Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 654 - 661, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097205

Öz

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim öğrencilerinde çocuk oyunları ve eğitsel oyunların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılmasının incelenmesidir. Denekler, Fevzipaşa İlköğretim Okulu öğrencilerinden rastgele 39 gönüllü sedanter öğrenciden oluşturulmuştur. Deney grubundaki öğrencilerin 11’i kız, 9'u erkek, kontrol grubundaki öğrencilerin 11'i kız, 8'i erkeklerden oluşmaktadır. Deney grubu ortalama boy uzunluğu 130,75±4,84 cm, kontrol grubu ortalama boy uzunluğu 127,84±4,54 cm’dir. Toplanan verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarındaki katılımcıların ölçüm sonuçlarının grup içi karşılaştırılmasında Paired Samples T Test kullanılırken, ön test-son test ölçüm sonuçlarının gruplar arası karşılaştırılmasında Independent Samples T Test kullanılmıştır. Öğrencilerin vücut ağırlıkları gurup içi karşılaştırmalarında anlamlı düzeyde artarken (p<0,05), guruplar arası karşılaştırmada ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. Deney grubu guruplar arası karşılaştırmada anlamlı farklılıklara ulaşılamazken (p>0,05), kontrol gurubunun VYY istatistiki olarak anlamlı (p<0,05) artış olduğu tespit edilmiştir. Deney gurubun dikey sıçrama (güç) değerlerinde anlamlı farklılıklar (p<0,05) tespit edilirken kontrol gurubu guruplar arası karşılaştırmada istatistiki olarak anlamlı farklılıklar (p>0,05) tespit edilememiştir. Deney ve kontrol guruplarının otur – eriş esneklik ölçümlerinde anlamlı düzeyde değişim olmadığı (p>0,05) görülmektedir. Sonuç olarak, çalışma süresince oynatılan eğitsel oyunların ilköğretim 2. Sınıf 7-8 yaş grubu çocukların fiziksel gelişim parametrelerinde pozitif yönde etkili olabileceği ve beden eğitimi ders saatlerinde eğitsel oyunların süresinin arttırılmasının öğrencilerin fiziksel ve fizyolojik parametreleri açısından önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • 1. Akçakoyun, F, Tezcan, E, Ceylan, M. and Mutlu, V. (2016). ‘’The Investigation of the Communication Skill Levels of University Students according to Physical Activity Participation.’’ International Journal of Sport Culture and Science, 4(Special Issue 2), 615-624.
 • 2. Göncü, A. (2005). ‘’Oyunun çocuğun hayatındaki yeri’’. Gelişim ve Öğrenme. 13.Baskı, Nobel Yayınları, Ankara. s. 69-70.
 • 3. Kusan, O, Mumcu, H.E, Çetinkaya, G, Çeviker, A. Zambak, O. (2018). Importance of sports activities for obese youth in socialization process. Research in Pedagogy, 8(2), 162-171.
 • 4. Aynacıyan, N. ve Özer, M.K. (2020). ‘’Çocuklara uygulanan eğitsel oyun aktivitelerinin motorik özelliklerine etkisi.’’ Journal of Health and Sport Sciences, 3(1), 24-31.
 • 5. Esen, M.A. (2008). ‘’Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri Ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları.’’ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 357-367.
 • 6. Memiş, D.A. (2006). ‘’Oyunun çocuk gelişimine etkisi ve eğitimdeki önemi.’’ Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kngresi, 14-16.
 • 7. Temel, A. (2018). İlkokul, oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretim programı kazanımlarının gerçekleşmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • 8. Yavuz, A, Özudoğru, E. and Çelik Kayapınar, F. (2019). Physical Education and Game Education in Preschool and Primary School. Journal of Physical Education and Sport Studies, 11(2), 130-138.
 • 9. Özcan, G. ve Üstündağ, S. (2017). ‘’Eğitsel Oyunlarla İşlenen Beden Eğitimi Dersinin Öğrencilerin Öz-Kavram Düzeyleri Üzerine Etkisi’’. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (12), 126-142.).
 • 10. Göde, O. ve Susar, F. (1997). ‘’Okul Öncesi Eğitimin Önemi İle Bu Eğitimde Oyunun Ve Bedensel Etkinliklerin Rolü’’. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 39-48.
 • 11. Bilgiç, M, Pancar, Z, Şahin, F.B. and Özdal, M. (2016). ‘’Sedanter Çocuklarda İki Farklı Anaerobik Güç Testi Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi’’. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 40-48.
 • 12. Aktuğ, Z.B. Rüçhan, İ. ve Yılmaz, A. (2017). ‘’Elit Futbol Ve Hentbolcuların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması’’. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 8(1), 19-25.
 • 13. Başal, V. ve Yüksel, M.F. (2021). ‘’12-13 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Fiziksel Özelliklerinin Gelişiminde Eğitsel Oyunların Etkisi’’. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(3), 412-428.
 • 14. Aydınlı, İ. (2016). Çocuk Oyunlarının Beden Eğitimi Ve Spor Ders Müfredatındaki Yeri Ve Öneminin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • 15. Gökşen, C. (2014). “Oyunların Çocukların Gelişimine Katkıları Ve Gaziantep Çocuk Oyunları’’. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (52), 229-259.
 • 16. Yüksek, S, Güler, M.Ş, Göksu, Ö. ve Vedat, A.Y.A.N. (2020). ‘’Oyun Ve Ritm Temelli Basketbol Çalışmalarının Kız Çocukların Kuvvet Gelişimine Etkisi’’. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 111-119. 17. Anamurluoğlu, İ. (2020). 3-5 Yaş Grubu Çocuklarda Eğitsel Oyunlarla Desteklenmiş Temel Klasik Bale Eğitiminin Kaba Motor Becerilere Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • 18. Balcıoğlu, A. (2018). Futsal Antrenmanlarının 12-14 Yaş Erkek Çocuklarda Sürat, Çeviklik ve Anaerobik Güce Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Hatay.
 • 19. Kırıştı, E. (2019). 12-14 Yaş Kız Voleybolcularda Pliometrik ve Dairesel Antrenman Çalışmalarının Sıçrama Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. 20. Cirav, Ö. (2018). 9-10 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Eğitsel Oyun Aktivitelerinin Fiziksel ve Motorik Özelliklerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 21. Demiral, Ş. (2010). Judo Çalışan 7–12 Yaş Grubu Çocuklarda (Bay-Bayan) Judo Eğitsel Oyunlarının Motor Becerilerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 22. Urlu, Y. (2014). 10-12 Yaş Grubu Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması (Antalya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Comparison of the Effects of Children’s Games and Some Educational and Physiological Parameters on Primary School Students

