Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Finansal Sağlık Skorları Endeksinin Uygulanabilirliği

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 512 - 521, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1093869

Öz

Finansal karar alma, kişilerin veya şirketlerin yatırımlarını değerlendirmek amacıyla en uygun şekilde finansal faaliyette bulunma eylemi olarak tanımlanmaktadır. Bireyler gündelik yaşamlarını sürdürmek için belirli seviyede finans eğitimine ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Bu ihtiyaçlar ile beraber finansal farkındalık, finansal okuryazarlık ve finansal sağlık gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Finansal sağlık kavramı ise güncel bir kavramdır. Covid-19 sürecinde finansal sağlık kavramının önemi daha belirgin hale gelmiştir. Bu süreçte gelirleri azalan bireylerin finansal sağlık düzeyleri düşmeye başlamıştır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı; bireylerin finansal sağlık skorlarını tespit ederek finansal durumları hakkında bilgilere ulaşmaktır. Çalışmada, Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı öğretim elamanları tarafından geliştirilen Finansal Sağlık Endeksi Modeli (FSEM) kullanılmıştır. Çalışma kapsamına, Gümüşhane Üniversitesi çalışanları dâhil edilmiştir. Modelde kullanılan veriler OECD/İNFE Finansal Okuryazarlık Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada toplam 283 çalışanın verileri analiz edilmiş ve modele uygun hale getirilmiştir. Yapılan Çalışma sonucunda Gümüşhane Üniversitesinde çalışan bireylerin finansal sağlık skorları ortalaması 64,1432 olarak tespit edilmiştir. Bu skor ortalama skorun üstünde yüksek puan aralığındadır. Çalışmada kullanılan model özellikle bankaların, bireysel müşterilere sunacakları hizmetleri belirlemede önemli bir endeks değeri olarak kullanılabilir. Ayrıca çalışmanın modeli bireylerin alacakları finansal eğitimlerin düzeyini tespit etmede kullanılabilir. FSEM’in literatüre önemli bir katkı yapması beklenmektedir.

