Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 497 - 511, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1003232

Öz

Küreselleşmenin hayatımızı kolaylaştıran olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkileri de farklı bağlamlarda etkisini göstermiştir. Küreselleşmenin olumsuz etkilerinin son örneği, tüm dünyayı ve tüm toplumları derinden etkileyen COVID-19 pandemisi olmuştur. COVID-19 pandemisi özellikle sağlık hizmetlerini olumsuz etkilemiştir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemi sürecinin sağlık hizmetlerinin sunumuna olan etkisini değerlendirmektir. Bu araştırmanın örneklemi seçilirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren kurum yöneticileri ile operasyonel müdahaleler, lojistik ve kaynak yönetimi, kurumlar arası koordinasyon, iş sağlığı ve güvenliği, planlama ve finansal yönetim gibi konularda açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir form kullanılarak görüşülmüştür. Bazı yöneticiler, özellikle küçük ölçekli hastanelerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olmadığını belirterek, planlamanın ve hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapmıştır. Bu bilgiler ışığında, her hastanenin Hastane Afet ve Acil Durum Planlarına gereken özeni göstermeleri ve tüm personeli sürece dahil ederek gerekli hazırlıkları yapmaları şarttır. Planlama ve hazırlıklı olmanın temeli hem teorik hem de pratik olarak ele alınması gereken tatbikatlardır. Hastanelerin en olası riskleri içeren afet ve acil durum senaryoları oluşturmaları ve bu yönde tatbikatlar yapmaları gerekmektedir. Senaryonun gerçek olması durumunda beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için gerçekçi senaryolar oluşturulmalı ve bu senaryolar tüm yönleriyle ele alınmalıdır. Tatbikatlar her yıl aynı senaryoya dayanmamalıdır. Ayrıca her yıl müdahale seviyesi artırılmalı ve mevcut kapasiteler yeniden değerlendirilmelidir.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization (2021). Erişim Linki:. https://www.who.int/home/search?indexCatalogue=genericsearchindex1&searchQuery=EP%C4%B0DEM%C4%B0C&wordsMode=AnyWord.
 • 2. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Erişim Linki:https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html.
 • 3. Lopez-Ibor, J.J. (2006). Disasters and mental health: New challenges for the psychiatric profession. World Journal of Biological Psychiatry, 7(3), 171-182.
 • 4. WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. March 11, 2020. (Erişim Tarihi: 16.06.2021). https://www.who. int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
 • 5. Gupta, S. and Federman, D.G. (2020). Hospital preparedness for COVID-19 pandemic: experience from department of medicine at Veterans Affairs Connecticut Healthcare System. Postgraduate medicine, 132(6), 489-494.
 • 6. Centers for Disease Control and Prevention. (2019). Erişim Linki: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/ HCW_Checklist_508.pdf.
 • 7. Adams, J. G. and Walls, R.M. (2020). Supporting the health care workforce during the COVID-19 global epidemic. Jama, 323(15), 1439-1440.
 • 8. Sağlık Bakanlığı. (2016). Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Yayın Numarası: 1020, Ankara.
 • 9. Khalid, I, Khalid, T.J, Qabajah, M.R, Barnard, A.G. and Qushmaq, I.A. (2016). Healthcare workers emotions, perceived stressors and coping strategies during a MERS-CoV outbreak. Clinical Medicine & Research, 14(1), 7-14.
 • 10. Vick, D.J. (2017). Assessment of community hospital disaster preparedness in New York State. Central Michigan University.
 • 11. Snowden, D. (2002). Complex acts of knowing: paradox and descriptive self-awareness. Journal of Knowledge Management, 6(2), 100-111.
 • 12. Çırpan, H. and Guner, S. Kaotik Durumlarda Hastane Yönetimi ve Liderlik: Kovid-19 Salgını Üzerine Nitel Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), 449-465.
 • 13. Coskun, R, Altunısık, R. and Yıldırım, E. (2017). Research methods in social sciences (SPSS Applied). Adapazarı: Sakarya Bookstore.
 • 14. Creswell, J.W. (2016). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (2. Baskı). Çev. ed. Selçuk Beşir Demir. Ankara: Eğiten Kitap.
 • 15. Büyüköztürk, Ş, Çakmak, E.K, Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. and Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17 b.). Ankara: Pegem.
 • 16. Polat, G. (2011). Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi. Atatürk Üniversitesi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Açık öğretim Fakültesi Yayınları.
 • 17. Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma değerlendirme yöntemleri. M. Demir ve S. B. Demir (Çeviri Ed.), Ankara: Pegem Akademi.
 • 18. Bobdey, S. and Ray, S. (2020). Going viral–Covid-19 impact assessment: a perspective beyond clinical practice. Journal of Marine Medical Society, 22(1), 9.
 • 19. Gupta, M, Abdelmaksoud, A, Jafferany, M, Lotti, T, Sadoughifar, R. and Goldust, M. (2020). COVID‐19 and economy. Dermatologic Therapy, 1, 1-10.