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 654 - 661, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097205

Öz

The aim of this study; is to compare the effects of children's games and educational games on some physical and physiological parameters in primary school 2nd grade students. The subjects were randomly selected from 39 volunteer sedentary students without any health problems from Fevzipaşa Primary School students. The athletes in the experimental group consisted of 11 girls, 9 boys, 11 girls and 8 boys in the control group. The mean height of the experimental group was 130.75±4.84 cm, and the mean height of the control group was 127.84±4.54 cm. SPSS 25.0 program was used in the analysis of the collected data. While the Paired Samples T Test was used to compare the measurement results of the participants in the experimental and control groups, the Independent Samples T Test was used to compare the pre-test and post-test measurement results between the groups. While the body weights of the students increased significantly in the group comparisons (p<0.05), there was no statistically significant difference in the comparison between the groups (p>0.05). While no significant differences could be reached in the comparison between the experimental group and groups (p>0.05), it was determined that there was a statistically significant (p<0.05) increase in BMI in the control group. While significant differences (p<0.05) were detected in the vertical jump (power) values of the experimental group, statistically significant differences (p>0.05) were not detected in the comparison between the control group groups. It is seen that there is no significant change in the sit – reach flexibility measurements of the experimental and control groups (p>0.05). As a result, it has been concluded that the educational games played during the study may have a positive effect on the physical development parameters of primary school 2nd grade 7-8 year old children, and that increasing the duration of educational games during physical education class hours is important for the physical and physiological parameters of the students.