Kaynakça

 • 1. Lusardi, A. and Mitchell, O. S. (2008). “Planning and Financial Literacy: How Do Women Fare?”. American Economic Review, 98 (2), 413-17.
 • 2. Remund, D.L. (2010). “Financial Literacy Explicated: The Case for A Clearer Definition in An Increasingly Complex Economy”. Journal of Consumer Affairs, 44 (2), 276-281.
 • 3. Lusardi, A. ve Mitchell, O.S. (2011). “Financial Literacy Around The World: An Overview”. Journal of Pension Economics & Finance, 10 (4), 497-508.
 • 4. Mandell, L. (2006). “Financial Literacy: If It is so important, Why ıs not Improving?”, Erişim adresi: https://EconPapers.repec.org/RePEc:nfi:nfipbs:2006-pb-08#.YfusP1QLEeM (Erişim tarihi: 11.08.2021).
 • 5. Alalwani, M. ve Dayı, F. (2019). “Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Irak Menkul Kıymetler Borsası'nda Bir Uygulama”. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 8 (4), 3289-3313
 • 6. Cohen, M. J. (2007). “Consumer Credit, Household Financial Management, and Sustainable Consumption”. International Journal of Consumer Studies, 31(1), 57-65.
 • 7. Mitchell, O. S. and Lusardi, A. (2015).“Financial Literacy and Economic Outcomes: Evidence and Policy Implications”. The journal of retirement, 3 (1), 107-114.
 • 8. Başbakanlık Genelgesi. (2014). Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları. Resmi Gazete 05/06/2014, 29021.
 • 9. Çam, A.V, Ayaydın, H, Tosunoğlu, B, Yeşilçelebi, G. ve Akdeniz, F. (2018). “Finansal Sağlık Skoru Endeksi: TR90 Bölgesi Pilot Uygulaması”. 28-30 Kasım 2018, ICOAEF IV. International Conference On Applied Economics and Finance, (47-64), Kuşadası/İzmir.
 • 10. Temizel, F. ve Bayram, F. (2011). “Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (1), 73-86.
 • 11. Hilgerth, M.A, Hogarth, J.M. and Beverly, S.G. (2003). “Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior, Federal Reserve Bulletin, 89 (7), 309-322.
 • 12. Jorgensen, B. L. and Savla, J. (2010). “Financial Literacy of Young Adults: The Importance of Parental Socialization”. Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 59 (4); 341-393. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2010.00616
 • 13. Beal, D.J, Delpachitra, S.B. (2003). “Financial Literacy Among Australian University Students”. Economic Papers, 22(1), 65-78.
 • 14. Danes, S.M, Hira, T.K. (1987). “Money Management Knowledge of College Students”. The Journal of Student Financial Aid, 17 (1), 4–16.
 • 15. Chen, H. and Volpe, R. P. (1998). “An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students”, Financial Services Review, 7 (2), 107-128. https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7
 • 16. Mandell, L. and Klein, L. S. (2009). The Impact of Financial Literacy Education On Subsequent Financial Behavior”. Journal of Financial Counseling and Planning, 20 (1), 15-24.
 • 17. Lusardi, A, Mitchell, Olivia S. and Curto, V. (2010). “Financial Literacy Among The Young, Journal of Consumer Affairs”, 44 (2), 358-380.
 • 18. Çam, A. V. ve Barut, A. (2015). “Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”. Global Journal of Economics and Business Studies, 4 (7), 63-72.
 • 19. Markovich, C.A. and DeVaney, S.A. (1997). “College Seniors' Personal Finance Knowledge and Practices”. Journal of Family and Consumer Sciences, 89; 21-28.
 • 20. Courchane, M.J. and Zorn, P.M. (2005). “Consumer Literacy and Credit Worthiness”. Erişim adresi: http://www.chicagofed.org/digital_assets/others/events/2005/promises_and_pitfalls/paper_literacy.pdf, (Erişim tarihi: 09.11.2017).
 • 21. Worthington, A.C. (2006). “Predicting Financial Literacy in Australia”. Erişim adresi: https://ro.uow.edu.au/cgi/view content.cgi?article=1124&context=commpapers, (Erişim tarihi: 02.05.2021)
 • 22. Ergün, B, Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). “Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”. Journal of International Social Research, 7 (34), 847-864.
 • 23. Almenberg, J. and Save-Soderberg, J. (2011). “Financial Literacy and Retirement Planning in Sweden”. Journal of Pension Economics & Finance, 10(4), 585-598.
 • 24. Robb, C. and Woodyard, A., S. (2011). “Financial Knowledge and Best Practice Behavior”. Journal of Counseling and Planning, 22 (1), 60-70.
 • 25. Gönen, E. ve Özmete, E. (2007). “Finansal Refah: Finansal Yönetim Sürecinden Duyulan Tatmin, Finansal Davranışlar İle Öz-saygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Aile ve Toplum, 9 (3), 57-69.
 • 26. Çam, H, Ayaydın, H, Çam, A.V. ve Akdeniz, F. (2018). “Bireylerin Finansal Bilgi Düzeyi ile Finansal Katılım Düzeyi Arasındaki İlişki: TR 90 Bölgesinde Bir Araştırma”. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 10 (1), 1-13.
 • 27. Dayı, F. ve Çetin, Z.N. (2021). “Kişilik Özelliklerinin Bireylerin Finansal Tutumları Üzerindeki Rolü”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12 (3), 1234-1251.
 • 28. Lusardi, A. and Mitchell, O. S. (2007). “Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth”. Journal of Monetary Economics, 54 (1), 205-224. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.12.001
 • 29. Klapper, L. and Panos, G.A. (2011). “Financial Literacy and Retirement Planning: the Russian Case”. Journal of Pension Economics and Finance 40 (4); 599-618. https://doi.org/10.1017/S1474747211000503
 • 30. Pahnke, L. and Honekamp, I. (2010). “Different Effects of Financial Literacy and Financial Education in Germany”, Graduate Thesis, University of Bamberg, Chair in Economics, Especially Empirical Microeconomics, Bamberg/Germany.
 • 31. Volpe, R.P, Chen, H. and Liu, S. (2006). “An Analysis of the Importance of Personal Finance Topics and the Level of Knowledge Possessed by Working Adults”. Financial Services Review, 15 (1); 81–99.
 • 32. Honohan, P. (2007). “Cross-Country Variation in Household Access To Financial Services”, Journal of Banking & Finance, 32(11), 2493-2500.
 • 33. Fettahoğlu, S. (2015). “Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67, 101-116.
 • 34. Güngör, H.Y. ve Güleç, R. (2021). “Muhafazakârlık Tutumunun Finansal Davranışlara Etkisi Adıyaman İlindeki Kamu Personeli Üzerine Bir Araştırma”. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (12), 1-14.
 • 35. Al-Tamimi, H. A. H. and Bin Kalli, A. A. (2009). “Financial Literacy and Investment Decisions of UAE Investors”. Journal of Risk Finance, 10 (5); 500-516.
 • 36. Esmer, Y. ve Dayı, F. (2021). “Akademisyenlerin Finansal Tutum ve Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Journal of Yaşar University, 16 (61), 1-19.

