Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Risk Analysis with Fine-Kinney Method: Example of Trabzon Port

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 760 - 783, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1095256

Öz

In the world and in our country, various methods of transportation are used such as road, air, rail and sea. Compared to other transportation methods, 80-90% of international trade is carried out by sea. Sea transportation can transport heavy loads, hazardous chemicals and large quantities more cheaply and safely. The excessive use of sea transport in the world increases the importance of ports. In our country, our ports are classified as hazardous workplaces. Hazardous chemicals being loaded and transported, the presence of various machines and vehicles pose various risks resulting from port operations. Health and safety measures should be taken to eliminate the hazards and risks. Factors such as the lack of technical personnel in ports, various risks and hazards in ports, the availability and variety of machinery, vehicles, special equipment, the presence of foreign personnel, and the vastness of the port area make it difficult to implement preventive and regulatory measures in ports. In this study, the sources of hazards and risks in the area of the Port of Trabzon were identified and a risk analysis study was conducted using the Fine-Kinney method, a risk assessment method.

Kaynakça

 • 1- Ünal, U. ve Alkan, G., (2015). “Liman İşletmeleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri ve Önemi.” 5-6 Kasım 2015, 2.Ulusal Liman Kongresi, ( 5-15). İzmir
 • 2- Tatar, V., Özer, M. B. ve Gümüşkaya, E. (2015). “Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği: Hopa Limanı Uygulaması” 5-6 Kasım 20215, 2. Ulusal Liman Kongresi, İzmir.
 • 3- Emrem, Ü. O., (2018). Avrupa Birliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Gelişimi ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Düzeyi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • 4- Tarakçı, O. C., (2019). Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının İncelenmesi: Ares Shipyard Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Tarsus Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mersin.
 • 5- Arık, B. ve Akçın, N. (2002). “İş Kazalarını Önlenmesi ve İş Güvenliği Analizi Tekniğinin Uygulanması”, 29-31 Mayıs 2002, Türkiye 13. Komur Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak
 • 6- Gül, T. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 7- Çelenk Kaya, E., Ölmezoğlu, N., ve Başkan Takaoğlu, Z. (2018). “Risk Değerlendirmesi Ne Kadar Önemli? İşveren Bakış Açısı”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(4), 10-18.
 • 8- Deniz Ticaret Odası, (2020). “Denizcilik Sektör Raporu”, Erişim adresi: https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/yayinlarimiz/sektorraporu, (Erişim tarihi: 10.03.2021).
 • 9- Develi, E. İ. (2021). “Lojı̇stı̇k Türlerı̇nden Denı̇zyolu Taşımacılığı Ve Türkı̇ye Pazarı Özelı̇nde Bı̇r Durum (GZFT) Analı̇zı̇.” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(42), 1640-1661.
 • 10- Yavuz, H. (2017). “Limanlara Özgü İş Kazası İstatistikleri ve Uygulama Çalışması.” Erişim adresi: http://hakanyavuzem.blogspot.com/2017/12/limanlara-ozgu-is-kazas-istatistikleri.html, (Erişim tarihi: 25.03.2020).
 • 11- Karadoğan, E. (2017). “Küresel Kapitalizmin Kilit Sektörü Limanlarda İşçilerin Sağlığı ve Güvenliği”, Çalışma Ortamı Dergisi, (152), 5-6.
 • 12- SGK, (2019). Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yılları, Sosyal Güvenlik Kurumu: Erişim adresi: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, (erişim tarihi: 15.02.2021).
 • 13- Gündüz, T. ve Güller, A. (2017). “Limanlarda Kullanılan İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışması”, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(SI), 127-144.
 • 14- Yavuz, H. (2017). Liman Sektöründe İş Güvenliği Analizi ve Uygulamaları: Risk Analizinde PRAT Tekniği, Bulanık Mantık ve AHP Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • 15- Ergun, İ. (2020). Karadeniz Tipi Balıkçı Gemilerinin Bakım Onarım Operasyonlarının Risk Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • 16- Aker, A. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliğinde 5x5 Matris ve Fine-Kinney Yöntemi İle Risk Değerlendirme ve Metal Sektöründe Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 760 - 783, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1095256

