y. ve Zeybek, Z. (2020). COVİD-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • 17. Wu, P. Fang, Y. Guan, Z. Fan, B. Kong, J. Yao, Z. Liu, X. Fuller, J.C. Susser, E. Lu, J. and Hoven, W.C. (2009). The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. Can J Psychiatry, 54(5), 302-311.
 • 18. Sim, K. Chan, Y.H. Chong, P.N. Chua, H.C. and Soon, S.W. (2010). Psychosocial and coping responses within the community health care setting towards a national outbreak of an infectious disease. J Psychosom Res, 68(2), 195-202.
 • 19. Chen, S. ve Bonanno, G.A. (2020). Psychological adjustment during the global outbreak of Covid-19: a resilience perspective. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, And Policy, 12 (1), 51-54.
 • 20. Kaya, B. (2020). Pandeminin ruh sağlığına etkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 23, 123-124. doi:10.5505/kpd.2020.64325
 • 21. Geniş, B. Gürhan, N. Ve Koç, M. (2020). Development of perceptıon and attitude scales related with Covid-19 pandemia. Pearson Journal of Social Sciences and Humanities, 5(7), 314-315.
 • 22. Özcan, H. Elkoca, A. ve Yiğitbaş, Ç. (2020). Covid-19 Pandemisine bağlı gebelerde kaygı durumu. Online İnternational Conference of COVİD-19 (CONCOVİD), Tam Metin Bildiriler Kitabı-Sağlık Bilimleri. İstanbul, 95-104.
 • 23. Son, C. Hegde, S. Smith, A. Wang, X. and Sasangohar, F. (2020). Effects of COVİD-19 on college students’ mental health in the United States: Interview survey study.J Med Internet Res, 22(9), e21279. doi: 10.2196/21279.
 • 24. Zhang, W.R. Wang, K. Yin, L. and ark. (2020). Mental health and psychosocial problems of medical health workers during the COVİD-19 epidemic in China. Psychother Psychosom, 89(4), 242-250.doi: 10.1159/000507639.
 • 25. T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu 2021. Erişim adresi: https://covid19asi.saglik.gov.tr/.Erişim Tarihi: 08 Eylül 2021.
 • 26. Euronews. 2021. Erişim adresi: https://tr.euronews.com/2021 /06/22/hangi-ulkede-kac-kisiye-Covid-19-as-s-yap-ld. Erişim Tarihi: 08 Eylül 2021.

Investigation Of Perceptions And Attitudes Towards Covid-19 Outbreak For Those Work High Speed Train Tunnel Construction Project

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 738 - 747, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1001234

Öz

The aim of this study is to understand the changes in the lives of high-speed train tunnel construction workers during the Covid-19 epidemic and to evaluate their perceptions and attitudes towards Covid-19. In the cross-sectional study, the Personal Information Form and the Perceptions and Attitudes Evaluation Scale towards the Covid-19 Outbreak were used. The universe of the study consists of 230 employees working in the High Speed Train Tunnel Construction. The data collection tool was distributed to all employees who wanted to participate in the study, and data were obtained from 162 employees. Descriptive statistics, T-Test and Anova analysis were used in the analysis of the data. All of the employees are male and 38% of them are between the ages of 36-45. 74% of them have a professional qualification certificate, 80% of them have never been caught with Covid-19, and 93% of the employees have had the Covid-19 vaccine, and 86% of them have been found to have the biontech vaccine. No significant difference was observed between the average score of perception and attitude towards the Covid-19 epidemic of the presence of chronic disease and professional qualification certificate(p> 0.05).No significant difference was observed between receiving coronavirus treatment during the pandemic process and the average of perception and attitude scores of the age range of employees towards the Covid-19 epidemic(p> 0.05). As a result of the research, it was determined that the perceptions and attitudes of the employees against Covid-19 were moderate. In order to raise awareness of employees' perceptions and attitudes towards the Covid-19 epidemic, it is recommended that trainings be increased and projects carried out in this direction by the Ministry of Labor and Social Security, General Directorate of Occupational Health and Safety.