Applicability of the Financial Health Scores Index

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 512 - 521, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1093869

Öz

Financial decision-making is defined as the act of performing financial activities in the most appropriate way in order to evaluate the investments of individuals or companies. Individuals have begun to need a certain level of financial education to maintain their daily lives. With these needs, concepts such as financial awareness, financial literacy and financial health have emerged. The concept of financial health is a current concept. The importance of the concept of financial health has become more evident in the Covid-19 process. In this process, the financial health levels of individuals whose incomes decreased began to decline. From this point of view, the aim of the study is; to reach information about their financial status by determining the financial health scores of individuals. In the study, Financial Health Index Model (FHIM) developed by the members of Gümüşhane University Accounting-Finance Department was used. Gümüşhane University employees were included in the scope of the study. The data used in the model were collected with the OECD/INFE Financial Literacy Scale. In the study, the data of a total of 283 employees were analyzed and adapted to the model. As a result of the study, the average financial health scores of individuals working at Gümüşhane University were determined as 64,1432. This score is in the high score range above the average score. The model used in the study can be used as an important index value, especially in determining the services that banks will offer to individual customers. In addition, the model of the study can be used to determine the level of financial education that individuals will receive. It is expected that FSEM will make an important contribution to the literature.

Kaynakça

 • 1. Lusardi, A. and Mitchell, O. S. (2008). “Planning and Financial Literacy: How Do Women Fare?”. American Economic Review, 98 (2), 413-17.
 • 2. Remund, D.L. (2010). “Financial Literacy Explicated: The Case for A Clearer Definition in An Increasingly Complex Economy”. Journal of Consumer Affairs, 44 (2), 276-281.
 • 3. Lusardi, A. ve Mitchell, O.S. (2011). “Financial Literacy Around The World: An Overview”. Journal of Pension Economics & Finance, 10 (4), 497-508.
 • 4. Mandell, L. (2006). “Financial Literacy: If It is so important, Why ıs not Improving?”, Erişim adresi: https://EconPapers.repec.org/RePEc:nfi:nfipbs:2006-pb-08#.YfusP1QLEeM (Erişim tarihi: 11.08.2021).
 • 5. Alalwani, M. ve Dayı, F. (2019). “Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Irak Menkul Kıymetler Borsası'nda Bir Uygulama”. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 8 (4), 3289-3313
 • 6. Cohen, M. J. (2007). “Consumer Credit, Household Financial Management, and Sustainable Consumption”. International Journal of Consumer Studies, 31(1), 57-65.
 • 7. Mitchell, O. S. and Lusardi, A. (2015).“Financial Literacy and Economic Outcomes: Evidence and Policy Implications”. The journal of retirement, 3 (1), 107-114.
 • 8. Başbakanlık Genelgesi. (2014). Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları. Resmi Gazete 05/06/2014, 29021.
 • 9. Çam, A.V, Ayaydın, H, Tosunoğlu, B, Yeşilçelebi, G. ve Akdeniz, F. (2018). “Finansal Sağlık Skoru Endeksi: TR90 Bölgesi Pilot Uygulaması”. 28-30 Kasım 2018, ICOAEF IV. International Conference On Applied Economics and Finance, (47-64), Kuşadası/İzmir.
 • 10. Temizel, F. ve Bayram, F. (2011). “Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (1), 73-86.
 • 11. Hilgerth, M.A, Hogarth, J.M. and Beverly, S.G. (2003). “Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior, Federal Reserve Bulletin, 89 (7), 309-322.
 • 12. Jorgensen, B. L. and Savla, J. (2010). “Financial Literacy of Young Adults: The Importance of Parental Socialization”. Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 59 (4); 341-393. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2010.00616
 • 13. Beal, D.J, Delpachitra, S.B. (2003). “Financial Literacy Among Australian University Students”. Economic Papers, 22(1), 65-78.
 • 14. Danes, S.M, Hira, T.K. (1987). “Money Management Knowledge of College Students”. The Journal of Student Financial Aid, 17 (1), 4–16.