Öz

Dünyada ve ülkemizde karayolu, havayolu, demiryolu, deniz yolu gibi çeşitli taşıma yöntemleri kullanılmaktadır. Diğer taşıma yöntemlerine göre uluslararası ticaretin %80-90'ı deniz taşımacılığı ile yapılmaktadır. Denizyolu taşımacılığı ile ağır yükler, tehlikeli kimyasallar, yüksek hacimli yükler daha ucuz ve güvenli bir şekilde taşınmaktadır. Dünyada deniz taşımacılığının fazla kullanılması limanların önemini artırmaktadır. Ülkemizde limanlarımız tehlikeli işyerleri olarak sınıflandırılmaktadır. Yüklenen ve taşınan tehlikeli kimyasallar, farklı makine ve araçların bulunması, liman operasyonlarından kaynaklanan çeşitli riskler içermektedir. Tehlike ve riskleri ortadan kaldırılması için sağlık ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Limanlarda teknik personel eksikliği, limanlarda çeşitli risklerin ve tehlikelerin bulunması, makinelerin, araçların, özel ekipmanların bulunması ve çeşitlilik göstermesi, yabancı personellerin bulunması, liman sahasının genişliği gibi faktörler limanlarda önleyici ve düzenleyici çalışmaların yapılmasını zorlaştırmaktadır Bu çalışmada Trabzon Limanı kapsamında tehlike kaynakları ve riskler belirlenmiş ve risk değerlendirme yöntemi olan Fine-Kinney yöntemi kullanılarak risk analizi çalışması hazırlanmıştır. Trabzon limanını kapsayan risk analizinde 13 tane “Tolerans Gösterilemez Risk”, 19 tane “Esaslı Risk”, 40 tane “Önemli Risk” olmak üzere toplam 72 tane risk tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • 1- Ünal, U. ve Alkan, G., (2015). “Liman İşletmeleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri ve Önemi.” 5-6 Kasım 2015, 2.Ulusal Liman Kongresi, ( 5-15). İzmir
 • 2- Tatar, V., Özer, M. B. ve Gümüşkaya, E. (2015). “Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği: Hopa Limanı Uygulaması” 5-6 Kasım 20215, 2. Ulusal Liman Kongresi, İzmir.
 • 3- Emrem, Ü. O., (2018). Avrupa Birliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Gelişimi ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Düzeyi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • 4- Tarakçı, O. C., (2019). Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının İncelenmesi: Ares Shipyard Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Tarsus Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mersin.
 • 5- Arık, B. ve Akçın, N. (2002). “İş Kazalarını Önlenmesi ve İş Güvenliği Analizi Tekniğinin Uygulanması”, 29-31 Mayıs 2002, Türkiye 13. Komur Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak
 • 6- Gül, T. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 7- Çelenk Kaya, E., Ölmezoğlu, N., ve Başkan Takaoğlu, Z. (2018). “Risk Değerlendirmesi Ne Kadar Önemli? İşveren Bakış Açısı”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(4), 10-18.
 • 8- Deniz Ticaret Odası, (2020). “Denizcilik Sektör Raporu”, Erişim adresi: https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/yayinlarimiz/sektorraporu, (Erişim tarihi: 10.03.2021).
 • 9- Develi, E. İ. (2021). “Lojı̇stı̇k Türlerı̇nden Denı̇zyolu Taşımacılığı Ve Türkı̇ye Pazarı Özelı̇nde Bı̇r Durum (GZFT) Analı̇zı̇.” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(42), 1640-1661.
 • 10- Yavuz, H. (2017). “Limanlara Özgü İş Kazası İstatistikleri ve Uygulama Çalışması.” Erişim adresi: http://hakanyavuzem.blogspot.com/2017/12/limanlara-ozgu-is-kazas-istatistikleri.html, (Erişim tarihi: 25.03.2020).
 • 11- Karadoğan, E. (2017). “Küresel Kapitalizmin Kilit Sektörü Limanlarda İşçilerin Sağlığı ve Güvenliği”, Çalışma Ortamı Dergisi, (152), 5-6.
 • 12- SGK, (2019). Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yılları, Sosyal Güvenlik Kurumu: Erişim adresi: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, (erişim tarihi: 15.02.2021).
 • 13- Gündüz, T. ve Güller, A. (2017). “Limanlarda Kullanılan İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışması”, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(SI), 127-144.
 • 14- Yavuz, H. (2017). Liman Sektöründe İş Güvenliği Analizi ve Uygulamaları: Risk Analizinde PRAT Tekniği, Bulanık Mantık ve AHP Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • 15- Ergun, İ. (2020). Karadeniz Tipi Balıkçı Gemilerinin Bakım Onarım Operasyonlarının Risk Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • 16- Aker, A. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliğinde 5x5 Matris ve Fine-Kinney Yöntemi İle Risk Değerlendirme ve Metal Sektöründe Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hakan BAYRAM>
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-4632-5815
Türkiye


Elif ÇELENK KAYA> (Sorumlu Yazar)
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
0000-0002-7811-7669
Palestine, State of

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1095256, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {760 - 783}, doi = {10.37989/gumussagbil.1095256}, title = {Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği}, key = {cite}, author = {Bayram, Hakan and Çelenk Kaya, Elif} }
APA Bayram, H. & Çelenk Kaya, E. (2022). Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 760-783 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1095256
MLA Bayram, H. , Çelenk Kaya, E. "Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 760-783 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/1095256>
Chicago Bayram, H. , Çelenk Kaya, E. "Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 760-783
RIS TY - JOUR T1 - Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği AU - Hakan Bayram , Elif Çelenk Kaya Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1095256 DO - 10.37989/gumussagbil.1095256 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 760 EP - 783 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1095256 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1095256 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği %A Hakan Bayram , Elif Çelenk Kaya %T Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1095256 %U 10.37989/gumussagbil.1095256
ISNAD Bayram, Hakan , Çelenk Kaya, Elif . "Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 760-783 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1095256
AMA Bayram H. , Çelenk Kaya E. Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 760-783.
Vancouver Bayram H. , Çelenk Kaya E. Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 760-783.
IEEE H. Bayram ve E. Çelenk Kaya , "Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi: Trabzon Liman Örneği", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 760-783, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.1095256