Kaynakça

 • 1. Arpacıoğlu, M.S, Baltacı Z. ve Ünübol B. (2021). COVİD-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, covid korkusu, depresyon, mesleki doyum düzeyleri ve ilişkili faktörler. Cukurova Med J, 46(1), 88-100.
 • 2. Oğuz, İ. (2021). Pandemi kliniklerinde çalışan hemşirelerin Covid-19 korkusu ve algılanan Covid-19 riski ile standart önlemlere uyumu arasındaki ilişki.Yüksek Lisans Tezi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı. Gülhane/ İstanbul, Türkiye.
 • 3. Cucinotta, D. and Vanelli, M. (2020). Who declares Covid-19 a pandemic. Acta Biomed, 91, 157-60.
 • 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. 2019-nCoV Hastalığı, Sağlık Çalışanları Rehberi (Bilim Kurulu Çalışması). 2-3. 5. Carrasco-Hernandez, R. Jacome, R. Vidal, L. and Leon, P. (2017). Are rna viruses candidate agents for the next global pandemic? A Review. ILAR J, 58(3), 343-358.
 • 6. Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). COVİD-19 Pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
 • 7. İşsever, H. İşsever, T. ve Öztan, G. (2020). COVİD-19 epidemiyolojisi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-10. doi: 10.26650/JARHS2020-S1-0001.
 • 8. Soylu, Ö.B. (2020). Türkiye ekonomisinde Covid-19’un sektörel etkileri.Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 169-185. ISSN:2148-9963.
 • 9. Artan, T. Karaman, M. Atak, I. ve Cebeci, F. (2020). Covid-19 salgınına yönelik algı ve tutumları değerlendirme ölçeği’nin değerlendirilmesi. Sosyal Çalışma Dergisi. 4(2), 2587-2595.
 • 10. Kara, E. (2020). Covid-19 pandemisi: işgücü üzerindeki etkileri ve istihdam tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 269-282.
 • 11. Akça, M. ve Tepe Küçükoğlu, M. (2020). Covid-19 ve iş yaşamına etkileri: evden çalışma. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 8 (1), 71–81
 • 12. Duman, E. ve Etiler, N. (2013). İnşaat sektörü ve işçi sağlığı. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 13(48), 1-10.
 • 13. Avcı, M. ve Selçuk, E. (2020). Türkiye’de inşaat projelerinde çalışanların işçi sağlığı ve güvenliği hakkındaki tutumlarının değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(1), 139-158.
 • 14. Karataş, Z. (2020). COVİD-19 pandemisinin toplumsal etkileri, değişim ve güçlenme.Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 3-15.
 • 15. Rubin, G.J. Potts, H.W.W. and Michie, S. (2010). The impact of communications about swine flu (influenza A H1N1v) on public responses to the outbreak: results from 36 national telephone surveys in the UK.Health Technol Assess, 14(34), 183-266.
 • 16. Aşkın, R. Bozkurt, Y. ve Zeybek, Z. (2020). COVİD-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • 17. Wu, P. Fang, Y. Guan, Z. Fan, B. Kong, J. Yao, Z. Liu, X. Fuller, J.C. Susser, E. Lu, J. and Hoven, W.C. (2009). The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. Can J Psychiatry, 54(5), 302-311.
 • 18. Sim, K. Chan, Y.H. Chong, P.N. Chua, H.C. and Soon, S.W. (2010). Psychosocial and coping responses within the community health care setting towards a national outbreak of an infectious disease. J Psychosom Res, 68(2), 195-202.
 • 19. Chen, S. ve Bonanno, G.A. (2020). Psychological adjustment during the global outbreak of Covid-19: a resilience perspective. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, And Policy, 12 (1), 51-54.
 • 20. Kaya, B. (2020). Pandeminin ruh sağlığına etkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 23, 123-124. doi:10.5505/kpd.2020.64325
 • 21. Geniş, B. Gürhan, N. Ve Koç, M. (2020). Development of perceptıon and attitude scales related with Covid-19 pandemia. Pearson Journal of Social Sciences and Humanities, 5(7), 314-315.
 • 22. Özcan, H. Elkoca, A. ve Yiğitbaş, Ç. (2020). Covid-19 Pandemisine bağlı gebelerde kaygı durumu. Online İnternational Conference of COVİD-19 (CONCOVİD), Tam Metin Bildiriler Kitabı-Sağlık Bilimleri. İstanbul, 95-104.
 • 23. Son, C. Hegde, S. Smith, A. Wang, X. and Sasangohar, F. (2020). Effects of COVİD-19 on college students’ mental health in the United States: Interview survey study.J Med Internet Res, 22(9), e21279. doi: 10.2196/21279.
 • 24. Zhang, W.R. Wang, K. Yin, L. and ark. (2020). Mental health and psychosocial problems of medical health workers during the COVİD-19 epidemic in China. Psychother Psychosom, 89(4), 242-250.doi: 10.1159/000507639.
 • 25. T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu 2021. Erişim adresi: https://covid19asi.saglik.gov.tr/.Erişim Tarihi: 08 Eylül 2021.
 • 26. Euronews. 2021. Erişim adresi: https://tr.euronews.com/2021 /06/22/hangi-ulkede-kac-kisiye-Covid-19-as-s-yap-ld. Erişim Tarihi: 08 Eylül 2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali AĞAR> (Sorumlu Yazar)
Artvin Çoruh Üniversitesi
0000-0003-2771-9587
Türkiye


İsmail TUĞRUL>
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3129-9538
Türkiye


Gamze ATALI>
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0269-781X
Türkiye

Destekleyen Kurum makalemizi destekleyen bir kurum bulunmamaktatır.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1001234, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {738 - 747}, doi = {10.37989/gumussagbil.1001234}, title = {Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ağar, Ali and Tuğrul, İsmail and Atalı, Gamze} }
APA Ağar, A. , Tuğrul, İ. & Atalı, G. (2022). Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 738-747 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1001234
MLA Ağar, A. , Tuğrul, İ. , Atalı, G. "Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 738-747 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/1001234>
Chicago Ağar, A. , Tuğrul, İ. , Atalı, G. "Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 738-747
RIS TY - JOUR T1 - Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi AU - Ali Ağar , İsmail Tuğrul , Gamze Atalı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1001234 DO - 10.37989/gumussagbil.1001234 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 738 EP - 747 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1001234 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1001234 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi %A Ali Ağar , İsmail Tuğrul , Gamze Atalı %T Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1001234 %U 10.37989/gumussagbil.1001234
ISNAD Ağar, Ali , Tuğrul, İsmail , Atalı, Gamze . "Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 738-747 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1001234
AMA Ağar A. , Tuğrul İ. , Atalı G. Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 738-747.
Vancouver Ağar A. , Tuğrul İ. , Atalı G. Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 738-747.
IEEE A. Ağar , İ. Tuğrul ve G. Atalı , "Yüksek Hızlı Tren Tünel İnşaatı Projesi Çalışanlarının Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 738-747, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.1001234