 • 15. Chen, H. and Volpe, R. P. (1998). “An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students”, Financial Services Review, 7 (2), 107-128. https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7
 • 16. Mandell, L. and Klein, L. S. (2009). The Impact of Financial Literacy Education On Subsequent Financial Behavior”. Journal of Financial Counseling and Planning, 20 (1), 15-24.
 • 17. Lusardi, A, Mitchell, Olivia S. and Curto, V. (2010). “Financial Literacy Among The Young, Journal of Consumer Affairs”, 44 (2), 358-380.
 • 18. Çam, A. V. ve Barut, A. (2015). “Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”. Global Journal of Economics and Business Studies, 4 (7), 63-72.
 • 19. Markovich, C.A. and DeVaney, S.A. (1997). “College Seniors' Personal Finance Knowledge and Practices”. Journal of Family and Consumer Sciences, 89; 21-28.
 • 20. Courchane, M.J. and Zorn, P.M. (2005). “Consumer Literacy and Credit Worthiness”. Erişim adresi: http://www.chicagofed.org/digital_assets/others/events/2005/promises_and_pitfalls/paper_literacy.pdf, (Erişim tarihi: 09.11.2017).
 • 21. Worthington, A.C. (2006). “Predicting Financial Literacy in Australia”. Erişim adresi: https://ro.uow.edu.au/cgi/view content.cgi?article=1124&context=commpapers, (Erişim tarihi: 02.05.2021)
 • 22. Ergün, B, Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). “Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”. Journal of International Social Research, 7 (34), 847-864.
 • 23. Almenberg, J. and Save-Soderberg, J. (2011). “Financial Literacy and Retirement Planning in Sweden”. Journal of Pension Economics & Finance, 10(4), 585-598.
 • 24. Robb, C. and Woodyard, A., S. (2011). “Financial Knowledge and Best Practice Behavior”. Journal of Counseling and Planning, 22 (1), 60-70.
 • 25. Gönen, E. ve Özmete, E. (2007). “Finansal Refah: Finansal Yönetim Sürecinden Duyulan Tatmin, Finansal Davranışlar İle Öz-saygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Aile ve Toplum, 9 (3), 57-69.
 • 26. Çam, H, Ayaydın, H, Çam, A.V. ve Akdeniz, F. (2018). “Bireylerin Finansal Bilgi Düzeyi ile Finansal Katılım Düzeyi Arasındaki İlişki: TR 90 Bölgesinde Bir Araştırma”. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 10 (1), 1-13.
 • 27. Dayı, F. ve Çetin, Z.N. (2021). “Kişilik Özelliklerinin Bireylerin Finansal Tutumları Üzerindeki Rolü”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12 (3), 1234-1251.
 • 28. Lusardi, A. and Mitchell, O. S. (2007). “Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth”. Journal of Monetary Economics, 54 (1), 205-224. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.12.001
 • 29. Klapper, L. and Panos, G.A. (2011). “Financial Literacy and Retirement Planning: the Russian Case”. Journal of Pension Economics and Finance 40 (4); 599-618. https://doi.org/10.1017/S1474747211000503
 • 30. Pahnke, L. and Honekamp, I. (2010). “Different Effects of Financial Literacy and Financial Education in Germany”, Graduate Thesis, University of Bamberg, Chair in Economics, Especially Empirical Microeconomics, Bamberg/Germany.
 • 31. Volpe, R.P, Chen, H. and Liu, S. (2006). “An Analysis of the Importance of Personal Finance Topics and the Level of Knowledge Possessed by Working Adults”. Financial Services Review, 15 (1); 81–99.
 • 32. Honohan, P. (2007). “Cross-Country Variation in Household Access To Financial Services”, Journal of Banking & Finance, 32(11), 2493-2500.
 • 33. Fettahoğlu, S. (2015). “Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67, 101-116.
 • 34. Güngör, H.Y. ve Güleç, R. (2021). “Muhafazakârlık Tutumunun Finansal Davranışlara Etkisi Adıyaman İlindeki Kamu Personeli Üzerine Bir Araştırma”. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (12), 1-14.
 • 35. Al-Tamimi, H. A. H. and Bin Kalli, A. A. (2009). “Financial Literacy and Investment Decisions of UAE Investors”. Journal of Risk Finance, 10 (5); 500-516.
 • 36. Esmer, Y. ve Dayı, F. (2021). “Akademisyenlerin Finansal Tutum ve Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Journal of Yaşar University, 16 (61), 1-19.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Alper Veli ÇAM> (Sorumlu Yazar)
GUMUSHANE UNIVERSITY, GÜMÜŞHANE HEALTH ACADEMY
0000-0001-6078-5186
Türkiye