Examining the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Sustainability of Healthcare Services

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 497 - 511, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1003232

Öz

In addition to its positive effects that make our lives easier, the negative effects of globalization have also taken effect in different contexts. The latest example of the negative effects of globalization has been the COVID-19 pandemic, which has deeply affected the whole world and all societies. The COVID-19 pandemic had adverse effects on healthcare services in particular. In this framework, the objective of this study is to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic process on the delivery of healthcare services. Criterion sampling, one of the purposeful sampling methods, was used in this study to select the study sample. Managers of the institutions that operate in the healthcare services sector were interviewed using a semi-structured form, which consisted of open-ended questions on subjects such as operational interventions, logistics and resource management, inter-institutional coordination, occupational health and safety, planning, and financial management. Accordingly, some managers emphasized the importance of planning and preparedness, stating that especially small-scale hospitals are not prepared for disasters and emergencies. The findings of this study indicated the necessity for each and every hospital to pay due attention to the Hospital Disaster and Emergency Plans and make the necessary preparations by involving all the personnel in the process. The basis of planning and preparedness drills which need to be addressed both theoretically and practically. Hospitals need to create disaster and emergency scenarios involving the most probable risks and carry out the drills to that effect. Realistic scenarios should be created and all aspects thereof should be addressed in order not to encounter any unexpected situations where the scenario comes true. Drills should not be based on the same scenario every year. Additionally, the level of intervention should be increased and the current capacities should be evaluated every year.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization (2021). Erişim Linki:. https://www.who.int/home/search?indexCatalogue=genericsearchindex1&searchQuery=EP%C4%B0DEM%C4%B0C&wordsMode=AnyWord.
 • 2. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Erişim Linki:https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html.
 • 3. Lopez-Ibor, J.J. (2006). Disasters and mental health: New challenges for the psychiatric profession. World Journal of Biological Psychiatry, 7(3), 171-182.
 • 4. WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. March 11, 2020. (Erişim Tarihi: 16.06.2021). https://www.who. int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
 • 5. Gupta, S. and Federman, D.G. (2020). Hospital preparedness for COVID-19 pandemic: experience from department of medicine at Veterans Affairs Connecticut Healthcare System. Postgraduate medicine, 132(6), 489-494.
 • 6. Centers for Disease Control and Prevention. (2019). Erişim Linki: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/ HCW_Checklist_508.pdf.
 • 7. Adams, J. G. and Walls, R.M. (2020). Supporting the health care workforce during the COVID-19 global epidemic. Jama, 323(15), 1439-1440.
 • 8. Sağlık Bakanlığı. (2016). Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Yayın Numarası: 1020, Ankara.
 • 9. Khalid, I, Khalid, T.J, Qabajah, M.R, Barnard, A.G. and Qushmaq, I.A. (2016). Healthcare workers emotions, perceived stressors and coping strategies during a MERS-CoV outbreak. Clinical Medicine & Research, 14(1), 7-14.
 • 10. Vick, D.J. (2017). Assessment of community hospital disaster preparedness in New York State. Central Michigan University.
 • 11. Snowden, D. (2002). Complex acts of knowing: paradox and descriptive self-awareness. Journal of Knowledge Management, 6(2), 100-111.
 • 12. Çırpan, H. and Guner, S. Kaotik Durumlarda Hastane Yönetimi ve Liderlik: Kovid-19 Salgını Üzerine Nitel Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), 449-465.
 • 13. Coskun, R, Altunısık, R. and Yıldırım, E. (2017). Research methods in social sciences (SPSS Applied). Adapazarı: Sakarya Bookstore.
 • 14. Creswell, J.W. (2016). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (2. Baskı). Çev. ed. Selçuk Beşir Demir. Ankara: Eğiten Kitap.
 • 15. Büyüköztürk, Ş, Çakmak, E.K, Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. and Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17 b.). Ankara: Pegem.
 • 16. Polat, G. (2011). Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi. Atatürk Üniversitesi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Açık öğretim Fakültesi Yayınları.
 • 17. Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma değerlendirme yöntemleri. M. Demir ve S. B. Demir (Çeviri Ed.), Ankara: Pegem Akademi.
 • 18. Bobdey, S. and Ray, S. (2020). Going viral–Covid-19 impact assessment: a perspective beyond clinical practice. Journal of Marine Medical Society, 22(1), 9.
 • 19. Gupta, M, Abdelmaksoud, A, Jafferany, M, Lotti, T, Sadoughifar, R. and Goldust, M. (2020). COVID‐19 and economy. Dermatologic Therapy, 1, 1-10.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İbrahim KIYMIŞ> (Sorumlu Yazar)
Gümüşhane Üniversitesi
0000-0001-5411-7421
Türkiye


Meryem AKBULUT>
Yozgat Bozok Üniversitesi
0000-0002-1299-7421
Türkiye


Afşin Ahmet KAYA>
Gümüşhane Üniversitesi
0000-0003-2082-6478
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1003232, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {497 - 511}, doi = {10.37989/gumussagbil.1003232}, title = {COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kıymış, İbrahim and Akbulut, Meryem and Kaya, Afşin Ahmet} }
APA Kıymış, İ. , Akbulut, M. & Kaya, A. A. (2022). COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 497-511 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1003232
MLA Kıymış, İ. , Akbulut, M. , Kaya, A. A. "COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 497-511 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/1003232>
Chicago Kıymış, İ. , Akbulut, M. , Kaya, A. A. "COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 497-511
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi AU - İbrahim Kıymış , Meryem Akbulut , Afşin Ahmet Kaya Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1003232 DO - 10.37989/gumussagbil.1003232 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 511 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1003232 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1003232 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi %A İbrahim Kıymış , Meryem Akbulut , Afşin Ahmet Kaya %T COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1003232 %U 10.37989/gumussagbil.1003232
ISNAD Kıymış, İbrahim , Akbulut, Meryem , Kaya, Afşin Ahmet . "COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 497-511 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1003232
AMA Kıymış İ. , Akbulut M. , Kaya A. A. COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 497-511.
Vancouver Kıymış İ. , Akbulut M. , Kaya A. A. COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 497-511.
IEEE İ. Kıymış , M. Akbulut ve A. A. Kaya , "COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 497-511, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.1003232