Kaynakça

 • 1. Akçakoyun, F, Tezcan, E, Ceylan, M. and Mutlu, V. (2016). ‘’The Investigation of the Communication Skill Levels of University Students according to Physical Activity Participation.’’ International Journal of Sport Culture and Science, 4(Special Issue 2), 615-624.
 • 2. Göncü, A. (2005). ‘’Oyunun çocuğun hayatındaki yeri’’. Gelişim ve Öğrenme. 13.Baskı, Nobel Yayınları, Ankara. s. 69-70.
 • 3. Kusan, O, Mumcu, H.E, Çetinkaya, G, Çeviker, A. Zambak, O. (2018). Importance of sports activities for obese youth in socialization process. Research in Pedagogy, 8(2), 162-171.
 • 4. Aynacıyan, N. ve Özer, M.K. (2020). ‘’Çocuklara uygulanan eğitsel oyun aktivitelerinin motorik özelliklerine etkisi.’’ Journal of Health and Sport Sciences, 3(1), 24-31.
 • 5. Esen, M.A. (2008). ‘’Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri Ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları.’’ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 357-367.
 • 6. Memiş, D.A. (2006). ‘’Oyunun çocuk gelişimine etkisi ve eğitimdeki önemi.’’ Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kngresi, 14-16.
 • 7. Temel, A. (2018). İlkokul, oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretim programı kazanımlarının gerçekleşmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • 8. Yavuz, A, Özudoğru, E. and Çelik Kayapınar, F. (2019). Physical Education and Game Education in Preschool and Primary School. Journal of Physical Education and Sport Studies, 11(2), 130-138.
 • 9. Özcan, G. ve Üstündağ, S. (2017). ‘’Eğitsel Oyunlarla İşlenen Beden Eğitimi Dersinin Öğrencilerin Öz-Kavram Düzeyleri Üzerine Etkisi’’. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (12), 126-142.).
 • 10. Göde, O. ve Susar, F. (1997). ‘’Okul Öncesi Eğitimin Önemi İle Bu Eğitimde Oyunun Ve Bedensel Etkinliklerin Rolü’’. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 39-48.
 • 11. Bilgiç, M, Pancar, Z, Şahin, F.B. and Özdal, M. (2016). ‘’Sedanter Çocuklarda İki Farklı Anaerobik Güç Testi Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi’’. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 40-48.
 • 12. Aktuğ, Z.B. Rüçhan, İ. ve Yılmaz, A. (2017). ‘’Elit Futbol Ve Hentbolcuların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması’’. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 8(1), 19-25.
 • 13. Başal, V. ve Yüksel, M.F. (2021). ‘’12-13 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Fiziksel Özelliklerinin Gelişiminde Eğitsel Oyunların Etkisi’’. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(3), 412-428.
 • 14. Aydınlı, İ. (2016). Çocuk Oyunlarının Beden Eğitimi Ve Spor Ders Müfredatındaki Yeri Ve Öneminin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • 15. Gökşen, C. (2014). “Oyunların Çocukların Gelişimine Katkıları Ve Gaziantep Çocuk Oyunları’’. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (52), 229-259.
 • 16. Yüksek, S, Güler, M.Ş, Göksu, Ö. ve Vedat, A.Y.A.N. (2020). ‘’Oyun Ve Ritm Temelli Basketbol Çalışmalarının Kız Çocukların Kuvvet Gelişimine Etkisi’’. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 111-119. 17. Anamurluoğlu, İ. (2020). 3-5 Yaş Grubu Çocuklarda Eğitsel Oyunlarla Desteklenmiş Temel Klasik Bale Eğitiminin Kaba Motor Becerilere Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • 18. Balcıoğlu, A. (2018). Futsal Antrenmanlarının 12-14 Yaş Erkek Çocuklarda Sürat, Çeviklik ve Anaerobik Güce Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Hatay.
 • 19. Kırıştı, E. (2019). 12-14 Yaş Kız Voleybolcularda Pliometrik ve Dairesel Antrenman Çalışmalarının Sıçrama Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. 20. Cirav, Ö. (2018). 9-10 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Eğitsel Oyun Aktivitelerinin Fiziksel ve Motorik Özelliklerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 21. Demiral, Ş. (2010). Judo Çalışan 7–12 Yaş Grubu Çocuklarda (Bay-Bayan) Judo Eğitsel Oyunlarının Motor Becerilerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 22. Urlu, Y. (2014). 10-12 Yaş Grubu Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması (Antalya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Onur SEVER> (Sorumlu Yazar)
Gümüşhane University
0000-0001-6422-9144
Türkiye


Kübra Zehra BARKAN>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-3624-531X
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1097205, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {654 - 661}, doi = {10.37989/gumussagbil.1097205}, title = {İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Sever, Mehmet Onur and Barkan, Kübra Zehra} }
APA Sever, M. O. & Barkan, K. Z. (2022). İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 654-661 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1097205
MLA Sever, M. O. , Barkan, K. Z. "İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 654-661 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/1097205>
Chicago Sever, M. O. , Barkan, K. Z. "İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 654-661
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması AU - Mehmet Onur Sever , Kübra Zehra Barkan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1097205 DO - 10.37989/gumussagbil.1097205 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 654 EP - 661 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1097205 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097205 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması %A Mehmet Onur Sever , Kübra Zehra Barkan %T İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1097205 %U 10.37989/gumussagbil.1097205
ISNAD Sever, Mehmet Onur , Barkan, Kübra Zehra . "İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 654-661 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097205
AMA Sever M. O. , Barkan K. Z. İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 654-661.
Vancouver Sever M. O. , Barkan K. Z. İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 654-661.
IEEE M. O. Sever ve K. Z. Barkan , "İlköğretim Öğrencilerinde Çocuk Oyunları Ve Eğitsel Oyunların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 654-661, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.1097205