Emre BENLİ>
GUMUSHANE UNIVERSITY
0000-0003-4092-135X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1093869, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {512 - 521}, doi = {10.37989/gumussagbil.1093869}, title = {Applicability of the Financial Health Scores Index}, key = {cite}, author = {Çam, Alper Veli and Benli, Emre} }
APA Çam, A. V. & Benli, E. (2022). Applicability of the Financial Health Scores Index . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 512-521 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1093869
MLA Çam, A. V. , Benli, E. "Applicability of the Financial Health Scores Index" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 512-521 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/1093869>
Chicago Çam, A. V. , Benli, E. "Applicability of the Financial Health Scores Index". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 512-521
RIS TY - JOUR T1 - Applicability of the Financial Health Scores Index AU - Alper Veli Çam , Emre Benli Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1093869 DO - 10.37989/gumussagbil.1093869 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 512 EP - 521 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1093869 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1093869 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Applicability of the Financial Health Scores Index %A Alper Veli Çam , Emre Benli %T Applicability of the Financial Health Scores Index %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1093869 %U 10.37989/gumussagbil.1093869
ISNAD Çam, Alper Veli , Benli, Emre . "Applicability of the Financial Health Scores Index". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 512-521 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1093869
AMA Çam A. V. , Benli E. Applicability of the Financial Health Scores Index. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 512-521.
Vancouver Çam A. V. , Benli E. Applicability of the Financial Health Scores Index. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 512-521.
IEEE A. V. Çam ve E. Benli , "Applicability of the Financial Health Scores Index", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 512-521, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.1093869